X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19916
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Mgr Grażyna Brzoza
nauczyciel języka angielskiego
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
wraz z poprawką do sprawozdania (2 załączniki)


Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31.05.2013 r.


Czynności organizacyjne

1. Analiza własnych umiejętności.

Gruntowna analiza całokształtu dokonań i rozwoju mojej pracy zawodowej oraz uważna autorefleksja pozwoliły mi na podjęcie starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. W tym celu wyszukałam za pomocą Internetu aktualne przepisy dotyczące prawa oświatowego o awansie zawodowym, a w szczególności zapoznałam się z:

- Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.;
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Poznawałam aktualne zmiany w przepisach dotyczące procedur awansu zawodowego.
Dodatkowo uczestniczyłam w warsztatach szkoleniowych n/t wymagań niezbędnych do uzyskania stopni awansu, dokumentowania działań w okresie stażu i składania po zakończeniu stażu dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego, organizowanych przez centrum edukacji Orbiliusz w Brzegu dnia 29.05.2009r. i 31.05.2012r.

2. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym.

Ważną czynnością organizacyjną było poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki oświatowej jaką jest szkoła podstawowa w której uczę; zapoznałam się z obowiązującymi regulaminami i wypracowanymi procedurami. Dokonałam analizy statutu i regulaminu organów szkoły, programu rozwoju szkoły, programu wychowawczego, profilaktyki i wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Co roku zapoznawałam się również z koncepcjami pracy placówki na dany rok szkolny. Nawiązanie współpracy z nauczycielami metodykami i obserwacja zajęć przez nich prowadzonych wraz z konferencjami metodycznymi były uzupełniającą inspiracją do określenia dalszej drogi rozwoju zawodowego i pomocą w doborze zadań do planu rozwoju zawodowego. Korzystałam z filmów szkoleniowych dostępnych na stronach internetowych wydawnictw językowych- szkolenia metodyczne dla nauczycieli i portalach edukacyjnych. Zgromadziłam scenariusze lekcji i poradniki nauczycieli metodyków.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Dokumentację dotyczącą planu rozwoju zawodowego prowadziłam systematycznie na bieżąco.
Przebieg realizacji planu opisywałam w sprawozdaniach półrocznych, które pokazywałam na konferencjach podsumowujących i przekazywałam zgodnie z procedurą związaną z realizacją planu rozwoju zawodowego do dyrekcji szkoły.

4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

W maju 2013roku sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i złożyłam Dyrektorowi szkoły w dniu 01.06.2013r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Festyn Dzień Dziecka po angielsku w szkole dla klas I-III i IV-VI.
2. Tworzenie i współtworzenie organizacji szkolnych i klasowych: samorząd klasowy, kółko angielskie Czytelniczy Klub Anglika.
3. Ukończenie wielu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.
4. Współtworzenie i wdrożenie programu zespołu przedmiotowego.
5. Organizowanie i współorganizowanie konkursów klasowych, między klasowych i ogólnopolskich- wysokie osiągnięcia i lokaty.
6. Badanie i analiza wyników nauczania w klasach trzecich, piątych i szóstych celem podnoszenia jakości pracy szkoły.
7. Opracowywanie wyników sprawdzianu kompetencji w klasach piątych we współpracy z nauczycielami uczącymi w klasach w celu diagnozowania w obszarze nauczania.
8. Działania związane z gromadzeniem pomocy dydaktycznych.

1. Festyn Dzień Dziecka po angielsku w szkole dla klas I-III i IV-VI.
Współorganizacja festynu Dzień Dziecka po Angielsku w szkole dla klas I-III i IV-VI.
Opracowałam i przy współpracy nauczycieli wychowawców klas I-III oraz biblioteki szkolnej wdrożyłam przedsięwzięcie mające na celu doskonalenie mojej pracy zawodowej i podwyższenie jakości pracy szkoły. Polegało ono na zorganizowaniu w szkole angielskiego festynu z okazji Dnia Dziecka jako współoferta dla nauczycieli wychowania fizycznego, którzy co roku starają się zaproponować konkursy i zabawy sportowe. Celem festynu było rozbudzenie zainteresowania językiem obcym i zaproponowanie jeszcze jednej formy miłego spędzenia czasu w dniu święta dzieci poprzez międzyklasowe zawody: dla klas I-III festiwal Piosenki Angielskiej, konkurs na Najładniejszy Napis Angielski i Mistrz Angielskich Słówek, a dla klas IV-VI Quiz Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.
Festyn poprzedzony został następującymi działaniami:
- zebranie bibliografii tekstowej i muzycznej, wydruk i rozdanie klasom I-III tytułów piosenek do wyboru z możliwością wypożyczenia wychowawcom nagrań; dla klas IV-VI przygotowanie pytań w formie prezentacji komputerowej;
- wspólnie z pedagogiem szkolnym, zorganizowanie sponsorów nagród i drobnych upominków;
- opracowanie wzorów i grafiki dyplomów udziału i zwycięzców;
- zorganizowanie i przeprowadzenie prób w klasach uczonych przeze mnie dla wyłonienia piosenek;
- przygotowanie dekoracji z chętnymi uczniami klas IV-VI;
- opracowanie kryteriów oceniania piosenek i punktacji dla jury festiwalu;
- zaprezentowanie wyników kilkutygodniowej pracy podczas festynu 01.06.2011r.
Występy uczniów oceniane były przez jury składające się z wybranych w nagrodę za naukę i zachowanie uczniów klas starszych. Ocenianie jury nadzorował niezależny przewodniczący, bibliotekarz szkolny.
Uzupełnieniem festynu był zorganizowany w tym czasie dla chętnych uczniów na tyłach auli szkolnej, indywidualny konkurs plastyczny z nagrodami na najładniej pokolorowany Napis Angielski. Festyn dla klas I-III zakończył mini konkurs międzyklasowy na Mistrza Angielskich Słówek. Po tym dla reprezentantów klas starszych został zorganizowany quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych.
Opracowując scenariusz przebiegu festynu brałam pod uwagę wiek uczestników, możliwości dzieci z ich naturalnym zapałem do określonych działań i zachowań. Muzyczny charakter festynu zawierał walory edukacji poprzez zabawę. Uczniowie byli żywo zainteresowani ładnym zaprezentowaniem siebie i całej klasy. Zaangażowanie uczniów i wychowawców w przedsięwzięcie widoczne było podczas rywalizacji, kiedy każda klasa chciała pokazać się z jak najlepszej strony. Korzyści z festynu miały aspekt dydaktyczny- uczniowie klas zostali zmotywowani do nauki i utrwalenia wiadomości z języka angielskiego oraz wychowawczy- klasy miały sposobność zintegrować się we wspólnym celu oraz zaprezentować swoje umiejętności na szerszym forum szkoły podczas festynu, czy potem prezentując swoje prace konkursu plastycznego na szkolnej gazetce ściennej w czasie wakacji.

2. Tworzenie i współtworzenie organizacji szkolnych i klasowych: kółko angielskie Czytelniczy Klub Anglika, samorząd klasowy.
W II półroczu 2010/11 r. powstał Klub angielskiego czytelnika dla uczniów klas I-VI. Ideą przyświecającą działalności jest promowanie czytelnictwa wśród uczniów. We współpracy z biblioteką szkolną realizowane były cele określone w opracowanym regulaminie klubowicza: gromadzenie literatury w obcym języku, wypożyczanie chętnym uczniom, promowanie w szkole idei czytelnictwa i nauki języków. W tym celu uczniowie zorganizowali kącik czytelniczy w pracowni językowej, z którego korzystali również na lekcjach i przerwach.
W ramach promocji czytelnictwa i nauki języków obcych uczniowie tworzyli projekty, pokazywane na gazetkach ściennych (klasa I, III), niezrzeszeni członkowie brali udział w konkursach czytelniczych, byli członkami komisji konkursowych.
Działalność klubu jest kontynuowana i dopasowywana do zmieniających się potrzeb i wyzwań uczniów i szkoły.
Działalność samorządu klasowego to ważny element pracy wychowawcy, który koordynuje, monitoruje i wspomaga rozwój społeczny uczniów. To nowe wyzwanie związane z wychowawstwem sprawiło mi wiele satysfakcji, gdyż mogłam zaobserwować jak moi wychowankowie zmieniają się i zaczynają dostrzegać pozytywy wynikające z tworzenia ‘zgranych’ zespołów uczniowskich. Pozytywne efekty pracy to wspólne przedsięwzięcia: organizacja i udziały w imprezach klasowych i szkolnych w latach 2011/12 i 2012/13.

3. Ukończenie wielu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.
Dbałość o doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem każdego nauczyciela.
Moim celem był i jest ustawiczny rozwój doskonalący moje pedagogiczne umiejętności, a ponieważ uważam się za nauczyciela kreatywnego i otwartego na wszelkie nowości, cecha ta pozwala mi nabywać nowe umiejętności i udoskonalać mój warsztat pracy. W miarę możliwości starałam się korzystać z różnych form doskonalenia, co dawało mi satysfakcję zawodową, podnosiło jakość mojej pracy i tym samym pracy szkoły, w której pracuję. W okresie trwania stażu brałam udział w doskonaleniu swoich umiejętności uczestnicząc w warsztatach metodycznych, WDN-ach, posiedzeniach rady pedagogicznej i radach szkoleniowych, kursach, konferencjach, warsztatach i innych formach szkolenia, np.
Kierując się osobistymi zainteresowaniami, celami i potrzebami placówki, jak również potrzebami dziecka uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:
- „Negocjacje czy mediacje” (I semestr 2010/11);
- „Jak uatrakcyjnić lekcje języka obcego”, NODN ‘Orbiliusz’, (I semestr 2010/11);
- szkolenie p.poż.- próbny alarm (II semestr 2010/11); (I semestr 2012/13);
- szkolenie interaktywne w ramach wdn (II semestr 2010/11);
- szkolenie MODM Opole „Uczeń zdolny” w ramach wdn (II semestr 2010/11);
- szkolenie bhp n/t zachowania się w sytuacjach zagrożenia w szkole w ramach wdn
(II semestr 2010/11);
- „Zastosowanie multimediów w nauce j. obcych”, zewn. seminarium szkoleniowe
(II semestr 2010/11);
- „System kontroli zarządczej w szkołach podstawowych” (I semestr 2011/12);
- „Ewaluacja w szkolnej placówce” (I semestr 2011/12);
- „Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle nowych regulacji prawa oświatowego’ (indywidualne programy terapeutyczne, plany działań wspierających)- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu (I semestr 2010/11);
- „System kontroli zarządczej w szkołach podstawowych”, II część szkolenia prowadzonego przez opolskiego wizytatora kuratorium (II semestr 2011/12);
- ZDN- Szkolenie n/t przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych- dyrektor w Publ. Szkole Specj. w Brzegu (II semestr 2011/12);
- „Przedmiotowe gry planszowe”- NODN ”OrbiliuszII” (I semestr 2011/12);
(II semestr 2011/12);
- „Praca z uczniem zdolnym” 2-godz. spotkanie warsztatowe (I semestr 2012/13);
- „Uczenie języka bardziej przyjazne dla uczących się” dla nauczycieli klas IV-VI
webinarium –internetowe szkolenie metodyczne, organizator- wyd. Mac Millan;
- „Funkcjonowanie sześciolatków w polskiej szkole podstawowej”, warsztaty szkoleniowe w ZSnr1z Odział Sportowymi, ul. Poprzeczna w Brzegu
(I semestr 2012/13);
- Webinarium online n/t pracy w klasach I-III; prowadzący- Magdalena Szpotowicz, autorka podręczników Sparks1, 2, 3 (II semestr 2012/13);
- „Edukacja XXI wieku w szkole podstawowej oparta na grach”, konferencja metodyczna, organizator- wyd. Pearson Central Europe (II semestr 2012/13);
- „Sprawdzian szóstoklasisty”- konferencja metodyczna, organizator- wyd. Pearson Central Europe (II semestr 2012/13);
- Problemy i całościowe funkcjonowanie dziecka z dysleksją rozwojową, warsztatowe spotkanie z projekcją filmu o dyslektycznym uczniu (II semestr 2012/13);
- „Tablica Interaktywna”, szkolenie w ramach WDN(II semestr 2012/13).
Udział w tych formach doskonalenia umiejętności pozwolił mi na poszerzenie swojej wiedzy w zakresie:
- jak zapobiegać konfliktom oraz rozwiązywać je za pomocą narzędzi negocjacyjnych,
- jak korzystać z pomocy w pracy z dzieckiem szkolnym,
- przeprowadzania ewaluacji w szkolnej placówce,
- podstaw tworzenia programów i innowacji pedagogicznych,
- podniesienie efektywności kształcenia u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- sposoby realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- system kontroli zarządczej w szkołach podstawowych,
- tworzenie informacji dla rodziców w celu udzielenia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
Wiedzę zdobytą na kursach, szkoleniach, warsztatach wykorzystuję w swojej pracy pedagogicznej na lekcjach języka angielskiego i pracy wychowawcy. Pozwala mi ona na zdobywanie nowych doświadczeń, wzbogacenie własnego warsztatu pracy celem zaprezentowania szerszej oferty edukacyjnej dla uczniów, doskonalenie umiejętności opieki nad dziećmi na zajęciach szkolnych i poza, np. na wycieczkach, wyjściach i imprezach szkolnych.
Formą samodoskonalenia zawodowego w trakcie stażu było samodzielne, refleksyjne studiowanie fachowej literatury i czasopism pedagogicznych, gromadzenie ciekawych pomocy dydaktycznych w formie płyt CD, scenariuszy zajęć, plansz edukacyjnych itp. Doskonaląc warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty. Gromadziłam interesujące materiały z zakresu literatury pedagogicznej i psychologicznej, w tym również udostępniane w Internecie.
Doskonalenie umiejętności korzystania z Internetu i posługiwania się komputerem są obecnie niezbędne w pracy nauczyciela. Poszerzyły poziom mojej wiedzy o technologii komputerowej umożliwiając udoskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej w zakresie przygotowania materiałów wykorzystywanych w pracy z dziećmi i dokumentowanie przebiegu realizacji stażu.

4. Współtworzenie i wdrożenie programu zespołu przedmiotowego.
Prawidłowa działalność zespołu przedmiotowego języka angielskiego jest istotna szczególnie w mojej szkole, która jest dużą szkołą, organizacyjnie wymagającą uczenia w różnych klasopracowniach. Powierzona mi funkcja przewodniczącej 4- osobowego zespołu przedmiotowego, którą pełniłam w latach 2010/11- 2012/13, była wyzwaniem do wytężonej pracy na rzecz siebie, zespołu i szkoły.
W okresie całego stażu podejmowałam działania polegające na realizacji wyznaczonych przez dyrektora i szkołę zadań. Dzielenie się wiedzą i współpraca w ramach zespołu dotyczyła:
- opracowania wzoru ‘świadectwa próbnego’ dla klas I-ych, II i III-ch oraz klas IV-VI zgodnie z wytycznymi Nowej Podstawy Programowej (I semestr 2010/11);
- opracowanie propozycji listy przewidywanych sprawdzianów i kartkówek dla klas
IV-VI na rok szkolny 2010/11 (I semestr 2010/11);
- analiza i opracowanie ogólnej terminologii stosowanej w kryteriach oceny w klasach
I- III (I, II semestr 2010/11);
- opracowanie oferty konkursów na rok szk. 2010/11(I semestr 2010/11);
- wieloletnia funkcja koordynatora zbiorczych zamówień na ‘materiały dla nauczycieli’ w zespole przedmiotowym;
- przekazywanie dodatkowych materiałów dydaktycznych w ramach zamówień;
przekazanie środków dydaktycznych nauczycielom zespołu- mapa Londynu; program interaktywny ‘New Sparks 2’ (I semestr 2010/11); program interaktywny ‘New English Zone 1’ (II semestr 2010/11), i inne;
- kilkuletnia organizacja i przeprowadzanie szkolnych eliminacji Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Krajach Anglojęzycznych dla klas IV-VI; przygotowywanie testów i opracowywanie pytań konkursowych, protokoły;
- przygotowanie testu, koordynacja prac w ramach prac zespołu oraz przeprowadzenie eliminacji szkolnych i miejskich Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego- członek i przewodniczący komisji konkursowej (I semestr 2010/11, 2011/12);
- wielokrotne opracowywanie i konsultowanie zestawów podręczników i programów nauczania w klasach I-III i IV-VI;
- współpraca w ramach zadań zespołów wychowawczych, w organizowaniu imprez międzyklasowych i szkolnych, (II semestr 2012/13);
- prace w komisjach konkursowych, cały okres stażu;
- opracowanie zestawienia multimedialnych materiałów dydaktycznych wspólnych dla nauczycieli zespołu przedmiotowego języka angielskiego i utworzenie ich kopii archiwalnych- części dostępna bezpośrednio w pracowni komputerowej, a część w jednej z klasopracowni językowych.

5. Organizowanie i współorganizowanie konkursów klasowych, międzyklasowych i ogólnopolskich- wysokie osiągnięcia i lokaty.
W okresie trzyletniego stażu konkursy językowe organizowane były przeze mnie w szerokim wymiarze i stanowiły ważną cześć mojej pracy.
W opinii społeczności szkolnej uczniów, a czasem i nauczycieli, konkursy są uważane za wyznacznik sukcesu w aspekcie dydaktycznym, gdyż dają ich właścicielom poczucie osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności a dodatkowo pozytywnego wyróżnienia się na tle klasy i szkoły, bycia kimś ‘ważnym’.
Konkursy oprócz oczywistego aspektu dydaktycznego, mają szerszy aspekt wychowawczy, gdyż kształtują charakter młodego człowieka: jego wytrwałość, pracowitość, cierpliwość, przezwyciężania trudności, organizowania pracy i nauki, czy umiejętność radzenia sobie z emocjami (pozytywnymi i negatywnymi).
Mając to wszystko na względzie, zainteresowałam się działaniem w kierunku rozszerzenia oferty konkursowej z języka angielskiego w naszej szkole. Oferta uwzględniała nie tylko konkursy językowe ‘sensu stricto’, ale i konkursy, które włączają do przedmiotu inne elementy, jak element plastyki, muzyki, czytelnictwa, czy przyrodniczy.
W tym celu, w okresie przed stażem przeanalizowałam oferowane konkursy zbierając je we wrześniu 2010r. w formie otwartej listy przeprowadzanych do tej pory w naszej szkole konkursów i propozycji konkursowych na nowy rok szkolny. Lista została przedstawiona zespołowi przedmiotowemu do wglądu i uzupełniania innymi propozycjami.
Oferta konkursowa z założenia miała być szeroka, aby każdy uczeń mógł w niej znaleźć coś dla siebie. O pojawiających się na bieżąco konkursach informowałam zespół.
W okresie stażu zorganizowałam sama i we współpracy z wieloma nauczycielami w szkole:
- Mini Konkurs ‘Szkolny Mistrz Angielskich Czasowników Nieregularnych’ dla klas IV, VI-tych, eliminacje i finał (I i II semestr 2010/11);
- Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego, etapy szkolne i miejski;
- Konkurs szkolny „50 questions about the UK”/ „50 pytań o Zjednoczonym Królestwie”, (II semestr 2010/11);
- Konkurs językowo– plastyczny „Read In English”/”Czytaj po angielsku”; zasięg ogólnopolski;
- Mini Quiz Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Krajach Anglojęzycznych dla klas IV- tych,
- (II semestr 2010/11);
- Konkursy szkolne: „Śpiewaj z Zabadellą”, konkurs angielsko-plastyczny na Najładniejszy napis angielski, konkurs Mistrz Angielskich Słówek podczas Festynu Angielskiego w szkole, (II semestr 2010/11);
- Konkurs „Zmieniamy świat na lepsze z Zabadellą”, zasięg ogólnopolski;
- Wielokrotnie Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Krajach Anglojęzycznych- eliminacje szkolne;
- Konkursie Fotograficzny „Mali Bohaterowie Sparksa”- 2 prace zespołowe; zasięg ogólnopolski;
- „Poznaj Świat przez Języki” dla klas I-III i IV-VI; (I semestr 2012/13), zasięg ogólnopolski;
- „Jesień w lesie Treetops Wood” dla klas I-III; (I semestr 2012/13), zasięg ogólnopolski;
- „My English Teacher/ Mój angielski nauczyciel” dla klas IV-VI, (I semestr 2012/13), zasięg ogólnopolski;
- „English High Flier” dla klas IV-VI, (I semestr 2012/13), zasięg ogólnopolski.
Dzięki szerokiej ofercie i nieustannym zachęcaniu uczniów do tej formy rozwijania wiedzy i umiejętności oraz sprawdzania się, moi uczniowie często licznie brali udział w konkursach, również zajmując wysokie miejsca i lokaty:
- I miejsce w konkursie ‘Szkolny Mistrz Angielskich Czasowników Nieregularnych’
- (uczennica kl. VI), (I semestr 2010/11);
- II miejsce w miejsko- gminnych eliminacji i zakwalifikowanie do finałów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w Opolu (uczennica kl. IV),
(I semestr 2010/11);
- zajęcie III miejsca wśród uczniów szkół brzeskich i gminnych w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego (uczeń kl. VI), (I semestr 2010/11);
- I miejsca w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Krajach Anglojęzycznych dla klas IV-VI. (uczeń kl. V), (II semestr 2010/11);
- finalista etapu miejskiego w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego,
(I semestr 2011/12);
- tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, (II semestr 2011/12);
- laureat XII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Krajach Anglojęzycznych- II miejsce w kategorii klas piątych, (II semestr 2011/12);
- zajęcie wysokiej lokaty w ogólnopolskim konkursie „English High Flier”; najwyższy wynik w szkole, uczennica kl. V, (I semestr 2012/13);
- 4 finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w Opolu, klasaVI,
(II semestr 2012/13);
- zwycięstwo w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego w Opolu,
(I miejsce, kl.VI); (II semestr 2012/13).
Również w okresie przed stażem występ w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Anglojęzycznych w Brzegu zakończył się sukcesem- III miejsce w kategorii klas I-III szkół podstawowych dla uczniów klasy IIIa (2009/10).

Zajmowanie się nie tylko uczniami zdolnymi dającymi szanse na realny sukces, ale i średnimi, nie wyróżniającymi się na lekcji języka obcego, stanowi prawidłowe doskonalenie moich umiejętności i wypełnianie zadań szkoły dla podniesienia jakości jej pracy.
Otrzymane przez uczniów dyplomy uczestnika w konkursach ogólnopolskich dla:
- 6 uczniów naszej szkoły w ogólnopolskim konkursie językowo– plastycznym „Read In English”/”Czytaj po angielsku”,
- 3 uczniów szkoły w ogólnopolskim konkursie „My English Teacher”/ Mój nauczyciel angielskiego”, oraz
- 7 uczniów z klas I-III w Ogólnopolskim Konkursie „Zmieniamy świat na lepsze z Zabadellą”,
wywoływały zawsze widoczną satysfakcję i zadowolenie u uczniów ze słabszymi możliwościami językowymi, lecz o bardzo dużym zapale.

6. Badanie i analiza wyników nauczania w klasach trzecich, piątych i szóstych celem podnoszenia jakości pracy szkoły.
Badanie wyników nauczania prowadziłam stosując wiele narzędzi.
Całościowe podejście dawało mi zastosowanie testów plasujących, przeprowadzonych na początku klas czwartych, gdyż nie tylko można było dokonać podziału na grupy zaawansowania, ale i zdiagnozować problemy grup i poszczególnych uczniów, zmotywować do pracy od początku II etapu edukacji, dostarczyć informacje rodzicom o sposobie postępowanie w warunkach nowych wymagań. Dodatkowo, porównanie wyników z kilku lat dostarczyło informacji o postępach w samym nauczaniu.
Analiza wyników testów plasujących przeprowadzonych w latach 2010/11- IVa i IVc oraz 2011/12- IVb i IVc, w połączeniu z wynikami sprzed stażu (w latach 2007/8- Vb, Vc, VIa, VIb, VIc oraz 2008/9- IVa, IVb, IVc), pokazują, że nauczanie w klasach I- III jest utrzymane na poziomie zgodnym z wymaganiami podstawy programowej.
Jak pokazują wyniki, niemal w każdej klasie czwartej było po paru uczniów, którzy mogliby zacząć naukę z pominięciem pierwszej części serii podręczników dla klas IV-VI już od początku września klasy czwartej.
Wnioski z pomiaru pomogły mi podjąć decyzję o stworzeniu programu grup zaawansowanych, który byłby prowadzony od klasy IV tej.
Program ten został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły w 2010 roku jako trzyletni cykl.
W okresie stażu wielokrotnie przeprowadzałam też pomiary dydaktyczne o węższym lub szerszym zakresie. Wyniki były zapisywane w dziennikach lekcyjnych, a prace analizowane okresowo w celu oceny postępów w nauce poszczególnych uczniów i klasy.
Od kilku lat wielokrotnie przeprowadzam badanie wyników nauczania w uczonych przeze mnie klasach IV-VI jako przygotowanie do obowiązkowego w szkole podstawowej sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego na koniec VI-tej klasy. Po raz pierwszy będzie miał miejsce w szkole w 2015r.
Choć moich aktualnie uczonych uczniów klas V-tych i VI-tych nie obejmie jeszcze ten obowiązek w 2015 roku, przygotowanie swoje uważam za uzasadnione i konieczne, a zastosowane narzędzie– testy w odstępach półrocznych obejmujące materiał z jednego semestru- za niezbędne przygotowanie do czasu ukazania się oficjalnie obowiązujących form badania kompetencji.
W okresie stażu przeprowadziłam pomiary dydaktyczne w uczonych przez mnie klasach:
- czwartych po I półroczu w 2010/11- IV a, b i c oraz w 2011/12- IV b i c;
- piątych po I półroczu w 2011/12- V a, b, c, w 2012/13- Vb, c;
- szóstych po I półroczu w 2010/11- VI b, c, w 2012/13- VI a, b, c.
Dodatkowo na końcu roku szkolnego, wybrani przez mnie uczniowie pisali testy z II półrocza.
Uzupełnieniem przeprowadzanych w okresie stażu pomiarów był test kompetencji klas szóstych, przeprowadzony na początku roku szkolnego 2012/13r. w formie testu diagnozującego, obejmującego swym zakresem materiał klasy piątej. Został on przeprowadzony w klasie VI a, b, c i obejmował zakresem materiał głównie klasy piątej.
Zastosowanie wielu różnorodnych narzędzi diagnozowania uczniów dostarczało mi cennych informacji do doskonalenia własnej pracy. Możliwość monitorowania stanu wiedzy uczniów, postępów w nauce i posiadanie obiektywnego narzędzia oceniania uczniów służyło też podnoszeniu jakości pracy szkoły.


7. Opracowywanie wyników sprawdzianu kompetencji w klasach piątych we współpracy z nauczycielami uczącymi w klasach w celu diagnozowania w obszarze nauczania.

Podnoszeniu jakości pracy szkoły służyły moje działania przyprowadzone na początku roku szkolnego 2012/13 w zakresie zadania wyznaczonego przez Dyrektora szkoły- opracowania planu pomiaru dydaktycznego w klasach piątych, który został następnie zatwierdzony do realizacji w tym samym roku szkolnym.
W związku z tym, w wybranym terminie w maju 2013r., został przeprowadzony w klasach piątych próbny sprawdzian kompetencji, skonsultowany uprzednio z nauczycielami przedmiotów pod względem zakresu materiału i treści.
Analizowanie i opracowywanie wyników pomiaru we współpracy z nauczycielami mającymi doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu zadań, przyniosła mi wiele satysfakcji, gdyż miałam możliwość zastosowania swojej wiedzy wyniesionej z kursów i szkoleń (program Excel), a przez to rozwijać swoje kompetencje w pracy własnej oraz wpływać na podniesienie jakości pracy szkoły.
Jestem przekonana, że moje doświadczenie zdobyte w tym zadaniu, będzie w przyszłości wykorzystane, a wiedza w tym zakresie przekazywana innym.8. Działania związane z gromadzeniem pomocy dydaktycznych.

Gromadzenie pomocy dydaktycznych to obowiązek i niezbędny warunek do doskonalenia własnego warsztatu pracy, obok doskonalenia zawodowego i zdobywania wiedzy szkoleniowej.

W okresie stażu pozyskałam:
- wiele potrzebnych w pracy plakatów dydaktycznych z konferencji metodycznych, konkursów, kontaktów z wydawnictwami i księgarniami;
- makietę teatrzyku ze scenariuszami, wykorzystane do przygotowanego przez uczennice klasy 5-tej występu teatrzyku;
- nagrody dla uczniów- zakładki ze czasownikami nieregularnymi, książeczki do czytania,...;
- plansze dydaktyczne i gry dydaktyczne do klasopracowni od dyrekcji szkoły;
- kalendarze ścienne od uczniów i informator o Brzegu w wersji angielskiej;
Dzięki współpracy z Dyrekcją szkoły, zasoby klasowe i biblioteczne zostały wzbogacone pomocami dydaktycznymi z języka angielskiego o :
- podręczniki rozszerzające umiejętności i wiedzę z zakresu języka,
- płyty z testami sprawdzającymi znajomość gramatyki angielskiej,
- fiszki i karty obrazkowe angielskie dla klas I-III i IV- VI,
- gry edukacyjne z zakresu języka angielskiego.
Wielokrotnie były one i są wykorzystywane na lekcjach usprawniając proces dydaktyczno– wychowawczy, stanowiąc czynnik motywujący uczniów, pozwalając na indywidualizację procesu nauczania i wychowania. Uatrakcyjniają zajęcia, pozwalają na właściwe wykorzystanie ‘czasu wolnego’ między zadaniami.
Dzięki zastosowaniu w pracy pomocy dydaktycznych podniosłam swoje kompetencje, wpływając tym samym na udoskonalanie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.


§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Ukończenie kursu komputerowego, ....
2. Tworzenie i współtworzenie dokumentacji szkolnej.
3. Tworzenie materiałów do szkolnej strony internetowej.
4. Wykorzystywanie Internetu do sprawdzania przepisów prawnych, szukania nowości wydawniczych, wyszukiwania interesujących stron internetowych, ....
5. Współpraca z nauczycielami informatyki.

W dzisiejszych czasach wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej stało się niemal obowiązkiem każdego nauczyciela. Dlatego zdając sobie z tego sprawę, starałam się już przed okresem stażu zgłębić tajniki wiedzy na temat obsługi komputera i kontynuować w okresie stażu. Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności związanych z obsługą komputera:
- praktyczny kurs obsługi Excela- poziom zaawansowany (I semestr 2010/11);
-‘Power Point- jak korzystać z programu’, interaktywne videoszkolenie
(I semestr 2010/11);
- ‘Nowy multimedialny kurs szybkiego pisania’, wstępne lekcje (I semestr 2010/11);
- współpraca z NN informatyki w zakresie obsługi tablicy interaktywnej
(I semestr 2010/11).
Ukończenie kursów i szkoleń pozwoliło mi posiąść umiejętności sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie, zaznajomić się z różnymi witrynami i programami, dotyczącymi edukacji oraz tworzyć różnego rodzaju środki dydaktyczne, a także uświadomić sobie jak pozytywny i negatywny może być świat mediów dla dziecka . Systematyczna praca na komputerze, samokształcenie w tym zakresie, oraz pomoc bliskich sprawiły, że podniosła się jakość i wydajność mojej pracy w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, a tym samym pracy szkoły. Dzięki posiadanym umiejętnościom pracy na komputerze mogłam przygotowywać różne materiały i dokumenty, które następnie wykorzystywałam w swojej pracy dydaktyczno–wychowawczej. Technologia informacyjna w mojej codziennej pracy:
1. Z zastosowaniem komputera przygotowywałam różne dokumenty, które następnie wykorzystywałam w swojej pracy- scenariusze zajęć, uroczystości i imprez szkolnych, karty pracy dla dzieci, arkusze diagnostyczne, ankiety i informacje dla rodziców , zaproszenia na uroczystości szkolne, konkursy, dyplomy konkursowe, protokoły z konkursów, zestawienia i sprawozdania do konferencji, ... itp.
2.Wykorzystywałam Internet do pogłębiania swojej wiedzy; na bieżąco śledziłam strony internetowe przydatne w pracy nauczyciela przedmiotu i wychowawcy np.: www.publikacje.edu.pl, www.literka.pl, www.angielski.pl, www.scholaris.pl, www.awans.net.pl, www.oxford.pl, Portal Oświatowy.pl.
3. Wykonywałam dyplomy i podziękowania za udział w konkursach, karty klubowicza.
4.Przy pomocy komputera sporządziłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela i sprawozdanie z jego realizacji.
5. Przygotowywałam dokumentację do dwóch programów zaawansowanego angielskiego i jednej innowacji pedagogicznej.
6. Przygotowałam dokumentację awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego z wykorzystaniem komputera.
7. Wykorzystywałam Internet i komórkowy bluetooth do komunikowania się z uczniami, innymi nauczycielami i podmiotami w sprawach związanych z moją pracą zawodową w szkole.
8. Tworzyłam materiały o tematyce językowej, kulturowej i zdrowotnej do gazetek ściennych.
9. Umieszczałam na stronach internetowych swoje publikacje.
Opracowanie publikacji i udostępnienie ich na stronie internetowej.
Przygotowanie odpowiednio atrakcyjnych zajęć wymaga od nauczyciela poświęcenia czasu na zgromadzenie różnych środków dydaktycznych i materiałów wykorzystywanych na zajęciach. Chcąc pomóc innym nauczycielom i ułatwić im pracę postanowiłam udostępnić materiały, prace i narzędzia przygotowane i wykorzystywane przeze mnie na co dzień.
W czasie stażu na stronach internetowych oraz stronie naszej szkoły opublikowałam następujące materiały:
• ,, Awans zawodowy, sprawozdanie z realizacji” scenariusz dla dzieci 6-letnich.
• ,, Napisy angielskie do kolorowania dla klas I-szych szkoły podstawowej”.
• ,, Napisy angielskie do kolorowania dla klas II-szych szkoły podstawowej”.
• ,, Napisy angielskie do kolorowania dla klas III-szych szkoły podstawowej”.
• ,, Kostka ’Rubika’ z angielskimi wyrazami dla klas I-III szkoły podstawowej”
• ,, Program zaawansowanego angielskiego w klasach IV, V i VI-tych w oparciu o podręcznik New English Zone 1,2,3 i 4.
Współpracowałam z nauczycielami informatyki w zakresie instruktażu: obsługi programu świadectw, tablicy interaktywnej, korzystania z urządzeń drukujących i wizualnych w pracowniach komputerowych, obsługi urządzeń nagłaśniających w auli szkolnej, specyfiki pracy w pracowni komputerowej, instalacji niezbędnych w pracy na lekcji oprogramowań, obsługi urządzeń audio- wizualnych i skanera interaktywnego Mimio.
Wykorzystanie technologii informatycznej i komputerowej stało się dziś niezbędnym elementem planowania pracy wszystkich nauczycieli, w tym również języków obcych. Informacje dostępne na stronach internetowych pozwalają na stałe uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych, ponieważ są one prezentowane w sposób dynamiczny, wzbogacone o grafikę, dźwięk, animacje, czy też filmy, co znacznie uatrakcyjnia zajęcia.
Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania technologii informacyjnej i komputerowej na zajęciach jest możliwość dużej indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. Uczniowie pod kontrolą nauczyciela mogą samodzielnie poznawać nowe zagadnienia, wyszukiwać różnorodne ciekawostki. Zaś uczniowie klas I-III poprzez zabawę mogą doskonalić umiejętność posługiwania się komputerem.


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Wdrożone działania:
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty.
2. Referowane sprawozdań z realizowanych programów i pomiarów podczas posiedzeń rady pedagogicznej.
3. Praca w zespołach zadaniowych powołanych przez dyrektora szkoły przy radzie pedagogicznej- w zespole nauczycieli wychowawców klas V-tych, zespołach pomocy uczniom z trudnościami w nauce, zespole profilaktycznym
4. Prowadzenie lekcji koleżeńskich/otwartych dla nauczycieli stażystów.
5. Dzielenie się wiedzą z pedagogiem szkolnym/wychowawcą świetlicy szkolnej.
6. Członek komisji konkursowej
7. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w zakresie udostępniania materiałów

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły to praktyczny sposób na doskonalenie swojego warsztatu pracy i metod pracy z dziećmi. Wymiana doświadczeń jest niezwykle korzystna dla obu stron, jest niezbędnym elementem pracy nauczyciela. Jest to jeden z lepszych sposobów uczenia się i samokształcenia nauczyciela, znajdowania nowych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych.

1. Wraz z początkiem roku szkolnego 2011/2012 Dyrektor powierzył mi funkcję opiekuna stażu nauczyciela stażysty. Moją podopieczną została nauczycielka języka angielskiego. Nasza współpraca rozpoczęła się na początku września zawarciem wspólnie zredagowanego kontraktu, który zawierał warunki naszej współpracy. Ustaliłyśmy terminy spotkań, w czasie których omawiałyśmy bieżące sprawy i planowałyśmy dalsze działania. Pierwszym zadaniem moim jako opiekuna stażu była pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego. Pomogłam w jego zredagowaniu. Zapoznałam moją podopieczną również z dokumentami szkoły.
Nasza współpraca układała się dobrze, moja podopieczna chętnie korzystała z mojej pomocy, a ja również chętnie dzieliłam się z nią moim doświadczeniem.

2. WDN: Zreferowałam sprawozdanie z zakończonego programu innowacji komputerowej i wyniki przeprowadzonego na zakończenie programu pomiaru podczas posiedzeń rady pedagogicznej.

3. Praca w zespołach zadaniowych przy radzie pedagogicznej powołanych przez dyrektora szkoły:
- w zespole nauczycieli- wychowawców polegała na opracowaniu harmonogramu imprez szkolnych i apeli, współpracy i organizacji wyjść/wyjazdów do kina i teatru;
- w zespołach pomocy uczniom z trudnościami w nauce- konsultacje, spotkania w obecności rodziców; konsultowanie opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej, dostosowywanie wymagań;
- zespole profilaktycznym dla klasy Vb, składającym się z nauczycieli uczących w tej klasie, pedagoga szkolnego i dyrekcji szkoły; brałam udział w zorganizowaniu spotkania rodziców z nauczycielami mającego na celu wypracowanie metod przeciwdziałania narastającemu problemowi niestosowania regulaminu przez niektórych uczniów klasy oraz zaznajomienie rodziców z procedurami szkolnymi w tym zakresie
(I semestr 2012/13).

4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami podczas konsultacji indywidualnych i w czasie zajęć koleżeńskich. Polegało na tym, że przeprowadzałam lekcje otwarte dla nauczyciela stażysty, nauczyciela zespołu przedmiotowego, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. Niektóre zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, jako pokaz zastosowań pomocy dydaktycznej. Prowadzone lekcje otwarte dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego są bardzo dla mnie ważne pod kątem wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

5. Dzielenie się wiedzą z pedagogiem szkolnym zwiększyło swa intensywność wraz z rozpoczęciem wypełniania obowiązków jako nauczyciel wychowawca, tj. od roku szkolnego 2011/2012 i 2012/13. Polegało na pedagogizacji, instruowaniu, omawianiu przypadków i bieżących problemów wychowawczych w ramach realizacji zadań szkoły.
Istotną rolę w okresie stażu odgrywało dzielenie się wiedzą z wychowawcą świetlicy szkolnej, gdyż moi wychowankowie z przyczyn domowych spędzali dużo czasu w szkole po regularnych zajęciach. Rozmowy z doświadczonym pedagogiem pozwoliły mi na właściwe podejmowanie decyzji wychowawczych.

6. W związku z organizowanymi przeze mnie w szkole konkursami, byłam członkiem komisji. Również w konkursach zewnętrznych uczestniczyłam jako aktywny członek. Dodatkowo byłam powoływana do komisji egzaminacyjnych na terenie szkoły i poza nią.

7. Działając na korzyść pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej chętnie służyłam swoja pomocą i radą innym nauczycielom oraz młodym koleżankom, które dopiero rozpoczęły pracę w naszej szkole.
• Zachęcałam do uczestnictwa w organizowanych przeze mnie uroczystościach, imprezach i zajęciach otwartych:
• pomagałam w pisaniu scenariuszy imprez i prowadzeniu uroczystości szkolnych, jak: ,,Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja” , apelu z okazji ,,Dnia Babci i Dziadka”, Festynu Angielskiego z okazji Dnia Dziecka;
• udostępniałam koleżankom opracowane przeze mnie scenariusze imprez, przedstawień, uroczystości i konkursów, które przygotowywałam;
• pomagałam nauczycielom służąc posiadanymi pomocami, materiałami do pracy, podkładami muzycznymi, nagraniami audio, itp.;
Udzielałam wskazówek dotyczących prowadzenia dokumentacji nauczycielskiej i klasowej.
Opieka nad młodymi nauczycielami pozwoliła mi na inne spojrzenie na pracę własną, stała się przyczyną do wprowadzenia pozytywnych zmian dla dobra dziecka, a tym samym i szkoły. Pozwoliła mi odświeżyć wiedzę z zakresu dydaktyki i wychowania, mobilizowała mnie na przykład do śledzenia nowości na rynku wydawniczym. Myślę, że moje młodsze koleżanki skorzystały na współpracy ze mną, nabyły doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a to stanie się zalążkiem do poszukiwania przez nie nowych rozwiązań na rzecz współczesnej edukacji.


§ 8 ust.2 pkt 4a
Dokumentacja realizacji co najmniej trzech zadań z wymienionych w
§8 ust.2 pkt 4 Rozporządzenia.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


Celem głównym programu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów o zaawansowanej znajomości języka w naszej szkole. Tak przedstawiony rodzicom cel na wrześniowym zebraniu spotkał się z ich aprobatą. Opracowany przeze mnie trzyletni program został zatwierdzony przez dyrektora Szkoły i rozpoczął się od września tego samego roku szkolnego, tj. 2010/11 i trwał przez okres mojego stażu.
Program i sprawozdania półroczne były zdawane w wymaganych terminach, a wyniki pomiarów wraz z przebiegiem realizacji programu, przedstawiane nauczycielom na posiedzeniach rady pedagogicznej w formie referatu, ustnego streszczenia, bądź udostępnione do wglądu.
W pracy z programem uzyskałam wiele pozytywnych efektów wykazanych w osiągnięciach uczniów i sukcesach moich w pracy. Dzięki zajęciom nauczyłam się szeroko stosować różnorodne techniki i metody pracy z uczniem zdolnym. W dobieraniu metod pracy pomogły zdobyte na warsztatach i szkoleniach podstawy teoretyczne z zakresu metodyki i psychologii pracy z uczniem zdolnym, który może być traktowany jako uczeń trudny- wymagający.
Poprzez zajęcia dodatkowe poznałam indywidualne potrzeby uczniów i style pracy, co pozwoliło mi łatwiej dobierać materiały, narzędzia i metody zgodnie z ich preferencjami w uczeniu się. Prowadzone przeze mnie lekcje i zajęcia dodatkowe rozwijały zainteresowania uczniów, którzy nabywali umiejętności samodzielnej pracy w określonym celu i kształtowali w sobie postawy pro naukowe.
Moim przesłaniem było też to, aby uzyskać odpowiedni odzew społeczny, a więc postrzeganie naszej szkoły jako miejsca, gdzie wszechstronnie rozwijana jest osobowość dziecka poprzez rozwijanie zainteresowań językowych oraz zainteresowań światem z jego wielokulturowością.
Motywowanie do udziału w konkursach o charakterze łączonym ze sztukami plastycznymi, muzyką, czy przyrodą stanowi pełne wdrożenie programu moich działań edukacyjnych.
Uczestnicy programu osiągali wiele sukcesów na prestiżowych w środowisku oświatowym konkursach.
Opracowanie i wdrożenie programu edukacji językowej miało duże znaczenie w mojej praktyce zawodowej. Po raz pierwszy byłam autorką tak dużego przedsięwzięcia edukacyjnego. Realizując własny program pogłębiłam wiedzę z zakresu metodyki pracy z uczniem zdolnym, w czym pomagały mi odbyte wcześniej i w trakcie trwania programu szkolenia i konferencje metodyczne. Zdobyta wiedza z zakresu podejścia do ucznia, doboru metod, a także przykłady narzędzi i technik pozwoliły mi na właściwe przygotowanie do zajęć. Dzięki temu uczniowie byli zmotywowani do dalszej pracy.
Podczas zajęć wykorzystywałam różnorodne metody. Większość zadań opierała się na aktywnych metodach poznawania języka, co było bardzo istotne w nabywaniu przez dzieci umiejętności pracy w zespole i komunikowania się.
Zorganizowałam wiele ciekawych działań dydaktyczno– wychowawczych, które przyniosły mi dużo zadowolenia i satysfakcji, a także nowych doświadczeń; pozwalały wszystkim przyswajać wiedzę, podwyższać umiejętności, rozwijać twórczość.
Poprzez udział w różnych konkursach językowo- plastycznych/ przyrodniczych/ kulturowych o różnorodnym zasięgu, moi wychowankowie mogli wykazać się osiągniętym poziomem wiedzy i umiejętności, zdobywając nagrody i dyplomy.
Myślę, że konkretne działania na rzecz rozwijania zainteresowań językowych poprzez naukę i zabawy konkursowe, wzbudziły w nich głód wiedzy i otworzyły na świat i ludzi, gdzie można współistnieć oraz współdziałać, pomimo barierowych różnic między kulturami.


§ 8 ust.2 pkt 4c
Dokumentacja realizacji co najmniej trzech zadań z wymienionych w
§ 8 ust.2 pkt 4 Rozporządzenia.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Wdrożone działania:
1. Organizacja wycieczek klasowych do Wrocławia i Opola, współorganizacja wycieczki do Krakowa i wielokrotne pełnienie funkcji opiekuńczych i wychowawczych podczas wycieczek.
2. Działalność wolontariacka. Współorganizator szkolnej akcji doraźnej pomocy w potrzebie uczniowi/wychowankowi klasy.
Wielokrotny udział w akcjach charytatywnych ( lalki, książki,...)
3. Promowanie osiągnięć uczniów w środowisku- gazetka w bibliotece miejskiej, na stronach internetowych szkoły i innych (dyplomy i prace).
4. Prowadzenie dodatkowych zajęć.
5. Innowacja komputerowa z tablicą interaktywną.
6. Opracowanie i wdrożenie programów indywidualnych zajęć: nauczania indywidualnego dla 2 uczniów i organizowania czasu wolnego dla 1 ucznia.
7. Apele, przedstawienia teatralne.
8. Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania z ciekawymi ludźmi; autorka książeczek edukacyjnych dla dzieci, wizyty na lekcjach przedstawicieli wydawnictw.

1. Podczas stażu organizowałam i współorganizowałam jedno- i kilku- dniowe wycieczki dla uczniów mojej klasy. Wielokrotnie pełniłam też funkcje wychowawcze i opiekuńcze podczas imprez wyjazdowych i innych wycieczek. Organizowałam wyjazdy z uczniami na finały wojewódzkie konkursów językowych w Opolu.

2. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.
Aby poszerzyć zakres działań szkoły wykonałam szereg zadań na terenie placówki i poza nią, co pozytywnie wpłynęło na jakość i promocję szkoły, a przede wszystkim na wzmocnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego. Nieustannie zachęcałam moich uczniów do angażowania się w pracę na rzecz szkoły, a i na wywiadówkach z rodzicami pedagogizowałam w tym zakresie. Dzięki temu uczniowie angażowali się w działalność społecznikowską w szkole.
Moi wychowankowie brali udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły i poza:
- ,,Góra Grosza”, ogólnopolska akcja organizowana pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, do której każdego roku przyłączają się chętne instytucje, placówki oświatowe, zakłady pracy i inne. Celem akcji jest pomoc dzieciom i młodzieży z Domów Dziecka. Trwa ona dwa tygodnie i polega na zebraniu jak największej ilości monet o wartości 1gr. do 5zł .
- ,,Książka dla szpitala” – do akcji przyłączyłam się w listopadzie 2012. Polegała ona na wsparciu małych pacjentów szpitali poprzez organizację zbiórki przedmiotów, a w szczególności książeczek, które były przekazywane oddziałom dziecięcym w całym kraju.
Akcja ta udowodniła, że ludzie tak naprawdę nie są obojętni na krzywdę i cierpienie innych, szczególnie dzieci. A nasi uczniowie, którym przybliżyłam sytuację dzieci w szpitalu wykazali się dużą wrażliwością i empatią. Jedna moja uczennica przyniosła własne gry planszowe.
Inne udziały:
- ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
- parokrotny udział w akcji charytatywnej UNICEFu polegającej na zbieraniu szmacianych laleczek uszytych przez dzieci oraz licytacji charytatywnej w celu zebrania funduszy na ratowanie ich rówieśników z krajów afrykańskich pod honorowym patronatem Majki Jeżowskiej.
- Zbiórki plastikowych nakrętek i zużytych baterii.

Byłam też współinicjatorką i współorganizatorem wewnątrzszkolnej akcji charytatywnej zbiórki w ramach doraźnej pomocy uczniowi mojej klasy, który ucierpiał z rodziną w wyniku pożaru w sąsiednim mieszkaniu. Akcja ta trwała kilka tygodni i wraz ze szkolnym kołem PCK oraz wychowawcami pomogłam zebrać fundusze i dary rzeczowe jako doraźną pomoc dla rodziny.

3.Promowanie osiągnięć uczniów w okresie stażu polegało na wielokrotnym wystawianiu prac na gazetkach klasowej i korytarzowej, a także w bibliotece szkolnej i miejskiej.
Na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone dyplomy otrzymane w ogólnopolskim konkursie przez uczniów klasy czwartej.
Z kolei tegoroczni moi finaliści kuratoryjnego konkursu języka angielskiego zostali umieszczeni jako przykład działalności szkoły w folderze szkolnym rozdawanym rodzicom przyszłorocznych pierwszoklasistów.
Prace uczniów są udostępniane w świetlicy szkolnej, pokazywane podczas konkursów jako część dekoracji. W czasie rozmów wychowawczych z uczniami służą jako motywujący przykład dla innych uczniów. Stanowią też wzbogacenie pomocy dydaktycznych nauczyciela wzbudzając na lekcjach zainteresowanie autorami prac (kartki z kalendarza umieszczane co miesiąc na tablicy w klasopracowni językowej z angielskimi napisami miesięcy; kostki z napisami angielskimi; duże napisy angielskich wyrazów służące jako słownik angielski lub karty wyrazowe, itd.).

4.Prowadzenie zajęć dodatkowych
W okresie stażu prowadziłam z własnej inicjatywy zajęcia dodatkowe:
- przez kilka lat w obecnych klasach szóstych dla grup zaawansowanych lub wybranych uczniów,
- w ramach programu zaawansowanego angielskiego dla grupy uczniów klasy, w której mam wychowawstwo; zajęcia dodatkowe odbywają się aktualnie raz w tygodniu, w poniedziałki;
- dla uczniów obecnej klasy III a, wraz z wychowawczynią klasy, cykl prób przygotowujących do przedstawienia The big pizza i Przyjaciele.
Ci sami uczniowie, na prośbę rodziców, w I semestrze tego roku mieli możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w uzgodnionym terminie.
Dodatkowo rozpoczęłam od paru tygodni prowadzić zajęcia dodatkowe dla początkowo 1 ucznia, a teraz trzech z klasy III b, gdzie zainspirowana zainteresowaniami geograficznymi moich podopiecznych i czytelnictwem książek w tej dziedzinie, zaproponowałam rodzicom rozwijanie zainteresowań ucznia tymczasowo w kierunku krajów anglojęzycznych. Ciekawostki o tych krajach mogą wzmocnić rodzące się zainteresowania.

5. Innowacja komputerowa z tablicą interaktywną pt. „Komputer w dydaktyce. Wprowadzenie do Programu Nauczania Języka Angielskiego Elementów Technologii Komputerowej- Tablica interaktywna” jest moją inicjatywą programową w zakresie nowości metodycznej, prowadzoną w latach 2011-2013 w różnych klasach I i II etapu nauki w tutejszej szkole.
Od około dekady w Polsce zaczęto używać tablice interaktywne, ale dopiero w ostatnich latach widać zainteresowanie szkół różnymi produktami interaktywnymi. Wg opinii nauczycieli wielu przedmiotów i samych uczniów, na lekcjach gdzie nauczyciel wykorzystuje tablicę jest mniejszy rozgardiasz, uczniowie mają lepsze wyniki, lepiej zapamiętują materiał z lekcji, a na angielskim mniej czasu zajmuje im potem opanowanie słownictwa. Poza tym zwykła tablica nie daje możliwości czytania internetowych wydań codziennych gazet czy posłuchania BBC[wg Rzeczpospolitej ” Koniec kredy i gąbki”].
Tablica interaktywna łączy narzędzie audio, nieodzowne w pracy nauczyciela językowca z innowacyjną metodą uczenia języków obcych, która uwzględnia cechy współczesnej młodzieży. Opisywana jest ona jako generacja komiksów z przesuwającymi się obrazami i krótkimi sekwencjami tekstu. Wg niektórych socjologów, generacja ta wymusi nieuniknioną zmianę metod nauczania w szkołach i na uczelniach z zastosowaniem multimedialnych technologii. Używanie przez młodzież urządzeń teleinformatycznych to codzienność. Nauczyciel, który posługuje się komputerem nie będzie miał problemów z interaktywną tablicą, która działa jak jego duży ekran.
Są jednak i zauważane niebezpieczeństwa przed którymi przestrzegają eksperci- utrata zdolności analizowania i przetwarzania teksu wskutek nieczytania lub czytania tylko krótkich komunikatów.
Jak nie zaszkodzić stosując nowinki? Tym ma się zająć nowo powstała pracownia Nowych Technologii w podległym MEN Ośrodku. Pracownia ma zamiar przeszkolić lidera nowych technologii w każdej szkole, który doradzałby jakimi metodami pracować.
Na zasadnicze pytanie postawione w programie o przewagę plusów lub minusów dla zastosowania tablicy interaktywnej na lekcjach języka angielskiego w szkole, po dwóch latach innowacji stwierdzam, iż przeważają plusy.
Korzyści stosowania tablicy dla uczniów:
1. Uczniowie stają się bardziej chętni do komunikowania i odpowiadania.
2. Metoda dobra dla uczniów o różnych stylach uczenia się.
3. Motywuje i angażuje uczniów w proces lekcyjny
4. Zwiększa czas koncentracji i skupienie uwagi
5. Ułatwia przyswajanie wiedzy.
Korzyści stosowania tablicy przez nauczycieli:
1. Zmniejsza czas przygotowania do lekcji, szczególnie z gotowymi poprogramowaniami podręczników (audiobuki)
2. Daje wiele swobody i elastyczności w przygotowywaniu materiałów
3. Motywuje nauczycieli, którzy widzą dobroczynny wpływ na ich uczniów, inspiruje do dalszego rozwoju
Korzyści dla procesu nauczania w klasie:
1. Pomaga zmienić dynamikę pracy na lekcji
2. Wprowadza element zabawy i gry
3. Przeorientowuje z lekcji skupionej na nauczycielu na lekcję skoncentrowaną na uczniu.
Wspomniane minusy można powiększyć o logistyczny i ekonomiczny aspekt wykorzystania tablicy. Jeśli by porównać z historią innych nowinek technologicznych, jak laptop czy komórki, wydaje mi się oczywiste że choć koszt osprzętowania jest jeszcze wysoki, to tablica interaktywna w niedalekiej przyszłości przestanie prawdopodobnie być nowinką technologiczną, a wręcz przeciwnie-dostępną niezbędnością.

6. W swojej nauczycielskiej pracy zawodowej starałam się służyć uczniom, którzy potrzebowali wsparcia w nauce, pomocy w wyrównaniu zaistniałych braków, czy rozwijaniu swoich umiejętności językowych.
W ciągu kilku- kilkunastu tygodni prowadziłam indywidualne nauczanie dla 2 uczniów klasy piątej i trzeciej: Bernarda Florków i Arka Banachowskiego, co było ciekawym doświadczeniem w zakresie dostosowywania programu nauczania i indywidualizacji metod nauczania.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w prowadzeniu tego typu zajęć jeszcze przed okresem stażu, mogłam sprawnie i właściwie dobrać metody i narzędzia pracy.
Uczniów tych łączyła wspólna cecha- chęć nauczenia się angielskiego i zbliżona ocena z angielskiego: dobra i bardzo dobra. W obydwu przypadkach ograniczone ramy godzinowe w porównaniu z uczniami w szkole, wymuszały modyfikację programu i dokonanie selekcji materiału tak, by podstawa programowa została zrealizowana w wymaganym zakresie. Analiza porównawcza tych dwóch przypadków pozwoliła mi wnioskować, iż ‘uczeń piątkowy ‘doskonale radzi sobie z indywidualnymi warunkami pracy i intensywnym tempem pracy w domu w celu opanowania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego. Pomimo III klasy, Arek bardzo dobrze radził sobie z zadaniami domowymi, przy niewielkiej pomocy domowników. ‘Uczniowi czwórkowemu’, konieczność samodzielnej i wytężonej pracy domowej sprawiała już nieco większy kłopot, jednak i ten uczeń radził sobie ze zwiększoną ilością materiału do samodzielnego opanowania.

7. Apele, przedstawienia, pokazy.
Moi uczniowie i wychowankowie brali aktywny udział w apelach i uroczystościach szkolnych oraz teatrzykach.
Przygotowałam uczniów do:
- apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (2011/2012)
- apelu z okazji Dnia Babci i Dziadka (2012/2013)
- wspólnego przedstawienia The Big Pizza i Przyjaciele (2011/2012; 2012/2013)
- przedstawienia z klasą IIIa w okresie przed stażem (2009/2010) i udział w Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Anglojęzycznych
- Przeglądu Talentów z angielską piosenką- uczennica (VIc) i uczennica (Vb).

8. W ramach organizowanych w szkole spotkań z ciekawymi ludźmi, przygotowałam pogadankę na którą zaprosiłam starsze klasy, by poznali autorkę książeczek do nauki języka angielskiego, panią Małgorzatą Szulc- Kurpaską, która bardzo ciekawie opowiedziała naszym uczniom jak to jest być pisarzem książek i z kim na co dzień współpracuje pisarz, by napisać dobrą książkę do nauki języka dla dzieci.
Również podczas wizyt przedstawicieli wydawnictw starałam się pokazać uczniom żywy język angielski w rozmowie po angielsku z przedstawicielem lub metodykiem. Uczniowie mieli też okazję posłuchać i wykazać się znajomością typowych zwrotów grzecznościowych w języku angielskim. Zaobserwowałam zadowolenie uczniów z niespodziewanej wizyty ‘angielskiego’ gościa na lekcji.


§ 8 ust.2 pkt 4e
Dokumentacja realizacji co najmniej trzech zadań wymienionych w
§ 8 ust.2 pkt 4 Rozporządzenia. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Wdrożone działania:
1. Zapewnienie opieki i pomocy psychologicznej uczniom we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
2. Propagowanie dbałości o profilaktykę zdrowotną wśród uczniów i rodziców we współpracy z pielęgniarka szkolną.
3. Propagowanie idei edukacji regionalnej we współpracy z PTTK- organizowanie i współorganizowanie spaceru po mieście.
4. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z przedszkolami- przedsięwzięcie Sześciolatek poznaje przyszłą szkołę.
5. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z uczelniami-
lekcja otwarta w klasie z uczniem trudnym przeprowadzona dla pracownika uczelni, wypełnienie dla praktykanta kwestionariuszy po przeprowadzonych 10 lekcjach.
6. Rozwijanie świadomości ekologicznej przyszłych odpowiedzialnych społecznie obywateli we współpracy z Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
7. Współpraca z bibliotekami- wykonanie czasowej gazetki tematycznej o Australii , przekazanie muzycznej nagrody konkursowej do biblioteki PSM.
8. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty w zakresie współpracy z Sądem Rodzinnym dla nieletnich – przekazywanie niezbędnych opinii.
9. Muzeum w Brzegu.
10. Bezpieczeństwo we współpracy z Policją, Strażą Pożarną- uczestniczenie w próbnych alarmach szkolnych, pogadanki n/t bezpieczeństwa na feriach i wakacjach, w szkole, domu.
11. Zadania na rzecz oświaty we współpracy z BCK- udziały uczniów w przedstawieniach i występach.
12. Zapewnianie uczniom i rodzinom wsparcia w zakresie opiniowania we współpracy z sądem rodzinnym.
13. Pozyskiwanie sponsorów na nagrody w konkursach.
14. Publikacje własne na stronie internetowej szkoły i portalach społecznościowych.
15. Rozwijanie świadomości społecznej we współpracy ze schroniskiem zwierząt w Brzegu.

Współpraca z instytucjami.
Realizując zagadnienia dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze pracowałam na rzecz Szkoły Podstawowej w Brzegu i jej uczniów. Aby uatrakcyjnić dzieciom edukację w szkole i podnieść jej jakość od początku mojej pracy pedagogicznej współpracowałam z wieloma osobami, organizacjami, instytucjami oraz różnymi podmiotami działającymi na korzyść środowiska lokalnego i edukacji. Wykonywałam zadania na rzecz oświaty i pomocy społecznej, co przynosiło obopólne korzyści zainteresowanym stronom. Z roku na rok krąg tych instytucji poszerzał się. W niektórych przypadkach nawet jednorazowy kontakt wpływał korzystnie na tworzenie coraz lepszych warunków do rozwoju dzieci, do sposobu przekazywania im treści edukacyjnych i wychowawczych. Instytucje, z którymi współpracowałam w okresie stażu to:
• Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
W tym roku moi uczniowie mieli sposobność poznania typów zachowań agresywnych i sposobów przeciwdziałania im na pogadance- zajęciach warsztatowych, które prowadziła pani psycholog z poradni. Uczniowie dowiedzieli się np., że nadużywanie brzydkiego słownictwa może spowodować konieczność pociągnięcia rodziców do odpowiedzialności karnej.
We współpracy z pedagogiem szkolnym realizowałam program pomocy i wspierania uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu. Kierowałam z inicjatywy własnej i rodziców wnioski do poradni, wykorzystywałam w swoje pracy opinie uczonych przeze mnie uczniów do prawidłowego doboru metod pracy z uczniem na lekcji.
• Propagowanie dbałości o profilaktykę zdrowotną wśród uczniów i rodziców we współpracy z pielęgniarką szkolną i opieką specjalistyczną polegało na przekazywaniu rodzicom informacji n/t znaczenia jedzenia drugich śniadań w szkole, zaangażowaniu się w realizację programu szkolnego profilaktyki zdrowotnej monitorując przebieg akcji szkolnej i informując uczniów i rodziców o znaczeniu fluoryzacji zębów i okresowych przeglądów.
• PTTK
Propagowanie idei edukacji regionalnej we współpracy z PTTK polegało na zorganizowaniu spaceru po Brzegu z przewodnikiem miejskim i korzystaniu z pomocy merytorycznej przy wyborze i w organizacji wycieczek klasowych. Uczniowie byli na wycieczce szkolnej z brzeskim przewodnikiem.
Uczniowie brali też udział w ciekawym spotkaniu, które miało miejsce w tym roku szkolnym z przedstawicielami stowarzyszenia; pozwoliło im zrozumieć jak duże walory dla rozwoju młodego człowieka ma uprawianie turystyki.
• Przedszkole
Celem współpracy z przedszkolem jest pokazanie dzieciom przedszkolnym, a w szczególności sześciolatkom szkoły, klasy szkolnej, lekcji. Takie wycieczki sprawiają, że dzieci przestają się lękać i z radością oczekują momentu, kiedy staną się uczniami szkoły. Aby przybliżyć dzieciom środowisko szkolne nawiązałam współpracę z przedszkolami i zaprosiłam na przedstawienie polsko- angielskie wykonane przez uczniów klasy IIa, połączone z angielskim konkursem z nagrodami.
• Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z uczelniami polegało na przeprowadzeniu otwartych lekcji w klasie uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu, wypełnianiu ankiet dla uczelni, i formularzy przebiegu cyklu lekcji w kontekście pracy i zachowania się ucznia z ADHD.
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzegu za we współpracy z szkolnym kołem Ligi Ochrony Przyrody w ramach edukacji ekologicznej moja klasa co roku uczestniczy w akcji „Sprzątanie Świata”
Praktyczny udział w tym przedsięwzięciu utrwala w dzieciach wiedzę na temat dbania o naszą planetę i doskonali nawyki proekologiczne. Biorę również udział w akcjach selektywnym zbieraniu odpadów tj. zużytych baterii i plastikowych nakrętek. Do tej akcji zaangażowane były całe rodziny dzieci a nawet znajomi.
• Biblioteka publiczna
W celu rozbudzania zainteresowań czytelniczych organizowałam lekcje w bibliotece, wycieczki do biblioteki, rankingi najlepszych czytelników w klasie, w której mam z wychowawstwo. W ramach współpracy panią bibliotekarkę gościliśmy co roku, jako honorowego jurora podczas konkursów. Moja klasa wykonała gazetkę tematyczną, która czasowo była wystawiana w oddziale biblioteki miejskiej w Brzegu.
• Muzeum w Brzegu
Co roku Muzeum Piastów Śląskich posiada bogatą ofertę zajęć, konkursów, wystaw i spotkań dla uczniów. Moi wychowankowie biorą udział w występach uświetniających organizowane na zamku spotkania i imprezy. Uczniowie uczestniczyli też w lekcjach muzealnych i wystawach stałych i czasowych.
• Policja i Straż Pożarna w Brzegu
Celem podjęcia współpracy z brzeską policją było wyposażenie dzieci w niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się pieszych na drogach. Niejednokrotnie w naszej szkole gościliśmy policjantów, którzy w interesujący sposób przekazywali wiedzę o przepisach ruchu drogowego. Moi uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z policjantami poznając zasady bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia. Ja, uczestnicząc w takich spotkaniach dla klas młodszych jako opiekun grupy, mogłam później przekazywać ważne informacje uczniom na godzinie wychowawczej i rodzicom na spotkaniach.
Współpraca ze strażą pożarna polegała na spotkaniach z przedstawicielem, który w formie przeprowadzonych próbnych alarmów wyjaśniał zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Uczestniczenie w ćwiczeniach jest nie tylko najlepszą formą nauki zachowania, ale i budowania szacunku do pracy w ogóle, a strażaka w szczególności.
• Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu
To dobrze znana i lubiana powszechnie instytucja w Brzegu, która przez lata działalności wypracowała bardzo sprawne organizacyjnie metody kontaktów i współpracy z wieloma partnerami, również z naszą szkołą. Dzięki temu uczniowie mieli możliwość wielokrotnego korzystania ze sceny podczas przygotowań i samych występów. Korzystałam z oferty BCK przy współorganizowaniu wyjść na przedstawienia z uczniami.
• Wykonywanie zadań na rzecz oświaty w zakresie współpracy z sądem rodzinnym polegało na sporządzaniu opinii wychowawcy o uczniu i przekazaniu jej do instytucji oraz monitorowaniu przebiegu procedur podejmowanych przez sąd w sprawach uczniów, których uczę. Pozwalało mi to na podejmowanie odpowiednich metod wychowawczych, które współgrały z aktualnej sytuacją ucznia.
• Wydawnictwa
Dzięki współpracy z wydawnictwami i księgarniami w Brzegu i Opolu wzbogaciłam biblioteczkę klasową w książeczki i zdobyłam drobne nagrody dla uczestników klasowych i szkolnych konkursów językowych.
• Publikowanie na stronach internetowych szkoły i portalach społecznościowych jest ważnym we współczesnej szkole zadaniem na rzecz oświaty, które realizowałam w okresie stażu udostępniając materiały przydatne uczniom i nauczycielom nie tylko w mojej szkole, ale i szerzej.
• Pomoc dla zwierząt z brzeskiego schroniska
Moi uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w szkolnych akcjach zbierania karmy, kocy, ręczników dla zwierząt ze schroniska w ramach szkolnych akcji ,,Zamień lizaka na karmę dla zwierzaka”, czy kiermaszu charytatywnego.


§ 8 ust.2 pkt 4f
Dokumentacja realizacji co najmniej trzech zadań wymienionych w
§ 8 ust.2 pkt f Rozporządzenia.
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Nagrody Dyrektora Szkoły
W czasie swojej niekrótkiej już pracy pedagogicznej starałam się zawsze sumiennie i rzetelnie wykonywać wszystkie zadania wypływające z moich obowiązków i potrzeb szkoły. Praca z uczniami i dla uczniów dawała mi dużo satysfakcji i zadowolenia. Za swoje zaangażowanie i osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymałam w latach 2010, 2011 i 2012 Nagrodę Dyrektora Szkoły. Otrzymane nagrody i podziękowania były dla mnie motywacją do dalszej i owocnej pracy.

2. Wspólne sukcesy moich uczniów oraz moje
Miarą sukcesów nauczyciela są również sukcesy odnoszone przez jego uczniów. W mojej pracy zawodowej znalazły się działania, które pozwoliły mi zaistnieć wraz z dziećmi, jako nauczyciel, który nie liczył czasu dydaktyczno- wychowawczego oraz zdający sobie sprawę, że wykonywany zawód nie może się ograniczać tylko do ramowych godzin. Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci, zachęcałam je do podejmowania różnych wyzwań, aby nabierały pewności siebie i wiary we własne możliwości i zdolności. Moi uczniowie brali aktywny udział w wielu konkursach, wymagających wiedzy i umiejętności nie tylko językowych, ale i wokalnych, czy plastycznych, wiedzy o świecie współczesnym, historii i kultury krajów.
Moja i ich praca była wielokrotnie nagradzana, czego dowodem są otrzymane dyplomy, nagrody i podziękowania. Wszystkie podjęte przedsięwzięcia miały również wpływ na promocję szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.
Dla mnie, jako nauczyciela, dużo radości i satysfakcji przyniosły listy gratulacyjne od Burmistrza Miasta Brzegu i Opolskiego Kuratora Oświaty „za rozbudzanie w młodych ludziach głodu wiedzy, poszerzanie ich zainteresowań i upowszechnianie edukacji, których odzwierciedleniem są wybitne osiągnięcia naukowe uczniów”. Moja uczennica wielokrotnie dochodziła do finału Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez Kuratorium w Opolu, a w tegorocznej edycji– zwyciężyła zajmując I miejsce.
Za swój sukces uważam również wielokrotne otrzymanie podziękowań za udziały uczniów w konkursie o randze międzyszkolnej/ wojewódzkiej: Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Krajach Anglojęzycznych w Opolu. Zdobycie przez mojego ucznia II miejsca jest dla mnie dużą nagrodą i zachętą do dalszych działań.
Docenienie moich uczniów w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Anglojęzycznych w Brzegu – III miejsce w kategorii klas I-III (2009/2010) stanowi ważne moje osiągnięcie, gdyż te metoda pracy z uczniem jest bardzo ważna w moim warsztacie pracy.
A wreszcie sukcesy uczniów w konkursach o zasięgu ogólnopolskim- wysoka lokata w kraju i najwyższy wynik w szkole dla mojej uczennicy, której jednocześnie jestem wychowawczynią, jest dla mnie miarą mojego sukcesu nie tylko dydaktycznego, ale i wychowawczego.


§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej spotkałam się z wieloma rodzajami zaburzeń rozwojowych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających stosowania różnorodnych metod i organizacji pracy. Podczas stażu stanęłam przed kolejnymi wyzwaniami. Udało mi się rozwiązać różne problemy edukacyjne i wychowawcze. Dokonałam analizy dwóch przypadków dzieci w wieku szkolnym
I. Problem wychowawczo– dydaktyczny ucznia klasy VI szkoły podstawowej z nadpobudliwością ruchową i zagrożeniem demoralizacji.


II. Problem wychowawczy. Przypadek uczennicy z klasy V szkoły podstawowej, która charakteryzuje się dużą nieśmiałością i trudnościami w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami

I. Przypadek
Opis i analiza przypadku wychowawczego dziecka nadpobudliwego ruchowo z zagrożeniem demoralizacji- opracowanie.

1. Określenie problemu

Chłopiec, którego uczę od czterech lat na lekcjach języka angielskiego, sprawia okresowo duże problemy wychowawcze.
Własne obserwacje czynione na moich lekcjach od kilku lat, tj. od początku jego nauki w naszej szkole, rozmowy z wychowawcą, częste z matką chłopca, pedagogiem szkolnym, a także z uczącymi go nauczycielami pozwoliły dostrzec problem.
Oto główne objawy zauważonego problemu:
- ogromna ilość uwag odnotowanych przez innych nauczycieli uczących chłopca, a dotyczących jego nagannego zachowania na zajęciach, przerwach
- bardzo często uczeń spóźnia się na lekcje, przerywając zajęcia opowiadaniem głośnym o swoich przeżyciach, doświadczeniach, kłótniach z kolegami, czy zwyczajnie wygłupami dla nieustannego zwracania na siebie uwagi
- w trakcie zajęć wychodzi do toalety lub bez powodu wstaje i podchodzi do kolegi celem załatwienia ważnej dla niego w tym momencie sprawy
- w konfliktowych sytuacjach zaczął w tym roku używać wulgarnych słów w klasie na lekcji niemal bez skrępowania, czasem wręcz prowokacyjnie
- często zastrasza uczniów nie tylko w klasie, ale i w szkole podżegając ich do bójki, albo grożąc, że pobije po lekcjach
- jest agresywny oraz zawsze twierdzi, że jest niewinny wymuszając na innych kolegach znajdujących się w pobliżu poświadczenie nieprawdziwej lub nieznanej im wersji zdarzeń
- dopuszcza się kradzieży, początkowo poza szkołą, teraz i w szkole
- wydaje się rozróżniać zło od dobra , rozumieć zasady właściwego zachowania, ale stosowanie reguł szkolnych i społecznych sprawia mu trudność, często po prostu nie ma chęci, a jeszcze innym razem nie dostrzega konieczności dostosowywania się do nich
- lekceważy obowiązki szkolne i traktuje regulamin tak jakby był poza nim, jego osoby nie dotyczył i nie musiał się jemu podporządkowywać
- nie do końca ma świadomość niebezpieczeństwa i konsekwencji swoich postępowań
- choć czasem wyraża i przejawia chęć bycia odpowiedzialnym- jest nieodpowiedzialny i nieobowiązkowy w nauce i zachowaniu
- gdy zrobi zadanie, coś pozytywnego, próbuje wymuszać od razu nagrodę ocenową, punkty, często uciekając się do szantażu i grożąc, że nie będzie już więcej nic robić.

2. Uzasadnienie:

- chłopiec zyskał w młodszych klasach wpływ na kolegów, którzy widzieli w nim zabawnego kompana i usprawiedliwienie dla swoich problemów z zachowaniem
- duża część klasy przez długi czas była zauroczona jego nieskrępowanym zachowaniem i słowopotokiem; kilku starało się go naśladować usprawiedliwiając swoje niewłaściwe zachowanie jego gorszym; paru uczniom w klasie potrafi imponować do dziś
- od I półrocza klasy VI doszło wulgarne słownictwo używane na lekcji nie tylko w momentach prawdziwej, ale i udawanej złości, lub wręcz prowokacyjnie
- swoim zachowaniem ma demoralizujący wpływ na klasę; byłam świadkiem skarg uczennic i uczniów na niestosowne ‘tykanie’ cielesne jako kolejny rodzaj jego żartów
- postępy w nauce niektórych uczniów uległy pogorszeniu
- rokowania nauczyciela wobec paru uczniów co do udziału w konkursach uległy zagrożeniu pod koniec klasy piątej wskutek konieczności rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych w klasie z ‘trudnym’ uczniem oraz innymi, którzy mu ulegali; chłopiec potrafił mieć negatywny wpływ na bardzo dobrych uczniów, którzy nie potrafili zareagować i pozytywnie wpłynąć na kolegę;
- zaniepokojenie budzi fakt, że uczeń prawdopodobnie jest w stanie wypracować promocję do następnej szkoły i w ten sposób mieć w dalszym ciągu negatywny wpływ na ‘starych’ i nowo poznanych kolegów, utwierdzając się w przekonaniu o bezkarności swego postępowania;
- uczniowie z jego klasy nie do końca mieli świadomość, że mogą się spotkać z kolegą w następnej szkole i dalej borykać z problemem gorszej nauki i zachowania, jeśli będą ulegać jego wpływom, tolerować jego zachowanie i tym samym dawać mu przyzwolenie
- charakterystyka problemu oraz opisanie dostrzeżonych zagrożeń u ucznia, mogą być pomocne dla wychowawcy , pedagoga i nauczycieli w przyszłej szkole gimnazjalnej dla łatwiejszego wypracowania metod i sposobów pracy z tym trudnym przypadkiem
- Wpływ zachowania na wyniki w nauce-pogorszenie się ocen z języka angielskiego- na półrocze w VI klasie otrzymał po raz pierwszy ocenę niedostateczną


3. Geneza i dynamika zjawiska

Obserwując zachowanie chłopca na lekcjach i przerwach w ciągu kilku lat dorastania w szkole, zauważyłam zbyt dużą ruchliwość w trakcie zabaw, spontaniczność w zawieraniu znajomości ze starszymi dziećmi i osobami dorosłymi. W momencie, gdy klasa i wielu innych kolegów nie chciała się z nimi zadawać po jego wybrykach w sklepach, zaczął częściej na przerwach przebywać z uczniami z młodszych klas.
Chłopiec ma śmiałość rozmawiania ze starszymi w sposób swobodny, jak z rówieśnikiem, ze zbyt małym okazywaniem taktu i szacunku.

W klasie trzeciej wychowawca zauważył jego zdolności matematyczne. Tę opinie podziela też obecny nauczyciel matematyki.

Widząc w tym roku momentami poważnie narastające oraz pojawiające się nowe problemy wychowawcze u dorastającego chłopca, postanowiłam porozmawiać z wychowawca klasy. Okazało się, że choć jest wychowywany w pełnej rodzinie (ma też jedną młodszą siostrę), to rodzina jest niewydolna wychowawczo. Problemy wychowawcze spadają na matkę, ciężko pracującą na utrzymanie domowników. Ojciec ma problemy zdrowotne i nie wspiera matki w wychowywaniu- swoją postawą wręcz oddziałuje negatywnie na rodzinę.
W domu bałagan, sterty ubrań. Początkowo ubrania dzieci przesiąknięte były wilgocią i pleśnią, a chłopiec opowiadał, że leje im się z dachu do mieszkania woda. Ten problem jednak po pewnym czasie zniknął, choć chłopiec nierzadko przychodzi do szkoły zaniedbany pod względem higienicznym.
Matka nie ma prawdopodobnie wielu wzorców, gdyż sama wychowywała się w placówce. Dzieci często po lekcjach biegają bez kontroli po mieście.
Same dzieci były również w placówce opiekuńczej (dom dziecka) przez pewien okres czasu, kiedy chłopiec szedł do I klasy, a siostra uległa wypadkowi.
Gdy chłopiec przeniósł się do naszej szkoły, również siostra jego rozpoczęła edukację szkolną. Problemy siostry z adaptacją w nowym środowisku były bardzo duże (jest również pod opieką psychologiczną. W małej społeczności szkolnej, informacje o zachowaniu siostry szybo zaczęły dochodzić również do chłopca, co nie wpływało dobrze na jego chęć pokazania się z dobrej strony.
Wówczas, w porównaniu z siostrą, mógł się wydawać grzeczniejszy. Tak przynajmniej z matki oczekiwań wynikało. Jednakże i z nim były problemy związane z brakiem koncentracji na lekcji, nadruchliwością czy słowotokiem.
Przez pewien czas, na początku roku szkolnego, czuł rodzaj odpowiedzialności za siostrę pierwszoklasistkę i na przerwach ‘bronił’ jej przed dziećmi, z którymi łatwo wchodziła w konflikty. Z drugiej strony, było mu wstyd, kiedy siostra zrobiła cos niewłaściwego, np. bez pozwolenia przywłaszczyła sobie rzeczy kolegów. Nie raz byłam świadkiem na przerwach, jak ja upominał za niewłaściwe zachowanie, z czasem tłumaczył jej wybryki mówiąc , że jest „durna”, „głupia”, „ nienormalna”.

Problematy z zachowanie narastać zaczęły w obecnej klasie, gdy zaczął używać wulgaryzmów, ‘urządzać’ na lekcjach pokazy ‘biegów ślizgowych’ między ławkami wracając od kosza na śmieci; zaczepki słowno- cielesne kolegów były na porządku dziennym: kopał plecaki, zrzucał rzeczy z ich ławek uniemożliwiając naukę.
Najgorzej, iż jego nieobliczalne zachowania spowodowały, że uczniowie siedzących bliżej niego woleli siedzieć bokiem do tablicy, by kątem oka obserwować ruchy kolegi i w razie zagrożenia uniknąć nieprzyjemności.
Dopełnieniem wszystkiego było pojawienie się demoralizującego wpływu na klasę w postaci obscenicznego zachowania na lekcjach, a wreszcie dopuszczanie się naruszania nietykalności cielesnej koleżanek i kolegów w klasie.

4. Znaczenie problemu

Opisywany przypadek wychowawczy wskazuje na zespól zaburzeń koncentracji uwagi z nadpobudliwością- ADHD. Opieram się tutaj na opinii wydanej przez poradnie, wywiadzie z pedagogiem szkolnym i własnych obserwacjach. Chłopiec i siostra są pod opieką specjalistyczną (chłopiec- terapia); jest w kontakcie z poradnią, a raz w tygodniu ma rozmowy z pedagogiem szkolnym.
Chłopiec bardzo rzadko przejawia spokój. Zauważalny spokój osiągał wtedy, gdy skarżył się na ból żołądka.
Do opisu przypadku dołączam kryteria, które są moim zdaniem najistotniejsze:

- brak lęku i obaw w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
- w trakcie wykonywania czynności towarzyszy dziecku ciągły niepokój ruchowy,
- słabo zmobilizowany do pracy umysłowej,
- problemy z właściwym funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych w połączeniu z niewiarą, iż sobie poradzi; z góry zakłada, że zadanie jest za trudne dla niego; chęć pospiesznego ukończenia zadania, jakby to był balast do pozbycia się,
- często niespodziewanie przerywa swoje zadanie i nie potrafi go dokończyć,
- udziela odpowiedzi nie mających związku z pytaniem,
- trudności w podporzadkowaniu się regułom przyjętym przez klasę i szkołę,
- niecierpliwość w oczekiwaniu na pomoc,
- przerywanie wypowiedzi innych, nawet dorosłych,
- niedbałość w pracach szkolnych,
- zapominanie o obowiązkach.
Problem jest na tyle znaczący, że chłopiec ma negatywny wpływ na kolegów w klasie. Niepokoi mnie jeszcze jeden aspekt, tj. demonstrowanie swojego luźnego podejścia do życia oraz okazywanie ignorancji wobec zasad poprawnego zachowania i reguł szkolnych.

5. Prognoza

Opierając się na literaturze i własnych doświadczeniach przedstawię teraz przewidywania co do skuteczności moich działań:

Prognoza negatywna- obawiam się, ze jeśli zaniecham rozmów z chłopcem i moich oddziaływań na niego to jego postępowanie nie ulegnie poprawie, a wręcz przeciwnie może wpłynąć na większą popularność w szerszym kręgu rówieśników.

Prognoza pozytywna- mam nadzieję, że mimo wielu trudności w osiągnięciu założonych przeze mnie oddziaływań wychowawczych na chłopca, dojdzie do stanu, w którym widoczne będą zmiany pozytywne w dotychczasowym podejściu do świata i ludzi oraz jego nastawieniu do pracy i obowiązków.

6. Propozycje rozwiązania

Przedstawię moje poczynania, które z pozoru nie będą wydawać się czymś specjalnym, a które będą miały na celu:

- rozwinąć i wydłużyć koncentrację uwagi,
- zmniejszyć niepokój ruchowy,
- wyrobić właściwe nastawienie do obowiązków i otaczającego świata.

Zadania naprawcze:

- okazywanie wiele cierpliwości i wyrozumiałości oraz konsekwencji w działaniu,
- prowadzenie systematycznych rozmów z chłopcem, również w sytuacjach pozalekcyjnych- na dodatkowych zajęciach, przerwach,
- uważne słuchanie dziecka, które chce przedstawić daną sytuację ze swojego punktu widzenia,
- przekonywujące przedstawienie mu dobrych wzorców do naśladowania popierane przykładami z życia,
- kierowanie poleceń ustnych indywidualnie i bezpośrednio do ucznia wyważonym tonem życzliwości w głosie; jeśli trzeba powtarzanie próśb wielokrotnie (najlepiej do skutku),
- konsekwencja w egzekwowaniu realizacji poleceń, wspólne dokonywanie podsumowania i oceny realizacji działań,
- pamiętanie o nagrodach ocenowo- punktowych i słownych pochwałach,
- jeśli jest za bardzo pobudzony, wynajdowanie zadań do uspokojenia (w większości skutkuje),
- monitorowanie jego zachowania na przerwach i korygowanie, jeśli trzeba,
- uczenie go odpowiednich do sytuacji zadaniowych i życiowych sposobów postepowania,
- włączanie w zadania i działania grupy (np. poprzez udział w przedstawieniach szkolnych i klasowych, zawodach sportowych, czy też przydzielania dodatkowych funkcji).

Plan oddziaływań:


- prowokować chłopca do wypowiedzi i wyrażenia opinii wobec pozostałych uczniów, które metodą pedagogicznego kwestionowania będą prowadzić na właściwy tor myślenia,
- przypominać dziecku o jego obowiązkach, zadaniach domowych,
- prowadzić luźne konwersacje na tematy niezależne, typu hobby (hodowanie myszek, inne pupilki w domu), ostatnio przeczytana książka, film,
- nie okazywać zniecierpliwienia i zniechęcenia w trakcie rozmowy,
- systematycznie dowiadywać się o zachowaniu na innych zajęciach,
- korzystać z pomocy wychowawcy, pedagoga i innych nauczycieli przedmiotów w rozwiazywaniu problemów,
- nawiązać i utrzymywać kontakt z poradnia psychologiczno- pedagogiczna,
- kontynuować/ modyfikować terapię pedagogiczną,
- nie zaniedbywać codziennych rozmów z chłopcem, które jak zauważyłam wpłynąć mogą na pozytywny rozwój dziecka.

Wyszłam z założenia, że w każdym działaniu liczy się przede wszystkim systematyczność i cierpliwość, a w wychowaniu nie należy zakładać wyznaczników czasowych. Częste rozmowy z chłopcem i analiza jego zachowań, wysłuchanie jego wersji zdarzenia sprawiły, że po pewnym czasie dziecko zmieniło swoje nastawienie do mnie, mimo, że nie pochwalałam jego lekceważącego podejścia do otoczenia. Wydaje mi się, że dzięki nieformalnym rozmowom pozalekcyjnym, zaskarbiłam sobie jego zaufanie, a sposób, z jakim zwracam się do niego po imieniu, przejawia się w grzecznym traktowaniu mnie poza lekcją i szkołą. Konsekwencja w działaniu wzbudziły w uczniu pewien respekt do podejmowanych przeze mnie decyzji, które po pewnym czasie przestał kwestionować, a do wypełniania poleceń podchodził z większą odpowiedzialnością i zaangażowaniem. System nagród i kar przyjął się w klasie i nie tylko uczniowie go śledzą w ciągu lekcji, gdyż zależy im, by nie zostać po lekcji zapisanym, ale i chłopcu zaczyna zależeć by nie być najgorszym pośród rówieśników.

Przejawy pozytywnych zachowań/ wskazanie kierunków działania:

- Pokazuje, ze potrafi się skupić na zadaniu- próbował zrobić prezentacje o zabytkach naszego miasta w programie Power Point, zaangażował się pomimo pojawiających się problemów.
- Dyscyplinująco działa na niego zagrożenie odesłaniem do pedagoga szkolnego na rozmowę w sprawie zachowania.
- Potrafi ładnie i czytelnie pisać na tablicy, chętnie pisze odpowiedzi do ćwiczeń.
- Mając przed sobą wyznaczony cel lub priorytet, przejawia chęć nauczenia się języka angielskiego (przyjazd krewnych z W. Brytanii)
- Jest zadowolony z wyrażanych przeze mnie ustnych pochwał za przyjęcie właściwej postawy w sytuacji, gdy inny uczeń źle się zachował – wyrażało się to przyjęciem przez chłopca spokojnej postawy ciała.
- Obietnica skreślenia mu aż 4 ujemnych punktów otrzymanych za negatywne zachowanie w początkowej fazie lekcji pod warunkiem, że zacznie przepisywać z tablicy- zadziałała na niego mobilizująco tym bardziej, iż obiecałam skreślić więcej o jeden punktów, niż negocjował,
- Po kilku rozmowach wychowawczych przeprowadzonych z klasą podczas krótkich nieobecności chłopca, większość kolegów zaczyna właściwie reagować na niepoprawne zachowania chłopca i starają się nie reagować zabawowo na jego żarciki, a wręcz przeciwnie- upominają gdy je zaczyna. Gdy zdarza mu się zapomnieć i wejść do klasy głośno, uczniowie nie reagują już tak żywiołowo.
- Zawsze oczekuje nagrody ocenowej, punktów, pochwały, niekoniecznie w/przy klasie.

Pełnienie jakiś funkcji w klasie dawały mu możliwość rozładowania napięcia nerwowego i ruchowego oraz szansę na poczucie użyteczności i wspólnoty działania. W pewnym stopniu nauczyło go to respektowania przyjętych przez klasę i szkole reguł postepowania. Należy mieć nadzieję, że z czasem zmieni się jego stosunek do innych dorosłych i rówieśników i nie będzie ich traktować jak wrogów, tylko nauczy się taktownie z nimi dyskutować, a co za tym idzie, zmieni się jego stosunek do ogólnie przyjętych norm postepowania i odpowiedzialnego wypełniania przyszłych ról i funkcji społecznych.

Oprac. Grażyna Brzoza

II. Przypadek

Opis i analiza przypadku wychowawczego uczennicy z klasy V szkoły podstawowej, która charakteryzuje się dużą nieśmiałością i trudnościami w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami- opracowanie.

1. Identyfikacja problemu.

Niemal w każdej klasie można znaleźć kogoś nieśmiałego, kto z trudem zdobywa się na zabranie głosu i dla którego udział w rozmowie w większym gronie rówieśników jest dużym przeżyciem.
Nieśmiałość to cecha uniwersalna, towarzysząca ludziom żyjącym w różnych kulturach na całym świecie. Przejawem nieśmiałości jest uczucie dyskomfortu oraz częściowe zahamowanie zwykłych form zachowania, gdy dana osoba znajduje się w obecności innych i kiedy jest obiektem ich uwagi. Obecność innych ludzi wyzwala u osób nieśmiałych negatywne emocje – lęk, wstyd, zakłopotanie. Są one źródłem małej wiary w siebie, przewidywaniem z góry własnego niepowodzenia i kompromitacji. Nieśmiałość może być stanem przejściowym lub trwałym i przybierać różne formy. Stan przejściowy pojawia się zwłaszcza u dzieci i młodzieży, jako normalny etap kształtowania się osobowości i zwykły etap rozwoju. W takim przypadku osoba nieśmiała boi się negatywnych opinii ze strony innych, co wpływa hamująco na jej aktywność. Trwała forma nieśmiałości cechuje jedynie niektórych ludzi o specyficznych cechach osobowości. Napięcie i lęk osób nieśmiałych są szczególnie mocne wtedy, gdy osoby te mają wejść w kontakt społeczny z innymi ludźmi. Ogromne piętno odciskają na nich sytuacje społecznej ekspozycji, kiedy dana osoba jest obiektem uwagi i jest wystawiona na widok publiczny, a także sytuacje społecznej oceny (zabieranie głosu na forum klasy, odpytywanie przez nauczyciela itp.). Z takim problemem spotkałam się u jednej z moich uczennic, która rozpoczęła naukę w naszej szkole od października tego roku.

2. Geneza i dynamika problemu.

Bardzo ucieszyło mnie, że uczennica miała czwórkę z języka angielskiego, bo to pozwoliło mi ją mieć w grupie zaawansowanej i obserwować oraz reagować szybko wsparciem w razie potrzeby.

Jak się okazało, uczennica zwróciła uwagę także innych nauczycieli w mojej szkole. Dała się poznać jako typ samotnika, nie zabierającego głosu podczas lekcji i nie uczestniczącego w rozmowach z innymi uczniami podczas przerw.

Przyczynę tego stanu można częściowo tłumaczyć niekoleżeńskim traktowaniem, jakiego doznała w poprzedniej szkole: wyśmiewania i wyzywania przez rówieśników z klasy. Dla nieśmiałej dziewczynki, która nie wie jak się obronić stało się za trudne do tego stopnia, iż pomimo braku problemów z nauką, nie chciała chodzić do szkoły.
Zmiana szkoły miała temu zaradzić.

Wstępny kontakt z matką został zamieniony na kontakt z ojcem, który przychodził do szkoły z młodszą córeczką w sprawie bieżących spraw i pojawiających się problemów z rówieśnikami. Dzięki temu mogłam poznać rodziców i ich różne temperamenty. Przekonanie matki, że córka zawsze będzie ‘bita’ w życiu, bo jest ’ciapowata’ było niepokojące i nie przemówiło do mnie, choć ułatwiło zdiagnozowanie przyczyny problemu.
Uczennicy należało udzielić wsparcia w zaadaptowaniu się w nowej szkole tak, by mogła skupić się już tylko na nauce.
Uczennica była bardzo spokojna i poważna, ale jednocześnie miła i grzeczna. Mówiła tak cicho, że musiałam nachylając się nad nią prosić o kilkakrotne powtórzenie. Niewiele razy udawało mi się odnaleźć uśmiech na jej twarzy, a jeśli, to jako odpowiedź na mój. Przygotowana do lekcji, choć nie zawsze nadążająca z nauką. Nieraz wyrażała bojaźń z powodu słabego przygotowania do zajęć. Wówczas trzeba było ją pocieszać, dopingować i wzmacniać emocjonalnie. Zawsze też smutna i jakby nieobecna.
Postanowiłam porozmawiać z ojcem przy okazji Andrzejek w naszej klasie i okazało się, że dziewczynka powiedziała w domu, że ma do mnie zaufania. Dzięki temu przychodziła do mnie z problemami, co pozwalało mi szybko interweniować w sytuacjach zagrożenia dla niej. Ta informacja pozwoliła mi nabrać przekonanie, że podejmowany kierunek działań należy kontynuować.

Zaniepokoiło mnie małe zainteresowanie moich uczniów pomaganiem nowej koleżance i brak zaangażowania się pomimo moich próśb. Niektóre dziewczynki głośno wyraziły niechęć z powodu małomówności ‘nowej’ i nie zagadywania do nich na przerwach, trzymanie się na uboczu, chodzenia samotnie. Były zirytowane z powodu niezaradności dziewczynki, która początkowo gubiła drogę przechodząc z klasy do klasy.
Zaniepokoiło mnie również zachowanie uczennicy w czasie lekcji: nie siadała w pobliżu innych rówieśników, nie zgłaszała się, głowę trzymała opuszczoną nie tylko w czasie lekcji. Zapytana nie odpowiadała od razu, bądź wcale. Pozostali uczniowie czekali z niecierpliwością, czasem niemiło komentowali tę sytuację, co dodatkowo czyniło sytuację trudniejszą.

Dopiero moje rozmowy z klasą i wyjaśnienia na osobności, np. o nieśmiałej naturze nowej koleżanki, braku nadzwyczajności w tym, że ‘jedni zawsze gubią drogę w lesie, a drudzy nigdy’, itd. pozwoliły uczniom bardziej tolerancyjnie patrzeć na po raz pierwszy w ich klasie pojawiającego się nowego.

Nieśmiałość powodowała, że zbudowanie przez dziewczynkę pozytywnych relacji koleżeńskich nieufnej już wobec rówieśników szkolnych będzie niełatwym zadaniem. Uczulenie dyrekcji szkoły i matki dziewczynki na problem, pozwoliło na bardzo uważne podejście do przypadku.
Wyrosła po około miesiącu więź zaufania pozwalała teraz na podjęcie kolejnych, śmielszych już działań odbudowywania w uczennicy pewności siebie na tyle, by sama sterowała relacjami z rówieśnikami i żebym nie musiała często interweniować, czy korygować.

3. Znaczenie problemu.

Nieśmiałość jako cecha jest trudna do zidentyfikowania. Niekiedy bywa traktowana jako przejaw braku zdolności lub braku chęci do nauki. Oddziaływania społeczne mogą przyczynić się do nasilenia lub zminimalizowania wspomnianej cechy.
Na powstanie i utrwalanie nieśmiałości u mojej uczennicy niewątpliwie wpłynęły oddziaływania środowiska. Lęk przed odrzuceniem ze strony innych, nie tylko rówieśników, wymagania stawiane przez rodziców, nieumiejętność nawiązania kontaktu z rówieśnikami oraz specyficzny etap rozwoju, na którym się znalazła, spowodowały nasilenie nieśmiałości.
W jej przypadku nieśmiałość utrudniała prawidłowe wykonywanie niektórych ćwiczeń na zajęciach (np. praca w parach lub ćwiczenie konwersacji), czasem uniemożliwiała przeprowadzenie pewnych elementów lekcji (np. rywalizacja między uczniami).
Uczennica, na której skupiłam swoją uwagę jest dziewczynką o szczególnych potrzebach. Wymaga dużo uwagi i zrozumienia. Potrzebuje wsparcia zarówno ze strony obojga rodziców i wychowawcy, jak i kolegów z klasy. Po rozmowie z rodzicami dziewczynki postanowiłam podjąć próbę zminimalizowania istniejącego problemu.
Z przeglądu literatury wynika bowiem, że nie zawsze jest możliwe przełamanie nieśmiałości.
Determinacja jednak była ze wszystkich zainteresowanych stron: rodziców, dziewczynki oraz szkoły, gdyż przeniesienie jej do kolejnej placówki byłoby bardzo niewskazane ze względów pedagogicznych.

4. Prognoza.

Negatywna:
Nie podejmując żadnych działań nastąpi u dziewczynki pogłębienie i tak już skomplikowanego stanu emocjonalnego. Skutkiem tego może być całkowite zamknięcie się w sobie, pogłębienie się poczucia niskiej wartości oraz utwierdzenie się w przekonaniu, że niczego nie potrafi zrobić prawidłowo. Ciągła obawa przed ewentualną negatywną oceną otoczenia doprowadzi do całkowitego zablokowania się w sytuacjach społecznej ekspozycji.

Pozytywna:
Podjęte działania spowodują przezwyciężenie nieśmiałości lub przynajmniej jej złagodzenie.
Uczennica zacznie wierzyć we własne siły i możliwości oraz pozbędzie się ciągłego poczucia lęku i zakłopotania podczas zabierania głosu na zajęciach. Zminimalizowanie nieśmiałości przyczyni się do osiągania lepszych wyników w nauce, które wyraźnie ma ochotę zdobywać.
Poczucie pewności siebie, odczuwanego wsparcia, ośmieli ja na tyle, że będzie umiała poradzić sobie z uwagami ze strony innych.

5. Propozycje rozwiązania problemu.

Dzieci nieśmiałe często doświadczają uczucia zażenowania i wymagają dużo uwagi. Moim zadaniem było zatem zaplanowanie i podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia nieśmiałości ucznia i złagodzenie jej skutków. Postawione cele postanowiłam osiągnąć poprzez:
• dawanie pozytywnych wzmocnień
• uczenie przyjmowania komplementów oraz krytycznych uwag
• zachętę i pobudzanie do działania
• stwarzanie okazji do zabierania głosu w obecności innych
• wspieranie w trudnych sytuacjach
• przydzielanie zadań na miarę jej możliwości, które przyczynią się do poszerzenia jej kompetencji

6. Wdrażanie rozwiązań.

Swoją pracę nad nieśmiałością ucznia rozpoczęłam od nawiązania ścisłej współpracy z jej rodzicami. Uświadomiłam im m.in. potrzebę podjęcia działań, które pomogą ich dziecku przezwyciężyć lub zminimalizować uczucie nieśmiałości. Rozmowy indywidualne z ojcem dziewczynki pozwoliły na wytłumaczenie, jak wielkie znaczenie dla powodzenia zaplanowanych działań ma również atmosfera panująca w rodzinnym domu.
Po pierwszym semestrze przydzieliłam jej rolę w przedstawieniu i zaproponowałam na wyrażone przez nią życzenie udział w przygotowaniach do występu klasowego z okazji Dnia Babci i Dziadka, pomimo obaw, czy sobie poradzi z zadaniem. Występ miał się odbyć najpierw dla szkoły, a następnie po południu dla babć i dziadków. Ponieważ nie wiadomo było, czy uda się prowadzić przedstawienie z mikrofonami, gdyż akcja była wartka a trzy mikrofony mogłyby spowolnić tempo przedstawienia, pojawiła się wątpliwość, wśród uczniów również, czy dość cicho mówiąca uczennica i koleżanka będzie potrafiła głośno zagrać na scenie szkolnej auli. Ponieważ miała ochotę wziąć udział, dla mnie było to ważniejsze, jednak nie dla moich ambitnie do zadania podchodzących uczniów. Oni nie dopuszczali ‘klapy’.
Uczennica, jakby nie chcąc zawieść mojego i kolegów zaufania, bardzo się starała i pokazywała na każdej kolejnej próbie wyraźne postępy dając nam wszystkim nadzieję, że występ się uda. Na ostatnich próbach polekcyjnych byłam z niej prawdziwie zadowolona i pełna uznania za ambicje w staraniach. Na samym występie- bez mikrofonów- trochę ‘zjadła’ ją trema, ale i tak wystarczająco głośno mówiła.
Podczas prób atmosfera pracy w nielicznej grupie jest szczególna i kameralna, dlatego udało mi się zaobserwować u niej nie tylko talent interpretowania tekstu, ale i zainteresowanie sferą planowania i usprawniania pracy.
Dlatego następny występ nie bałabym się obsadzić jej osobą, tym bardziej, że jest ułożona, zdyscyplinowana i pomocna. Swoim cichym przykładem może działać pozytywnie na innych w klasie.

Rozmowy z uczennicą na przerwach i podczas prób i klasowych zadań to mój stały rytuał, choć już nie muszą być tak częste, sprawiają mi przyjemność, gdyż właśnie wtedy po raz pierwszy zaobserwowałam jej zmysł organizacyjny, z którego mogę korzystać do dziś jako wychowawca. Była moim łącznikiem z klasą, dzięki czemu jednocześnie poznawała kolegów szybciej. Tak samo była pomocna ze swoim zmysłem planowania pracy angażując się w układanie dekoracji scenicznych przed występem, czy innych zadań, np. układanie gazetek ściennych.

Dużo rozmów przeprowadzałam po lekcjach z uczącymi ją nauczycielami. Konflikt zauważony i zasygnalizowany przez nauczyciela wychowania fizycznego, polegający na izolowaniu jej przez niektóre koleżanki z klasy, został dzięki rozmowie z nauczycielem i dzieleniu się wiedzą i informacją– szybko i skutecznie zażegnany.

Chętnie wspierała koleżanki, jeśli były w potrzebie, okazywała empatię. Powoli budowała się atmosfera zaufania, co pozwalało na wzmocnienie poczucia własnej wartości i samodoskonalenie. Uczennica została zauważona przez kolegów i koleżanki z klasy, jej aktywność rosła, a ja nie musiałam już trzymać ‘ochronnego parasola’ nad nią, choć sytuacja wymaga jeszcze monitorowania.

8. Efekty działań.

Podjęte przeze mnie działania powoli przynoszą oczekiwane efekty. Program realizowałam przez niecały rok. Aranżowane sytuacje dydaktyczno – wychowawcze sprzyjają samorealizacji i sprawiają, że opisywana przeze mnie uczennica sukcesywnie wyzbywa się kompleksów i coraz bardziej wierzy we własne siły. Śmielej udziela się na zajęciach, próbuje być zrelaksowana, ale niekiedy widać, jak trudno jest jej walczyć ze strachem, stresem i tremą. Za swoiste osiągnięcia można uznać fakt, że uczennica ta coraz częściej inicjuje rozmowy z rówieśnikami, nie widzę ją chodzącą tak często samotnie po korytarzu. Podchodzi do grupy rówieśników bez obaw, bawi się po lekcjach na podwórku szkolnym w gronie klasowym czy miedzy klasowym, a nawet potrafi budować poprawne koleżeńskie relacje z niełatwymi w kolegowaniu się uczennicami w klasie.
Staje się osobą coraz bardziej otwartą i ufną w stosunku do rówieśników.
Uczennica zaczęła w zwykłych sytuacjach dnia codziennego mówić głośniej, w sposób słyszalny dla mnie. Już nie muszę nachylać się nad nią i prosić o powtórzenie po kilka razy.

Swoim zachowaniem daje najlepszy dowód ciężkiej pracy nad sobą.
Myślę, że kontynuowanie podjętych działań do końca klasy VI przyniesie coraz lepsze efekty, a przejawy nieśmiałości zostaną przezwyciężone lub zminimalizowane, na tyle, że dziewczynka będzie mogła bez problemów funkcjonować nie tylko w środowisku szkoły, ale przede wszystkim w środowisku społecznym.
Rozmowy z ojcem dziewczynki potwierdziły, że zachodzi w niej zmiana– próbuje spędzać więcej czasu z rówieśnikami, ale kolejny etap powinien nastąpić po rozmowie podsumowującej również z matką i prawdopodobnie nastąpi pod koniec roku szkolnego z wypracowaniem planu działań no przyszły rok.

9. Refleksje i wnioski.

Nauczyciele mogą przyczynić się do nasilenia nieśmiałości u swoich uczniów lub pomóc im ją przezwyciężyć. Świadomość istnienia problemów, których źródłem jest nieśmiałość, stanowi podstawę do podjęcia działań mających na celu pomoc dzieciom nieśmiałym przez udzielenie wsparcia, a także stawianie adekwatnych do możliwości wymagań.
Należy unikać wartościowania czy też przylepiania etykietki „nieśmiały”, „leniwy”, „nadpobudliwy”. Zdiagnozowanie problemu dziecka jest konieczne ze względu na możliwość ustalenia jego specyficznych potrzeb, a następnie podjęcia odpowiedniej interwencji.
Podczas prowadzenia działań zmierzających do przezwyciężenia nieśmiałości opisywanej uczennicy nasunęło mi się kilka wniosków:
• nauczyciel może zminimalizować bierność ucznia nieśmiałego stosując pozytywne wzmocnienia, zachętę i pobudzenie do działania oraz stwarzając sytuacje, w których będzie mogło osiągnąć sukces;
• nie należy zrażać się ewentualnymi niepowodzeniami lub zbyt małymi sukcesami, ale wytrwale dążyć do postawionego celu;
• ważna jest świadomość rodziców dotycząca danego problemu, aby potrafili właściwie interpretować postępowanie wychowawcze wobec swoich dzieci;
• aby osiągnąć zamierzone cele, wszystkie poczynania dorosłych – nauczycieli, wychowanków, rodziców, a także i samych dzieci powinny współgrać i uzupełniać się wzajemnie.

Wydaje się, że moja uczennica jest z natury spokojna, ale ma swoje charakter i zdanie, którego się trzyma, nie ulegając złym namowom. Przykre doświadczenie nauczyło ja patrzeć z dystansem na rówieśników i wypracowywać własny osąd bez ulegania wpływom innych.

Jestem przekonana, że nie tylko uczennica zyskała: spokój, pewność siebie i ponowną chęć chodzenia do szkoły- ale i moja klasa nauczyła się czegoś nowego, zyskując przy tym nową znajomość, a może niektórzy przyjaźń.
Nauczenie uczniów pomocowości i społecznikowskiej postawy, to korzyść jaką wynieśli z pojawienia się nowej koleżanki.
A nauczone przykrym doświadczeniem poprzedniej szkoły rezerwa i dystans jaki ma do kolegów i tego co oni robią sprawiają, że unika wielu sytuacji konfliktowych i błędów, dlatego kilka już razy była stawiana za wzór klasie.

W przyszłości można jej próbować pomóc w otwieraniu się i wyrażaniu swoich opinii i siebie, bo choć jest osobą spokojną, to nie musi być zbyt cichą. Opanowanie nieśmiałości pozwoli pokazać, jaką jest wartościową młodą osobą, która ma w sobie do zaoferowania innym bardzo wiele przymiotów.

Oprac. Grażyna Brzoza


Poprawka do sprawozdania

Poniższa poprawka do sprawozdania zawiera spis 2 załączników:
1) pismo od Dyrektora szkoły w sprawie przydzielenia mi wychowawstwa w klasie czwartej od roku szkolnego 2011/12;
2) pismo od Dyrektora szkoły w sprawie wyznaczenia mnie jako opiekuna stażu dla nauczyciela stażysty;

Założone w moim planie rozwoju zawodowego cele i zadania zrealizowałam.Grażyna Brzoza, 29.05.2013r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.