X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19963
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Danie osobowe:

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Krzysztofa K-M
2. Miejsce pracy: Zespół Szkół w Ujeździe
3. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
4. Zajmowane stanowisko: nauczyciel fizyki, biologii, chemii
5. Imię i nazwisko opiekuna stażu: XXXXXX
6. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 r.
7. Data zakończenia stażu: 31 maja 2009 r.

UJAZD, CZERWIEC 2009

WSTĘP

Swoją prace pedagogiczną rozpoczęłam w 2002 roku jako wychowawca
w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte
w Ujeździe, od 2004 roku zostałam zatrudniona w Publicznym Gimnazjum
w Ujeździe
na stanowisku nauczyciela fizyki i biologii, a od 2007 roku, po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji nauczam również chemii.
Przedmioty przyrodnicze były zawsze moją pasją, a praca pedagogiczna pociągała mnie i dawała satysfakcję. Wiążąc swoją przyszłość z pracą pedagogiczną zdecydowałam się rozpocząć staż, zdobywając kolejne szczeble awansu zawodowego. 29 czerwca 2004 roku otrzymałam stopień nauczyciela kontraktowego i zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 roku, po dwóch latach od nadania stopnia nauczyciela kontraktowego , podjęłam decyzję
o ubieganie się o stopień nauczyciela mianowanego.
Po podjęciu tej decyzji złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu do Dyrektora szkoły, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który pomógł mi usystematyzować moje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
Budując swój plan rozwoju zawodowego uwzględniłam w nim wymagania zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, własne możliwości i potrzeby, Program Wychowawczy Szkoły, Program Szkolnej Profilaktyki,
a przede wszystkim potrzeby uczniów i środowiska.
Celem moich działań miało być przede wszystkim podnoszenie jakości pracy szkoły, rozbudzenie w uczniach zainteresowania przedmiotami, których nauczam, podnoszenie wyników nauczania oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Realizacja wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku – w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli, ze zmianami z dnia 14 listopada 2007 roku przedstawia się następująco:

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich
skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadanie 1. Znajomość procedur awansu zawodowego.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2006/2007 zapoznałam się z procedurą zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, złożyłam wniosek
o rozpoczęcie stażu, a następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora szkoły.

Zadanie 2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Kolejnym krokiem podjętym po rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, panią Martą Siewier. Naszą współpracę rozpoczęłyśmy od zawarcia kontraktu wyznaczającego zadania zarówno dla opiekuna stażu, jak i nauczyciela odbywającego staż. Kontrakt ten określał normy współpracy, której podstawowym celem było pomyślne ukończenie stażu i uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego. W trakcie odbywania stażu punkty kontraktu zostały zrealizowane.
Opracowałyśmy harmonogram hospitacji i obserwacji lekcji na dany rok szkolny, arkusze pohospitacyjne oraz ustaliłyśmy terminy okresowych sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Współpraca nasza polegała na wzajemnych spotkaniach o charakterze informacyjnym, w czasie których analizowałyśmy procedurę awansu zawodowego nauczycieli. Spotkania te miały również charakter konsultacyjny, opiekunka stażu dzieliła się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniem.

Efekty:
Dla mnie:
- potrafię planować i systematyzować swoje działania, aby były bardziej efektywne
- dokonuje wyboru odpowiednich form doskonalenia zawodowego,
- wzbogaciłam swoja wiedzę z zakresu procedur awansu zawodowego,
Dla szkoły
- szkoła zyskuje kadrę, która potrafi współpracować i dzielić się swoimi doświadczeniami,
- szkoła staje się placówka, w której podejmuje się działania zmierzające w kierunku jak najlepszego wyposażenia uczniów w wiedze i umiejętności, będących pod opieka fachowej i dobrze zorganizowanej kadry.

Zadanie 3.Doskonalenie warsztatu pracy i rozwijanie umiejętności pracy pedagogicznej i opiekuńczej.

Organizując swoją pracę na dany rok szkolny opracowałam kryteria ocen
z danego przedmiotu, plany pracy dydaktycznej i wychowawczej z uwzględnieniem zagadnień profilaktycznych oraz ścieżek edukacyjnych. Realizacji treści nauczania dokonywałam zgodnie z wybranymi programami nauczania, które został dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN. Programy starałam się dobierać w taki sposób, aby uwzględniały możliwości uczniów, zapewniały im wszechstronny rozwój i ich realizacja była możliwa w warunkach panujących w placówce.
Zdając sobie sprawę , że efektywność nauczania wszystkich przedmiotów, a w tym fizyki i chemii uzależniona jest w dużym stopniu od wyposażenia klasopracowni, dlatego przez cały czas staram się modernizować moja pracownię, poprzez wzbogacanie w nowoczesne pomoce naukowe, które uatrakcyjniają zajęcia.
W ramach tego przedsięwzięcia, wraz uczniami przygotowuję także pomoce naukowe
z materiałów codziennego użytku np. budowaliśmy wspólnie elektroskop wykorzystując słoiki, folię aluminiowa, rurki do napojów, z baloników, rurek do napojów oraz sznurka skonstruowaliśmy model rakiety, obrazujący zjawisko odrzutu, ze zużytych płyt CD, korków od butelek po płynie do naczyń i balonów wykonaliśmy poduszkowce itp.
Wzbogacając pracownię w różnego rodzaju pomoce uwzględniam przede wszystkim potrzeby wynikające z różnego typu sytuacji dydaktycznych jakie pojawiają się w trakcie prowadzenia zajęć. W celu wzbogacenia pracowni podjęłam następujące działania:
- dzięki wsparciu Rady Rodziców został zakupiony do pracowni sprzet audiowizualny
- z własnych funduszy zakupiłam filmy edukacyjne wzbogacające zajęcia z astronomii,
- wykonałam wiele materiałów dydaktycznych m.in. prezentacje multimedialne, plansze dydaktyczne z jednostkami i wzorami wielkości fizycznych, plakaty obrazujące najciekawsze zjawiska fizyczne,
- przygotowuję różnego typu zabawy wielokrotnego użytku jak np. memo, domino, puzzle, logogryfy.
- zgromadziłam biblioteczkę tematyczną obejmującą różnego rodzaju podręczniki, zbiory zadań i testów z zakresu fizyki, chemii oraz biologii. Na bieżąco również korzystałam z artykułów publikowanych w czasopiśmie „Fizyka w szkole”, wykorzystując zdobyte wiadomości w codziennej pracy z uczniem,

Efekty:
Dla uczniów:
- opanowanie wiedzy i umiejętności gwarantuje powodzenie na egzaminie gimnazjalnym oraz sukces w szkole ponadgimnazjalnej,
- uczą się samodzielności w zdobywaniu wiedzy,
- uczniowie mają zapewnione właściwe warunki pracy,
- korzystają z pomocy dydaktycznych zgromadzonych w pracowni, skutecznej przyswajają przekazywaną wiedzę,
- współtworzą gazetki tematyczne,
- sami tworzą nowe pomoce dydaktyczne,
- utrwalają zdobytą wiedzę,
- wykorzystują swoje zdolności i umiejętności artystyczne i techniczne,
- bardziej dbają o swoja pracownię, ciesząc się z efektów swojej pracy.
Dla mnie:
- świadomość z korzyści działań celowych i przemyślanych,
- wzbogacam proces edukacyjny w różne formy pacy,
- z pełnym zaangażowaniem kieruje procesem dydaktycznym,
- wzbogacam swój warsztat pracy o nowe pomoce dydaktyczne,
- utwierdzam, ze moja praca przynosi wymierne efekty.
Dla szkoły:
- podniosłam jakość pracy szkoły poprzez podnoszenie efektywności
nauczania,
- współtworzę pozytywny obraz szkoły, jako placówki mającej dobre i bardzo dobre wyniki egzaminów,
- dbając o estetykę swojej pracowni współtworzyłam pozytywny wizerunek szkoły w środowisku,
- pozyskując dla szkoły nowe pomoce dydaktyczne, rozbudowałam i zmodernizowałam jej bazę, wpływając tym samym na podwyższenie jakości pracy szkoły.

Realizując założone w planie rozwoju cele, prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, w pierwszym roku stażu hospitacje były prowadzone raz w miesiącu, natomiast w drugim i trzecim dwa razy w semestrze.
Opracowałam pełne scenariusze, konsultowałam je z hospitującymi . Po hospitacji zajęcia były szczegółowo omawiane i dyskutowane. Po każdej lekcji przeprowadzałam samoocenę i analizowałam krótkie ankiety, które uczniowie uzupełniali po odbytych zajęciach. Starałam się na bieżąco eliminować błędy i niedociągnięcia, aby moje lekcje były ciekawsze i zachęcały ucznia do rozwijania zainteresowań.
Jako nauczyciel odbywający staż prowadziłam lekcje, które były obserwowane także przez Dyrektora szkoły. Rozmowy pohospitacyjne były dla mnie szczególnie ważne, gdyż dzięki spostrzeżeniom i konstruktywnym uwagom Dyrektora szkoły mogłam wysunąć wnioski do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Obserwowałam także zajęcia prowadzane przez mojego opiekuna stażu panią mgr Martę Siewier, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. W trakcie tych zajęć szczególną uwagę zwracałam na:
- wykorzystanie czasu na lekcji,
- rodzaje środków dydaktycznych i formy pracy z uczniem,
- zasady stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
- indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.
Obserwacje lekcji prowadzonych przez opiekuna pozwoliły mi poznać nowe techniki prowadzenia lekcji. Systematycznie prowadziłam i uzupełniałam arkusze pohospitacyjne lekcji obserwowanych.
Efekty:
Dla mnie:
- poznałam nowe techniki pracy na lekcji,
- udoskonaliłam umiejętność gospodarowania czasem na lekcji,
- uatrakcyjniłam swoje zajęcia przez wykorzystywanie różnych metod aktywizujących, w tym pracę z komputerem,
- więcej uwagi poświęcam indywidualizacji procesu nauczania uwzględniając możliwości ucznia,
- wzbogaciłam swoja wiedzę poprzez wymianę doświadczeń,
- nauczyłam się rozwiązywać problemy wychowawcze,
- wykorzystuje niektóre techniki utrzymania dyscypliny w klasie.
Dla szkoły:
- poprzez dzielenie się doświadczeniami wzbogaciliśmy swój warsztat pracy, a przez to podniosła się jakość pracy szkoły,
- pogłębiałam atmosferę więzi i współpracy w zespole jako wartości niezbędnych dla właściwego i twórczego funkcjonowania placówki.

Jako nauczyciel ubiegający się o kolejny stopień awansu zawodowego przeprowadzałam również lekcje otwarte, które były obserwowane przez nauczycieli stażystów oraz studentów odbywających praktyki w naszej szkole. Dzięki tym lekcjom mogłam dzielić się swoją wiedzą oraz nabytym wcześniej doświadczeniem z osobami, które dopiero będą wykonywać pracę dydaktyczno-wychowawczą.
Efekty:
Dla praktykantów i stażystów:
- poznali warsztat pracy nauczyciela,
- jak prowadzić lekcje w dobrym tempie, wykorzystując każdą fazę,
- jak nawiązać dobry kontakt z uczniem dopasować formy wypowiedzi do poziomu uczniów,
Dla mnie:
- dziele się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami,
- doskonale swoje umiejętności w zakresie odgrywania roli mentora,
Dla szkoły:
- wypełniałam misje szkoły dzieląc się doświadczeniem i wiedza z młodszymi kolegami i studentami,
- przyczyniłam się do utrwalenia w środowisku wizerunku szkoły jako placówki przyjaznej każdemu.

W mojej pracy dość często spotykałam się z problemami, które nie zawsze samodzielnie potrafiłam rozwiązać. Bywały więc sytuacje, w których konsultowałam z pedagogiem szkolnym sposoby wspierania wychowanków mających problemy rodzinne i osobiste, ponieważ wpływały one znacząco na psychikę uczniów,
a pośrednio także na wyniki w nauce. Na bieżąco monitorowałam również postępy uczniów mających trudności w nauce, uczniów, których wychowawcą nie byłam.
Po konsultacjach z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas opiniowałam postępy uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Dostosowywałam wymagania edukacyjne do możliwości uczniów stosując indywidualizację procesu nauczania.
Współpracowałam również z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w Tomaszowie Mazowieckim. Polegało to głównie na wydawaniu opinii
o wychowankach, bądź innych uczniach mających problemy w nauce lub sprawiających kłopoty wychowawcze, celem skierowania ich na badania oraz organizowaniu pogadanek dla uczniów z udziałem psychologów z poradni. W bieżącym roku szkolnym odbyły się zajęcia „Dobra motywacja jako klucz do sukcesu” oraz „ Nowatorskie techniki uczenia się”. Spotkanie to miało na celu wsparcie ucznia przed egzaminem gimnazjalnym .
Dzięki rozmowom z rodzicami, jak również współpracy z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami innych klas miałam możliwość poznania środowiska uczniów i ich problemów. Współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pozyskując środki na obiady dla moich wychowanków pochodzących
z rodzin najuboższych, wspomagałam również rodziców poprzez informowanie
o możliwościach uzyskania pomocy finansowej w postaci stypendiów.
Zespół klasowy, którego byłam wychowawcą był bardzo specyficzny. Niektórzy moi wychowankowie znajdowali się pod opieką kuratora. W związku z tym, na wniosek sądu i przy współpracy z pedagogiem szkolnym pisałam opinie o uczniach znajdujących się pod kuratelą sądową, w których informowałam o ich bieżących postępach w nauce oraz postępach w ich zachowaniu.
Pewne zaistniałe sytuacje zmusiły mnie również do podjęcia współpracy
z Komendą Policji w Rokicinach, ponieważ moi trzej wychowankowie popadli
w konflikt z prawem, a ja byłam zobowiązana wydać o nich opinię.
Efekty:
Dla ucznia:
- otrzymali fachowa pomoc przy rozwiązywaniu różnych problemów,
- byli wspierani przy pokonywaniu trudności edukacyjnych, poprzez dostosowanie wymagań do możliwości ucznia.
Dla mnie:
- zdobyłam cenne informacje, które będę mogła wykorzystać w dalszej pracy wychowawczej i jako nauczyciel przedmiotów przyrodniczych,
- udoskonaliłam swoje umiejętności organizacyjne,
- utwierdziłam w sobie przekonanie, że moja praca przynosi rezultaty, jestem potrzebna jako koordynator pewnych działań wychowawczych.
Dla szkoły:
- budowałam obraz szkoły jako placówki aktywnie współpracującej z różnymi instytucjami,
- promowałam szkołę jako placówkę dbającą o dobro swoich uczniów, poszukującą fachowej pomocy w rozwiązywaniu problemów i przyjazną każdemu uczniowi.

W celu optymalizowania swojej pracy starałam się pogłębiać swoją wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki nauczanych przedmiotów oraz zagadnień opiekuńczo- wychowawczych poprzez studiowanie literatury fachowej. Książki, które szczególnie zwróciły moja uwagę to, między innymi:
1. W. Kobyliński „ ABC organizacji pracy nauczyciela”
2. Cz. Kulisiewicz „Podstawy dydaktyki ogólnej”
3. B. L. McCombs, J. E. Pope „ Uczeń trudny – jak skłonić go do nauki”
4. H. Szydłowski (red. i współautor), G. Dudziak, K. Gębura i inni, „Informatyka i dydaktyka w nauczaniu fizyki;

Publikacje, które przeczytałam ułatwiły mi między innymi opanowanie
sztuki komunikowania się z dziećmi ( E. Mazlich „Jak mówić, żeby dzieci nas
słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”), zwróciły moją uwagę na to
jakimi cechami charakteru powinien odznaczać się nauczyciel ( W. Okoń
„Osobowość nauczyciela.” ) oraz nauczyciel-wychowawca (Z. Kosyrz
„Osobowość wychowawcy.”), jak również podpowiedziały mi jak postępować, współpracować z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze (Z.
Skorny „Proces socjalizacji dzieci i młodzieży.”).

Efekty:

Dla ucznia:
- większe zaangażowanie w prace na lekcji,
- osiąganie lepszych wyników w nauce,
- otrzymanie fachowego wsparcia przy pokonywaniu trudności edukacyjnych.
Dla mnie:
- wyżej wymienione publikacje wzbogaciły mój warsztat pracy,
- pomogły w lepszym planowaniu lekcji, w wyborze odpowiednich metod pracy oraz dały wskazówki jak indywidualizować proces nauczania,
- pogłębiłam swoją wiedzę na temat procesów psychicznych zachodzących podczas przyswajania wiedzy przez uczniów,
- Potrafię zorganizować swój warsztat pracy, zgromadzić potrzebne materiały i pomoce.
Dla szkoły:
- Podnoszę jakość pracy szkoły przez własne doskonalenie

Zadanie 4. Stworzenie warunków do pobudzania aktywności poznawczej uczniów, rozwijanie ich samodzielności i umiejętności.

W swojej pracy wykorzystywałam różnorodne środki dydaktyczne (filmy edukacyjne , artykuły z czasopism popularno - naukowych, komputer), jak również pomoce przygotowane przeze mnie ( karty pracy, prezentacje multimedialne). Swoje zajęcia staram się uatrakcyjnić stosując różnorodne metody pracy. Specyfika nauczanych przeze mnie przedmiotów polega na tym iż, nieodzownym ich elementem jest obserwacja, zarówno ożywionych elementów przyrody oraz procesów i zjawisk zachodzących w niej. Stąd tez staram się możliwie jak najczęściej stosować metody doświadczalne. Wykorzystuje również inne metody aktywizujące np.
- grupy eksperckie (Jigsaw )
- gry edukacyjne
- burza mózgów
- mapa mentalna
Jak wspomniałam już wcześniej dbałam również o dekorację pracowni wykorzystując pomysły własne oraz prace wykonane przez uczniów. Wszystkie te działania służyły tworzeniu lepszej atmosfery do nauki, jak również do zaprezentowania prac dzieci.
Ponadto współpracowałam z pracownikami naukowymi Wydziału Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego poprzez organizowanie wyjazdów na wykłady wzbogacane pokazami naukowymi oraz na warsztaty podczas, których uczniowie mogli samodzielnie wykonać proste doświadczenia. Wyjazdy edukacyjne cieszą się dużym powodzeniem wśród uczniów naszej szkoły, dlatego tez staram się przedstawiać jak największą ich ofertę. Obok wyjazdów na Wydział Fizyki , organizowałam wycieczki do łódzkiego „Experymentraium”, do Planetarium oraz do Instytutu Badan Jądrowych w Świerku.
Wszystkie moje działania maja na celu podnieść efektywność nauczania
i jednocześnie, że fizyka czy chemia przestaną być postrzegane przez uczniów jako nauki trudne, których nie da się zrozumieć.
Na koniec trzyletniego cyklu nauczania przeprowadziłam ankietę ewaluacyjną wśród uczniów dotyczącą skuteczności stosowanych form i metod pracy
w opanowaniu przez nich wiedzy i nabytych umiejętności. Z przeprowadzonych badań wynika, że stosowane przeze mnie metody i formy pracy są efektywne, atmosfera na zajęciach jest przyjemna, służy efektywnej pracy. Tempo zajęć jest raczej przystosowane do możliwości uczniów, jednakże zbyt mało jest doświadczeń wykonywanych samodzielnie przez ucznia, co wiąże się z nie wystarczającą ilością środków dydaktycznych i sprzętu doświadczalnego. Dlatego też na bieżąco modernizuje pracownie fizyczno – chemiczną oraz staram się wykorzystywać jak najwięcej środków łatwo dostępnych i tanich.
Efekty:
Dla ucznia:
- większa samodzielność w zdobywaniu informacji,
- właściwe planowanie pracy własnej i odpowiedzialność za efekty pracy
w grupie,
- uczniowie właściwie prezentują efekty swojej pracy za pomocą wykresu, tabeli, schematu,
- prawidłowo wyciągają wnioski z przeprowadzonych obserwacji
i doświadczeń,
- radzą sobie w nowych sytuacjach.
Dla mnie:
- satysfakcja z osiąganych przez uczniów wyników na egzaminie
gimnazjalnym,
- potrafię wspierać i motywować swoich uczniów w pokonywaniu napotkanych trudności,
- potrafię zauważyć i zdiagnozować problem edukacyjny,
Dla szkoły:
- promuje uczniów zdolnych,
- podnosi się atrakcyjność szkoły zaangażowanej we wszechstronny rozwój ucznia,
- ma wizerunek szkoły aktywnie dbającej o poziom edukacji.

Zadanie 5. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów w klasie I, II i III

Na bieżąco oceniałam postępy uczniów za pomocą testów, sprawdzianów, krótkich kartkówek, czy też odpowiedzi ustnych.
Na początku roku szkolnego badałam poziom wiedzy uczniów klas I- ych za pomocą testów sprawdzających. Przygotowane przez mnie testy sprawdzały ogólną znajomość wiedzy przyrodniczej oraz umiejętności stosowania tej wiedzy w różnych sytuacjach. Celem tych testów był wybór programów dopasowanych do potrzeb ucznia, jak również opracowanie wniosków do dalszej pracy dydaktycznej i podjęcie działań naprawczych w tych obszarach, które na testach wypadły najsłabiej.
Systematycznie sprawdzałam przyrost wiedzy z biologii, fizyki i chemii
u uczniów klas II i III, przeprowadzając test diagnostyczny, którego wyniki pozwoliły mi na odpowiednie planowanie działań na nadchodzący rok szkolny.
Efekty:
Dla ucznia:
- systematyczna ocena postępów edukacyjnych,
- możliwość nadrobienia zaległości i utrwalenia materiału,
- dostosowanie tępa pracy do możliwości ucznia, lepsze osiągnięcia na egzaminie.
Dla mnie:
- jasny obraz sytuacji, poprzez systematyczne kontrolowanie wiedzy,
- możliwość szybkiego reagowania w niepokojących sytuacjach
i organizowanie pomocy uczniom,
- satysfakcja z osiąganych przez uczniów wyników.
Dla szkoły:
- podniosłam jakość pracy szkoły, poprzez podnoszenie efektywności nauczania.

Zadanie 6. Doskonalenie umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i nabywanie nowych kwalifikacji.
Konsekwentnie i stale starałam się podnosić poziom swoich kwalifikacji. Działania te zmierzały do nabycia umiejętności celem, których będzie wydajna
i efektywna praca na rzecz uczniów i szkoły.
Przez okres stażu systematycznie realizowałam założone cele:
- kończąc studia podyplomowe,
- uczestnicząc w kursach doskonalących,
- uczestnicząc w konferencjach i warsztatach metodycznych,
- biorąc udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego,
- uczestnicząc w radach szkoleniowych
W celu poprawienia jakości mojej pracy uczestniczyłam w konsultacjach
i warsztatach metodycznych poświęconych wewnętrznemu i zewnętrznemu ocenianiu, zagadnieniom z elektryczności oraz energetyce jądrowej. Brałam także udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, które w roku szkolnym 2006/2007 głównie obejmowały tematykę dotyczącą agresji wśród dzieci i młodzieży, odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów
oraz szkolenie zatytułowane „ Dać skrzydła i korzenie” – poświęcone relacjom międzyludzkim i wyznaczaniu własnych granic.
W listopadzie 2006 roku nabyłam nowe kwalifikacje, kończąc Studia Podyplomowe z zakresu chemii, co pozwoliło mi na lepszą korelację międzyprzedmiotową i lepsze planowanie procesu dydaktycznego realizując zagadnienia zawarte w podstawie programowej fizyki, chemii i biologii.
Poprzez wyjazdowe zajęcia warsztatowe zorganizowane przez panią metodyk fizyki, nawiązałam współpracę z Naukowym Instytutem Problemów Jądrowych
w Świerku k. Otwocka, gdzie z kolei zorganizowałam wycieczkę dla zainteresowanych uczniow klas II i III- ych.
W roku szkolnym 2007/2008 aktywnie uczestniczyłam we wszystkich szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które wzbogaciły mnie w nowe wiadomości i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów natury wychowawczej. Przykładem mogą być tutaj rady szkoleniowe poświęcone zagadnieniom profilaktycznym „ Narkomania od kuchni”(13.11.2007) oraz
„ Archipelag skarbów” (29.01.2008).
Brałam również udział w następujących szkoleniach metodycznych:
- „ Międzyprzedmiotowy system nauczania fizyki”- szkolenie to miało na celu wskazanie treści programowych, skorelowanych z chemią, biologią oraz geografią.
- „Chemia atmosfery a nowoczesne technologie oczyszczania gazów powstających przy spalaniu paliw”- wykład ten wskazywał nowatorskie i bardzo skuteczne metody oczyszczania atmosfery z zanieczyszczeń.
- „Kawa czy herbata?” – konferencja była poświęcona składnikom chemicznym wpływającym na nasz organizm zawartym w kawie i herbacie.
- „ Nowości wydawnicze w zakresie obudowy dydaktycznej i literatury zawodowej dla nauczycieli”,
- „ Egzamin gimnazjalny z Operonem”- nowy program przygotowań do egzaminu dla ucznia i nauczyciela- spotkanie pozwoliło na nawiązanie stałej współpracy
z wydawnictwem Operon, która pozwala na systematyczne utrwalanie wiadomości przez uczniów klas trzecich, wykorzystując proponowane pomoce wydawnicze,
a także sprawdzenie poziomu własnej wiedzy w próbnym egzaminie.
Wymienione przez mnie szkolenia i warsztaty metodyczne organizowane były przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim jak i wydawnictwa podręczników . Dlatego też, dzięki udziałowi w tych formach doskonalenia miałam szansę nie tylko ulepszać swój warsztat pracy, lecz również śledzić bieżącą ofertę podręczników i publikacji dla nauczyciela.
Ponad to ukończyłam „Kurs kierowników wycieczek szkolnych”, nabyte kwalifikacje umożliwiły mi uatrakcyjnianie moich lekcji wyjazdami edukacyjnymi, ponadto poszerzyłam wiadomości na temat:
-celów i zadań turystyki i krajoznawstwa,
- obowiązujących przepisów prawnych,
- obowiązków kierownika imprez turystycznych,
- planowania i organizowania wycieczek,
- zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczek.
W roku szkolnym 2008/2009 ukończyłam następujące formy doskonalenia:
- „Chemia zdrowej żywności” (17.09.2008) -zajęcia warsztatowe, na których została szczegółowo omówiona rola kwasów „OMEGA” w prawidłowym żywieniu.
- „Fizyka – to wcale nie musi być trudne” (08.10.2008) – warsztat poświęcony doświadczeniom fizycznym, które można przygotować z materiałów codziennego użytku np. maszyna elektrostatyczna została wykonana z rury PCV, piły ręcznej do cięcia metalu, uchwytu murarskiego oraz folii poliestrowej.
-„Analiza podstawy programowej z biologii i przyrody”(17.02.2009),
-„Gimnazjum- liceum – trudne przejście w świetle nowej podstawy programowej” ( 26.02.2009) ,

-„ Obowiązkowe doświadczenia uczniowskie w nowej podstawie programowej
z fizyki”(13. 03.2009),
- „Jak biologia bada świat- doświadczenia na lekcjach biologii”.
Wyżej wymienione szkolenia były zwiane z reformą szkolnictwa i zapoznaniem
z nową podstawa programową obowiązującą od września 2009roku.
Aby jak najlepiej zaprezentować swój dorobek zawodowy w czasie egzaminu ukończyłam 4 godzinny kurs „Jak zaprezentować swój dorobek zawodowy przed komisja egzaminacyjną?”, przeprowadzony pracowników WODN w Łodzi.
Uczestniczyłam również w radzie szkoleniowej na której zostały zaprezentowane cele i założenia programu skierowanego do młodzieży gimnazjalnej „Golden Five”, jako nauczyciel i wychowawca zgłosiłam chęć udziału w tym programie od września 2009 roku.
Efekty:
Dla ucznia:
- mogą poszerzać własną wiedzę z zakresu wielu zagadnień,
- znajdują wsparcie i otrzymują fachową pomoc przy rozwiązaniu nurtujących ich problemów,
- osiągają lepsze wyniki w nauce,
- rozwijają zainteresowania.
Dla mnie:
- poszukiwałam nowych sposobów przekazania wiedzy,
- wzbogaciłam swój warsztat pracy,
- spełniam w sposób przemyślany swoja misje nauczyciela,
- wzbogacam proces edukacyjny w różne formy pracy,
- rozwijam swoje zainteresowania.
Dla szkoły:
- podnoszę jakość pracy szkoły, poprzez podniesienie efektywności
nauczania i własne doskonalenie,

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych
uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz
współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadanie 1. Opracowanie i realizacja planów pracy wychowawczo – profilaktycznej.

W latach 2006 -2009 pełniłam obowiązki wychowawcy klasowego. Po zapoznaniu się z Programem Wychowawczym Szkoły określiłam swe zadania poprzez coroczne sporządzanie planów pracy wychowawczej, z którymi zapoznawałam wychowanków i ich rodziców.
We wrześniu 2006 roku otrzymałam wychowawstwo w klasie I a, był to nowo utworzony zespół klasowy, który należało zdiagnozować, a następnie zintegrować
i nauczyć podstawowych norm panujących w stosunkach międzyludzkich. Po wstępnej diagnozie okazało się, że uczniowie, którzy zostali przypisani do tej klasy posiadali specyficzne możliwości edukacyjne oraz niektórzy sprawiali dość poważne problemy wychowawcze. Dlatego moimi głównymi założeniami w pracy wychowawczej było motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników w nauce oraz do przestrzegania dyscypliny i norm międzyludzkich. Dużym wsparciem w moich działaniach była dla mnie współpraca z panią pedagog oraz konsekwencja i doświadczenie nauczycieli uczących ten zespół klasowy.
W czasie godzin wychowawczych, zajęć świetlicowych jak również podczas prowadzonych przeze mnie lekcji realizowałam tematykę poświęconą uzależnieniom nie tylko od środków psychoaktywnych, ale również od mass mediów.
Starałam się wzbudzić w moich wychowankach szacunek do siebie nawzajem, ukazać wzory godne naśladowania. Dużo miejsc poświęciłam na tematykę związana ze zdrowiem i profilaktyką.
W programie wychowawczym klasy III-ej założyłam sobie, że podstawowym celem mojej pracy będzie przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły, a co za tym idzie być może przyszłego zawodu. Zadania jakie sobie postawiłam to:
- uświadomienie roli pracy w życiu każdego człowieka,
- poznanie przez uczniów swoich zdolności i zainteresowań,
- pogłębianie wiedzy uczniów na temat interesujących zawodów,
-uświadomienie o wpływie stanu zdrowia na wybór zawodu,
- zapoznanie ze struktura szkolnictwa i sieci pnadgimnazjalnych szkół w naszym rejonie,
- aktywna współpraca z rodzicami, którzy odgrywają dużą rolę przy wyborze zawodu,
- zorganizowanie wyjazdu na Targi Edukacyjne,
- pomoc w zbieraniu informacji oraz terminowym i poprawnym przygotowaniu dokumentów,
-wspólnie z pedagogiem szkolnym zapewnienia fachowej pomocy przy wyborze zawodu.
Realizacja powyższych zadań odbywała we współpracy z pedagogiem szkolnym, przede wszystkim w ramach godzin wychowawczych.
Wspomagałam wychowanków w organizowaniu imprez klasowych tj. Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Dziecka, ogniska klasowe.
Jednym z ważnych i lubianych przez uczniów aspektów szkoły są różnego typu wyjazdy i imprezy grupowe. Dla młodzieży jest to okazja, aby w sposób przyjemny, często aktywnie i z pożytkiem spędzić czas w gronie rówieśników. Dla nauczyciela jest to motywacja aby zaproponować swoim wychowankom wartościowe formy spędzenia czasu, edukować, integrować zespół klasowy oraz przekazywać elementy wychowawcze. W związku z tym w okresie stażu zorganizowałam kilka jednodniowych wyjazdów o charakterze dydaktycznym np. wspólnie z wychowawcą klasy równoległej zorganizowałam wycieczkę do Warszawy, gdzie uczniowie zwiedzali Sejm, Senat, Park w Łazienkach oraz Pałac i ogród w Wilanowie. Ponadto
w celu uatrakcyjnienia zajęć zorganizowałam wyjazd do Experymentarium oraz kilka wyjazdów do kina, teatru, na basen.
Wybierając repertuar kinowy starałam się uwzględniać zainteresowania uczniów, ale podpowiadałam jednocześnie takie seanse, które wniosłyby pozytywne wartości w życie młodego człowieka.
W ponieważ moja klas stanowi zespół, w którym zorganizowanie wyjazdu nie jest rzeczą łatwą , ze względów finansowych, nie udało nam się wyjechać na dłuższą wycieczkę. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom uczniów, a także moje plany wychowawcze zaproponowałam biwak w pobliskim ośrodku wypoczynkowym „Iłki” nad Zalewem Sulejowski. Biwak trwał trzy dni, a jego koszty były niewielkie. Czas na biwaku został przez nas wykorzystany pożytecznie i zdecydowanie przyczynił się do poprawienia atmosfery w klasie. Mnie zasugerował potrzebę podejmowania takich działań i utwierdził w tym, że moja praca jest wartościowa i konieczna.
Każda impreza klasowa czy wyjazd wnoszą dużo pozytywów w proces wychowania. Są to zarówno doświadczenia życiowe, jak i wzory właściwego spędzania czasu wolnego.
Ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły są różnego typu uroczystości szkolne, które wynikają z tradycji szkoły. Pełniąc funkcje wychowawcy, przygotowaliśmy wraz z podopieczną mi klasą i wychowawczynią klasy równoległej otrzęsiny klas pierwszych oraz jesteśmy w fazie przygotowań uroczystego zakończenia roku szkolnego przez uczniów klas trzecich.
Na bieżąco staram się uzyskiwać informacje na temat skuteczności moich oddziaływań wychowawczych poprzez rozmowy z wychowankami, rodzicami oraz innymi nauczycielami naszej placówki. Ponadto ewaluacji dokonuje poprzez ankiety wypełniane, na koniec każdego roku szkolnego. Z analiz ankiet wynika, że lekcje wychowawcze przygotowywane są dobrze, spełniają oczekiwania uczniów. Wychowankowie maja do mnie zaufanie i dość chętnie dzielą się ze mną swoimi problemami. Jednak muszę w czasie godzin wychowawczych wykorzystywać więcej środków audiowizualnych, filmów edukacyjnych oraz częściej zapraszać osoby
z poza szkoły, które mogą wspomóc mnie w oddziaływaniach wychowawczych.
Efekty
Dla ucznia:
- zdobyli wiedzę, która będą mogli wykorzystać życiu,
- ugruntowali swoje przyjaźnie,
- nauczyli się funkcjonować w grupie ,
- nauczyli się sztuki kompromisu,
- poczuwają się do współodpowiedzialności za dobry wizerunek szkoły,
- podczas wyjazdów poznali piękno i historie swojego kraju,
- zdobyli wiadomości dotyczące szkół i profilów kształcenia,
- uświadomili sobie swoje mocne i słabe strony,
- mogli w sposób świadomy dokonać wyboru szkoły.
Dla mnie:
- poznałam środowisko i problemy swoich wychowanków, przez co mogłam wspierać ich w pokonywaniu trudności,
- poznałam zainteresowania i uzdolnienia młodzieży,
- stałam się koordynatorem w działaniach mających na celu pomoc uczniom,
- przekazuje cenne wiadomości i zachowania,
- mam możliwość poznania zachowań moich wychowanków w różnych sytuacjach, nie tylko w szkole,
Dla szkoły:
- wzrasta pozytywny wizerunek szkoły jako instytucji, która nie tylko edukuje, ale dba o wszechstronny rozwój ucznia,
- nawiązuje się dobre kontakty z rodzicami, którzy maja świadomość, że szkoła jest placówka gdzie wszystkim zależy na dobru dzieci,
- wzbogaca się w aktywną i chętną do niesienia pomocy młodzież,
- zyskuje wizerunek jako placówka wychowawcza.


Zadanie 2. Indywidualizacja procesu nauczania .
W planowaniu swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej brałam pod uwagę zróżnicowane możliwości swoich uczniów, dlatego też starałam się indywidualizować proces nauczania. Indywidualizacja polegała między innymi na przygotowywaniu kart pracy zawierających zadania, ćwiczenia o różnym stopniu trudności. Taka organizacja pracy miała za zadanie podnoszenie motywacji do działania zarówno uczniów lepszych (poprzez ćwiczenia wymagające głębszej wiedzy i lepszych umiejętności), jak i uczniów radzących sobie słabiej (dzięki prostszym ćwiczeniom utrwalającym omawiany materiał).
Praca z uczniami zdolnymi nie polegała jednakże tylko na opracowywaniu zróżnicowanych ćwiczeń. Corocznie przygotowywałam swoich uczniów do udziału w konkursie fizycznym . Poprzez uczestniczenie w zajęciach Koła fizycznego prowadzonego w latach 2006-2008 uczniowie zdobywali wiedze i umiejętności szeroko wykraczające poza program nauczania, mieli okazje przeprowadzić samodzielnie szereg doświadczeń, na które zwyczajnie nie ma czasu na lekcjach, nauczyli się dokumentowania przeprowadzanych eksperymentów, a także rozwiązywali szereg ciekawych zadań. Od 2007 roku moi uczniowie biorą udział w Międzynarodowym Konkursie „Lwiątko”. Przygotowanie do tego konkursu polega na rozwiązywaniu nietypowych i niepowtarzalnych zadań sprawdzających nie tylko wiedzę fizyczną i spostrzegawczość ale także odpowiednia taktykę podejścia do problemu, a niekiedy wręcz IQ.
Uczniowie chętnie biorą w nim udział sprawdzając się w ten sposób, a nasze wspólne wysiłki przynoszą efekty. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymali dwaj moi uczniowie , w 2007 roku Paweł Mazurek uczeń klasy IIb, a w roku 2009 Piotr Maj uczeń klasy IIIb. Uczniowie ci otrzymali pamiątkowe dyplomy, plakaty oraz nagrody książkowe.
W ramach zajęć świetlicowych organizowałam dodatkowe zajęcia oraz konsultacje indywidualne dla
uczniów słabiej radzącymi sobie w nauce. Spotkania nasze miały charakter zajęć dodatkowych poświęconych utrwalaniu wiadomości z zakresu materiału omawianego na lekcjach, jak również wyrównywaniu ewentualnych braków w wiadomościach.
Prowadziłam także zajęcia fizyczno – chemiczne w wymiarze 1 godziny
w tygodniu z uczniem upośledzonym w stopniu lekkim. Opracowałam dla niego program, który był dostosowany do możliwości ucznia, ale jednocześnie stymulował jego rozwój. Efektem tej pracy był wysoki wynik części matematyczno przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.

Efekty:
Dla ucznia:
- pogłębiali swoja wiedzę
- zdobywali nowe umiejętności,
- trenowali logiczne myślenie,
- wdrażali się do samokształcenia,
- rozwijali zainteresowania,
- wykorzystywali swoje umiejętności w konkursach,
- osiągali wyniki na miarę swoich możliwości, co dawało im siłę i motywacje do pokonywania napotkanych trudności edukacyjnych.
Dla mnie:
- poszukiwanie nowych materiałów i sposobów przekazywania wiedzy,
- wzbogaciłam swój warsztat pracy poprzez wykorzystanie różnych źródeł informacji,
- utwierdzam w sobie przekonanie, że moja praca przynosi rezultaty.
Dla szkoły:
- promocja uczniów zdolnych oraz szkoły w środowisku,
- ponoszenie atrakcyjności szkoły,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez dobre wyniki na konkursach, egzaminach i lepsze wyniki w nauczaniu.

Zadanie 3. Pełnienie funkcji opiekuna Klubu Młodego Ekologa
Pełniąc funkcję opiekuna Klubu Młodego Ekologa corocznie planuję
i przeprowadziłam we współpracy z Panią Dyrektor i Urzędem Gminy w Ujeździe akcję Sprzątanie Świata. W kwietniu 2008 roku przygotowałam w raz z uczniami klasy II-ej apel i wystawę plakatów z okazji Dnia Ziemi, natomiast rok wcześniej, zorganizowałam wystawę ekologiczną i przeprowadziłam wewnątrzszkolny konkurs Pt.” Vademecum Młodego Ekologa”. Ponadto uczniowie w ramach projektu ekologicznego przygotowali zielniki roślin występujących w okolicy.
Starałam się uwrażliwiać młodzież na problemy środowiska przyrodniczego. Przeprowadziłam w klasach I-ych pogadankę na temat unikalnego charakteru Doliny Rospudy i potrzeby jej ochrony w związku z planami budowy obwodnicy Augustowa przebiegającej przez ten rezerwat. Przyłączyłam się wraz
z uczniami do ogólnopolskiego protestu przeciwko tej budowie.
Od lat w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „ Bocian”, uczniowie naszej szkoły prowadza obserwacje gniazd bociana białego, następnie opracowują wyniki obserwacji, które są przesyłane do organizatorów akcji.
W bieżącym roku szkolnym zostałam także szkolnym koordynatorem programu edukacyjnego „Trzymaj formę”. Jest to program, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i przestrzeganie zasad racjonalnego odżywiania się.
Efekty:
Dla ucznia:
- zaprezentowanie swoich umiejętności artystycznych,
- poszerza swoją wiedzę o informacje z zakresu ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- posiada świadomość potrzeby troski o najbliższe środowisko,
- uczy się oszczędnie gospodarować zasobami przyrody.
Dla mnie:
- dzielenie się wiedza i umiejętnościami z innymi,
- spełniam w sposób przemyślany swoja misje nauczyciela,
- wzbogacam proces wychowawczy.
Dla szkoły:
- szkoła jest postrzegana jako placówka dbająca nie tylko o edukacje, ale także o wszechstronny rozwój ucznia,
- wzbogaca się w aktywną i chętną do niesienia pomocy młodzież.

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
komputerowej i informacyjnej.

W 2004 roku ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu fizyki i informatyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zapoznałam się z podstawami technologii komputerowej. Moje wiadomości i umiejętności w tej dziedzinie zostały rozszerzone w czasie Studiów Podyplomowych z zakresu chemii, gdzie uczestniczyłam w ponad stu godzinnym kursie ITC.
Nauczyłam się obsługiwać następujące programy komputerowe: EXCEL, POWER POINT, edytor tekstu WORD, PAINT itp.
Poznałam także rożnego rodzaju systemy WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, LINUX. Dowidziałam się czym jest sieć INTERNET, jak zakładać skrzynkę pocztową, instalować programy, konfigurować komputer, korzystać z grup dyskusyjnych, tworzyć prezentacje multimedialne, zaprojektować i zbudować prostą stronę WWW.
W trakcie odbywania stażu doskonaliłam systematycznie swoje umiejętności metodą samokształceniową, pracując z komputerem na co dzień i przygotowując niezbędną w pracy dydaktycznej dokumentację ( testy, sprawdziany, karty pracy, ankiety, raporty dotyczących EWD, analizy wyników egzaminu gimnazjalnego itd.). Powyższe działania umożliwiły mi wszechstronnie korzystać z technologii komputerowej i informacyjnej.
Korzystając z Internetu wchodziłam na strony wydawnictw, z których podręczników korzystałam, na strony WODN-ów, aby znaleźć nowe oferty szkoleń. Przeglądałam propozycje scenariuszy innych nauczycieli, wykorzystując bądź przystosowując niektóre pomysły do pracy ze swoimi uczniami.
Zdając sobie sprawę z tego, że umiejętności komputerowe niektórych gimnazjalistów mogą przewyższać moje i że młodzież chętnie spędza czas przy komputerze, dostarczałam uczniom ciekawe adresy stron www, dawałam instrukcje, gdzie szukać ciekawych materiałów. Jednym słowem mobilizowałam uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji na dany temat.
Uczniowie z dużym entuzjazmem wykonywali prace domowe techniką komputerową.
Miałam również możliwość przeprowadzenia lekcji on-line. Lekcje te zostały przeprowadzone w roku szkolnym 2007/2008, w klasie I gimnazjum, a dotyczyły budowy atomu oraz w roku szkolnym 2008/2009 w klasach III-ych i obejmowały tematykę związaną z elektrycznością (prawo Ohma). Uczniowie pracowali
w 2 osobowych grupach w których nie tylko uczyli się opracowywać uzyskane
w doświadczeniach wyniki, ale także wyszukiwali informacji ściśle związanych
z tematyką lekcji. Ze względu na dość częste wykorzystywanie technologii komputerowej przez nauczycieli innych przedmiotów, nie zawsze możliwe były zajęcia w pracowni komputerowej, wówczas atrakcyjność zajęć podnosiły takie środki dydaktyczne jak laptop i rzutnik multimedialny, za pomocą których można było zobrazować omawiane treści stosując samodzielnie przygotowane przeze mnie prezentacje multimedialne lub schematy, filmy, ćwiczenia i gry zawarte na płytach CD dołączonych do podręczników. Do najciekawszych prezentacji przygotowanych przeze mnie i wykorzystanych na lekcji należą:
- „Wodór – nieograniczone źródło energii”,
- „Powietrze jako mieszanina gazów”,
-„ Budowa materii”,
- „ Wybitni chemicy Europy”,
- „ Najciekawsze zjawiska fizyczne”,
- „ Mikroskopy elektronowe”.
Dzięki zastosowaniu technologii komputerowej i informacyjnej zajęcia są ciekawsze, uczeń jest bardziej zaangażowany w proces uczenia się, wdraża się do samodzielnego szukania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.
Efekty:
Dla ucznia:
- uczniowie opanowali umiejętność posługiwania się różnego typu programami multimedialnymi i edukacyjnymi,
- mieli możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy,
- opanowali umiejętność korzystania z edytora do wpisywania potrzebnych znaków matematycznych i fizycznych oraz arkusza do opracowania danych, wykresów i tabel,
- uczniowie chętnie wykonywali prace projektowe technika komputerową,
- przygotowywali prezentacje komputerowe np. „Gatunki chronione roślin
i zwierząt”, „Wybitni fizycy”, „Układ Słoneczny”,
- poznali adresy stron internetowych, z których można czerpać widzę.
Dla mnie:
- usprawniłam w sposób znaczący swoje umiejętności pracy z komputerem,
- uatrakcyjniłam i urozmaiciłam zajęcia edukacyjne, wykorzystując swoje umiejętności w procesie dydaktycznym,
- osiągnęłam większa sprawność nauczania,
- współpracując z nauczycielem informatyki doskonaliłam swój umiejętności,
- pozyskiwałam na lekcje ciekawe materiały,
- wyszukiwałam informacji użytecznych dla mnie w pracy zawodowej i szukałam inspiracji na ciekawych stronach internetowych.
Dla szkoły:
- poprzez wykonywanie prezentacji i innych pomocy dydaktycznych technika komputerową oraz ciągłe doskonalenie umiejętności w zakresie ITC zarówno uczniów jak i swoich, podnoszę jakość pracy szkoły,
- utwierdzam w uczniach i środowisku wizerunek naszej szkoły jako instytucji nowoczesnej.

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów
związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadanie 1. Współpraca z wychowawcami klas
Na bieżąco informowałam wychowawców klas o postępach uczniów w nauce,
a także o ich zachowaniu. Zwracałam często uwagę na problemy pojawiające się
w rożnych zespołach klasowych. Opiniowałam postępy uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi kierując ich na badania do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim.
Współpraca wychowawców w naszej szkole polega także na współorganizowaniu imprez szkolnych takich jak dyskoteki i zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka, przygotowanie większych uroczystości szkolnych, organizacja wypoczynku w czasie ferii zimowych itp.. Dlatego też przez cały okres stażu czynnie włączałam się w tą pracę i swoim zaangażowaniem wspierałam działania innych osób w tych kierunkach.
Współpracowałam również z pedagogiem szkolnym w celu optymalizowania działań dydaktyczno-wychowawczych.
Dla ucznia:
- uzyskanie fachowej pomocy,
- zniwelowanie ewentualnych braków w wiadomościach edukacyjnych,
- zwiększenie bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole, poprzez szybkie reagowanie nauczycieli na sytuacje przykre a czasem również niebezpieczne.
Dla mnie i innych nauczycieli:
- jasny obraz sytuacji jeśli chodzi o postępy w nauce i zachowanie uczniów,
- szybką pomoc w sytuacjach problemowych,
- lepiej poznajemy młodzież , z która pracujemy,
- tworzymy spójny i zgrany zespół, a praca jednym frontem przynosi lepsze efekty.

Dla szkoły:
- szkoła staje się placówka, w której podejmuje się działania zmierzające w kierunku jak najlepszego wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności, będących pod opieką fachowej i dobrze zorganizowanej kadry.

Zadanie 2. Współpraca z rodzicami

Jako wychowawca prowadziłam zebrania z rodzicami, których celem było bieżące informowanie o wynikach nauczania, zachowaniu, frekwencji, sukcesach i porażkach uczniów, atmosferze panującej w klasie, regulaminach obowiązujących w szkole i najnowszych rozporządzeniach ministerstwa. W ramach pedagogizacji rodziców wygłaszałam referaty, prelekcje związane z aktualnymi problemami wychowawczo- dydaktycznymi m.in. agresji wśród dzieci i młodzieży, roli rodziców i opiekunów w życiu dziecka oraz bezpieczeństwa dzieci w czasie wolnym, poruszałam tematy związane z profilaktyką uzależnień szczególnie uzależnień od nikotyny ponieważ tego typu problem pojawił się w klasie.
Ponad to we wrześniu 2008 roku dla rodziców uczniów mojej klasy przeprowadziłam spotkanie informacyjne na temat egzaminu gimnazjalnego. Przedstawiłam wówczas zasady przeprowadzania egzaminu, ze zwróceniem uwagi na stronę techniczna jak i sprawy dotyczące standardów wymagań. Moje działanie miało na celu uświadomienie rodziców w tym temacie, dzięki czemu mogli wspierać swoje dzieci i wzmacniać efekty pracy nauczyciela.
Na styczniowym spotkaniu zapoznałam rodziców z zasadami naboru do szkół , przedstawiłam strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego , uświadomiłam także jak ważne jest wsparcie rodziców przy podejmowaniu przez dziecko tak ważnej decyzji dotyczącej jego przyszłości.
Współpraca z rodzicami uczniów własnej klasy, jak również z rodzicami uczniów klas, których uczyłam polegała także na rozmowach indywidualnych oraz telefonicznych. Rozmowy te odbywały się na bieżąco, w ciągu trwania roku szkolnego. Kontakty z rodzicami pomagały mi w poprawieniu sytuacji wychowawczo-dydaktycznej. Dzięki rozmowom z rodzicami, jak również współpracy z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami innych klas miałam możliwość poznania środowiska uczniów i ich problemów.
Efekty:
Dla rodziców:
- otrzymywali na bieżąco rzetelną i rzeczowa informacje o postępach edukacyjnych swoich dzieci oraz o sytuacji wychowawczej panującej w klasie,
- otrzymali pomoc i fachowe wsparcie potrzebne w rozwiązywaniu problemów z młodzieżą,
- otrzymali informacje dotycząca formuły i standardów wymagań egzaminu gimnazjalnego,
- zostali uświadomieni w zakresie zagrożeń oraz konieczności wyposażenia swoich dzieci w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich i radzenia sobie z nimi,
- zostali wdrożeni do problematyki profilaktyki uzależnień,
- wysychali jak obserwować swoje dziecko, na co zwracać uwagę (szkolenie przeprowadzone przez przedstawicieli fundacji ARKA pt. „Narkomania od kuchni”).
Dla mnie:
- pogłębiłam wiedze z zakresu problematyki uzależnień,
- usprawniłam umiejętność projektowania programów profilaktycznych,
- pozyskałam rodziców jako sprzymierzeńców w pracy wychowawczej,
- utwierdziłam w sobie przekonanie, że moja praca przynosi rezultaty.
Dla szkoły:
- promowałam szkołę jako placówkę przyjazna każdemu, dbającą o dobro uczniów, poszukująca fachowej pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Zadanie 3. Aktywna praca w zespole matematyczno –przyrodniczym

W ciągu trwania mojego stażu uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego. Pomagałam w opracowaniu rocznego planu pracy zespołu . Na początku każdego roku szkolnego zespół przedmiotowy dokonywał analizy wyników części matematyczno- przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Swoimi doświadczeniami dzielą się ze mną nauczycielki matematyki oraz biologii. W związku z tym, że stażem pracy jestem młodsza od swoich koleżanek, mam z kim dzielić się swoimi wątpliwościami, obawami czy drobne sukcesy, a także wymieniać się pomocami dydaktycznymi. Wymieniamy się materiałami dydaktycznymi takimi ja: karty pracy, sprawdziany, testy, zestawy ćwiczeń.
Pomagałam także opiekunce stażu w zorganizowaniu szkolnego konkursu matematycznego „Zostań mistrzem rachunków”.

Zadanie 4. Praca w zespole zadaniowym

Wykorzystując własne umiejętności w zakresie posługiwania się technologia informacyjna i obsługa programów komputerowych w roku szkolnym 2008/2009 opracowałam dla naszego gimnazjum wyniki dotyczące Edukacyjnej Wartości Dodanej w ostatnich trzech latach . Raport okazała się być zadowalającym, w części matematyczno – przyrodniczej w ostatnich latach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obserwuje się dość duży przyrost wiedzy uczniów. Wyniki są na poziomie - wyżej średniej i wysokim.
Efekty:
Dla mnie i innych nauczycieli:
- wzbogacamy wzajemnie naszą wiedzę ,
- poszerzamy zakres działań szkoły,
- tworzymy spójny zespół,
- wymiana doświadczeń budzi pozytywne przemyślenia i motywuje do efektywniejszej pracy,
Dla szkoły:
- szkoła staje się placówka, w której podejmuje się działania zmierzające w kierunku jak najlepszego wyposażenia ucznia w wiedze i umiejętności, będącego pod fachowej i dobrze zorganizowanej kadry.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie
funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Procedurę awansu zawodowego poznałam poprzez analizę prawa oświatowego. Zaktualizowałam swoją wiedzę na temat podstaw formalno-prawnych, tj. zapoznałam się z:
1) ustawą z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela
2) ustawą z dnia 15 lipca 2004r.- Nowelizacja Karty Nauczyciela
3) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
i jej późniejszymi zmianami (1.12.2007)
4) ustawą z dnia 26 października 1982r – o postępowaniu w sprawach dla nieletnich i jej późniejszymi zmianami (z roku 2002),
5) ustawa z dnia 12. marca 2004r o pomocy społecznej.
Rozpoczynając staż zapoznałam się również z dokumentami regulującymi pracę danej szkoły. Do dokumentów tych należą:
1) Statut Szkoły
2) Szkolny Program Wychowawczy
3) Program Szkolnej Profilaktyki
4) Wewnątrzszkolny System Oceniania
5) Regulamin Rady Pedagogicznej
6) Regulamin Samorządu Uczniowskiego
7) Regulamin Komitetu Rodzicielskiego
Analiza wspomnianych dokumentów umożliwiła mi konstruktywne tworzenie planów pracy wychowawczej, jak również innych dokumentów potrzebnych w pracy nauczyciela i wychowawcy.
Efekty:
Dla ucznia:
- otrzymali fachową pomoc przy rozwiązywaniu różnych problemów.
Dla mnie:
- zdobywałam cenne informacje, które będę mogła wykorzystać w dalszej pracy wychowawczej i dydaktycznej,
- satysfakcja, że moje starania o dobro dziecka są zauważane,
Dla szkoły:
- przyczyniam się do utrwalenia w środowisku wizerunku szkoły jako placówki przyjaznej każdemu, chętnej do współpracy z rodzicami.

Oprócz zadań, które zaplanowałam w swoim planie rozwoju, były również takie, których nie przewidziałam. I tak w roku szkolnym 2007/ 2008 i 2008/ 2009 byłam współorganizatorką projektu i opiekunem w czasie ferii zimowych organizowanych
w naszej szkole, były to zajęcia, które obejmowały wyjazdy uczniów na basen, do kręgielni, Experymentarium, kina, a także do Kopalni Węgla Brunatnego
w Bełchatowie.
Kolejnym zadaniem był mój udział w projekcie „Wrota wiedzy”- dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Ujazd współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Priorytetu IX Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego projektu prowadziłam zajęcia „Młodzi Przyjaciele Einsteina”. Zajęcia te miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych a ponadto wyrównywanie szans i lepszy start w szkołach ponadgimnazjalnych uczniom ze środowisk wiejskich.
Młodzież uczestnicząca w tym projekcie uczestniczyła w zajęciach stacjonarnych oraz w zajęciach wyjazdowych do Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, na Wydział Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz do planetarium.

PODSUMOWANIE

W swojej pracy zawodowej starałam się realizować wszystkie zadania dydaktyczno-wychowawcze w sposób zaplanowany i dobrze przemyślany, nie zapominając o ciągłym doskonaleniu i podnoszeniu własnych umiejętności dydaktycznych, metodycznych i wychowawczych, za co zostałam doceniona i nagrodzona w 2006 roku Nagroda Dyrektora, co zmotywowało mnie do podejmowania jeszcze większych wysiłków w pracy
z młodzieżą.
Starałam się zarazić moich uczniów swoją pasją, wskazując nie tylko na konieczność znajomości praw rządzących światem przyrody, ale mądre i umiejętne gospodarowanie jej zasobami .
Starałam się rozbudzać w uczniach zainteresowanie otaczającym nas światem i uczyć efektywnie, aby uczniowie mogli osiągać wysokie wyniki
w nauce. Jednocześnie chciałam pozyskać sympatię uczniów i ich szacunek.
W swojej dalszej pracy zawodowej zamierzam:
- stosować różne, aktywizujące metody i podnosić efektywność nauczania
- stosować metodę projektu rozwijającą różnorodne umiejętności uczniów i dającą uczniom słabszym okazję do wykazania swoich mocniejszych stron
- nadal doskonalić umiejętność wykorzystywania techniki komputerowej w procesie nauczania
- systematycznie podnosić swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia
- aktywnie włączać się do zadań szkoły
- dzielić się swoim doświadczeniem i umiejętnościami z innymi, młodszymi kolegami – stażystami
- ubiegać się o kolejny stopień awansu zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.