X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19873
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

W oparciu o:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593)


Nauczyciel: Dorota Biernacka
Przedszkole w Warszawie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.

&8 ust. 2 pkt 1
1) Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1- 3 Karty Nauczyciela- uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:

1.Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego:
-analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji, dotyczących awansu zawodowego
-zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach MEN, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Biura Edukacji
-analiza potrzeb placówki
-opracowanie Planu Rozwoju
Termin: IX 2010
Dowód realizacji: opracowany i przedstawiony Dyrektorowi Plan Rozwoju Zawodowego.
2.Wspólpraca w tworzeniu Rocznego Planu Pracy placówki:
-czynne uczestnictwo w pracach zespołu pedagogicznego
-udział w opracowaniu dokumentu
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: zaświadczenie.

3.Podwyższanie jakości pracy własnej i pracy jakości placówki:
-udział w szkoleniach, seminariach
-czytanie nowości literackich z zakresu pedagogiki
-opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych o przedszkolu
-aktualizacja przedszkolnej strony internetowej
-redagowanie i przesyłanie artykułów z imprez do lokalnej prasy
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: zaświadczenia, wydruki z gazet, recenzje ciekawych książek, informacje na stronie internetowej, ulotki informacyjne o przedszkolu.
4.Udział w mierzeniu jakości pracy przedszkola, zgodnie z wybranym obszarem:
-opracowanie harmonogramu mierzenia jakości pracy przedszkola na rok 2011/ 12
-skonstruowanie ankiety i dokonanie analizy badań
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: zaświadczenie, ankieta, analiza badań.
5.Opracowanie programu własnego pt. „Zdrowy przedszkolaczek”:
-zebranie materiałów edukacyjnych
-przedstawienie programu Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców do zatwierdzenia i zaopiniowania
-nawiązanie współpracy ze stacją Sanitarno- epidemiologiczną
-wdrożenie programu do realizacji
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: opracowany i zatwierdzony program, wpisy w dzienniku, notatki, ankiety.

&8 ust. 2 pkt. 2
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1.Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
-redagowanie i drukowanie komunikatów i informacji dla rodziców, a także pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi w grupie i indywidualnie
-zbieranie informacji, przepisów prawnych i pomysłów metodycznych z edukacyjnych stron internetowych
-wymiana poglądów i doświadczeń z pomocą następujących narzędzi: e- mail, forum dyskusyjne
-śledzenie stron internetowych pod katem wyszukiwania ofert szkoleń
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: wpisy do dziennika, karty pracy dla dzieci, arkusze obserwacji, arkusze diagnostyczne.
2.Publikacja własnego dorobku na portalu internetowym:
-przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przesłanie go na stronę internetową
-tworzenie i publikowanie scenariuszy i konspektów do pracy z dzieckiem
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: Plan Rozwoju Zawodowego, scenariusze, konspekty.
3.Wspólpraca z Wirtualnym Domem Kultury:
-przesyłanie informacji, dotyczących wydarzeń kulturalnych w placówce do koordynatora Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: informacje o działalności przedszkola w biuletynie

&8 ust. 2 pkt. 3
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub i8nnych zajęć
1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli:
-zapraszanie nauczycieli młodych stażem do obserwacji zajęć
-prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów
-prowadzenie zajęć dla studentów, odbywających praktyki
-prowadzenie zajęć koleżeńskich
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: konspekty, zaświadczenia

2.Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej:
-przekazywanie wiedzy, dotyczącej pracy w przedszkolu, zdobytej podczas kursów i warsztatów
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: protokoły Rad Pedagogicznych.
3.Sprawowanie funkcji opiekuna nauczyciela stażysty:
-zapoznanie nauczyciela stażysty z przepisami prawa oświatowego
-pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego
-analiza dokumentacji, związanej z funkcjonowaniem przedszkola
-zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej
-prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty
-obserwacja zajęć, prowadzonych przez nauczyciela stażystę.
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: konspekty, scenariusze, notatki.

& 8 ust. 2 pkt 4a
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo- edukacyjnego dla swojej grupy „Zdrowy przedszkolaczek”
-zebranie materiałów edukacyjnych
-opracowanie programu
-przedstawienie programu Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców do zatwierdzenia
-nawiązanie współpracy ze Stacja Sanitarno- epidemiologiczną
-wdrożenie programu do realizacji
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: program, sprawozdanie z realizacji.

& 8 ust. 2 pkt 4c
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Opracowanie i realizacja przedsięwzięcia dotyczącego praw dziecka, wynikających z Konwencji o Prawach dziecka
-zebranie materiałów
-opublikowanie materiałów, dotyczących praw dziecka w kąciku dla rodziców
-przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, mówiących o prawach i obowiązkach dziecka
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: wpisy w dzienniku, scenariusze
2. Opracowanie i realizacja patriotycznej ścieżki edukacyjnej dla przedszkolaków:
-zebranie materiałów
-opracowanie harmonogramu zajęć
-wdrażanie treści patriotycznych w pracy z dziećmi
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: wpisy w dzienniku, konspekty
3.Uczestnictwo w różnych formach kultury:
-wyjazdy do kina, teatru, muzeów
-udział w Festiwalu Teatrzyków Przedszkolnych
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: wpisy w dzienniku
4.Pełnienie funkcji społecznego zastępcy Dyrektora przedszkola i funkcji koordynatora w zakresie kontroli zarządczej:
-wykonywanie prac, ujętych w pełnomocnictwie, udzielnym przez Dyrektora
-nadzór nad działalnością zespołów, odpowiedzialnych za badania wyznaczonych obszarów pracy przedszkola
-pomoc w pracach przy organizacji roku szkolnego
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: zaświadczenie wydane przez Dyrektora.

& 8 ust. 2 pkt. 4e
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Wspólpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną:
-konsultacje z psychologiem
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: zaświadczenie, notatki

2.Wspólpraca z logopedą:
-konsultacje z logopedą
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: zaświadczenie, notatki

3.Wspólpraca ze szkoła Podstawową nr xxx
-udział w zajęciach świetlicowych
-oglądanie przedstawień szkolnych
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: zaświadczenie, wpisy w dzienniku
4.Wspólpraca z biblioteka dla dzieci:
-wycieczki do biblioteki i udział w lekcjach bibliotecznych
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: zaświadczenie, wpisy w dzienniku
5.Wspólpraca ze środowiskiem lokalnym:
-spotkania edukacyjne z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, Policji, Domem Kultury Rakowiec, instytucjami użyteczności publicznej, takimi jak: biblioteka, poradnia stomatologiczna, muzea, kina.
Termin: okres stażu
Dowód realizacji: sprawozdania, wpisy w dzienniku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.