X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19883
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy: ..............
Data rozpoczęcia stażu: ..........
Planowany termin zakończenia stażu: .............
Nauczany przedmiot: język angielski
Opiekun stażu: ..............

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r., z późniejszymi zmianami, w sprawie
uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Współpraca z opiekunem stażu • Zawarcie kontraktu
i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań
z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski
z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. Wrzesień 2010

Cały okres stażu, wg harmonogramu Kontrakt
Prawidłowe prowadzenie
dokumentacji przebiegu
realizacji planu zawodowego Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, scenariuszy Cały okres stażu Dokumentacja
Tworzenie własnego warsztatu pracy • Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych, testów, konkursów
• Gromadzenie i studiowanie czasopism, literatury fachowej,
poradników metodycznych

• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego
• Opracowanie planów wynikowych
• Dekoracje na tablicy przy pracowni języka angielskiego oraz
w pracowni Cały okres stażu Pomoce, testy

Własna biblioteczka

PSO

Plany wynikowe
Wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami
• Uczestnictwo w lekcjach otwartych
• Przygotowanie lekcji otwartych dla innych nauczycieli
• Uczestnictwo w pracach
zespołu nauczycieli humanistów
• Uczestnictwo
w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
• Wygłoszenie referatu na spotkaniu zespołu nauczycieli humanistów Cały okres stażu Scenariusze lekcji
Publikowanie własnych prac • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.
• Publikacja scenariuszy lekcji.
• Publikacja konkursów Cały okres stażu Publikacje na stronach WWW
Prowadzenie dokumentacji szkolnej • Prowadzenie dzienników lekcyjnych
• Prowadzenie dzienników pozalekcyjnych Cały okres stażu Zapisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Zdobywanie wiedzy na
temat problemów
środowiska uczniów • Rozmowy indywidualne
z uczniami i rodzicami
• Współpraca
z rodzicami, Dyrektorem, wychowawcami, psychologiem,
pedagogiem szkolnym oraz logopedą. Według
harmonogramu
szkolnego
i w zależności
od potrzeb Potwierdzenia, zapisy w dziennikach

Praca z uczniem zdolnym • Prowadzenie dodatkowych zajęć ze zdolniejszymi dziećmi.
• Dodatkowe ćwiczenia i materiały dla zdolniejszych i szybciej pracujących uczniów. Według potrzeb Zapisy w dziennikach
Praca z uczniem słabym • Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla słabszych uczniów Według potrzeb Zapisy w dziennikach

§ 7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Doskonalenie
i podniesienie umiejętności
korzystania z narzędzi
technologii komputerowej
i informacyjnej • Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera
• Pogłębienie znajomości
dotychczas stosowanych
programów komputerowych
• Ukończenie studiów podyplomowych:
„ Informatyka dla nauczycieli” Cały okres stażu Zaświadczenia,

Dyplom ukończenia studiów
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej • Przesyłanie prac
i dokumentów drogą internetową
• Opracowywanie ćwiczeń,
scenariuszy lekcji, materiałów
dydaktycznych
• Prowadzenie lekcji
z wykorzystaniem komputera
• Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach
• Wykorzystanie laboratorium językowego na lekcjach
• Komunikacja ze społecznością szkolną (koleżanki i koledzy
z pracy, rodzice oraz uczniowie) za pomocą strony internetowej szkoły
• Udział w projekcie:
„Wirtualna społeczność szkolna” Cały okres stażu

Według potrzeb
Zgromadzone materiały i pomoce

Scenariusze lekcji

Zapisy na stronie internetowej

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Samokształcenie
w zakresie psychologii,
pedagogiki i dydaktyki
przedmiotu • Studiowanie literatury,
czasopism fachowych.
• Znajomość aktualnego rozwoju uczniów
z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
• Aktywna praca nad samokształceniem. Cały okres stażu Notatki
Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej
poprzez aktywny udział we wszystkich formach
doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły • Udział w szkoleniach
z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki
• Udział
w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli
• Udział w konferencjach, warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa
• Udział w zewnętrznych formach doskonalenia.
• Udział w kursach internetowych Cały okres stażu, według potrzeb Zaświadczenia

§ 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Znajomość zasad
funkcjonowania
i organizacji
zadań szkoły • Znajomość dokumentów
szkolnych (Statut,
Wewnątrzszkolny System
Oceniania, Szkolny Program
Wychowawczy
i Profilaktyczny)
• Znajomość przepisów
BHP
• Organizacja konkursów
i imprez szkolnych.
• Uczestnictwo
i przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez
i wyjść poza szkolnych.
• Udział w realizacji programów profilaktycznych
i projektów edukacyjnych,
• Praca w komisjach
powołanych przez Dyrektora szkoły
Cały okres stażu Notatki
Poznanie przepisów
prawa oświatowego,
w tym dotyczących awansu
na nauczyciela
mianowanego • Analiza przepisów prawa
oświatowego tj. Karta
Nauczyciela, rozporządzenia
MEN Cały okres stażu Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.