X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19879
Przesłano:

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bujnach na rok 2012/2013

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o:
1.Statut Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bujnach.
2.Regulamin Samorządu Szkolnego.

W roku szkolnym 2012/2013 Samorząd Szkolny we współpracy z nauczycielami oraz uczniami planuje przygotowanie następujących przedsięwzięć:
Zadania:
a) Wyrabianie samorządności wśród społeczności uczniowskiej
1 Wybór samorządów klasowych oraz
nowych przedstawicieli do Zarządu Samorządu Uczniowskiego
2. Opracowanie planu pracy na bieżący rok szkolny – podział zadań.
Opracowanie zmian w Regulaminie SU.
Zapoznanie nowych członków z Regulaminem SU.
3. Współpraca w podejmowaniu działań na rzecz Szkoły - z Dyrektorem Szkoły, wychowawcami, Radą Pedagogiczną, kierownikiem Internatu oraz rodzicami.
Udział przedstawiciela Samorządu Szkolnego
w pracy Komisji Stypendialnej

4. Uczestniczenie przedstawicieli Samorządu Szkolnego w spotkaniach z władzami samorządowymi
5. Włączenie młodzieży do współodpowiedzialności za higienę, ład i porządek w szkole i gospodarstwie szkolnym ;
Czuwanie nad prawidłowym respektowaniem zaleceń
6. Udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych, tj.:
• Ślubowanie klas I
• Dzień Edukacji Narodowej
• Wigilia szkolna
• Festiwal Techniki
• „Dzień Hobbysty”
• „Dzień drzwi otwartych”
• Uroczystość pożegnania klas maturalnych
• „Grillowanie w Bujnach”- majówka
• Uroczystość zakończenia roku szkolnego

b) Udział uczniów w życiu kulturalno - społecznym na terenie szkoły i regionu
1.Udział młodzieży w zawodach sportowych – współpraca ze SKS GRYF
2. Aktywny udział w apelach szkolnych. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej
3. Udział w obchodach uroczystości świąt narodowych, patriotycznych poza szkołą, tj.
• obchody rocznicy Obrony Gór Borowskich w Borowej Górze
4. Organizowanie otrzęsin dla klas pierwszych, szkolnych wróżb andrzejkowych, Walentynek itp.
5. Udział w konkursach plastycznych, literackich i innych organizowanych przez szkołę i inne instytucje
6. Udział w imprezach kulturalno - oświatowych naszego regionu ;
Udział młodzieży w zajęciach wokalnych – w szkolnym Zespole Pieśni
7. Redagowanie gazetki szkolnej (ściennej)- forma graficzna (aktualności i wydarzenia):
- Prowadzenie gazetek: informacyjnej oraz okolicznościowej na korytarzu szkolnym.
8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej do odbioru sztuki filmowej i teatralnej - organizowanie wyjazdów na seanse filmowe i spektakle teatralne
9. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Współpraca z biblioteką szkolną i Biblioteką Miejską

10. Współudział w organizowaniu wycieczek turystycznych i dydaktycznych
11. Pomoc w organizacji Dożynek Powiatowych-święta plonów; udział przedstawicieli SU w ROLSZANSIE- wystawie płodów rolnych; promocja szkoły w regionie
13. Poczta walentynkowa
c) Troska o interesy społeczności uczniowskiej
1. Reprezentowanie interesów koleżanek i kolegów. Rozwiązywanie problemów młodzieży szkolnej na forum Zarządu Samorządu Szkolnego, Współpraca z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną
2. Sprawowanie nadzoru nad respektowaniem praw ucznia w szkole
3. Czuwanie nad prawidłowym przeprowadzaniem sprawdzianów i prac klasowych
4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce – sekcja pomocy w nauce
- Koła przedmiotowe
5. Opiniowanie dokumentów szkolnych
6. Udział w akcjach charytatywnych :
- Kwesta na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
7. Troska o teren szkoły i teren gospodarstwa szkolnego
d) Wzbudzanie szacunku dla pracy swojej i innych
1. Dbanie o dobre imię Szkoły i godne reprezentowanie jej na zewnątrz
2. Dbałość o estetykę szkoły i sal lekcyjnych
3. Wykonywanie drobnych napraw sprzętu szkolnego
e) Promowanie zdrowia
Walka z nałogami - profilaktyka i zapobieganie , pogadanki z pedagogiem i przedstawicielem policji
f) Kształtowanie umiejętności gromadzenia dochodów i racjonalnego dysponowania nimi
1. Gromadzenie funduszu na rzecz Samorządu Uczniowskiego
2. Dysponowanie środkami pieniężnymi
g) Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2013
1. Udział w zakończeniu roku szkolnego 2012/2013
2. Analiza i ocena realizacji planu pracy
3. Ocena pracy członków Samorządu Uczniowskiego

Opracowanie
J. Dawidowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.