X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19851
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

MGR KLAUDII CZAPEK

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Wstęp

Staż rozpoczęłam jako nauczyciel nauczania początkowego, natomiast od 01 września 2012 roku pracuję jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Posiadam sześcioletni staż pracy w zawodzie nauczycielskim. W roku 2008 uzyskałam tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na Uniwersytecie Śląskim Wydział w Cieszynie.
Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony jako nauczyciel kontraktowy w pełnym wymiarze godzin 22/22.
W niniejszym sprawozdaniu chciałabym w przejrzysty sposób zdać relację z realizacji zadań wyznaczonych w planie rozwoju zawodowego. Pracując zgodnie z opracowanym harmonogramem mogłam skutecznie realizować zamierzone cele oraz efektywnie organizować swój czas. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, wynikających ze Statutu Szkoły, potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

I.Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Poznanie procedur awansu zawodowego, współpraca z opiekunem stażu

Realizację zadań założonych na okres stażu rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu oraz poznania procedury awansu zawodowego nauczycieli. Współpracę z opiekunem stażu regulował zawarty miedzy nami kontrakt. Po wnikliwej analizie odpowiednich aktów prawnych opracowałam Plan rozwoju zawodowego. W czasie odbywania stażu często korzystałam ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczonych na stronie MENiS oraz edukacyjnych portalach internetowych. Ukończyłam także szkolenie: Awans zawodowy nauczycieli zorganizowane przez Centrum Edukacyjne „EDUKATOR”.
Okres stażu upłynął mi także na prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem przeze mnie autorskiego konspektu lekcji. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam sposób prowadzenia przez mnie zajęć, wykorzystany materiał dydaktyczny, aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się dla mnie doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dokonywałam cyklicznych obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Dwukrotnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczycielkę wychowania przedszkolnego panią Renatę Labzik. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem potrzeb uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Zwracałam także uwagę na atmosferę panującą na zajęciach. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela, mogłam również udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
W roku szkolnym 2010 / 2011skierowano do naszej szkoły studentkę, która obserwowała prowadzone przeze mnie lekcje oraz prowadziła zajęcia w mojej obecności. Takie doświadczenie przyczyniło się również do udoskonalenia mojego warsztatu pracy.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej Dokonanie korekt i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań

Każdorazowo przed rozpoczęciem roku szkolnego dokonywałam analizy kilku programów nauczania wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego w oparciu o ich zgodność z podstawą programową i merytoryczne wartości. Dokonując wyboru programu i podręczników kierowałam się głównie dobrem uczniów i starałam się, aby były one dostosowane do ich możliwości. Na podstawie wybranych programów opracowywałam skrócone rozkłady materiału.
Przygotowałam także własne plany pracy, a mianowicie Plan kółka matematycznego przeznaczonego dla uczniów klasy III, Plan zajęć z zakresu edukacji prozdrowotnej, których celem było kształtowanie u uczniów świadomości prozdrowotnej w zakresie odżywiania się, dbania o kondycję fizyczną oraz własne bezpieczeństwo. Opracowałam również plan pracy zajęć dla uczniów z trudnościami w opanowaniu umiejętności matematycznych, organizowanych w ramach projektu: „Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę”. Natomiast po objęciu stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego tworzyłam miesięczne plany pracy. W trakcie trwania stażu dokonywałam korekty i uzupełnień planów, które były niezbędne w mojej pracy dydaktycznej, a w szczególności w osiągnięciu zamierzonych celów edukacyjnych przez uczniów.
Przygotowując się do prowadzenia zajęć w ramach wymienionych wyżej planów, opracowywałam autorskie scenariusze uwzględniające w dużej mierze aktywujące metody nauczania.
W ciągu całego stażu starałam się stale poszukiwać atrakcyjnych metod prowadzenia zajęć także poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie ze stron internetowych dla nauczycieli, jak również wymianę doświadczeń ze znajomymi nauczycielami.
Stosowanie metod aktywnych zwiększa u uczniów aktywność, rozwija myślenie, integruje grupę w czasie wspólnej pracy czy zabawy, rozwija dzieci intelektualnie i emocjonalnie. Uczeń samodzielnie dochodzi do wiedzy a przez to lepiej ją zapamiętuje i utrwala. Dzięki metodom aktywnym udało mi się lepiej poznać dzieci, ich osobowość, słownictwo, miejsce w grupie, a także uwzględnić indywidualne zainteresowania. Zastosowanie metod aktywizujących znacznie podniosło atrakcyjność zajęć, przez co dzieci chętniej w nich uczestniczyły.
Wzbogacając swój warsztat pracy, samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć (napisy do globalnego czytania, rebusy, historyjki obrazkowe, puzzle, zdjęcia, karty pracy, krzyżówki, gry). Wzbogaciłam również własną bazę środków dydaktycznych o płyty CD z piosenkami dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, a także płyty CD z różnymi rodzajami muzyki. Dbałam o salę lekcyjną i przedszkolną, starałam się aby pomieszczenia te miały ładny i przyjazny wygląd oraz aktualne gazetki szkolne.
Wykorzystywanie w praktyce pomocy dydaktycznych zwiększyło zaciekawienie uczniów tematem. Pobudziło dzieci do myślenia, ułatwiło im zapamiętywanie, koncentrację oraz zwiększyło aktywność na zajęciach.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę kwalifikacje zawodowe w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy. Tematykę warsztatów, kursów i konferencji wybierałam pod kątem ich przydatności w mojej pracy.
Warsztaty, szkolenia, seminaria, zajęcia otwarte, w których brałam udział podczas stażu:
• Awans zawodowy nauczycieli
• Cztery pory roku w tańcu i piosence
• Potęga czytania i czytanie do potęgi
• Fitness dla umysłu
• Praca ze zróżnicowaną grupą uczniów – indywidualizacja nauczania
• 101 pomysłów na uatrakcyjnienie zajęć plastycznych, technicznych i świetlicowych
• Tańce w kole
• Animacja czasu wolnego
• Pedagogika zabawy
• Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle nowych przepisów
• Zachęcamy do myślenia! Zadajemy pytania – pracujemy z ilustracją – współpracujemy w grupie
• Jak prowadzić zebrania, na które rodzice przychodzą z przyjemnością
• Wychowanie do muzyki przez zabawę – porównanie systemów kształcenia muzycznego
• Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
• Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola
Od września 2012 roku uczęszczam również na kurs języka angielskiego. Odbyte przeze mnie kursy, szkolenia, warsztaty przyczyniły się w większym lub mniejszym stopniu do podniesienia mojej wiedzy i umiejętności, którymi mogłam się podzielić z innymi nauczycielami. W przeważającej większości wykorzystałam zdobytą wiedzę w praktyce zawodowej, często dzięki kursom powstały nowe ciekawe zajęcia.
Systematycznie śledziłam literaturę pedagogiczną, metodyczną, czasopisma oświatowe
• „Życie szkoły”
• „Edukacja i dialog”
• „Nauczanie początkowe”
• „Wychowanie w przedszkolu”
• „Nauczycielka Przedszkola”
• ”Hobby”
• „Mały artysta”
Bardzo pomocne okazały się m.in. następujące książki:
• „Skuteczna dyscyplina dla dzieci w wieku 2 – 12 lat” – Thomas W. Phelan
• „Techniki plastyczne dla dzieci” – Anna Jabłońska
• „Prace plastyczne na cały rok” – Katarzyna Michalec
• seria książek: „Każde dziecko to potrafi”,
• „160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z języka polskiego w klasach I-III” – Jadwiga Stasica
• „Muzyka i ruch w przedszkolu na cztery pory roku” – Renata Brzezińska
• „Krok w kierunku kreatywności – zabawy i ćwiczenia” – Mariola Jąder
• „Wychowanie fizyczne w przedszkolu – przewodnik metodyczny dla nauczycieli” – Kazimiera Wlaźnik
• Wskazówki metodyczne do nauczania pływania – E. Dybińsak, A. Wójcicki.
Wymienione pozycje były mi przydatne w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Znalazłam w nich wiele ciekawych pomysłów na zajęcia oraz wiele odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Systematycznie dokonywałam także przeglądu aktualnych publikacji internetowych umieszczonych na następujących portalach:
• www.literka.pl,
• www.45minut.pl,
• www.interklasa.pl,
• www.edux.pl,
• www.blizejprzedszkola.pl,
• www.wsip.pl.
Cenne informacje zawarte na podanych stronach przekształciły się w ciekawe pomysły na scenariusze zajęć oraz gazetki szkolnej i klasowej.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

Przez cały okres stażu na bieżąco gromadziłam wszystkie dokumenty, dyplomy, zaświadczenia, scenariusze, konspekty potwierdzające realizację zadań planu rozwoju zawodowego.


II.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego

Jako wychowawca grupy starałam się jak najlepiej poznać swoich uczniów ich zainteresowania, potrzeby i środowisko rodzinne, po to, aby jak najskuteczniej wpływać na ich dopiero kształtujący się charakter, starać się nauczyć odpowiedzialności, współpracy, wzbudzić chęć do pozytywnej rywalizacji i chęć osiągania sukcesów.
Na bieżąco w ramach potrzeb kierowałam uczniów do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zapoznawałam się z opiniami tej placówki i starałam się realizować zawarte w nich wytyczne. Bardzo istotną sprawą było dla mnie nawiązanie współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci, po to, aby w jak największym stopniu włączać ich do pracy z dzieckiem. Współpracowałam z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów poprzez systematyczne spotkania podczas zebrań, a także spotkania i rozmowy indywidualne. Nasza współpraca obejmowała również wspólne pełnienie opieki nad uczniami podczas wycieczek i wyjść klasowych oraz wzajemną pomoc w organizacji imprez szkolnych.
Podczas stażu miałam do czynienia z rodziną objętą nadzorem sądową, dlatego też niejednokrotnie prowadziłam rozmowy ze społecznymi kuratorami sądowymi. Podczas tych rozmów oprócz udzielania wywiadu starałam się uzyskiwać także informacje o sytuacji domowej moich wychowanków.
W okresie stażu systematycznie realizowałam zaplanowane zadania wychowawcze opracowane na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczego najczęściej w czasie zajęć dydaktycznych, ale także podczas rozmów z uczniami wynikających z zaistniałej sytuacji, np. konfliktu, potrzeby pomocy w nauce koledze/koleżance, mających zaległości spowodowane nieobecnością.

Stosowanie różnorodnych aktywujących metod nauczania i form pracy z dziećmi w uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań uczniów
Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju

Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrować zespół klasowy. Uczyłam dzieci tolerancji, zrozumienia, asertywności. Starałam się, wzbudzać w uczniach chęć do pozytywnej rywalizacji i osiągania sukcesów.
Starałam się wspomagać uczniów mających trudności w nauce poprzez dodatkowe zajęcia, rozmowy z ich rodzicami podczas, których starałam się przekazać wskazówki do pracy z dzieckiem. W ramach dodatkowych godzin wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela prowadziłam zajęcia dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu. Jak już wcześniej wspomniałam brałam również udział w realizacji projektu „Jestem niepowtarzalny – daj mi szansę”, w ramach, którego prowadziłam zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Podczas pracy w grupie przedszkolnej poświęcałam dużo czasu dzieciom mającym wszelkie trudności, podczas pracy indywidualnej.
Obserwując i analizując możliwości intelektualne uczniów dużą uwagę zwracałam na uczniów zdolnych. Starałam się udzielać im jak najwięcej pomocy w przygotowaniu do konkursów szkolnych, a także międzyszkolnych. Prowadziłam wówczas dodatkowe zajęcia, na których uczniowie rozwiązywali zadania o podwyższonym stopniu trudności, przygotowujące ich do udziału w różnego rodzaju konkursach tj:
• Konkursy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie:
- „Zainspirowani wiosną” – konkurs plastyczny (1 miejsca I)
- „Zostać Świętym Mikołajem” – konkurs plastyczny (3 miejsca II)
- „Jak zmieniłbym świat” – konkurs plastyczny (5 miejsc I)
- „Rozśpiewani w tradycji” – konkurs plastyczny (3 wyróżnienia)
- „Euro 2012” – konkurs plastyczny (2 miejsca I)
- „Gdy pierwsza gwiazdka na niebie błyśnie” – konkurs plastyczny
- „Roztańczone barwy wiosny” – konkurs plastyczny (1 miejsce I)
- „Wiem wszystko” – konkurs interdyscyplinarny
• Konkurs recytatorski organizowany przez Szkołę Podstawową w Cisownicy, podczas którego pełniłam rolę członka komisji konkursowej
• Ogólnopolski konkurs SEZAM humanistyczny organizowany przez Szkolną Akademię Wiedzy
• Ogólnopolski Test Ortograficzny organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej (III miejsce – Natalia Cieślar)
• Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny organizowany przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
Kangourou Sans Frontières
• Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia – orgaznizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej
• Szkolny konkurs recytatorski, którego byłam współorganizatorem
• Konkursy szkolne organizowane przeze mnie:
- „Jesień nie ma przed nami tajemnic” – konkurs przyrodniczy
- „Koniec świata i poziomki” – konkurs plastyczny polegający na zilustrowaniu wybranych przygód bohaterów książki, z treścią której uczniowie mieli okazję zapoznać się w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.
- konkurs na najciekawsze zakończenie książki pt.: „Koniec świata i poziomki” – Anny Onichimowskiej
-„ Moje wymarzone wakacje” – konkurs plastyczny
- konkurs polegający na wykazaniu się znajomością treści książki pt.: „Co tam u Ciumków” - Pawła Beręsiewicza
- „Brzechwa dzieciom” - konkurs ze znajomości wybranych wierszy Jana Brzechwy.
- Aby uatrakcyjnić zajęcia i zmotywować uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce prowadziłam także różnego rodzaju konkursy klasowe m.in. Konkurs na mistrza ładnego pisania i czytania, Konkurs ładnego opowiadania, Konkurs na mistrza gimnastyki, a także Konkurs na najlepszą pracę plastyczną, gdzie jurorami byli czesto sami uczniowie.
Każde dziecko lubi być chwalone i doceniane, niewątpliwie wpływa to na motywację do dalszej pracy nad sobą, dlatego też starałam się, aby wszelkie osiągnięcia moich uczniów były nagłaśniane. Dyplomy i nagrody jakie zdobywali w konkursach wręczałam mi na forum całej społeczności szkolnej, podczas uroczystości, w których brali udział rodzice. Informacje o osiągnięciach moich uczniów w konkursach ukazywały się również na łamach lokalnych gazet tj. Panorama Goleszowska, Głos Ziemi Cieszyńskiej.

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych

W czasie trwania stażu, w każdym roku szkolnym organizowałam i współorganizowałam różnego rodzaju uroczystości oraz imprezy szkolne i klasowe tj: Święto Jesieni, Święto Wiosny, Pasowanie na pierwszoklasistę, Spotkanie ze Świętym Mikołajam, Wigilijka szkolna, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Otwarty Szkoły, Dzień Matki, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Moje działania skoncentrowane były na przygotowywaniu uczniów do wystąpień w przedstawieniach, przygotowywaniu pomieszczeń, w których odbywały się uroczystości oraz organizowaniu poczęstunku dla gości.
Brałam także udział w organizacji wyjazdów do kina w Ustroniu, teatru Banialuka w Bielsku Białej oraz salonu zabaw Figle Migle w Ustroniu. Kilkakrotnie gościliśmy z uczniami w gospodarstwie państwa Brzezinów w Cisownicy, gdzie dzieci miały okazję zwiedzić Izbę Regionalną i skosztować wyśmienitych placków. Byliśmy także zaproszeni na audycję muzyczną do Szkoły Podstawowej w Goleszowie, gdzie swoje umiejętności prezentowali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Pełniłam również opiekę nad uczniami podczas szkolnych wycieczek do ZOO w Ostrawie i do Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Zorganizowałam też dwie wycieczki do Cieszyna.

Podejmowanie współpracy z różnorodnymi instytucjami

Od roku szkolnego 2009 / 2010 biorę udział w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” prowadzonej przez Fundację „ABCXXI –Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach akcji raz w miesiącu, a podczas Tygodnia Czytania – codziennie, organizowałam spotkania, podczas których zaproszeni przeze mnie goście czytali dzieciom fragmenty książek. Najczęściej wybierałam książki rekomendowane przez fundację, których treści skupiały się na istocie domu rodzinnego, dającego dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Naszymi gości byli zazwyczaj rodzice uczniów oraz ich bliżsi krewni. Dzieciom czytała także pani Jolanta Twardowska – pielęgniarka szkolna, pani Anna Pieszka oraz pani kustosz w Muzeum Śląska Cieszyńskiego (przy okazji zwiedzania muzeum).
W roku 2011 zgłosiłam szkołę do udziału w akcji „Czytające szkoły” polegającej na czytaniu dzieciom codziennie przez kilka minut podczas zajęć. Akcję kontynuowałam także po objęciu stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Założyłam w szkole kącik prasowy, w którym umieściłam najbardziej popularne i wartościowe czasopisma dla dzieci. Prowadzę także kronikę akcji, opisuję w niej każde spotkanie z książką oraz zamieszczam pamiątkowe zdjęcia. W roku 2012 na łamach Panoramy Goleszowskiej umieściłam artykuł opisujący przebieg akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w naszej szkole.
Co roku do udziału w kampanii angażowałam policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, którzy oprócz czytania dzieciom książki, przeprowadzali prelekcje na temat bezpiecznego zachowania się w domu i na podwórku, a przed feriami zimowymi omawiali z uczniami zasady bezpiecznych zabaw na śniegu.
W roku szkolnym 2010/2011 zorganizowałam wyjazd do Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Naszym przewodnikiem był asp. szt. Jarosław H., który przybliżył nam specyfikę pracy policjanta. Podczas wycieczki mieliśmy okazję zobaczyć dyżurkę policyjną, gdzie przyjmowane są wszystkie zgłoszenia. Byliśmy również w aresztach. Widzieliśmy także tzw. Niebieski pokój, w którym w razie potrzeby przesłuchiwane są dzieci. Największym zainteresowaniem dzieci cieszyła się pracownia kryminalistyki, gdzie uczniowie zostali zdaktyloskopowani, a chętnym zrobiono zdjęcia sygnalityczne. Policjanci służby interwencyjnej pozwolili uczniom wejść do radiowozu, włączyć sygnały alarmowe oraz przymierzyć kamizelkę kuloodporną. Na koniec wizyty przyjął nas zastępca komendanta KPP w Cieszynie podins. Jacek B., któremu podziękowaliśmy za możliwość podpatrzenia służby policjantów w jego jednostce. Przed wyjazdem do szkoły zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z policyjnym psem Gromem.
W czasie stażu, przy okazji organizacji Dnia Otwartego Szkoły,w roku 2012, zaprosiłam policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę z policyjnymi psami. Dzieci miały możliwość przyjrzeć się umiejętnościom takich psów, dowiedziały się bardzo wielu ciekawych rzeczy na temat szkolenia psa policyjnego, a także dowiedziały się jak należy zachować się w przypadku spotkania z bezpańskim, agresywnym psem.
W roku 2011 z okazji Dnia Dziecka naszą szkołę odwiedzili strażacy z OSP w Goleszowie. Podczas spotkania zaprezentowali sprzęt oraz wóz strażacki, a także opowiedzieli o trudach swojej pracy.
Nawiązałam również współpracę za schroniskiem „Azyl” w Cieszynie. Zaangażowałam uczniów do zbiórki karmy dla zwierząt, ryżu, kaszy, misek, kocy, materacy. Wspólnie zredagowaliśmy ogłoszenie dla mieszkańców Goleszowa – Równi, zachęcające ich do wsparcia naszej akcji „Pełna miska dla psów ze schroniska”.
Każdego roku w ramach obchodów Dnia Ziemi organizuję porządkowanie okolicy szkoły, a w trakcie zajęć odbywających się w szkole poruszam temat ekologii. Przy tej okazji wykonujemy także prace plastyczne z wykorzystaniem materiałów wtórnych i materiałów codziennego użytku, które są już zużyte i niepotrzebne, a z których można zrobić coś efektownego.

III.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałam z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Komputer służył mi do przygotowywania pomocy do zajęć, testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji, sprawozdań, podziękowań, dyplomów, a także do dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
Aby podnieść atrakcyjność prowadzonych zajęć korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych tj. ”Kilik uczy liczyć”, „Klik uczy czytać”, „Klik uczy ortografii”). Przygotowywałam także prezentacje multimedialne na różnorodne tematy (Układ słoneczny, Życie na Antarktydzie, Zabytki Cieszyna).
Ponadto umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujące sposoby:
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez śledzenie stron internetowych poświęconych temu tematowi – www.awanset.republika.pl, www.awans.oswiata.org.pl
• Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż oraz konsultowanie się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
• Publikacja mojego sprawozdania na stronie portalu edukacyjnego www.literka.pl
Jestem członkiem klubu wydawnictwa WSiP, z którego podręczników korzystam. Dzięki członkostwu w klubie zyskałam dostęp do dodatkowych materiałów.
Internet pozwala mi także w szybki sposób zdobyć informację na temat kursów dokształcających, i różnorodnych konkursów dla dzieci. Wielokrotnie odwiedzałam portale edukacyjne bowiem można w nich z naleźć niemalże wszystko związane z edukacją na każdym poziomie nauczania.
Posiadam własne konto e-mail, które również wykorzystuję w pracy – wysyłam zgłoszenia do konkursów, otrzymuję wyniki konkursów. Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzielę się z innymi nauczycielami.

IV.Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

W pracy nauczyciela, często staję przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna jest moja wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki. Wykorzystuję ją na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podczas spotkań z rodzicami. Rozwijając swoje kompetencje pedagogiczne starałam się poszerzać swoją wiedzę czytając fachową literaturę związaną z tą tematyką oraz korzystając z zasobów stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Zgromadziłam kilka pozycji literatury z zakresu pedagogiki i psychologii poszerzając zbiory własnej biblioteki.
Szczególnie pomocna okazała się książka pt. „Psychologia rozwoju człowieka” autorstwa Barbary Harwas – Napierały i Janusza Trempały. Pozycja ta w doskonały sposób opisuje wszelkie aspekty rozwoju człowieka począwszy do narodzin aż po wiek starzenia się. Po lekturę tą sięgnęłam w momencie przygotowywania się do objęcia stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego. Wnikliwie przeanalizowałam rozdział dotyczący dzieci w okresie średniego dzieciństwa, dzięki czemu mogłam lepiej zrozumieć zachowania moich wychowanków i prawidłowo ocenić postępy rozwojowe jakie dokonywały się u nich w czasie roku szkolnego.
Także wiedza i umiejętności zdobyte w czasie udziału w wewnątrzszkolnymi i zewnątrzszkolnym doskonaleniu, udział w warsztatach metodycznych, kursach i szkoleniach posłużyły doskonaleniu mojego warsztatu pracy. W trakcie całego okresu stażu brałam udział w wielu kursach, które, poszerzyły moją wiedzę dotyczącą technik i metod nauczania.
W czasie stażu zdarzało mi się napotykać na problemy o charakterze wychowawczym. Kilkakrotnie ingerowałam w konflikty pomiędzy uczniami. Zawsze w takich przypadkach rozpoczynałam od rozmowy z wychowankami, których konflikt dotyczył. Bardzo istotną sprawą było dla mnie poznanie przyczyn negatywnego zachowania oraz jak najszybsze zażeganie problemu. Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności, potrzeby, zainteresowania, wywodzi się z innego środowiska domowego, dlatego ważne jest zindywidualizowanie podejścia do każdego dziecka. Starałam się poznać sytuację rodzinną i życiową uczniów i odpowiednio do danej sytuacji pracować z dzieckiem.
Przekonałam się, jak bardzo ważne jest umiejętne zintegrowanie zespołu klasowego, w którym wszyscy odnoszą się do siebie z szacunkiem. Jestem przekonana, że budowanie pozytywnej atmosfery wśród uczniów przyczynia się na uzyskiwanie przez nich lepszych wyników w nauce. Wielokrotnie na zajęciach, ale także w czasie przerw szkolnych, wspólnych wyjść i wycieczek starałam się przeprowadzać gry i zabawy, których celem było nie tylko zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności, ale również wywołanie u uczniów zadowolenia z tego, że mogą robić coś wspólnie z kolegą z klasy.
Na bieżąco prowadziłam spotkania z rodzicami, informowałam ich o życiu klasy i szkoły, postępach oraz trudnościach ich dzieci w nauce, o zachowaniu, jak i pojawiających trudnościach wychowawczych. W czasie spotkań ogólnych z rodzicami zapoznawałam ich z dokumentacją szkolną, a także starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne. Nasze rozmowy przebiegały w atmosferze życzliwości i zaufania.

V.Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

Rozpoczynając staż zapoznałam się z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi oświaty: Kartą Nauczyciela, Ustawią o systemie oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Dokładnie przeanalizowałam dokumentację szkolną: Statut Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania. Na początku roku szkolnego 2012/2013 wraz z panią Małgorzatą Wania dokonałam modyfikacji Szkolnego Programu Wychowawczego. Podczas stażu zaznajomiłam się także z aktami prawnym dotyczącymi współpracy z sądem i kuratorem do spraw nieletnich, ponieważ w swojej pracy miałam do czynienia z uczniami, których rodzina objęta była nadzorem sądowym.
Regularnie brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Podejmowałam decyzje dotyczące działalności szkoły, w tym m.in. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, zatwierdzanie planów pracy szkoły, zatwierdzanie szkolnych regulaminów.
Podczas trwania stażu uczestniczyłam w pracach zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej, którego zadaniem jest doskonalenie metod pracy z uczniami. Jednym z głównych celów pracy zespołu było poszerzanie i doskonalenie własnych umiejętności poprzez wymianę doświadczeń i pomysłów na coraz lepsze prowadzenie zajęć.

Autorefleksja dotycząca realizacji planu rozwoju zawodowego

Po dokonaniu analizy swojej pracy w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania jakie założyłam sobie w Planie rozwoju zawodowego. Jestem przekonana, że to co zrobiłam, przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy, a tym samym lepszego funkcjonowania szkoły. Podczas stażu oprócz zdobycia umiejętności, o których wspomniałam w sprawozdaniu, nauczyłam się jeszcze lepiej organizować swoją pracę. Utwierdziłam się w przekonaniu, że jedną z ważniejszych spraw w pracy nauczyciela jest umiejętne planowanie i stałe wytyczanie sobie nowych celów. Niewątpliwie w stawaniu się coraz lepszym nauczycielem pomaga udział w różnorodnych formach doskonalenia – warsztatach, kursach, szkoleniach, itp. Przekonałam się, że bardzo cenna jest także możliwość czerpania z wiedzy bardziej doświadczonych nauczycieli.
Uważam, że okres stażu, jakkolwiek stanowi pewien pułap w rozwoju zawodowym nauczyciela, to jednak jest tylko pewnym etapem w ciągłym doskonaleniu jego warsztatu pracy, pogłębianiu wiadomości i umiejętności zawodowych. Zamierzam zatem w dalszym ciągu podnosić swoje kwalifikacje, po by prowadzić ciekawsze i jeszcze bardziej rozwijające dzieci zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.