X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19966
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Wstęp
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako nauczyciela jak i człowieka.
Możliwość ubiegania się przeze mnie o kolejny stopień awansu zawodowego, jest dla mnie okazją zarówno do zdobycia nowego doświadczenia zawodowego, jak i wzbogacenia się o wiedzę merytoryczną odnoszącą się do procesów nauczania i wychowania oraz organizacji oświaty.
Staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam we wrześniu 2010 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Poczty Polskiej w Skawinie i trwał do 31 maja 2013 roku. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy w szkole. Podczas stażu kontynuowałam wiele rozpoczętych wcześniej działań jak również wyznaczyłam sobie nowe zadania, zgodne z wymaganiami dotyczącymi uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, a także swoimi predyspozycjami.
Przez cały okres stażu starałam się, aby jego realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem i założonymi wcześniej terminami. Dotychczasowe doświadczenia w pracy z dziećmi, zadowolenie i entuzjazm, jakie towarzyszą mi każdego dnia, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość i planować następne lata mojej pracy, mimo trudności, problemów, które są nieodłączną częścią pracy nauczyciela. Jednocześnie jestem przekonana, że wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty.

§ 7. 2 pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego wiązało się z potrzebą poznania procedury uzyskania awansu zawodowego oraz ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi postępowania starającego się o mianowanie. Potrzebne informacje uzyskałam zapoznając się z Kartą Nauczyciela, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz organizacją awansu zawodowego nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno- wychowawczym w Skawinie z dnia 01.09.2004 r. Bieżącą orientacje w problematyce awansu oraz możliwości jej uaktualniania realizowałam poprzez portale internetowe (załącznik nr 1/1) oraz fachowe czasopisma. Korzystałam także z rad i wskazówek przydzielonego mi opiekuna stażu.

Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli oraz wstępnym rozpoznaniu potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Skawinie, we wrześniu 2010 roku złożyłam na ręce Pani Dyrektor ...................wniosek o rozpoczęcie stażu, a następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego, który wyznaczył kierunek moich dalszych działań. Konstruując zadania do realizacji brałam pod uwagę wymagania stawiane nauczycielowi starającemu się o mianowanie, własne możliwości oraz specyfikę pracy z dziećmi z różnoraką niepełnosprawnością intelektualną.

W okresie mojego stażu starałam się pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, a także opiekuńcze, uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, pogłębiać wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Poszerzałam znajomość prawa oświatowego oraz uczestniczyłam aktywnie w życiu szkoły. Przez cały okres stażu śledziłem zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.

2.Współpraca z opiekunem stażu

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu panią ......................., co znalazło wyraz we wspólnie opracowanym i podpisanym kontrakcie (Zał. 2/1). Na początku każdego roku trwania stażu wraz z opiekunem opracowywałam harmonogram obserwacji lekcji (Zał.3/1). Dzięki temu współpraca z opiekunem przebiegała harmonijnie. Podpisanie kontraktu przyczyniło się do rzetelnego wywiązywania z zaplanowanych przez nas obowiązków oraz pomogło mi w realizowaniu na bieżąco działań, zawartych w planie rozwoju zawodowego.
Dobra współpraca z opiekunem, dała mi poczucie większego komfortu podczas pełnienia swoich obowiązków, miałam pewność, iż wszelkie mogące się pojawić wątpliwości zostaną wspólnie rozwiązane.
Przez cały okres stażu na bieżąco gromadziłam wszystkie dokumenty, zaświadczenia, scenariusze, konspekty potwierdzające realizację zadań planu rozwoju zawodowego.
Istotnym elementem współpracy z opiekunem było uczestniczenie w licznych zajęciach prowadzonych przez opiekuna jak również prowadzenie zajęć w jego obecności. Były to zarówno zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne, uroczystości szkolne. (Zał.4/1).
Podczas hospitacji zajęć prowadzonych przez opiekuna uzyskałem wiele cennych wskazówek. Szczególną uwagę zwracałam na:
• Metody i formy pracy,
• Wykorzystanie czasu na lekcji,
• Rodzaje pomocy i środków dydaktycznych,
• Zaangażowanie uczniów na zajęciach,
• Kryteria i sposób oceniania
• Indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów z różnoraką niepełnosprawnością nauczania,
Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałem również uwagę na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłem udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałem nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących.
Efekty współpracy z opiekunem wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy poprzez udoskonalenie moich poczynań , jako nauczyciela. Obserwowane zajęcia były także szansą na wymienienie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat pracy pedagogiczno- wychowawczej.
Po przeprowadzeniu lekcji w obecności opiekuna chętnie wysłuchiwałam opinii
i korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji, opracowania konspektu, założonych celów itp.
Zajęcia prowadzone w obecności opiekuna lub Dyrektora szkoły przygotowywałam zgodnie z zasadami przyjętymi i zapisanymi w kontrakcie. Do każdych zajęć opracowywałam konspekt lekcji. Dbałam, by każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam moje mocne i słabe strony, sposób wykorzystania materiału dydaktycznego, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Miałam możliwość kształtowania umiejętności związanych z wyznaczaniem celów lekcji, doborem treści nauczania oraz metod i środków dydaktycznych, uwzględniając możliwości i wiek uczniów, aktywizowania uczniów, organizowania indywidualnej i zespołowej pracy ucznia.
Zajęcia z młodzieżą zawsze dają mi wiele satysfakcji, jednocześnie stawiają przede mną coraz to nowe wyzwania, mobilizując do stałego podnoszenia kwalifikacji i poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań. Praca z uczniami upośledzonymi bywa czasem bardzo trudna ale za to niezmiernie cieszy, gdy moi uczniowie osiągają nawet najmniejsze sukcesy, a przede wszystkim pokonują trudności. Na co dzień staram się stworzyć takie warunki pracy w klasie, aby każdy uczeń, czuł się doceniony i miał szansę odnieść sukces na miarę swoich możliwości. Dlatego ważne jest dla mnie dobre przygotowanie uczniów do uzyskania satysfakcjonującej oceny z przedmiotu oraz odpowiedniej liczby punktów podczas egzaminu gimnazjalnego i zawodowego. Staram się również aby w klasie panowała miła atmosfera, zależy mi na dobrym kontakcie z uczniami , gdyż tylko wtedy możemy się wzajemnie porozumieć i wspólnie pracować i osiągać sukcesy.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnętrzny doskonaleniu

Jednym z zadań, jakie sobie postawiłam do zrealizowania w trakcie stażu było pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Praca z dzieckiem upośledzonym umysłowo wymaga od nauczyciela ciągłego kształcenia, poszerzania i wzbogacania własnego warsztatu pracy.
Aby podnieść skuteczność swoich działań w tym zakresie brałam udział w różnych formach doskonalenia. Były to:
• Szkoleniowe posiedzenia Rad Pedagogicznych,
• Szkolenia zespołów samokształceniowych,
• Zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego,
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej,
• Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Podjęte przeze mnie działania w pozytywny sposób wpłynęły na jakość mojej pracy i prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkole. Z jednej strony poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem w szkole specjalnej z drugiej strony świadomość własnego rozwoju była dla mnie źródłem satysfakcji zawodowej.
Uczestniczyłam we wszystkich zaplanowanych przez siebie formach doskonalenia zawodowego.
Brałam udział we wszystkich szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Rok szkolny 2010/2011
• „Jak motywować uczniów do aktywnego działania na zajęciach szkolnych?”

Rok szkolny 2011/2012
• „Trudne sytuacje w procesie oceniania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
• „Ewaluacja wewnętrzna – zastosowanie narzędzi badawczych”
• „Projekt Edukacyjny – sposób na integrację wiedzy umiejętności. Rozwijanie twórczych postaw uczniów„
• „Planowanie uroczystości szkolnych – Ceremoniał szkolny”
• „Jak tworzyć, modyfikować i dopuszczać do użytku szkolnego programu nauczania”

Rok szkolny 2012/2013

• 27.01.2012 Trudne sytuacje w procesie oceniania ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
• 06.03.2012 Ewaluacja zewnętrzna- zastosowanie narzędzi badawczych.
• 21.03.2012 Praca metodą projektu- uczniowski projekt edukacyjny w świetle zmian w prawie oświatowym.
• 25.04.2012 Planowanie uroczystości szkolnych. Ceremoniał szkolny.
Szczególnie ważne były dla mnie szkolenia dotyczące metod rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów upośledzonych umysłowo w różnym stopniu. Pomocne okazały się także szkolenia dotyczące przygotowywania dokumentów związanych z realizowaniem przeze mnie nowych zadań, takich jak np. projekt edukacyjny w gimnazjum, ewaluacja wewnętrzna w szkole.
Planując swój udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego kierowałam się swoimi zainteresowaniami oraz bieżącymi potrzebami wynikającymi z codziennej pracy z uczniami. Szukałam wsparcia i nowych pomysłów na rozwiązywanie napotykanych problemów bądź sposobów uatrakcyjniania zajęć. Tematyka wybranych przeze mnie szkoleń dotyczyła zarówno zagadnień związanych z nauczanym przedmiotem – j. polskim, jak również z wychowaniem młodzieży, problemami z którymi boryka się nauczyciel w szkole specjalnej, bądź potrzebami placówki.
Brałam udział w następujących zewnętrznych szkoleniach, konferencjach lub warsztatach (załącznik 5/1):
• Konferencja pt. „Matejko-Malczewski- Wyspiański- Wajda. Cztery wizje – jeden mit”,
• ”Jak motywować uczniów do skutecznego działania na zajęciach edukacyjnych”,
• Warsztaty pt. „Formy dziennikarskie na lekcjach j. polskiego”,
• Warsztaty pt.” Ocenianie holistyczne w szkole i na egzaminach zewnętrznych”,
• Dwudniowe warsztaty pt.”Jak skutecznie promować szkołę w środowisku lokalnym?”
• Warsztaty pt. „ Praca z uczniem zdolnym”,
• Warsztaty pt. „ ADHD- jak sobie z nim radzić na lekcjach języka polskiego”,
• Szkolenie nt „Protokołowanie Rad Pedagogicznych”,
• Szkolenie nt „Praca z dziećmi ulicy- handel ludźmi jako forma przemocy”,
• Szkolenie pt. „Chrześcijanin nieletni- jakie dajemy świadectwo”,
• Szkolenie pt. „Uczyć czy wychowywać?”

Uczestnictwo w wymienionych formach doskonalenia zawodowego pozwoliło mi jako nauczycielowi i wychowawcy poczuć się pewniej, rozwinąć swoje umiejętności dydaktyczne i pedagogiczne. Potwierdziło skuteczność stosowanych przeze mnie metod nauczania oraz wskazało wiele innych atrakcyjnych sposobów realizacji zadań dydaktycznych, które wykorzystałam w prowadzonych przez siebie zajęciach oraz w innych działaniach ogólnoszkolnych. Niejednokrotnie przy konstruowaniu scenariusza lekcji korzystałam z pomysłów podsuniętych przez organizatorów warsztatów. Wiedza, którą nabyłam podczas szkoleń, przyczyniła się do znacznego zwiększenia jakości mojej pracy w Ośrodku. Wiadomości i umiejętności uzyskane podczas szkolenia nt. „Protokołowania Rad Pedagogicznych” pozwoliły mi czuć się pewniej podczas protokołowania zebrań, wiedząc, że czynię to w sposób właściwy. Tym samym poprawnie wypełniałam dokument szkolny jakim jest Księga Protokołów.
Kolejną formą doskonalenia zawodowego był udział w samokształceniowych spotkaniach Zespołu Humanistycznego.
Od kilku lat pełnię funkcję lidera zespołu humanistycznego. Głównymi celami zespołu jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów zawodowych, analizowanie wyników nauczania, rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności uczniów poprzez udział w różnorodnych konkursach, wzbogacanie wiedzy i warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe oraz promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Corocznie przedstawiam na śródrocznym i końcowym posiedzeniu rady pedagogicznej sprawozdanie z działalności zespołu.
W ramach wymiany doświadczeń między członkami zespołu, przygotowałam i przedstawiłam na spotkaniach zespołu dwa referaty na temat ( Załącznik 6/1):
• ”Wybrane metody i formy pracy z dzieckiem autystycznym”,
• „ Praca z uczniem trudnym wychowawczo”.

Wybrałam takie tematy, z którymi borykamy się na co dzień, jako nauczyciele pracujący z uczniami z różnoraką niepełnosprawnością umysłową, uczniami z rodzin patologicznych czy niewydolnych wychowawczo. Problemy rodzinne tych dzieci, niejednokrotnie odbijają się na ich zachowaniach w szkole. Trudno podać żelazne reguły gwarantujące stuprocentowy sukces, ale są pewne zasady, których warto przestrzegać , gdyż mogą one wpłynąć na poprawę zachowania uczniów. Starałam się podzielić z koleżankami z zespołu swoja wiedzą, przedstawiając kilka takich zasad, oraz wskazując na niektóre przyczyny trudności wychowawczych uczniów. Dyskusje, które się wywiązały podczas moich wystąpień, dały mi wiele satysfakcji, gdyż widziałam, że tematy, które wybrałam, żywo zainteresował zebranych.
Zaprezentowanie innym nauczycielom warsztatu i metod własnej pracy, możliwość dzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem służą wypracowaniu coraz doskonalszych metod pracy w szkole.
Systematycznie przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę poprzez studiowanie fachowej literatury i czasopism. Znalazłam w nich wiele cennych wskazówek do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. ( Zał 7/1)

Cele jakie założyłam planując to zadanie zostały całkowicie osiągnięte. Wszystkie formy doskonalenia okazały się przydatne w mojej pracy.

4.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

Opracowanie planów i programów nauczania
Na początku każdego roku szkolnego umiejętnie organizuję swoją pracę, przygotowując odpowiednią dokumentację, która pomaga mi w dobrym zaplanowaniu i prowadzeniu zajęć. Jako nauczyciel j. polskiego w gimnazjum i szkole zawodowej starałam się samodzielnie lub we współpracy z p. A......................., tworzyć własne rozkłady materiału z nauczanego przedmiotu w wyżej wymienionych szkołach. Głównym wyznacznikiem do pracy nad rozkładem zajęć była zawsze podstawa programowa oraz wybrany program nauczania, a także potrzeby i możliwości intelektualne uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W roku szkolnym 2012/2013 w związku z wprowadzeniem w ZSZ nowej podstawy programowej, wybrałam jeden z dostępnych na rynku programów i dokonałam jego modyfikacji, dostosowałam go do predyspozycji i możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Ze względu na ograniczone możliwości uczniów obszerne powieści zastąpiłam analizą fragmentów tekstów lub projekcją filmu. Zmieniłam również sposób oceniania. Opracowałam kryteria oceniania, które przedstawiłam uczniom na pierwszym spotkaniu.
Zapoznałam się również z różnorodną ofertą wydawniczą dostępnych na rynku podręczników i wybrałam taki , który wydawał mi się najbardziej dostosowany do możliwości uczniów.
Wzbogacając swój warsztat pracy opracowałam również indywidualne plany pracy dla każdego ucznia w klasie z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu umiarkowanym. Corocznie dokonywałam ich modyfikacji w celu dostosowania treści programowych do możliwości intelektualnych uczniów.
Od czasu uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, co roku pełniłam funkcję wychowawcy w klasach gimnazjalnych. Opracowywałam plany pracy wychowawczej na każdy rok szkolny w oparciu o Plan Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły.
Wraz z nauczycielami uczącymi w klasach gimnazjalnych, w których byłam wychowawcą opracowałam Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla wszystkich uczniów w klasach na cały etap edukacyjny, oraz przygotowałam je w formie komputerowej jak również współpracowałam przy opracowaniu tych dokumentów w klasach zawodowych .
Opracowałam rozkład materiału z j. polskiego do klasy IV i V dla uczennicy E. .................. nauczanej indywidualnie, dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z cechami autyzmu.
Przez cały okres pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Skawinie prowadziłam również zajęcia rewalidacyjne (dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno- kompensacyjne). W związku z tym opracowywałam szereg programów, były to:
• pogramy zajęć wyrównawczych do klasy :II i III Gimnazjum, I Gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, I, II i III ZSZ,
• programy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klas: II i III Gimnazjum, I i II Szkoły Przysposabiającej do Pracy
Praca w niewielkich grupach pozwala na dokładną ocenę możliwości dzieci, umożliwia także indywidualne podejście do ucznia, wspieranie go i motywowanie do dalszej pracy. Starałam się tak dobierać materiał ćwiczeniowy, aby był on jak najbardziej atrakcyjny dla uczniów i usprawniał jak najwięcej zaburzonych funkcji. Tworzyłam karty pracy dostosowane do możliwości moich podopiecznych.

Opracowałam również program zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.
Ze względu na różnorodność prowadzonych przeze mnie zajęć miałam możliwość wzbogacenia własnego warsztatu pracy poprzez opracowanie szeregu programów i rozkładów materiału, które znacznie ułatwiły pracę z uczniem w ciągu roku szkolnego. Udostępniałam również opracowane przeze mnie programy koleżankom, które mogły wykorzystać je w swojej pracy w szkole.
W roku 2010 i 2011 współpracowałam w zespole ds. analizy wyników egzaminów gimnazjalnych. Wraz z koleżankami polonistkami przeprowadziłam analizy wyników Egzaminów Gimnazjalnych z części humanistycznej. Przeprowadzenie wnikliwej analizy, dało nam informację na temat wiadomości i umiejętności uczniów na danym etapie edukacyjnym, oraz wskazało te obszary, które należało powtórzyć i utrwalić. Na tej podstawie opracowałyśmy wspólnie Programy Naprawcze, które zostały następnie przedstawiony na Radach Pedagogicznych. Nauczyciele mogli dokonać ewaluacji swoich planów i rozkładów materiałów poprzez zamieszczenie w nich wniosków wynikających z analizy egzaminu, co zapewne przyczyniło się do poprawy jakości pracy uczniów.
W roku szkolnym 2010/2011 współpracowałam przy opracowaniu próbnego testu gimnazjalnego w klasie III gimnazjum, przeprowadziłam test próbny z części humanistycznej, czuwałam nad prawidłowym przebiegiem egzaminu oraz wraz z p. A. ................................ przeprowadziłam analizę tego testu i opracowałyśmy Program Naprawczy.
W roku szkolnym 2012/2013 pełniłam funkcję przewodniczącej komisji podczas próbnego sprawdzianu w klasie VI oraz uczestniczyłam w pracach komisji podczas egzaminu gimnazjalnego w Zespole Placówek Edukacyjno- Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach.
W ramach lepszego przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego, przygotowałam zestawy przykładowych testów gimnazjalnych, oraz zadań i ćwiczeń z zakresu poszczególnych standardów egzaminacyjnych, takich jak: czytanie tekstu ze zrozumieniem, tworzenie własnego tekstu, z których mogą korzystać wszyscy chętni nauczyciele. Ćwiczenia te można wykorzystać zarówno na lekcjach j. polskiego, we wszystkich klasach gimnazjalnych, jak również na zajęciach rewalidacyjnych.
Proponowane zestawy ćwiczeń na pewno przyczynią się do poprawy umiejętności uczniów w wyżej wymienionych obszarach, a tym samym osiągnięcia przez nich lepszych wyników podczas egzaminów gimnazjalnych.
Praca polonisty to budzenie w młodym pokoleniu przywiązania i szacunku wobec mowy ojczystej, miłości do literatury, a także kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem. By osiągnąć te cele starałam się zachęcać uczniów do większego zaangażowania w lekcje poprzez dobieranie różnorodnych metod i pomocy dydaktycznych, uświadamiałam im jak ważną rolę odgrywa język w poprawnej komunikacji międzyludzkiej, oraz stwarzałam takie warunki, które pobudzały chęć wypowiadania się uczniów.
Przez cały okres pracy gromadziłam lub wykonywałam wiele pomocy dydaktycznych, które wykorzystałam na lekcjach języka polskiego oraz zajęciach rewalidacyjnych tj.: plansze, reprodukcje dzieł sztuki, nagrania, filmy itp. Gromadzenie ich znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, a tym samym bazę materialną szkoły, pozwoliło uatrakcyjnić lekcje, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał. Bieżące i okresowe sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów, w tym systematyczne kontrolowanie prac uczniów, ich zeszytów przedmiotowych, przeprowadzanie testów sprawdzających pozwoliło mi ocenić ich poziom wiedzy i nabytych umiejętności.
W czasie prowadzenia lekcji j. polskiego bardzo przydatną pomocą dydaktyczną okazały się płyty z nagraniami utworów literackich, czy filmy lektur szkolnych zgromadzone przez mnie we własnej filmotece. Ze względu na ograniczone możliwości uczniów nie zawsze byli oni wstanie przyswoić sobie daną pozycje książkową czy dłuższy utwór, wówczas nagrania bardzo ułatwiały im pracę oraz uatrakcyjniały proces lekcyjny.

5.Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań
przy współpracy z innymi nauczycielami.

W czasie odbywania stażu podejmowałam liczne działania przy współpracy z innymi nauczycielami, co pozwoliło mi na lepsze zapoznanie się z funkcjonowaniem szkoły oraz rozwijaniem swoich umiejętności pracy w grupie. Praca zespołowa wyzwala większą kreatywność, zapał do pracy, jest bardziej efektywna. To również okazja do podzielenia się swoja wiedzą, wymianą pomysłów. Umożliwia wykonanie wielu zadań, które nie były by możliwe w pojedynkę.
Przez cały okres stażu pełniłam funkcję lidera różnych zespołów ds. ewaluacji, w latach 2010-2013 były to następujące obszary i wymagania :
W roku szkolnym 2010/2011; Zarządzanie szkołą lub placówką- wymaganie 4.3- Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażeniowe.
W roku szkolnym 2011/2012 Zarządzanie szkołą lub placówką wymaganie 4.1- W szkole współpracuje się w zespołach oraz 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. (Gimnazjum)
W roku szkolnym 2012/2013 Zarządzanie szkołą lub placówką wymaganie 4.1- W szkole współpracuje się w zespołach oraz 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. (ZSZ)
Wraz z członkami zespołu opracowałam harmonogram pracy zespołu na dany rok szkolny, przygotowywałam pytania kluczowe, narzędzia badawcze w wyznaczonym obszarze ( ankiety dla nauczycieli, karty monitoringu, wywiady i ankiety dla Dyrektora, analizowałam dokumenty zespołów zadaniowych oraz dokumentacji szkolnej). Przeprowadzałam analizę danych i na ich podstawie przygotowałam sprawozdania, które przedstawiałam na podsumowujących spotkaniach rad pedagogicznych.
Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej przyczyniło się do podniesienia jakości pracy i edukacji w naszej placówce oraz lepszej organizacji pracy. Z odpowiedzi dyrektora i nauczycieli uzyskanych na postawione przez nas pytania mogliśmy stwierdzić, które działania realizowane w szkole są przydatne, co robimy dobrze, a które sfery wymagają poprawy. Uzyskaliśmy informacje o potrzebach nauczycieli w zakresie szkoleń, pomocy dydaktycznych, itp. Wnioski sformułowane na podstawie analizy danych posłużyły do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu i rozwoju szkoły w następnym roku szkolnym.
W roku szkolnym 2011/2012 współpracowałam w zespole wychowawczym gimnazjum, a w roku szkolnym 2012/2013 zostałam jego liderem. Współpracowałam z pozostałymi wychowawcami klas gimnazjalnych przy ewaluacji Planu Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum.

Współpracowałam przy opracowaniu projektów edukacyjnych w Gimnazjum
W roku szkolnym 2010/2011 współpracowałam przy realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum pt.”Jak pożegnać gimnazjalistów, aby długo nas pamiętali?”
Pomagałam uczniom w przygotowaniu scenariusza zakończenia roku szkolnego przez klasy III gimnazjum. Udzielałam podpowiedzi, czuwałam nad odpowiednim doborem tekstów i piosenek oraz przygotowywałam młodzież do występu. Wraz z panią A. ...................... prowadziłam galę oskarową podczas pożegnania absolwentów gimnazjum.
W roku szkolnym 2012/2013 byłam opiekunem projektu edukacyjnego realizowanego przez klasę II gimnazjum. Wybrany przeze mnie temat brzmiał „W świecie mitologicznych bohaterów”. Zadaniem uczestników było zorganizować w ciekawej formie konkurs wiedzy mitologicznej dla swoich kolegów i koleżanek z klas gimnazjalnych, zawodowych i przysposabiających do pracy oraz poprowadzić całą uroczystość na forum szkoły. Wspólnie z uczniami opracowałam zadania do realizacji oraz przygotowałam scenariusz uroczystości. Wybór takiego tematu, umożliwił uczniom poszerzyć wiedzę z zakresu wierzeń starożytnych Greków i wybranych mitów greckich, a także rozwinąć zdolności manualne i aktorskie. W związku z tym, że projekt realizowali uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w różnym stopniu, zadbałam o takie rozdzielenie zadań między uczniów, by każdy miał możliwość wykazania się umiejętnościami na miarę swoich możliwości. Uczniowie bardzo zaangażowali się w powierzone zadania, byli przejęci swoją rolą ale również zadowoleni z siebie. Była to dla nich również lekcja nauki pokonywania tremy i panowania nad emocjami podczas wystąpień publicznych. Przez cały okres realizacji projektu czuwałam nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań oraz pomagałam w ich wypełnianiu. Przygotowałam również niezbędną dokumentację: kartę projektu, kartę oceny projektu, oraz sprawozdanie z jego realizacji.
Przygotowałam również informację o realizowanym przez uczniów projekcie oraz jego publicznej prezentacji, która została umieszczona na stronie internetowej naszej Placówki.
Realizacja przez uczniów projektów wpływa znacząco na proces dydaktyczny uczniów w szkole. Nabywają oni wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową z kilku przedmiotów. Ma on również wpływ na realizację procesu wychowawczego. Rozwija u uczniów między innymi: umiejętność pracy w grupie, empatię, otwartość. To również okazja do promowania placówki, poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej, a także zapraszanie na te uroczystości różnych gości.
Co roku przygotowuję uczniów do konkursów czytelniczych organizowanych w naszej placówce oraz współorganizuję je. W okresie stażu były to:
W roku szkolnym 2010/2011 konkurs pt.” Baśnie, które wszyscy znamy”. W ramach tego konkursu uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami pięknego czytania, ciekawego opowiadania oraz zdolnościami pisarskimi, przygotowując „zeszyt literacki’, w którym opisywali kilka baśni i opracowywali do nich ilustracje.
W roku szkolnym 2011/2012 konkurs pt. „ W krainie baśni, czyli historie naszych sąsiadów”. Był to konkurs ładnego czytania oraz pięknego opowiadania.
W roku szkolnym 2012/2013 konkurs czytelniczy pod nazwą „Śladami mitycznych bohaterów” sprawdzał w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność pięknego czytania mitów greckich.
Na lekcjach języka polskiego i zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych ćwiczyłam z uczniami głośne czytanie baśni i mitów ze zrozumieniem z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych, oraz umiejętności pięknego opowiadania przeczytanych utworów, dobieranie odpowiedniego słownictwa. W każdym roku uczniowie, których przygotowywałam do konkursu, zostawali uhonorowani nagrodami. Moi podopieczni jako jedyni wzięli udział w przygotowaniu zeszytu literackiego, w którym przedstawili w formie pisemnej problematykę kilku baśni oraz wykonali do każdej z nich ilustrację. Uczniom sprawiło to wiele radości, oraz wzmocniło pewność siebie. Ćwiczone umiejętności pisania, czytania i opowiadania są przydatne nie tylko na lekcji języka polskiego ale również innych przedmiotach, a uczniowie z niepełnosprawnością intelektualna wykazują duże braki w tym zakresie. Wzmocnienie ich pewności siebie spowodowało, że chętniej uczestniczyli w różnych konkursach i występach organizowanych na terenie szkoły.
Zachęciłam do wzięcia udziału oraz przygotowywałam sześciu uczniów z klas zawodowych i przysposabiających do pracy do międzyszkolnego konkursu pięknego czytania pt.”Spotkanie z książką 2013”, organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Krakowie. Dwoje uczniów z naszej placówki znalazło się wśród zwycięzców.
Podczas konkursów uczniowie zdobywają wiedzę, mają możliwość porównania swoich umiejętności z umiejętnościami innych uczniów co mobilizuje do dalszej pracy i większego wysiłku. Odnosząc sukcesy, zwiększają wiarę w swoje możliwości a także pokazują innym, że osiąganie sukcesów jest możliwe. Wykazują większą chęć do podejmowania różnych zadań podczas codziennych zajęć. Udział w konkursach pozaszkolnych przyczynia się do promocji szkoły. Każdy, nawet najmniejszy sukces i uśmiech dziecka, jest dla mnie najlepszą nagrodą za wkład włożony w przygotowanie wychowanków do konkursów.
Podczas realizacji tego zadania organizowałam wycieczki dla uczniów lub sprawowałam opiekę nad nimi podczas różnych wyjazdów, były to:

• organizacja wycieczki dla uczniów z klas gimnazjalnych do Komendy Wojewódzkiej w Krakowie,
• opieka nad uczniami podczas wyjazdu na Festiwal Piosenki Karaoke w Krakowie,
• opieka nad uczniami podczas dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego w Porąbce,
• opieka nad uczniami z klas zawodowych podczas 3-dniowej wycieczki do Zakopanego,
• opieka nad uczniami podczas dwudniowego festiwalu w Bochni pt. „Integracja dźwiękiem malowana”
• opieka nad uczniami podczas jasełek organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w pałacyku „Sokół” .
• opieka nad uczniami podczas dyskoteki szkolnej
2011/2012
• opieka nad uczniami klas gimnazjalnych podczas wycieczki do Parku Dinozatorland w Zatorze,
• opieka nad uczennicą podczas trzydniowego festiwalu w Bochni pt. „Integracja Malowana Dźwiękiem”,
• opieka podczas dwudniowego wyjazdu na festiwal w Tarnowie,
• opieka podczas wyjazdu do Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach, zorganizowanego z okazji Dnia Papieskiego,
• Opieka się uczniami podczas wyjścia do kina „Piast” w Skawinie na prelekcję filmu pt. „Bitwa warszawska’,
• opieka nad uczniami podczas mikołajek na „Gubałówce”

2012/2013
• opieka nad uczniami podczas wystawiania sztuki pt.”Trędowaty bo niekochany” w Brzeżnicy, Kętach, Paszkówce,
• opieka nad uczniami podczas tygodniowego wyjazdu na Ukrainę.

W ramach działań podejmowanych we współpracy z nauczycielami zaangażowałam się w przygotowanie Dnia Europejskiego organizowanego w czerwcu2012r. w naszym Ośrodku. Wraz z koleżankami byłam odpowiedzialna za przygotowanie poczęstunku dla wielu przybyłych gości. Spotkanie to było m.in. okazją do zainaugurowania projektu "Euro 2012 - przeżyjmy to jeszcze raz!" realizowanego pod egidą Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, którego jestem członkiem.
Natomiast podczas wakacji w ramach wolontariatu przy współpracy z innymi nauczycielami z naszej szkoły, sprawowałam opiekę nad dwudziesto osobową grupą młodzieży z Ukrainy oraz piętnastoosobowa grupą uczniów z naszej placówki, którzy w ramach wyżej wymienionego projektu, wspólnie spędzali tydzień wakacji w Polsce. Uczestnicy mogli podziwiać nowe miejsca i zabytki w różnych zakątkach małopolski, a były to: Kraków, Bochnia, Zakopane, Białka Tatrzańska, Zator, Skawina oraz brać udział w różnych rozgrywkach sportowych.
Nasi uczniowie znaleźli się w niecodziennej sytuacji, chcąc się porozumieć z ukraińską młodzieżą musieli pokonywać barierę językową. Jak się jednak okazało nie było to dla nich przeszkoda nie do pokonania, chociaż wymagała pomysłowości i kreatywności.
Podczas różnych wycieczek, wyjazdów czy chociażby wyjść w pobliskie miejsca, można zaobserwować uczniów w sytuacji pozaszkolnej . Zdobywamy pełniejszy obraz naszych wychowanków co ułatwia nam podejmowanie działań wychowawczych względem uczniów. Stwarzamy warunki do wzajemnego poznania się , możliwość nawiązania lepszych relacji. ..

Co roku współpracuję przy opracowaniu scenariuszy zakończenia roku szkolnego przez gimnazjalistów.
Współpracując z wieloma nauczycielami przy realizacji różnych działań, udoskonalałam swoje zdolności organizatorskie i umiejętności pracy w zespole. Przekonałam się także, że wymiana doświadczeń zawodowych, wzajemna pomoc, wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy zawodowej i wzbogaciły mój warsztat pracy zawodowej o nowe doświadczenia.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Systematycznie prowadzę dokumentację szkolną: dzienniki lekcyjne, dziennik zajęć świetlicy, dzienniki zajęć rewalidacyjnych. Wypełniam również arkusze ocen, oraz gromadzę materiały do sprawozdania z realizacji stażu.

7. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności
jako nauczyciela
Autorefleksja pozwoliła mi uświadomić sobie moje mocne strony, jako nauczyciela i wychowawcy. Pomogło mi to również w zaplanowaniu zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego zgodnie z moimi możliwościami. Dokonując autorefleksji brałam pod uwagę opinię Dyrektora Ośrodka, opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów. Doszłam do następujących wniosków:
• Praca nauczyciela i wychowawcy sprawia mi satysfakcję,
• Jako nauczyciel pracujący z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie metody pracy muszę dostosować do indywidualnych potrzeb dziecka,
• Zachęcanie uczniów do aktywności na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych przynosi znaczące efekty, ,
• Harmonijnie współpracuję z rodzicami,
• Mam dobry kontakt z uczniami,
• Własną wiedzę i umiejętności na bieżąco dostosowuje do potrzeb szkoły oraz przebywających w niej uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów

Praca z dziećmi wkraczającymi w trudny wiek dojrzewania, na różne sposoby manifestującymi swoją niezależność, stanowi nie lada wyzwanie dla pedagoga. Podstawą efektywnej pracy z uczniem jest gruntowna znajomość jego potrzeb i możliwości psychofizycznych. Dlatego przyjmując na siebie rolę wychowawcy klasy starałam się poznać swoich wychowanków, ich potrzeby i zainteresowania, środowisko rodzinne, panujące w nim zwyczaje.
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów zarówno edukacyjnych jak i wychowawczych rozpoczęłam od wnikliwej analizy opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych. Zdobyta wiedza posłużyła mi do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych, zaplanowaniu pracy wychowawczej, a także wyznaczyła kierunki pracy z uczniem na lekcji j. polskiego.
Nawiązałam współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu niwelowania różnorakich zaburzeń utrudniających prawidłowe funkcjonowanie uczniów na terenie szkoły.
Bardzo pomocne w poznawaniu wychowanków okazały się rozmowy z rodzicami czy prawnymi opiekunami. Były one okazją do wymiany informacji i spostrzeżeń na temat dzieci. Informowałam rodziców nie tylko o problemach , ale bardzo często chwaliłam dzieci, motywując je w ten sposób do dalszej pracy i podnosząc ich samoocenę. W miarę swoich kompetencji udzielałam wskazówek wychowawczych.
Byłam również w stały kontakcie z nauczycielami uczącymi. W pracy wychowawczej ważna jest bowiem współpraca całego zespołu nauczycieli uczących oraz zbieżność oddziaływań wychowawczych. Dlatego w sprawach trudnych, wymagających podjęcia wspólnych działań, organizowałam spotkania zespołu uczących, na których staraliśmy się znaleźć najlepsze rozwiązania.
W poznaniu środowiska uczniów pomogły mi również rozmowy z samymi wychowankami. Dzieci, zwłaszcza upośledzone intelektualnie, bardzo chętnie dzielą się swoimi radościami i problemami osobistymi bądź dotyczącymi sytuacji rodzinnych . Wiedzę o nich uzupełniałam poprzez codzienną obserwację na zajęciach edukacyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy imprezach klasowych.

2.Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania jak i możliwości intelektualne uczniów starałam się zachęcać ich wielokrotnie do uczestniczenia w różnych konkursach, kołach zainteresowań, które działają w naszej placówce. Udział w tych zajęciach pozwalał uczniom niepełnosprawnym rozwijać się na różnych polach działalności, umacniał ich w przekonaniu, że to co robią daje zadowolenie nie tylko im ale cieszy się również uznaniem innych.
Organizowałam spotkania zespołu uczących w klasie, w której byłam wychowawcą, w sprawie:
• opracowania Indywidualnych Programów edukacyjno- Terapeutycznych,
• podjęcia wspólnych działań wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze,
• omówienia możliwości wydłużenia etapu edukacyjnego uczniom.
Z każdego takiego spotkania sporządzałam sprawozdanie.
W ramach godzin kartowych prowadziłam zajęcia świetlicowe w placówce, w czasie których mogłam poznać zachowania uczniów w sytuacjach pozalekcyjnych. Podczas zajęć pomagałam uczniom w odrabianiu zajęć domowych, starałam się mile organizować im czas wolny poprzez dobór odpowiednich gier i zabaw. Przygotowywałam do różnych konkursów, występów, ćwicząc z nimi teksty czy przydzielone role. Był to czas przeznaczony również na indywidualne rozmowy na temat problemów osobistych czy tematów związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole. Zajęcia te również pomogły mi lepiej poznać swoich wychowanków.
Jako nauczyciel w szkole specjalnej często stawałam przed problemem nieradzenia sobie uczniów z przyswojeniem wymaganej wiedzy i podstawowych umiejętności jakimi są pisanie, czytanie ze zrozumieniem, liczenie. W ramach prowadzonych przeze mnie zajęć rewalidacyjnych starałam się tak dobierać lub przygotowywać zestawy ćwiczeń, aby uczniowie w miarę możliwości uzupełniali brakujące wiadomości i usprawniali jak najwięcej zaburzonych funkcji.
W ciągu całego roku szkolnego 2010/2011 wraz z kilkoma nauczycielami z naszej placówki uczestniczyłam w projekcie „ Czytam ze zrozumieniem, rozumiem świat” organizowanym przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Powiatu Krakowskiego , przeznaczonym dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim. Jak sama nazwa wskazuje, głównym celem projektu było rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Specjaliści z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie realizowali moduły biofeedbacku i terapii sensorycznej, a indywidualne zajęcia z terapii pedagogicznej rozwijające umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem, prowadzone były przez nas na terenie Placówki. Po zajęciach konsultowałam się z rodzicami uczennicy, z którą prowadziłam zajęcia , aby udzielić im wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, w celu utrwalania efektów terapii. Udział w tych zajęciach przyczynił się do poprawy techniki czytania uczennicy, lepszego rozumienia czytanych przez nią tekstów, dłuższej koncentracji podczas czytania, a także osiągnięcia dobrych wyników na egzaminie gimnazjalnym. Poprzez udział w projekcie mogłam poznać nowe formy , metody pracy z uczniem w celu poprawy jego umiejętności jaką jest czytanie tekstu ze zrozumieniem.
Pełniłam również opiekę nad grupą uczniów podczas ich cotygodniowych wyjazdów do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie, gdzie realizowali pozostałe zajęcia przewidziane w ramach projektu.

3.Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi

Podczas mojej pracy pedagogicznej podejmowałam działania mające na celu rozwój osobisty i społeczny swoich wychowanków. Organizowałam wyjścia do różnych instytucji w celu lepszego poznania przez uczniów ich struktury pracy lub na lekcje muzealne, biblioteczne itp.
.
Wraz z panią A.................... zorganizowałam wyjście klas III gimnazjum do Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, gdzie uczniowie wzięli udział w lekcji bibliotecznej. Jej celem było kształcenie umiejętności korzystania z zasobów biblioteki, wyszukiwania w niej potrzebnych informacji, korzystania z katalogów jak również kształtowanie nawyku czytania.
Wraz z panią M. ............ zorganizowałam wyjście do Muzeum Regionalnego w Skawinie , w którym uczniowie klas III Gimnazjum mieli możliwość wzięcia udziału w lekcji muzealnej pt. „ Katyń – Golgota Wschodu 1940”.
Zorganizowałam wycieczkę dla uczniów z klas gimnazjalnych do Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, której celem było obejrzenie wyposażenia i sprzętu policyjnego oraz poznanie pracy funkcjonariuszy policji różnych pionów. Gimnazjaliści mogli nie tylko poznać dokładnie wszystkie urządzenia potrzebne policjantowi w ruchu drogowym, ale i także wsiąść do radiowozu policyjnego i poczuć się choć przez chwilę jak prawdziwi funkcjonariusze policji. Pokazy zawierały elementy prewencji kryminalnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym..
Bezpośredni kontakt z technikami kryminalistycznymi, jakimi było pobieranie odcisków palców, analizowanie swoich linie papilarnych sprawiało uczniom wiele satysfakcji. Poznali również kilka innych technik badania materiału dowodowego – sposobu jego zbierania z miejsca wypadku i zabezpieczenia.

Wraz z panią H. ............... pełniłam opiekę nad uczniami klasy I ZSZ w czasie wycieczki do Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawinie. Uczniowie poznali zadania OSP, mieli możliwość oglądnięcia wyposażenia wozu strażackiego oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące pracy w OSP.

Wyjazdy i wyjścia do różnych instytucji pozwolił uczniom ciekawie i aktywnie spędzić czas jak również poznać cele i zadania wyżej wymienionych organizacji.

4.Podejmowanie działań na rzecz szkoły i środowiska
Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, podejmowanym w ramach działań na rzecz szkoły i środowiska była współpraca z innymi nauczycielami podczas organizowania przez nasz Ośrodek imprez lokalnych, uroczystości , projektów.
Jedną z ważnych uroczystości organizowanych przez nasz Ośrodek były obchody Jubileuszu 40-lecia istnienia Placówki. Zaangażowałam się w organizację tej uroczystości poprzez następujące działania:
Współpracowałam przy opracowanie biuletynu, który został wydany z tej okazji.
Przygotowałam informacje dotyczące różnorakich sukcesów osiąganych przez naszych
uczniów na przestrzeni kilku lat.
Brałam udział w poczcie sztandarowym podczas poświęcenia sztandaru naszej szkoły na mszy św. w kościele w Skawinie oraz podczas ceremonii nadania szkole sztandaru.
Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach przygotowań do wyżej wymienionej uroczystości było przygotowanie uczniów do występu oraz udział wraz z nimi w przedstawieniu pt. „Trędowaty bo niekochany”, gdzie wcieliłam się w rolę- głosu sumienia. Przedstawienie to wystawialiśmy jeszcze wielokrotnie. Najpierw w sali Chrześcijańskiego Ośrodka Kultury w Skawinie, w kościele w Radziszowie oraz w kościele w Woli Radziszowskiej w celu zebrania pieniędzy na wyjazd naszych wychowanków do Berlina. Nasi uczniowie po raz pierwszy wzięli udział w wyjeździe zagranicznym. Wraz z młodzieżą z pozostałych gimnazjów z Gminy Skawina uczestniczyli w projekcie. Wyjazd ten umożliwił uczniom zwiedzenie niezwykłych miejsc, ciekawie spędzić czas razem z młodzieżą z innych szkół, zawrzeć nowe znajomości.
Udział w przedstawieniu był okazją do rozwijania przez uczniów zdolności aktorskich, pokonywania tremy podczas wystąpień publicznych. Była to także możliwość pokazania społeczności lokalnej umiejętności naszych wychowanków. Każdy występ był nagradzany gromkimi brawami. Wzbudzał podziw i wzruszenie.
Byłam współorganizatorką projektu pt.” Skawina i Przemyślany- miasta partnerskie. Poznajemy nasze małe ojczyzny”. Celem projektu była współpraca międzynarodowa i integracja młodzieży z naszego Ośrodka z dziećmi z Przemyślan na Ukrainie. W ramach działań przygotowawczych uczestniczyłam wraz z uczniami w nauce tańca „krakowiaka”, który zaprezentowaliśmy naszym ukraińskim przyjaciołom w Przemyślanach. Wraz z koleżankami zorganizowałam siedmiodniowy wyjazd dla 25 wychowanków z naszego Ośrodka na Ukrainę. Wspólnie zaplanowałyśmy trasę wycieczki oraz kontaktowałyśmy się ze współuczestnikami projektu na Ukrainie w celu dopracowania szczegółów naszego pobytu w tym kraju. Sprawowałam również opiekę nad uczniami podczas wyjazdu.
Wyjazd na Ukrainę nie był tanim przedsięwzięciem , a wielu naszych uczniów nie stać było na pokrycie całkowitych kosztów wyjazdu. Dlatego postanowiłyśmy pomóc naszym wychowankom w zebraniu potrzebnej kwoty poprzez wystawienie sztuki pt. „Trędowaty bo niekochany” w okolicznych parafiach. Dzięki życzliwości księży w B..............................., kwestowaliśmy po mszach świętych.
Zaangażowałam się również podczas organizowanego przez naszego kolegę charytatywnego meczu koszykówki, którego dochód przeznaczony był również na dofinansowanie wyjazdu naszej młodzieży na Ukrainę. Moim zadaniem było witanie przybyłych gości oraz przygotowanie dla nich poczęstunku.
Zebrane kwoty pomogły dzieciom wyjechać na kolejną zagraniczną wycieczkę, poznać nowe miejsca i nowe kultury. Dla mnie była to kolejna okazja do poznania uczniów w innych pozaszkolnych warunkach.
Po powrocie z Ukrainy współpracowałam przy przygotowaniu Dnia Europejskiego, który był podsumowaniem działań zawartych w projekcie. Opracowałam zestaw pytań do konkursu podsumowującego wiedzę o Lwowie i Przemyślanach, miastach które zwiedziliśmy będąc na Ukrainie. Przygotowywałam również uczniów do konkursu, pomagałam im w przyswojeniu wiadomości, odpytywałam z zadanego materiału.
Udział w projekcie przyczynił się do lepszej współpracy między nauczycielami, pozwolił odczuć satysfakcję z dobrze wypełnionych zadań. Radość dzieci z pobytu na Ukrainie była nagrodą za trud i pracę włożoną w przygotowanie projektu. Była to również okazja do poznania i współpracy z ciekawymi ludźmi.
Występy z młodzieżą w różnych miejscowościach przyczyniły się do kształtowania pozytywnych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych wśród społeczeństwa.
Kolejnym zadaniem, które podejmuję na rzecz szkoły i środowiska jest opracowywanie we współpracy z panią A........... – scenariuszy wystąpień dla licealistów, zapowiadających występy zespołów na corocznym, Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego, organizowanego przez nasz Ośrodek. Kontaktowałam się telefonicznie z opiekunami zespołów, którzy deklarowali swój udział w występach i na podstawie uzyskanych informacji przygotowywałam krótką charakterystykę zespołów oraz przedstawiałam program artystyczny każdego z nich. Przygotowywałam scenariusz uroczystości i omawiałam go z wybranymi licealistami, którzy prowadzili imprezę. Udzielałam wskazówek dotyczących czytanego tekstu, oraz zachowania na scenie. W dniu występów czuwałam nad prawidłowym przebiegiem uroczystości, kolejnością występujących zespołów oraz wręczałam dyplomy występującym na scenie artystom.
Jest to impreza integracyjna, która skupia lokalne władze, uczniów ze skawińskich szkół, a także dzieci i młodzież ze szkół specjalnych z terenu Małopolski.
Organizacja tej uroczystości jest świetną okazją do promocji naszej Placówki oraz integracji osób niepełnosprawnych.

§ 7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej

W celu doskonalenia umiejętności wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informatycznej współpracowałam z nauczycielem informatyki p. W. Wójcik przy realizowaniu różnych działań na rzecz szkoły i środowiska. Dzięki temu miałam możliwość kształcenia swoich umiejętności w zakresie wykorzystania edukacyjnych programów komputerowych podczas prowadzenia lekcji, tworzenia prezentacji multimedialnych, korzystania z różnorodnych programów komputerowych przy opracowaniu dyplomów, zaproszeń, itp.

Dużą pomocą w pracy i samokształceniu jest dla mnie Internet. Znalazłam tam wiele przydatnych informacji związanych z wykonywaną przeze mnie pracą, jako nauczyciela j. polskiego. Wzbogaciłam i utrwaliłam swoją wiedzę na temat metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Korzystałam również z dostępnych w Internecie, publikacji z zakresu psychologii i pedagogiki w celu zastosowania tej wiedzy do rozwiązywania problemów wychowawczo- opiekuńczych moich uczniów.
W tym celu korzystałam z takich stron internetowych jak:
www.men.gov.pl,
www.awans.net,
www.men.waw.pl,
www.edu.pl,
www.profesor.pl,
www.eduseek.pl,
www.publikacje.edux.pl
www.nauczyciel. język- polski.pl
www.chat.pl,
www.katalog.republika.onet.pl/edukacja/
www.interklasa.pl
www.wychowawca.pl
Możliwość szybkiego dostępu do ogromnych zasobów informacyjnych w dużym stopniu usprawnia moją pracę. Bieżąca lektura poszczególnych stron internetowych pozwala mi orientować się w różnych, interesujących mnie zagadnieniach, szczególnie zaś dotyczących szkolnictwa specjalnego.
Korzystałam z technologii informatycznych również przy przesyłaniu prac
i dokumentów drogą internetową oraz kontaktach z opiekunem stażu i pozostałymi nauczycielami. Dużą pomocą była dla mnie możliwość kontaktowania się przy pomocy skype-a z nauczycielami na Ukrainie w ramach współpracy przy organizowaniu wyjazdu naszych podopiecznych do tego kraju.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Wykorzystuję technologie komputerowe i informacyjne między innym do przygotowywania materiałów dydaktycznych takich jak: testy, sprawdziany, ćwiczenia, karty pracy, materiały konkursowe, scenariusze.
Przygotowując materiały dla uczniów mogę dostosować je do potrzeb i możliwości wychowanków, zarówno pod względem treści jak i szaty graficznej.
Opracowałam z wykorzystaniem technologii komputerowej wiele dokumentów szkolnych, między innymi:
• dokumentację dotyczącą awansu zawodowego,
• plany pracy wychowawczej,
• rozkłady materiałów z j. polskiego do poszczególnych klas,
• plany pracy, harmonogramy i sprawozdania z pracy zespołu humanistycznego
• dokumentację związaną z ewaluacją szkoły
• Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne
Komputer służył mi również w pracy wychowawczej przy sporządzaniu opinii o uczniach, sprawozdań z pracy dydaktyczno- wychowawczej, ocen opisowych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, dyplomów za udział w konkursach lub za osiągnięcia edukacyjne na koniec roku szkolnego, itp.

Uczniowie w czasie prowadzonych przeze mnie zajęć wielokrotnie korzystają z sieci Internetowej lub komputera w celu wyszukiwania informacji, przydatnych do lepszego zrozumienia lub zapamiętania zagadnień omawianych podczas lekcji. Komputer służy im również jako narzędzie do redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych, a także do opracowania dokumentów niezbędnych do przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W związku z tym, że szkoła, w której uczę posiada tablicę interaktywną, po przeszkoleniu w jej obsłudze z powodzeniem wykorzystywałam na swoich zajęciach to bardzo atrakcyjne narzędzie dydaktyczne.
W swojej pracy dydaktycznej, podczas zajęć wielokrotnie wykorzystywałam komputer i środki audiowizualne, które w sposób znaczący uatrakcyjniały zajęcia, budziły ciekawość i podnosiły skuteczność procesu edukacyjnego.
Z moich obserwacji wynika, że nauczanie wspomagane komputerem i stosowanie odpowiednich programów edukacyjnych stwarza znakomite warunki do rozwoju myślenia twórczego uczącej się młodzieży. Myślę, ze lekcje prowadzone przeze mnie
z wykorzystaniem technologii komputerowej były interesujące dla uczniów, gdyż twórczo i aktywnie uczestniczyli w tych zajęciach.
Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego

W związku z odbywanym stażem na nauczyciela mianowanego swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli z portali nauczycielskich np. www.literka.pl lub z serwisów poświęconych kwestiom z nim związanych np. www.menis.pl ,www.men.waw.pl, www.awans.org.pl.
• Poznawałam przepisy i akty prawa oświatowego i ich aktualizacje;
• Publikowałam na portalach internetowych scenariusze uroczystości, plan rozwoju zawodowego .
• Dokumentowałam swój przebieg stażu, korzystając z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż, takich jak: sprawozdania, plany rozwoju, wskazówki dostępne na portalach prezentujących nauczycielskie publikacje takich jak www.zeszyt.pl, www.literka.pl.
Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a także przyczyniła się do lepszego przygotowania dokumentacji związanej z odbywaniem przeze mnie stażu.
Mam nadzieję, że opublikowane prze ze mnie prace pomogą innym nauczycielom w prawidłowym dokumentowaniu przebiegu stażu.

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
Kompetencje pedagogiczne rozwijałam poprzez uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz kursach i warsztatach, które pozwoliły mi rozszerzyć swoją wiedzę, a także okazały się bardzo przydatne w pracy wychowawczej z młodzieżą. Cenne informacje uzyskałam również zapoznając się z publikacjami w naszej szkolnej bibliotece. Ciągły dostęp do ciekawych pozycji książkowych oraz czasopism sprawia, że na bieżąco wykorzystuję materiały, pomysły czy propozycje w nich zawarte. ( Zał. ,,,,,)Wzbogacają one zarówno proces lekcyjny jak również moją wiedzę o nowe metody pracy z uczniem niepełnosprawnym. Pogłębienie wiedzy psychologiczno- pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów.

2.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
Chcąc aktywnie realizować zadania wychowawcze i opiekuńcze, musiałam najpierw dokładnie poznać swoich podopiecznych. Pomogły mi w tym zarówno rozmowy z uczniami ich rodzicami, nauczycielami, a także obserwacja wychowanków podczas różnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać ich problemy i oczekiwania wobec szkoły.
Posiadając tę wiedzę, mogłam skonstruować plan pracy wychowawczej klasy oraz aktywnie go realizować. Opracowując go, brałam pod uwagę cele i zadania zawarte w Planie Wychowawczym i Planie Profilaktycznym Szkoły jak również treści dotyczące wybranych problemów środowiska lokalnego, problemów społecznych oraz zainteresowania nastolatków.
Jako wychowawca przeprowadziłam szereg lekcji, na których poruszałam przykładowe zagadnienia takie jak: szkodliwość palenia papierosów, spożywania alkoholu, narkotyków, zagrożenia płynące z Internetu , zagrożenia środowiska, sposoby spędzania wolnego czasu, prawa dziecka i ucznia w szkole, dbałość o zdrowie i kondycję, plany na przyszłość.
W dzisiejszym świecie pełnym zagrożeń, niezmiernie ważne jest przeprowadzanie zajęć profilaktycznych. Dlatego też moi wychowankowie brali udział w spotkaniach z przedstawicielem policji na temat bezpieczeństwa na drodze, zagrożeń płynących i Internetu, spożywania napojów energetyzujących, jak również w warsztatach z pedagogiem szkolnym dotyczących skutków picia alkoholu, zażywania narkotyków, palenia papierosów. Co roku moi wychowankowie biorą udział w akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”. Współpracowałam również z psychologiem szkolnym, który wspierał mnie w pracy wychowawczej, przeprowadzał rozmowy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze, a także prowadził zajęcia integrujące klasę.
Praca wychowawcy to także bieżące rozwiązywanie konfliktów, sporów, słowa pociechy, a czasem nagany. Ze wszystkimi tymi problemami zetknęłam się w czasie odbywania swojego stażu i poradziłam sobie najlepiej jak umiałam. Monitorowałam postępy w nauce, absencje uczniów, informowałam rodziców o problemach dziecka i wspólnie, czasami przy wsparciu pedagoga i psychologa lub zespołu nauczycieli uczących, szukaliśmy sposobów ich rozwiązania. Starałam się również na bieżąco rozwiązywać klasowe nieporozumienia. Wielokrotnie podczas godzin wychowawczych przeprowadzałam w klasie pogadanki na temat akceptacji, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Starałam się, aby uczniowie czuli się dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. Podjęłam współpracę z kierownikiem internatu p. D........................... w celu zaplanowania wspólnych działań, zmierzających do wyeliminowania negatywnych zachowań u jednego z uczniów, który jest również wychowankiem internatu. Systematyczne, wielokrotne spotkania i podjęte działania, przyniosły zauważalną poprawę w zachowaniu chłopca.
Poprzez swoje działania dydaktyczne i wychowawcze dążyłam do pełnego rozwoju osobowości dziecka. Zaspokajanie potrzeb u naszych wychowanków utrudnione jest nie tylko poprzez ich niepełnosprawność, ale w dużej mierze przez niekorzystne czynniki środowiskowe. Zespół klasowy, którego jestem obecnie wychowawcą, tworzą uczniowie zarówno z rodzin rozbitych, niewydolnych wychowawczo, jak i dobrze funkcjonujących. Niektórzy uczniowie w ciągu tygodnia przebywają czasem aż w trzech instytucjach: internacie, Domu Dziecka i domu rodzinnym.
Realizując obowiązki wychowawcy klasy stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu integrację zespołu klasowego. Organizowałam imprezy i wyjścia klasowe:
• Wigilie klasowe,
• Spotkania wielkanocne,
• Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka,
• Mikołajki,
• Zabawy karnawałowe,
• Spacery po najbliższej okolicy,
• Wyjazdy do kin,
• Wycieczki
Obserwowałam swoich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także wszelkiego rodzaju wycieczkach i imprezach klasowych. Przyczyniło się to do lepszego poznania potrzeb, możliwości, zainteresowań uczniów. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję.
Organizowane imprezy, wycieczki cieszyły się dużym zainteresowanie uczniów, mieli oni możliwość doskonałej zabawy oraz integracji również z uczniami z innych klas , dały możliwość ciekawego sposobu spędzenia czasu wolnego. Spacery po najbliższej okolicy w ramach godzin wychowawczych wynikały z planu wychowawczego i miały na celu poznanie miejsc i zabytków najbliższej okolicy oraz tradycji i zwyczajów naszego regionu.
Chcąc kształtować poczucie świadomości ekologicznej, uczyć właściwej postawy wobec środowiska, aktywnie wraz z klasą uczestniczyłam w akcji „Sprzątanie świata”.
Efektem podejmowanych w tym zakresie działań było niewątpliwie podniesienie stopnia funkcjonowania społecznego wychowanków. Podczas rozmaitych wyjść poza szkołę uczniowie prezentowali wysoki poziom kultury osobistej, potrafili dostosować się do obowiązujących norm społeczno- obyczajowych.
Dzięki posiadanej wiedzy związanej z zagrożeniami i problemami charakterystycznymi dla młodzieży szkolnej, stałam się bardziej wyczulona na oznaki negatywnych zjawisk. To ułatwiło mi diagnozowanie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych uczniów, dzięki czemu w swojej pracy podejmowałam odpowiednie działania pomocowe.
Będąc wychowawcą klas gimnazjalnych współpracowałam ze środowiskiem rodzinnym. Aktywnie prowadziłam spotkania z rodzicami, na których były poruszane bieżące problemy wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne. Kontaktowałam się z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne a także telefoniczne. Byłam w stałym kontakcie również z opiekunami uczniów z Domu Dziecka w Sieborowicach, a także z kuratorami rodzinnymi. Uczestniczyłam w zebraniach wychowawczych organizowanych przez wychowawców Domu Dziecka w Sieborowicach, które zwiększyły moją wiedzę na temat funkcjonowania ucznia w tej placówce. Brałam również udział w uroczystościach organizowanych przez wychowanków internatu takich jak: jasełka, urodziny uczniów.
Ważnym punktem we współpracy z rodzicami stały się spotkania, na których prezentowałam osiągnięcia uczniów. Spotkania te pokazały mi jak bardzo rodzice pragną usłyszeć o swoim dziecku coś pozytywnego. Możliwość wysłuchania pochwał pod adresem dziecka niewątpliwie pozytywnie wpływa na często trudne relacje rodzic- dziecko. Zauważyłam, że rodzice częściej pojawiali się na zebraniach klasowych i jak sami mówią przychodzą porozmawiać, a nie tylko wysłuchiwać co ma do powiedzenia wychowawca.
Skutkiem moich działań było przede wszystkim nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami wszystkich wychowanków. Wpłynęło to w dalszej kolejności , na jakość naszej współpracy oraz zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły.
Z moich obserwacji wynika, że rodzice cenią sobie rozmowy indywidualne z wychowawcą oraz spotkania okolicznościowe. Kontakty te zachęcają ich do dzielenia się swoimi problemami z wychowawcą i ułatwiają budowanie pozytywnych relacji, a także niejednokrotnie są sposobem do znalezienia najlepszych rozwiązań w sytuacjach gdy istnieją problemy z ich dzieckiem.
Zawsze starałam się znaleźć czas dla rodziców, nie tylko podczas zebrań klasowych czy wyznaczonych terminów, ale zawsze wtedy, gdy rodzic prosił o spotkanie.
Wsparłam rodziców moich wychowanków w realizacji wyprawki szkolnej. Zebrałam informacje od nauczycieli uczących, na temat zestawów podręczników do każdego przedmiotu w rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013 i zakupiłam je w odpowiednich wydawnictwach. Dzięki temu uczniowie mogli korzystać z podręczników od pierwszych dni września.
W ramach pracy wychowawczej przygotowywałam opinie o uczniach w celu przedłożenia ich w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych lub sądach rodzinnych. Sporządzałam również wnioski o wydłużenie etapu edukacyjnego uczniom na danym etapie kształcenia.
Starłam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku szkolnym 2011/12 za koordynowanie działań związanych z projektem edukacyjnym w gimnazjum oraz bardzo dobrą współpracę z rodzicami jako wychowawca klasy.

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywa staż oraz umiejętność posługiwania się nimi.

1.Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury
nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

W trakcie odbywania stażu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego oraz przeanalizowałam niezbędną dokumentację- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Wnikliwie studiowałam Kartę Nauczyciela, a także Ustawę o Systemie Oświaty. Zapoznałam się z różnorodnymi publikacjami na temat awansu zawodowego. Na tej podstawie napisałem wniosek o rozpoczęcie stażu oraz Plan Rozwoju Zawodowego, by po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły niezwłocznie przystąpić do realizacji poszczególnych zamierzeń i celów.
Zgodnie z rozporządzeniem przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą zrealizowane zadania. Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych.
2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
Uczestniczyłam w pracach zespołu nauczycieli dotyczących modyfikacji Program Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum. Brałam udział w konstruowaniu przedmiotowego systemu oceniania oraz tworzenia planów wynikowych z języka polskiego w ramach pracy Zespołu Humanistycznego. Uczestniczyłam w pracach zespołów analizujących egzaminy gimnazjalne, a także współpracowałam jako członek komisji nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego w naszej szkole i w Zespole Placówek Edukacyjno- Opiekuńczo-Wychowawczych Wielkich Drogach. Dzięki pełnieniu tej funkcji zapoznałam się z procedurami przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych.
Byłam członkiem komisji i organizatorem szkolnego konkursu czytelniczego. Brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych szkoleniowych, klasyfikacyjnych i podsumowujących.
3. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Znajomość wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
W celu spełnienia ministerialnego rozporządzenia dotyczącego poznania przez nauczyciela kontraktowego przepisów dotyczących systemu oświaty, zapoznałam się
z wewnątrzszkolnymi przepisami regulującymi funkcjonowanie placówki takimi jak: Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, oraz Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny. Ponadto przeanalizowałam nadrzędne akty prawne regulujące system oświaty, takie jak Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MEN dot. Oceniania i promowania uczniów. Na bieżąco zapoznawałam się z aktualizacjami i zmianami przepisów oświatowych.
Treści wyżej wymienionych dokumentów gromadziłam w formie cyfrowej oraz drukowanej, korzystając ze strony MEN oraz serwisów oświatowych. W czasie mojego stażu zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, czyli dzienników lekcyjnych, dzienników nauczania indywidualnego, zeszytu wyjść pozaszkolnych, ksiąg zarządzeń i ksiąg zastępstw . Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawna organizacja pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń.
Zdobyta wiedza i doświadczenie pomogło mi również lepiej poznać przepisy regulujące i określające pracę nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Skawinie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.