X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19836
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1)


Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, KO
Okres stażu
Pan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”

2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności
Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych
Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki własne

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli


Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli, formułowanie wniosków pohospitacyjnych
IX 2010
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Kontrakt, harmonogram
Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć

4. Aktywne uczestnictwo w WDN
Ukończenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli pracujących w przedszkolach.
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej
Na bieżąco
Na bieżąco
Zaświadczenia ukończenia kursów
Protokoły

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
Powiększenie przedszkolnej biblioteczki metodyczno-przedmiotowej poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych (scenariusze zajęć, albumy, itp.)
Na bieżąco
W okresie stażu
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki własne
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, itp.

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka, tygodniowe plany pracy
Na bieżąco
Dziennik zajęć, plany pracy, teczki: współpracy i obserwacji dziecka


2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 2)

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb
Okres stażu
Notatki własne, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
Na bieżąco
Adnotacje w dziennikach zajęć

3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
Nawiązanie współpracy z PPP
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów
Na bieżąco, według potrzeb
Na bieżąco
Rozmowy indywidualne
Notatki własne, adnotacje w dziennikach zajęć

4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
Nawiązanie współpracy z muzeum, biblioteką
Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną i Policją
Okres stażu
Okres stażu
Adnotacje w dziennikach zajęć
Adnotacje w dziennikach zajęć

5. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki
Wyszukiwanie sponsorów
Okres stażu
Potwierdzenia sponsorów i dyrektora

6. Praca z dziećmi z trudnościami
Prowadzenie zajęć wyrównawczych. Praca indywidualna.
Cały staż
Notatki własne, wpisy w dzienniku

7. Opieka nad dziećmi zdolnymi
Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych. Praca indywidualna.
Cały staż
Notatki własne, wpisy w dzienniku

8. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych
Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi
Wg harmonogramu
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia

9. Współpraca z innymi nauczycielami
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami
Okres stażu
Notatki własne, adnotacje w dzienniku zajęć,

10. Wdrażanie innowacji pedagogicznych
Studiowanie literatury, udział w szkoleniach, kursach,
surfowanie w Internecie
Okres stażu
Notatki własne, zaświadczenia

11. Branie udziału z dziećmi w konkursach, wystąpieniach,
Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad. Dzielenie się doświadczeniem
Na bieżąco
Notatki własne, zdjęcia

12. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania wybranych akcji na terenie placówki
Wyszukiwanie i wdrażanie w placówce akcji społecznych: m.in. Wojewódzkie Przedszkole Promujące Zdrowie;
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia


3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 3)

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych
Na bieżąco
Dokumentacja

2. Prowadzenie założonej przeze mnie strony internetowej przedszkola
Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie
Okres stażu
Zdjęcia, strona internetowa, potwierdzenie dyrektora

3. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym
Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej www.edux.pl
VI 2013
Zaświadczenie


4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 4)

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
Studiowanie literatury przedmiotu
Cały staż
Notatki własne

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
Na bieżąco
Wpisy w dzienniku


5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staz (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 5)

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z aktami prawnymi
Okres stażu
Akty prawne

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela
Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów i programów
Okres stażu
Notatki własne, wykaz dokumentów

4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Okres stażu
Notatki własne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.