X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1970
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
1 września 2007 r. rozpoczęłam pracę w Szkole Podstawowej .............i tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski –pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela przyrody.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż ( § 6 ust. 2 pkt 1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu z panią ......... Umówiłam się z opiekunem na obserwację przeprowadzonych przeze mnie lekcji oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.

Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów opracowałam pod okiem mojego opiekuna stażu plan rozwoju zawodowego (zał. 1)
i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły oraz złożyłam wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam statut szkoły, program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów. Podczas ferii pełniłam dyżur w szkole z zakresu zajęć informatycznych.

Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP (zał. 2). Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
( § 6 ust. 2 pkt 2)

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową „Program bloku „Przyroda” dla klas IV-VI szkoły podstawowej”.
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne (załączone w scenariuszach). Starałam się wzbogacać warsztat pracy w okazy naturalne, gdzie również angażowałam w to uczniów. Ponadto tworzyłam tablice, na których dzieci prezentowały swoje prace, gazetki tematyczne. Zrobiłam wystawę dotyczącą pokazu procesu krystalizacji w klasie 5 oraz przygotowałam gazetkę tematyczną z okazji Dnia Ziemi (zał. 3).
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w szkoleniach, kursach i konferencjach organizowanych w szkole i przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli (zał. 4).

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
26.11.2007 r. „Radzenie sobie z młodzieżą sprawiającą problem wychowawczy”
17.03.2007 r. „Jak uaktywnić nie wykorzystany potencjał ucznia”

Zewnątrzszkolne formy doskonalenia:
29.09.2007 r. „ Jakość żywności a zdrowie”
20.10.2007 r. „Uczeń zdolny w warunkach szkolnych”
13.02.2008 r. „ DNA przekazywany drogą płciową i nie tylko….;
„Jak zaciekawić ucznia przyrodą na podstawie publikacji wydawnictw
szkolnych i pedagogicznych;
„ Poznajemy kontynent Afryki”
13.03.2008 r. „Śladami czarcich stóp, czyli o dinozaurach, ewolucji i nie tylko”.
24.04.2008 r. „ Trening umiejętności wychowawczych”
28.04.2008 r. „ Skuteczna edukacja recyklingowa”.

Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie. Na bieżąco korzystałam z książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej np. „Wychowawca” Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich (zał. 5).

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego, scenariusza z hospitacji diagnozującej oraz niniejszego sprawozdania.
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
•www.eduseek.ids.pl
•www.pwn.com.pl
•www.interklasa.pl,
•www.wsip.com.pl
•www.publikacje.edux.pl
•www.scholaris.pl
•www.szkolnictwo.pl
•www.profesor.pl
•www.literka.pl
•www.awans.net


Przygotowując lekcje korzystałam również z programów multimedialnych, aby poszerzyć swoje wiadomości na temat aktywizujących metod pracy.
Wykorzystywałam komputer do przygotowywania planów metodycznych, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje (załączniki w scenariuszach).
Gromadziłam dokumentację w postaci: prac uczniów, wypowiedzi pisemnych, płyt multimedialnych, testów, prac plastycznych.

W ramach mierzenia jakości pracy szkoły opracowałam test całoroczny dla uczniów klas 4, który przeprowadziłam w maju i napisałam analizę sprawdzianu rocznego (zał. 6). Podobny test w konsultacji z innymi nauczycielami przyrody również przeprowadziłam w klasach.
Przygotowałam uczniów do konkursu przyrodniczo-matematycznego, w tym celu organizowałam pozalekcyjne spotkania z uczniami.

Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora szkoły pana ............ opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.
Byłam opiekunem wycieczki do Stacji Metrologicznej w Terespolu w klasach IV, co miało poszerzyć i utrwalić wiadomości o pogodzie (zał. 7 ).
Prowadziłam zajęcia edukacyjne w terenie w okolicach szkoły, opiekowałam się uczniami w czasie uroczystości i imprez szkolnych, wyjść na konkursy przedmiotowe oraz podczas wycieczek przedmiotowych.


3. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3)
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby , potencjał rozwojowy i zainteresowania zwłaszcza o specjalnych wymaganiach. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z wychowawcami dzieci. Poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów i wychowanków, nawiązywałam dobre kontakty z uczniami oraz w miarę możliwości rozmawiałam z rodzicami.
Współpracowałam także z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w dziedzinie opiekuńczej i wychowawczej. Nawiązałam kontakt z pedagogiem szkolnym panią ........oraz z psychologiem panią....(zał. 8). Ich wskazówki co do pracy z jednym z uczniów okazały się bardzo pomocne. W celu podejmowania właściwych działań ,sięgałam do literatury tematu, korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

Dwa razy w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. (zał. 9) Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami, na rodzaje środków dydaktycznych, formę pracy z dziećmi, sposób prowadzenia zajęć, język, komunikację z dziećmi oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Dwa razy w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku dwie godziny przeprowadziłam w obecności pana Dyrektora.


Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć (zał. 10). Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

PODSUMOWANIE
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliły mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie szkoły, nauczanie, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania jest jeszcze zbyt mała umiejętność stosowania metod wychowawczych oraz wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad.
Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę w latach następnych. Wszystkie zaplanowane przeze mnie działania doprowadziłam do końca.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.