X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19754
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
MGR BARBARY ŁABUŚ
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

SPRAWOZDANIE OBEJMUJE OKRES STAŻU: 01.09.2010 – 31.08.2012


WSTĘP

Pracę na stanowisku nauczyciela rozpoczęłam w 2002 roku w XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie. W okresie od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2012 roku pracowałam w IX LO im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie, jako nauczyciel mianowany fizyki. Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2010 roku. Przewidywany termin zakończenia stażu to 31 maja 2013 roku.
SPOSÓB REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO


§ 8. ust. 2. pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego

Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem MENiS z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Efektem tego było poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego, poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, sporządzone sprawozdanie cząstkowe z odbytych dwóch lat stażu.
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

W ciągu mojej pracy zawodowej dbałam i dbam o podnoszenie moich kwalifikacji, między innymi przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli:
Konferencja - Praca z uczniem uzdolnionym – olimpiady fizyczne,
Szkolenie Rady Pedagogicznej - Dokumentowanie pracy szkoły. Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego i jego aktualizacja.
Praca z uczniem niesłyszącym cz. 1,
Praca z uczniem niesłyszącym cz. 2,
Szkolenie Rady Pedagogicznej - Ocenianie kształtujące jako propozycja nowoczesnej edukacji,
Szkolenie Rady Pedagogicznej - Prawa i obowiązki nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego. Zasady postępowania w sprawach trudnych,
Warsztaty – Multimedia na lekcjach fizyki i chemii,
Szkolenie Rady Pedagogicznej - Edukacyjna wartość dodana.

Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystuję do doskonalenia własnych umiejętności i warsztatu pracy a także do podnoszenia poziomu pracy szkoły.


3. Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy

Przez cały okres pracy zawodowej organizuje i wzbogacam swój warsztat pracy. Opracowałam swój własny zestaw scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, zestawów zadań, prezentacji multimedialnych, itp. Śledzę na bieżąco ofertę wydawniczą dotyczącą podręczników z fizyki i astronomii, a także matematyki, kompletuje własną biblioteczkę. Wzbogacam swoją wiedzę przez czytanie literatury fachowej, przeglądanie materiałów zawartych na stronach internetowych:
„Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - praca zbiorowa, MEN,
„Dziecko z wadą słuchu w klasie ogólnodostępnej i integracyjnej” - A.Cieloszczyk, poradnik w wersji elektronicznej, Dziecko.pl,
„Nauka i wyobraźnia” - Michał Heller, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1995,
„Pomiary fizyczne za pomocą komputera” - pod red. H. Szydłowskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM,
„Przykłady symulacji komputerowej w fizyce” - E. Mulas, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
„Nauczyciel dyplomowany” - poradnik w wersji elektronicznej dla nauczycieli, Literka.pl,
Wymienione, przykładowe pozycje książkowe, z którymi zapoznałam się w okresie stażu ukazują różnorodność zgłębianej przeze mnie tematyki. Oprócz poszerzania swojej wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych starałam się jak najlepiej przygotować do pracy z dziećmi na zajęciach indywidualnych. Wiedza jaką zdobyłam wpłynęła na efekt kształcenia, wzbogaciła mój warsztat o nowe metody pracy.


4. Organizowanie konkursów w szkole

W roku szkolnym 2010/2011 byłam współorganizatorką Konkursu Fizycznego zorganizowanego w szkole dla klas pierwszych, w których fizyka realizowana była w zakresie rozszerzonym. Konkurs sprawdzał wiedzę uczniów z kinematyki. Pytania dotyczyły również doświadczeń z kinematyki, które uczniowie oglądali na pokazach zorganizowanych przez Wydział Fizyki Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Konkurs był ciekawą formą sprawdzenia wiedzy uczniów, dobrą motywacją dla uczniów do pogłębiania wiedzy, również okazją do doskonalenia umiejętności pracy w grupach, gdyż w konkurs był drużynowy.

W roku szkolnym 2011/2012 na zajęciach prowadzonych w ramach Projektu „Przyjazna Szkoła szansą na dobrą przyszłość” zorganizowałam konkurs „Zjawiska fizyczne w obiektywie”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas pierwszych i drugich. Zadaniem uczestników było wykonanie zdjęcia, przedstawiającego dowolnie wybrane zjawisko fizyczne, dostrzeżone w otaczającej przyrodzie lub świadomie wyeksponowane w zaplanowanym eksperymencie oraz dokonanie krótkiego opisu teoretycznego, fotografowanego zjawiska. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów, pogłębianie ich wiedzy z fizyki, wyrabianie wrażliwości estetycznej, kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk fizycznych w otaczającym świecie.


5. Przygotowanie uczniów do różnych konkursów

Przez cały okres mojej pracy starałam się indywidualizować proces nauczania, różnicując poziom trudności zadań i problemów w zależności od możliwości uczniów. Uczniom wykazującym szczególne uzdolnienia w kierunku przedmiotów ścisłych proponowałam do rozwiązania zadania o podwyższonym stopniu trudności, polecałam dodatkową literaturę, zachęcałam do udziału w zajęciach dodatkowych, motywowałam do systematycznej pracy. Moi uczniowie brali udział w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Astronomicznej, Polsko – Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”, często osiągając bardzo dobre rezultaty, o których mowa w punkcie § 8. ust. 2. pkt 4f sprawozdania.


6. Czynny udział w Dniach Otwartych Szkoły.

Co roku brałam czynny udział w Dniach Otwartych Szkoły, w ramach których dwukrotnie byłam współorganizatorką lekcji otwartych z fizyki dla gimnazjalistów. Tematem lekcji były „Ciekawostki w fizyce i astronomii”, pokazywaliśmy młodym ludziom fizykę w otaczającym nas świecie, wykonując szereg prostych i często zabawnych eksperymentów. W lekcjach otwartych czynny udział brali uczniowie naszej szkoły, to oni wykonywali większość doświadczeń, zdobywając dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki doświadczalnej.


7. Przygotowywanie uroczystości szkolnych

Przygotowałam wraz z uczniami następujące uroczystości:
Dzień Patrona,
Otrzęsiny klas pierwszych,
Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych.

W wyniku tych działań uczniowie poznawali i podtrzymywali tradycje szkoły, prezentowali swoje umiejętności, uczyli się współpracy w grupie, odpowiedzialności, właściwej organizacji pracy, nabywali nowe doświadczenia.


8. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw indeksu szkolnego.

Byłam autorem projektu Indeksu Ucznia, osobą odpowiedzialna za jego realizację i wdrożenie. Co roku również , w okresie wakacji dokonywałam koniecznych modyfikacji indeksu, tak aby go uaktualnić i dostosować do potrzeb użytkowników.
9. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole:

W roku szkolnym 2011/2012 pełniłam funkcję wychowawcy klasy pierwszej.
Pracowałam w zespole do spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem matur.
Co roku brałam udział w pracach komisji maturalnych, wielokrotnie pełniąc funkcję przewodniczącej komisji maturalnej.
Pracowałam przy rekrutacji.
Pełniłam funkcję koordynatora olimpiady astronomicznej.
Odpowiadałam za przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnozujących wiedzę uczniów w klasach pierwszych, tzw. testy na wejściu i wyjściu.


10. Współpraca z rodzicami

Pełniąc funkcję wychowawcy klasy prowadziłam zebrania z rodzicami zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na zebraniach informowałam rodziców o postępach w nauce ich dzieci, o frekwencji, ewentualnych zagrożeniach czy nieklasyfikowaniu. Ponadto przekazywałam rodzicom informacje dotyczące wydarzeń z życia klasy, organizowanych imprezach klasowych i szkolnych, udziału ich dzieci w konkursach i olimpiadach i odnoszonych przez nich sukcesach. Konsultowałam termin i miejsce planowanej wycieczki. Informowałam o zaistniałych problemach wychowawczych i proponowanych przeze mnie rozwiązaniach.
W miarę zaistniałych potrzeb konsultowałam się z rodzicami telefonicznie lub spotykałam się osobiście, np.: w czasie konsultacji.
Wszystkie te działania pozwoliły zbudować pozytywne relacje na płaszczyźnie nauczyciel – rodzic, zapewniły dobrą atmosferę współpracy i przyczyniły się do osiągnięcia dobrych efektów wychowawczych.§ 8. ust. 2. pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych oraz korzystanie z internetu

Przygotowując się do lekcji starałam się tak dobrać metody pracy aby zaciekawić uczniów tematem oraz w jak najlepszy i najefektywniejszy sposób przekazać im wiedzę. W tym celu elementem lekcji stawał się na przykład pokaz filmu edukacyjnego, o tematyce związanej z omawianymi zagadnieniami, czy symulacja komputerowa doświadczenia fizycznego. Wykorzystywałam materiały dostępne w internecie, jak również płyty dołączone do podręczników. Należąc do Portalu Nauczyciela, na stronie internetowej Wydawnictwa ZamKor mogłam w pełni korzystać z zamieszczonych tam materiałów, takich jak: symulacje doświadczeń, laboratorium fizyczne, scenariusze lekcji, internetowy zbiór zadań. Zachęcałam również uczniów do korzystania z materiałów zawartych w Portalu Ucznia na stronie ZamKoru i innych portali edukacyjnych np.: www.interklasa.pl , www.fizyka.edu.pl ( OMIKRON – serwis fizyczny, zawiera m.in. wzory, tablice fizyczne, podstawowe prawa i zasady, informacje o olimpiadzie fizycznej i inne).
Na lekcjach wykorzystywałam także tablicę multimedialną, głównie jako narzędzia do sprawnego i estetycznego rysowania wykresów, pisania wzorów itp.


2. Opracowanie prezentacji komputerowych wybranych lekcji.

Do wybranych tematów przygotowałam prezentacje multimedialne w programie PowerPoint lub Open Office. Były one cennym uzupełnieniem wykładu.
Tematy opracowanych lekcji w formie prezentacji:
rachunek wektorowy,
praca mechaniczna,
cyklotron – budowa, zasada działania i zastosowanie,
zjawisko fotoelektryczne,
odkrycie jądra atomowego.

Część prezentacji przygotowywali sami uczniowie, w ramach pracy dodatkowej. W ten sposób zdobywali wiedzę z fizyki i astronomii, również doskonalili swoje umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjnej.


3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Komputer i technologia informacyjna jest moim niezbędnym narzędziem pracy. Z programów komputerowych korzystałam przez cały dotychczasowy okres stażu, począwszy od sporządzenia dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego (wniosek, plan rozwoju, sprawozdanie), przez przygotowywanie materiałów dla uczniów, jak i dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej. Między innymi samodzielnie opracowałam:
zestawy zadań do poszczególnych tematów lekcji jak i na lekcje powtórzeniowe,
sprawdziany, kartkówki, testy,
scenariusze lekcji,
foliogramy,
dyplomy i listy gratulacyjne dla uczniów.

Zastosowanie komputera podniosło poziom i jakość mojej pracy, dało lepszą organizację, uatrakcyjniło zajęcia dla uczniów.


4. Opracowanie wyników analizy testów, matur próbnych i egzaminów maturalnych.

Corocznie byłam odpowiedzialna za przeprowadzenie testów diagnozujących wiedzę uczniów klas pierwszych, w których fizyka realizowana była w zakresie rozszerzonym – tzw. testy na wejściu i wyjściu. Wykorzystując arkusz kalkulacyjny, w formie tabelarycznej robiłam zestawienia wyników poszczególnych klas, ich porównanie, wyliczenie średnich, porównanie testów na wejściu z testami na wyjściu i obliczenie przyrostu wiedzy.
Podobnej analizy dokonywałam po przeprowadzonych maturach próbnych, zwłaszcza w odniesieniu do moich uczniów. Tego typu analiza ułatwiała wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy, pokazywała na przykład, który dział wypadł najsłabiej, bądź z jakim typem zadań uczniowie mają najwięcej problemów.
5. Wykonywanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

W celu poprawienia efektywności kształcenia tworzyłam przy użyciu technologii informacyjnej szereg pomocy dydaktycznych, takich jak: zestawy zadań, karty pracy, krzyżówki, materiały powtórzeniowe dla maturzystów, wykresy, tabele wzorów, materiały dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się ( słabowidzących, słabosłyszących, niesłyszących).

6. Prowadzenie dziennika internetowego

Prowadziłam bieżącą dokumentację przebiegu nauczania w dzienniku internetowym ( tematy lekcji, frekwencja, oceny ). Korzystałam z dostępnych funkcji tego dziennika np.: wszelkiego rodzaju statystyk, obliczania średnich, poczty. Jako wychowawca klasy przygotowywałam materiały dla rodziców na zebrania, takie jak: kartki z ocenami, zestawienie godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, informacje o ewentualnych zagrożeniach lub nieklasyfikowaniu.

Importując dane z dziennika internetowego, przy użyciu programu Optivum drukowałam świadectwa na zakończenie roku szkolnego.

Korzystanie z dziennika internetowego było dużym ułatwieniem przede wszystkim dla wychowawcy. Dawało możliwość na bieżąco, w dowolnej chwili analizowania i monitorowania postępów w nauce uczniów, ich frekwencji, umożliwiało stały kontakt z rodzicami przez pocztę internetową. A w konsekwencji, w razie potrzeby szybką możliwość interwencji i podjęcia działań wychowawczych.


7. Zamieszczanie informacji w internecie

Jako koordynator Olimpiady Astronomicznej zamieszczałam na stronie internetowej szkoły informacje dotyczące terminarza olimpiady, literatury, zestawów zadań, itp.

Praca w Projekcie „Przyjazna Szkoła szansą na dobrą przyszłość” wymagała ode mnie zamieszczania materiałów dla uczniów na stronie projektu: literatury, polecanych stron internetowych, a także wykazu odbytych zajęć i uczestnictwa uczniów.§ 8. ust. 2. pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1. Aktywna praca w zespole przedmiotowym nauczycieli fizyki

Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli fizyki. Naszym celem była wymiana doświadczeń, planowanie wspólnych działań ( organizowanie konkursów, wyjść ), wybór podręczników, opracowywanie i modyfikowanie programów nauczania, planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania. Wspólnie analizowaliśmy wyniki egzaminów maturalnych i formułowaliśmy wnioski do dalszej pracy w celu zwiększenia efektywności kształcenia.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami

W miarę potrzeb starałam się dzielić własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami. Udostępniałam przygotowane przeze mnie pomoce dydaktyczne (sprawdziany, zestawy zadań, karty, pracy), służyłam pomocą w kwestii obsługi dziennika internetowego, udzielałam wskazówek co do doboru metod pracy z uczniami na zajęciach indywidualnych, a także w kwestii rozwiązywania problemów wychowawczych.

§ 8. ust. 2. pkt 4

W czasie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego realizowałam następujące zadania wynikające z rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku


§ 8. ust. 2. pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


1. Opracowanie programu dodatkowych zajęć dla maturzystów.

W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 prowadziłam dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do matury rozszerzonej z fizyki. Zajęcia miały na celu powtórzenie całego materiału z fizyki, jak również poznanie specyfiki zadań maturalnych i wyrobienie umiejętności rozwiązywania arkuszy maturalnych. Aby zrealizować wyżej wymienione cele opracowałam własny program do tych zajęć, który pozwolił mi właściwie rozplanować pracę z maturzystami.


2. Opracowanie programu zajęć wyrównawczych
Co roku prowadziłam zajęcia dla uczniów, którzy mieli problemy z opanowaniem materiału, lub chcieli uczestniczyć w zajęciach w celu utrwalenia zdobytych na lekcjach wiadomości i umiejętności. Do każdych z tych zajęć napisałam własny program, dostosowując zagadnienia, metody, tempo pracy do danej grupy uczniów. W ten sposób powstały następujące programy:
program zajęć wyrównawczych dla klasy pierwszej zakres rozszerzony, realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo
program zajęć wyrównawczych dla klasy drugiej zakres rozszerzony, realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo
program zajęć wyrównawczych dla uczniów z klas pierwszych zakres rozszerzony, realizowany w wymiarze 3 godzin tygodniowo – w ramach Projektu „Przyjazna Szkoła szansą na dobrą przyszłość”


3. Opracowanie programu wychowawczego

W roku szkolnym 2011/2012 pełniłam funkcję wychowawcy klasy. W związku z tym napisałam własny program wychowawczy zgodny z założeniami programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. Program dostosowałam do potrzeb i problemów klasy, z uwzględnieniem interesujących dla nich tematów.

4. Opracowanie programu dla uczniów z indywidualnym tokiem nauki

W roku szkolnym 2010/2011 jak i 2011/2012 miałam zajęcia w ramach nauczania indywidualnego z uczennicą niesłyszącą. Na każdy rok nauki napisałam program do tych zajęć zgodny z obowiązującą podstawą programową z fizyki, w którym dostosowałam metody pracy do potrzeb uczennicy oraz tempo realizacji zagadnień do mniejszej liczby godzin, które miałam do dyspozycji.

W roku szkolnym 2011/2012 prowadziłam zajęcia w ramach nauczania indywidualnego z uczniem słabowidzącym i słabosłyszącym, podobnie jak w opisanym powyżej przypadku, stworzyłam dla niego własny program zajęć z fizyki.


§ 8. ust. 2. pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie dodatkowych zajęć z fizyki, przygotowujących uczniów do matury

W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 prowadziłam dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do matury rozszerzonej z fizyki, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Opracowałam własny program tych zajęć. W pierwszym semestrze zajęcia miały charakter powtórzeniowy, natomiast w drugim uczniowie rozwiązywali zestawy maturalne. Niezależnie od przeprowadzanej w szkole matury próbnej, w ramach tych zajęć organizowałam dla moich uczniów dodatkową maturę próbną, która dawała uczniom kolejną możliwość sprawdzenia stanu swojej wiedzy przed właściwym egzaminem maturalnym.
Miarą skuteczności wybranych metod i efektywności prowadzonych zajęć były co roku dobre i bardzo dobre wyniki, jakie osiągnęli moi uczniowie na egzaminie maturalnym z fizyki.


2. Organizowanie dodatkowych zajęć z fizyki dla uczniów mających problem z opanowaniem materiału.

Każdego roku organizowałam dodatkowe zajęcia z fizyki mające charakter zajęć wyrównawczych lub uzupełniających. W roku szkolnym 2010/2011 były to zajęcia dla klasy 1a, a w roku szkolnym 2011/2012 dla klasy 2a. Na zajęciach realizowałam własny program zgodny z podstawą programową z fizyki – zakres rozszerzony. Celem zajęć było utrwalenie przerabianego na lekcjach materiału, wyrobienie umiejętności rozwiązywania zadań, powtórzenie materiału przed sprawdzianem.

W roku szkolnym 2011/2012 prowadziłam również zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów klas pierwszych w ramach Projektu „Przyjazna Szkoła szansą na dobrą przyszłość”, w wymiarze 102 godzin dydaktycznych w ciągu roku. Do zajęć opracowałam własny program nauczania. Zajęcia miały na celu pomóc uczniom opanować zagadnienia wynikające z podstawy programowej z fizyki dla klas pierwszych – zakres rozszerzony. Na zajęciach w szerokim stopniu wykorzystywałam technologię informacyjną. Uczniowie mieli możliwość samodzielnego przeprowadzania doświadczeń fizycznych, wykonywania pomiarów i opracowywania wyników. Rozwiązywali również szereg zadań rachunkowych.

W efekcie prowadzonych zajęć wyrównawczych uczniowie uzupełniali zaległości, doskonalili swoje umiejętności, w konsekwencji czego zdobywali lepsze oceny, a to często dodatkowo motywowało ich do dalszej pracy.
3. Organizacja wycieczek

W ramach współpracy z Akademią Jana Długosza w Częstochowie uczestniczyłam wraz z uczniami w pokazach doświadczeń fizycznych, zorganizowanych przez Wydział Fizyki AJD.
Tematyka pokazów:
„Kinematyka” (16.11.2010)
„Drgania i fale mechaniczne” (15.11.2011)
„Hydrostatyka i termodynamika” (13.12.2011)
„Pole magnetyczne” (15.06.2012)
Pokazy były świetnym uzupełnieniem lekcji, uczniowie mieli możliwość zobaczenia wielu zjawisk fizycznych i eksperymentów naukowych, których w warunkach szkolnych nie można przeprowadzić. Pomogło im to w pełni zrozumieć omawiane zagadnienia i lepiej opanować materiał.

Zorganizowałam wycieczkę do Łodzi, dla trzech klas pierwszych, która odbyła się 27.10.2011r. Wycieczka miała przede wszystkim charakter integracyjny, ale w programie nie zabrakło punktów nawiązujących tematycznie do przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasach, biorących udział w wycieczce. Między innymi byliśmy w Experymentarium, gdzie uczniowie mogli samodzielnie wykonywać doświadczenia fizyczne, z zakresu: kinematyki, optyki, magnetyzmu, elektrostatyki. Wystawa ta, zorganizowana pod patronatem merytorycznym Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, umożliwiła uczniom zgłębienie wielu, często skomplikowanych zagadnień, wyjaśniając je w prosty i przystępny sposób.


§ 8. ust. 2. pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego

W roku szkolnym 2011/2012 pełniłam opiekę dydaktyczną nad uczennicą klasy pierwszej, w ramach Projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – III edycja, realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. W ramach pełnionej opieki dydaktycznej opracowałam wraz z uczennicą Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, monitorowałam osiągnięcia edukacyjne stypendystki, motywowałam do dalszych działań, służyłam pomocą w realizowaniu zadań zawartych w planie rozwoju, opracowałam sprawozdanie. W efekcie tych działań uczennica poszerzyła swoją wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych: zaplanowała i przeprowadziła serię eksperymentów fizycznych, a następnie opracowała wyniki pomiarów i przedstawiła je w sprawozdaniu, poznała matematyczne metody w fizyce (np. obliczanie pochodnych), brała udział w konkursach: „Lwiątko”, „Kangur”.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym

Przez cały okres stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym, wspólnie rozwiązywałyśmy problemy wychowawcze, wymieniałyśmy się spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi moich uczniów. Dużą pomoc i wsparcie uzyskałam od pedagoga w kwestii prowadzenia zajęć w ramach nauczania indywidualnego, wyboru właściwych metod, poznania specyfiki problemów moich uczniów, analizy orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, doboru tematów na godziny wychowawcze.
§ 8. ust. 2. pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Uzyskanie pozytywnych wyników w pracy edukacyjnej, poparte sukcesami uczniów.

Dyplom Uznania za przygotowanie ucznia – finalisty 59. Olimpiady Fizycznej,
Dyplom Uznania za przygotowanie ucznia – laureata 60. Olimpiady Fizycznej,
Uczeń nagrodzony brązowym medalem na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Tajlandii (2011),
Honorowy tytuł „taon” dla ucznia w Polsko – Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko” (2012),
dobre i bardzo dobre wyniki uczniów na egzaminie maturalnym z fizyki.


§ 8. ust. 2. pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Dokonałam opisu i analizy przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu – uczeń przewlekle chory.


PODSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie jest sprawozdaniem cząstkowym z odbytych dwóch lat stażu, niezbędnego do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Na tym etapie mogę stwierdzić, iż udało mi się w znacznym stopniu zrealizować zadania, jakie postawiłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Wzbogaciłam swoją wiedzę i warsztat pracy, zdobyłam nowe doświadczenia. Doskonaląc swoją pracę przyczyniłam się do podwyższenia jakości pracy szkoły.
Przede mną nowe cele i wyzwania, które zamierzam zrealizować w ostatnim roku stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.