X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18900
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego


I. DANE DOTYCZĄCE NAUCZYCIELA
Imię i nazwisko: ..........................
Data urodzenia: ................................
Adres Przedszkola: .......................................
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ........................................
Data rozpoczęcia stażu: ........................................
Termin zatwierdzenia planu rozwoju: ...........................

II. DOKUMENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO
Nauczycielka przedstawiła opiekunowi stażu dokumentację spełniającą wymagania kwalifikacyjne oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Dokumentacja ta jest kompletna. Osiągnięcia zawodowe są prawidłowo i obszernie udokumentowane. Dokumentacja była prowadzona systematycznie. Przedstawione dokumenty potwierdzają współpracę z różnymi instytucjami.
Dokumenty związane z pracą na stanowisku nauczyciela, w tym: opis działań, sprawozdania, notatki z przeprowadzonych rozmów i spotkań, obrazują zakres współpracy z dyrekcją przedszkola, gronem pedagogicznym i rodzicami . Ukazują również troskę o własny rozwój osobowy i zawodowy.
Na szczególną uwagę zasługują starannie opracowane, autorskie scenariusze zajęć
zawierające nowatorskie zastosowanie metod aktywizujących.

III. REALIZACJA WYMAGAŃ I ZADAŃ KWALIFIKACYJNYCH
OKREŚLONYCH W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczycielka prawidłowo zaplanowała swoją ścieżkę rozwoju zawodowego i umiejętnie ją realizowała.
Zapoznała się z przepisami Ustawy- Karta Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty oraz przepisami dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Śledziła na bieżąco zmiany w wymienionych przepisach wykorzystując m.in. zasoby internetowe.
Poznała i przeanalizowała Statut Przedszkola oraz inne obowiązujące przepisy, regulaminy i zasady funkcjonowania i działania jego organów. Bezbłędnie i terminowo prowadziła dokumentację .
Systematycznie uczestniczyła w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
-„Praca z dzieckiem zdolnym”
- „Formy współpracy z rodzicami w przedszkolu”
- „Diagnoza przedszkolna – dlaczego, po co, kto, kiedy i jak?”
- „Metody obniżania lęku u dzieci – bajki terapeutyczne”
- „Udzielanie pierwszej pomocy”
Prowadziła rady szkoleniowe:
- „Respektowanie praw dziecka w przedszkolu”
- „Zachowania asertywne w kontaktach interpersonalnych”
- „Mowa i zabawa – propozycje zabaw logopedycznych”
Uczestniczyła w pracach zespołów zadaniowych do spraw ewaluacji, diagnozy, udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz związanych z modyfikowaniem programów wychowania przedszkolnego i nowelizacją Statutu przedszkola.
Protokołowała posiedzenia Rady Pedagogicznej.
Prowadziła zajęcia logopedyczne z dziećmi i warsztaty logopedyczne dla rodziców :
-„Baw się, ucz, wspomagaj” przeprowadzone metodami pedagogiki i zabawy,
- „Mowa i zabawa – propozycje zabaw logopedycznych”,
- „Mała i wielka gimnastyka buzi i języka” warsztaty logopedyczne.
W ramach spotkań z rodzicami omawiała istotne problemy wychowawczo - dydaktyczne, odnoszące się do dzieci przedszkolnych. Prowadząc pedagogizację rodziców, zapoznawała ich z ciekawą literaturą, proponowała książki zawierające konkretne wskazówki i porady.
Zorganizowała również warsztaty dla rodziców „Wady i zalety naszego przedszkola”
oraz warsztaty dla rodziców w ramach realizacji programu „Bezpieczny przedszkolak”
Prowadziła zajęcia otwarte dla rodziców:
- „W poszukiwaniu Pani Wiosny”
- „Wielkanocne niespodzianki”
- „Bezpieczne - niebezpieczne”
Brała udział w realizacji projektu edukacyjnego „Startuj z nami i Aktywność szansą lepszego jutra, celem których było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze środowisk wiejskich i bezpłatny dostęp do zajęć logopedycznych, kształtujących rozwój prawidłowej wymowy.
Uczestniczyła w różnych charytatywnych akcjach takich jak „Góra grosza” , ,,Zbiórka nakrętek” i „Sprzątanie Świata. Była przewodniczącą prac Komisji Socjalnej w przedszkolu.
Organizowała oraz współpracowała w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych, spotkań z udziałem policjantów z sekcji Ruchu Drogowego, pielęgniarką, intendentką i informatykiem .Przygotowała dzieci do wielu konkursów , festiwali i przeglądów zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Wspólnie z dziećmi wystawiła dwa teatrzyki oparte na literaturze dla dzieci.
- „Księżniczka na ziarnku grochu”
- „Jaś i Małgosia”
Zorganizowała wewnątrzprzedszkolny konkurs recytatorski „Z wierszem na wesoło”, podczas którego odbyło się również potkanie z pisarką, międzyprzedszkolny konkurs na „Kartkę walentynkową”, oraz rodzinny konkursu plastyczny „Zabawy z mamą i tatą”
Organizowała wielkanocne kiermasze.
Angażowała rodziców do czytania dzieciom w przedszkolu „Mamo, tato czytaj ze mną”.
Była organizatorką i współorganizatorą wielu wycieczek pieszych i autokarowych do Teatru Lalki i Aktora w Łomży i Centrum zabaw dla dzieci ,, Fikoland”, sklepu spożywczego, Straży Pożarnej, Biblioteki Gminnej, Biblioteki Szkolnej, Pomnika Nieznanego Żołnierza, na halę sportową Szkoły Podstawowej w Czyżewie i do apteki .
Wdrożyła własny program logopedyczny „Mała i wielka gimnastyka buzi i języka”
Realizując zadania edukacyjne nauczycielka wykazała się umiejętnością prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań przedszkola. Poprawnie planowała swoje czynności wychowawcze i dydaktyczne.
Dowodem na to jest fakt, iż:
-prawidłowo realizowała sporządzane przez siebie plany miesięczne -właściwie opracowywała scenariusze zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz programy imprez , uroczystości i wycieczek.
Prawidłowo formułowała cele operacyjne i wychowawcze. Podczas prowadzonych zajęć wykazywała się inwencją twórczą w stosowaniu różnorodnych form i metod pracy.
Swoją pracę wychowawczo - dydaktyczną planowała uwzględniając potrzeby rozwojowe swoich wychowanków, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Czyniła to przez wnikliwą obserwację każdego dziecka w grupie, współpracę ze specjalistami (psycholog, pedagog, logopeda) podczas rozwiązywania bieżących problemów z dziećmi. Prowadziła z dziećmi zajęcia wspierające ich indywidualny rozwój i zajęcia rozwijające ich zainteresowania.

Na podstawie opisanych i obserwowanych działań można stwierdzić, że nauczycielka posiada wiedzę i umiejętności metodyczne pozwalające na prawidłową realizację zadań przedszkola.
Nauczycielka jako obserwator uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu.
-,,Najlepiej z rodzicami”
-„Matematyczne zabawy z bałwankiem”
Z obserwowanych zajęć sporządzała notatki, formułowała wnioski, dzieliła się spostrzeżeniami z opiekunem stażu.
Prowadziła zajęcia z dziećmi w obecności opiekuna stażu. - „Moje zimowe święta”
- „Bez wody nie ma życia”
Po ich przeprowadzeniu analizowała je z opiekunem stażu. Zapoznawała się z jego uwagami i propozycjami.
W ramach rozwoju zawodowego uczestniczyła w różnych zewnętrznych formach doskonalenia: warsztaty:
- „Gry i zabawy dydaktyczne w przedszkolu”
- „Zanim dziecko pójdzie do szkoły – nowa podstawa programowa do przedszkola”
- „Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej”
- „Diagnoza ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i konstruowanie indywidualnego programu edukacyjnego”
- „Bezpieczny przedszkolak” - I stopień
- „Bezpieczny przedszkolak” - II stopień
- „Tańce dla dzieci”
- „Planowanie ewaluacji wewnętrznej”
- „Scenografia dynamiczna i oprawa akustyczna uroczystości”
kursy doskonalące:
- „Microsoft Word 2003 – poziom podstawowy”
- „Microsoft Excel 2003 – poziom podstawowy”
- „Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci 5-letnich w osiągnięciu gotowości do podjęcia nauki w szkole”
- Kurs kierowników wycieczek szkolnych
konferencje:
- „Stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w edukacji wczesnoszkolnej”.
Podjęła również studia podyplomowe,, Diagnoza i Terapia Pedagogiczna” w NWSP w Białymstoku. Ukończone różne formy doskonalenia zawodowego posłużyły Pani................... do pogłębiania wiedzy i umiejętności organizowania i doskonalenia swojego warsztatu pracy. Posłużyły temu konkretne rozwiązania metodyczne: wykorzystanie przykładów interesujących zajęć, stosowanie różnorodnych metod (w tym metod aktywizujących) oraz różnorodnych technik pracy. Nowe wiadomości i umiejętności wykorzystywała przy wdrażaniu programu,, Bezpieczny przedszkolak”, prowadzeniu diagnozy przedszkolnej, przygotowaniu dzieci do konkursów i przeglądów, organizowaniu wycieczek pieszych i autokarowych, w budowaniu właściwej atmosfery w stosunkach z rodzicami i rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Nauczycielka potrafi w swojej pracy zastosować technologię komputerową i informacyjną.
Opracowywała scenariusze zajęć i narzędzia pomiaru dydaktycznego przy pomocy edytora tekstu.
Wyszukiwała potrzebne informacje, korzystając z dostępnych przeglądarek internetowych, prowadziła stronę internetową przedszkola.
Nauczycielka pogłębiała swoją wiedzę i doskonaliła swoje umiejętności zawodowe również przez samodzielne studiowanie literatury: książek, poradników i artykułów, zamieszczonych w czasopismach fachowych.

III. WNIOSKI KOŃCOWE
Po przeanalizowaniu sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego i harmonogramu przebiegu stażu stwierdzam, iż nauczycielka prawidłowo i w terminie wykonała wszystkie zamierzenia. W czasie ich realizacji wykazała się inwencją twórczą. Właściwy dobór metod, form i środków dydaktycznych, świadczy o profesjonalnie przygotowanym warsztacie pracy i dobrej znajomości potrzeb dzieci. Prowadzone zajęcia pozwalają dzieciom na właściwy rozwój osobowy, kształtują umiejętności funkcjonowania w grupie, komunikowania się i rozwiązywania problemów.
Cechy osobowe nauczycielki pozwalają tworzyć pozytywne relacje między ludźmi, zapewniają dobrą komunikację, sympatię i szacunek zarówno ze strony dzieci jak i rodziców i grona pedagogicznego. Jest otwarta na nowości, gotowa do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobowego.
Stwierdzam, że zrealizowała wymagania kwalifikacyjne związane z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego. Proponuję pozytywną ocenę jej dorobku zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.