X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19895
Przesłano:

Wzór sprawozdania semestralnego z realizacji wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA I SEMESTR 2012/2013
(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli)

Nauczyciel mianowany Aleksandra Kaszowicz

W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 realizowałam następujące zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego.

&8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Pogłębiałam wiedzę i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa pedagogiki, informatyki poprzez:

•samokształcenie: studiowanie literatury i prasy fachowej
•poszerzanie wiadomości za pomocą branżowych witryn www
•gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą
•udział w szkoleniach, kursach, konferencjach:

- Warsztaty metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy: „Skontrum i rozliczenia księgowe w bibliotece szkolnej” GOM Gliwice; 29.11.2012
- Szkolenie „Edukacja Regionalna w Szkole i placówce” RODN WOM; 16-17.10.2012
- szkolenie „Wywiadówka inaczej?” (WOM) 13.11.2012
- szkolenie : „Współczesny nauczyciel- tutor, mentor, coach” WOM 13.11.2012

2.Prowadziłam obserwację i analizę poziomu czytelnictwa.

3.Wprowadziłam modyfikacje i planowałam dalsze działania w oparciu o wnioski uzyskane z diagnozy i ewaluacji:

• skonstruowałam roczny plan biblioteki w oparciu o efekty wypracowane w poprzednim roku. Dostosowano do bieżących potrzeb.

4.Promowałam bibliotekę poprzez:

•organizację przedsięwzięć pokazujących działalność biblioteki szerokiemu kręgowi odbiorców oraz zachęcających do odwiedzania biblioteki:
-imprezy kulturalne:
Międzyszkolny Turniej Młodych Talentów (3 i 12.12.2012)
-obchody świąt bibliotecznych:
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (październik 12)


& 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W związku z odbywanym stażem na nauczyciela dyplomowanego swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:

1.Uzyskując wiedzę o szkoleniach ze stron internetowych różnych ośrodków szkoleniowych.

2.Doskonaląc umiejętności stosowania technologii komputerowej w pracy nauczyciela bibliotekarza poprzez:

•Samokształcenie
•Udział w kursach (patrz & 8 ust. 2 pkt 1 pdpkt 1)

3.Wykorzystując komputer do pracy dydaktycznej:

•przygotowanie materiałów dydaktycznych: konkursów, ankiet, scenariuszy zajęć, regulaminów konkursów, projektowania dyplomów, materiałów na gazetki itp. przy pomocy technologii elektronicznych
•Wyszukiwanie scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w Internecie

4.Wykorzystując komputer do usprawnienia pracy biblioteki i szkoły:

•Przygotowania dokumentacji szkolnej: planów pracy, sprawozdań
•komputeryzacja biblioteki w systemie Mol Optivum
• prowadzenie statystyki wypożyczeń w programie Excel
•prowadzenie elektronicznego protokolarza szkoły

5.Korzystanie komputera podczas zajęć dydaktycznych:

•zajęcia z komputerem w ramach kółka artystyczno-czytelniczego
•kształcenie umiejętności poszukiwania informacji w Internecie dokumentach multimedialnych u czytelników indywidualnych

6.Nadzorowanie merytoryczne Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej: udzielanie indywidualnych instruktaży i pomocy informatycznej czytelnikom.

7.Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej.

8.Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego:

•uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
•poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego a szczególnie ich aktualizacji poprzez Internet
•uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach z portali internetowych lub przez pocztę elektroniczną
•korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli
•przygotowanie za pomocą komputera własnych dokumentów stażowych

& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć

1.Współpracowałam z nauczycielami poprzez:

•gromadzenie i udostępnianie materiałów metodycznych i dydaktycznych oraz opracowań własnych.
•gromadzenie scenariuszy imprez i inscenizacji w teczkach tematycznych.

2.Dzieliłam się pomysłami dotyczącymi mojej pracy z nauczycielami-bibliotekarzami Gliwic i województwa Śląskiego- biorąc udział w spotkaniach samokształceniowych oraz konferencjach metodycznych.

&8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowałam i wdrażałam program zajęć pozalekcyjnych kółka artystyczno-czytelniczego:
•przeprowadzając cyklicznie spotkania kółka
•organizując imprezy w ramach zajęć kółka

& 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań wychowawczych lub opiekuńczych


1.Zadania wychowawcze spełniałam poprzez:

•prowadzenie zajęć kółka artystyczno-czytelniczego „Klub Aktywnej Młodzieży” w/g planu pracy.

•Organizowanie i prowadzenie imprez o zasięgu ogólnoszkolnym
(patrz & 8 ust. 2 pkt 1 pdpkt 4)

•Działalność charytatywną: organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły
-„Góra grosza”
-„Podaruj życie”
•Opracowanie i organizacja konkursów czytelniczych i artystycznych na poziomie międzyszkolnym:
Organizacja Międzyszkolnego Turnieju Młodych Talentów

2.Zadania opiekuńcze realizowałam pełniąc opiekę nad uczniami podczas szkolnych wyjść.
-przygotowanie i opieka podczas konkursu międzyszkolnego „Międzyszkolny Konkurs Poezji śpiewanej w ZSTI w Gliwicach 4.12.2012

& 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Podjęłam współpracę w ramach wspólnej organizacji imprez i uroczystości bibliotecznych oraz artystycznych:

1.Z bibliotekami szkolnymi województwa śląskiego

2.Ze Stowarzyszeniem Muzycznym „Rytm” pomagając w organizacji koncertów oraz sędziując w koncertach konkursowych


PODSUMOWANIE

Analizując moją pracę w tym semestrze, zweryfikowałam zgodność moich działań z planem rozwoju zawodowego. Stwierdziłam jakie zadania założone w planie już wykonałam, na jakich muszę się skupić w kolejnym etapie realizacji stażu.
Zadania, które wyznaczyłam sobie w planie rozwoju zawodowego, służą ciągłemu rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi. Wiedza zdobyta przeze mnie na kursach i szkoleniach znacząco wpłynęła na podwyższenie jakości mojej pracy.
Zaprezentowane efekty mojej dotychczasowej pracy w okresie stażowym uważam za satysfakcjonujące.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.