X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19945
Przesłano:

Cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Garwolin 22.06.2012

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ZA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

PIOTR CYBULSKI – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

II. W celu zdobycia kwalifikacji oraz podniesienia jakości pracy, w celu pełnego wspomagania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukończyłem :
1. Kurs kwalifikacyjny – Terapia pedagogiczna – 270 godz., zorganizowany przez Państwowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie;
2. Kurs doskonalący – Profesjonalny Warsztat Specjalisty Terapii Pedagogicznej, prowadzony przez specjalistów Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego;
- kontynuowałem: internetowy kurs – „Praca z uczniem ze specyficznymi problemami w uczeniu się matematyki z kl. IV-VI”;
- rozpocząłem: szkolenia internetowe: - „Vademecum doradztwa edukacyjno – zawodowego”; oraz – „Modelowa organizacja pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

III.3,4. Na bieżąco dokumentowałem przebieg realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadziłem dokumentację w formie sprawozdań, podziękowań dyplomów i fotografii. Sporządziłem kolejny etap sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
V.1. Systematycznie i w miarę potrzeb poznawałem uczniów, ich sytuację szkolną, rodzinną i prawną. Rozmawiałem z wychowawcami indywidualnymi dzieci, pedagogiem, psychologami, pracownikami pogotowia opiekuńczego oraz innymi nauczycielami.
V.2.Analizowałem dokumentację szkolną i sądową.
VI.1.Systematycznie wzbogacałem własny księgozbiór z zakresu literatury pedagogicznej, metodycznej i psychologicznej. Samodzielnie studiowałem pozyskaną literaturę fachową. Nowe pozycje to:
1. Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel Maria Przasnyska – „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”;
2. B. Kubiczek – „ Metody aktywizujące; jak nauczyć uczniów uczenia się.”;
3. A. Burbowiecki – „ Techniki pamięciowe dla każdego”;
4. V.F. Maas – „ Uczenie się przez zmysły”;
5. J. Lewinson - „ Pomóż dziecku z dysgrafią”;
6. E.M. Minczakiewicz – „ Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia.

VI.2. Gromadziłem materiały przydatne do wykonywanej pracy: narzędzia do rozpoznawania ryzyka dysleksji, wstępnej diagnozy dysleksji, diagnozy dysleksji, diagnozy ryzyka dyskalkulii, diagnozy dyskalkulii, diagnozy rozwoju ucznia, diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, testy sprawdzające.
VI.3. Odwiedzałem strony internetowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, oraz specjalistów terapii pedagogicznej, Polskiego Towarzystwa Dysleksji, oraz wydawnictw WSiP, Operon, GWO, Harmonia, Impuls. Śledziłem tam bieżące publikacje, brałem udział w dyskusjach na forach internetowych, wymieniałem doświadczeniami i spostrzeżeniami. Ukończyłem kursy doskonalące organizowane przez internetową platformę edukacyjną Akademia Ortograffitii oraz PTD i zdałem egzaminy on-line.
VI.4. Stosowałem na zajęciach różnorodne środki dydaktyczne w tym także stosowałem techniki audiowizualne. VI.5. Brałem udział w spotkaniu dla nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej zorganizowanym przez GWO – „ Udowodnij , że NIE ! Udowodnij, że TAK! W czasie warsztatu dyskutowaliśmy, co należy zmienić w pracy na lekcjach w klasach I-III i starszych aby uczniowie w przyszłości sprostali nowym wymaganiom na egzaminach zewnętrznych. Uczestniczyłem także w konferencji przygotowanej przez MAC - „ Trudni uczniowie, zmęczeni nauczyciele, czyli jak przeżyć każdy dzień z nowymi przepisami, wymaganiami prawa i problemami wychowawczymi”, omówiono tu zagadnienia : jak diagnozować uczniów i dostosowywać wymagania edukacji wczesnoszkolnej, jak prawidłowo dokumentować diagnozowanie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Brałem udział w badaniach pilotażowych - „ Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego - badanie potrzeb nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie rozwoju zawodowego”, realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych.
Ukończyłem kurs kwalifikacyjny - „Terapia pedagogiczna”, zorganizowany przez PODN w Garwolinie, kurs doskonalący - Profesjonalny Warsztat Specjalisty Terapii Pedagogicznej – prowadzony przez PTD i Akademię Ortograffiti, kontynuowałem internetowy kurs – Praca z uczniem ze specyficznymi problemami w uczeniu się matematyki z kl. IV-VI; rozpocząłem: szkolenia internetowe - „Vademecum doradztwa edukacyjno – zawodowego”; oraz – „Modelowa organizacja pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
VII.1,2,3. Na bieżąco wspólnie z uczniami przygotowywaliśmy klasowe gazetki okolicznościowe, eksponowaliśmy wytwory pracy dzieci. Opiekowaliśmy się kwiatami doniczkowymi w sali lekcyjnej, dokonywaliśmy bieżących napraw sprzętów i pomocy zgromadzonych w naszej pracowni. Dbaliśmy o czystość i porządek w budynku szkolnym.
VIII.1.Sukcesywnie gromadziłem informacje, zdjęcia i wytwory prac uczniów do wykorzystania w tworzonej elektronicznej kronice klasowej.
IX.1,2.Uczestniczyliśmy w akcji Sprzątania Świata, dbaliśmy o czystość terenu wokół szkoły.
IX.3. Podczas wyjść do pobliskiego lasu, szczególną uwagę skupialiśmy na obserwacji piękna otaczającego świata przyrody.
X.1. XI.1.2 XII.1 XIII.1 W ramach budowania relacji partnerstwa i wzajemnego poszanowania, dzieci z klas I-III uczestniczyły w VII Powiatowej Paraolimpiadzie Dzieci i Młodzieży która odbyła się w Garwolinie; wspólnie z wychowawczynią z Pogotowia Opiekuńczego przygotowaliśmy przedstawienie słowno – muzyczne poświęcone J. Tuwimowi i jego twórczości dla dzieci. Zostało ono zaprezentowane na Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Garwolinie. Uczniowie mieli także okazję do zaprezentowania się podczas szkolnych akademii - z okazji Dnia Kobiet i Zakończenia roku szkolnego. Wspólne przygotowywanie a następnie zaprezentowanie naszej pracy dało możliwość obserwacji osobom zainteresowanym i uczestnictwa w formie zajęć otwartych. Można było zobaczyć i usłyszeć efekty naszej pracy. Ponadto dzieci miały okazję do codziennego kontaktu ze słowem pisanym, poznały sylwetkę wybitnego poety – Juliana Tuwima oraz jego twórczość, wcześniej także Jana Brzechwy. Taka forma przedstawień pomogła uczniom opanować pamięciowo dużą liczbę utworów, dała też możliwość rozwijania zainteresowań kulturalnych.
Wychowankowie mogli także obejrzeć przedstawienia profilaktyczne poruszające tematykę przemocy w rodzinie oraz nie poddawaniu się negatywnym wpływom grup rówieśniczych.
XIV.1. Ukończyłem kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. Daje mi to możliwość poszerzenia zakresu działań edukacyjnych o prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

I.1,2,3,4,5. Techniki komputerowe wykorzystywałem do bieżącego opracowywania dokumentacji szkolnej, „awansowej” a także do tworzenia pomocy dydaktycznych.
W codziennej pracy pomagały mi programy edukacyjne, encyklopedie multimedialne. Korzystałem także z możliwości szkoleń internetowych.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

I.1.Dzieliłem się swoją wiedzą i doświadczeniem na forum internetowym stworzonym na potrzeby Akademii Ortograffiti.
IV.1.Na bieżąco, w razie potrzeby kontaktowałem się z wychowawcami indywidualnymi uczniów oraz pedagogiem i psychologiem. Wymienialiśmy informacje i spostrzeżenia, dyskutowaliśmy o problemach uczniów. Podejmowaliśmy jednolite strategie działania.
V.1,VII.1. Wspólnie z innymi nauczycielami i wychowawcami PO przygotowywałem dzieci do udziału w zawodach sportowych – Paraolimpiada, w przedstawieniach teatralnych - IV.P.P.M.F.T. oraz do akademii szkolnych.
VI.1. Brałem udział w spotkaniu dla nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej zorganizowanym przez GWO – „ Udowodnij , że NIE ! Udowodnij, że TAK! W czasie warsztatu dyskutowaliśmy, co należy zmienić w pracy na lekcjach w klasach I-III i starszych aby uczniowie w przyszłości sprostali nowym wymaganiom na egzaminach zewnętrznych. Uczestniczyłem także w konferencji przygotowanej przez MAC - „ Trudni uczniowie, zmęczeni nauczyciele, czyli jak przeżyć każdy dzień z nowymi przepisami, wymaganiami prawa i problemami wychowawczymi”, omówiono tu zagadnienia : jak diagnozować uczniów i dostosowywać wymagania edukacji wczesnoszkolnej, jak prawidłowo dokumentować diagnozowanie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

I.1. 3.Na bieżąco badałem i diagnozowałem trudności w nauce uczniów klas I-III. Stosowałem następujące narzędzia:
- Kwestionariusze rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu dla klas I-III;
- Testy czytania i pisania;
- Próby oceniające umiejętność czytania i pisania dla klas I-III szkoły podstawowej;
- Kwestionariusz mocnych stron uczniów klas III-IV;
- Skale ryzyka dysleksji;
- Skale ryzyka dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły;
- Wstępna diagnoza rozwoju ucznia;
- Bieżące sprawdziany wiadomości i umiejętności;
II.1. Prowadziłem zajęcia pozalekcyjne z dziećmi z klas I-III oraz innymi chętnymi uczniami. Na co dzień miały one formę zajęć korekcyjno – kompensacyjnych opartych na modyfikowanym do potrzeb poszczególnych uczniów Programie Edukacyjno – Terapeutycznym, – Ortograffiti z Bratkiem. Spotykaliśmy się także w ramach koła czytelniczo-teatralnego aby przygotować program artystyczny na potrzeby akademii szkolnej do udziału w małych formach teatralnych.
II.2. Wspólnie z wychowawcami z PO i innymi nauczycielami przygotowaliśmy akademię z okazji Dnia Kobiet oraz przedstawienie słowno – muzyczne poświęcone J. Tuwimowi i jego twórczości.
III,IV i V. Działając zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły, prowadziłem działania mające na celu zintegrowanie i poznanie zespołu klasowego. Analizowałem dokumentację szkolną i pogotowia opiekuńczego. Bezpośrednio kontaktowałem się z pracownikami P.O. Bardzo dużo informacji uzyskałem na podstawie przeprowadzonych testów projekcyjnych – „Narysuj rodzinę”, „ Narysuj człowieka”, „Narysuj drzewo” oraz bezpośrednich rozmów z dziećmi. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, reprezentowali placówkę także „na zewnątrz”. Takie działania pomogły im w integracji wewnątrz grupy a także ze społecznością z poza niej, dały im możliwość zaprezentowania swoich talentów.
V.1.Opracowałem ramowy program zajęć plastyczno-muzycznych. Jest on stale uaktualniany i modyfikowany ze względu na dużą rotację uczniów.
VI. Na bieżąco kontrolowałem skuteczność swoich oddziaływań przeprowadzając systematycznie testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innym podmiotem.

I.1. Moi uczniowie uczestniczyli w akcjach organizowanych przez Samorząd Szkolny.
II.1. Na bieżąco kontaktowałem się z psychologiem, pedagogiem, wychowawcami z PO w celu uzyskania informacji o uczniach.
II.2. Dzieliłem się swoją wiedzą i obserwacjami na temat wychowanków z pracownikami PO.
III.1.W codziennej pracy wykorzystywałem zalecenia i wskazówki zawarte w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pomagały mi one korygować niewłaściwe zachowania dzieci, wyrównywać braki oraz kompensować niedobory.
V.1.2.3.Kontynuowałem kontakty z wydawnictwem WSiP uczestnicząc w działaniach Klubu Nauczyciela Edukacji Wczesnoszkolnej. Wydawnictwo Operon umożliwiło mi uczestnictwo w Programie Edukacyjno - Terapeutycznym Ortograffiti z Bratkiem oraz ukończenie kolejnego kursu doskonalącego - „Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej”, kontynuowanie szkolenia – „Praca z uczniem ze specyficznymi problemami w uczeniu się matematyki z kl. IV-VI”; oraz rozpoczęcia szkoleń internetowych – „Vademecum doradztwa edukacyjno – zawodowego”; – „Modelowa organizacja pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
II.1,2. Otaczałem opieką i rozbudzałem talenty uczniów przejawiających zainteresowania teatralno – muzyczne, mobilizując ich do uczestnictwa w akademiach, uroczystościach i przedstawieniach.
III.1. Przygotowywałem akademię oraz przedstawienie teatralne aby rozbudzić w dzieciach zainteresowania teatralno-muzyczne.
IV.1,2. Aby uzyskać jak najlepsze efekty pracy pedagogicznej, dokonałem diagnozy wiedzy i umiejętności wychowanków, opartej na teście opracowanym przez p. M. Bogdanowicz. Realizowałem początkowo własny program zajęć wyrównawczych a obecnie korzystam z Programu Edukacyjno – Terapeutycznego Ortograffiti, który modyfikuję i dostosowuję na bieżąco do konkretnych potrzeb moich uczniów. Stosowałem czynnościowe i aktywizujące metody pracy, indywidualizowałem wymagania oraz wykorzystywałem różnorodne i atrakcyjne środki dydaktyczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.