X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19711
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Banino, 28.09.2012


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr xxxxxxxxxxx
Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Baninie
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2012r
Czas trwania stażu: 1.09.2012r. – 31.05.2013r.
Opiekun stażu: mgr xxxxxxxxxx
Posiadane wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593.

A. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust.2 pkt 1):

I. Poznanie procedur awansu zawodowego (wrzesień):
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
a) Karty Nauczyciela wraz ze zmianami.
b) Ustawy o systemie oświaty
c) Rozporządzeń MENiS dotyczących awansu zawodowego nauczyciela z 01.12.2004 r.

II Podjęcie współpracy z opiekunem stażu (wrzesień):
1. Zawarcie kontraktu współpracy między stażystą, a opiekunem stażu:
a) Określenie zakresu obowiązków stażysty;
b) Określenie obowiązków opiekuna stażu;
c) Określenie zasad wzajemnej współpracy.

III. Określenie drogi rozwoju zawodowego (wrzesień)::
1. Skonstruowanie planu rozwoju zawodowego przy pomocy opiekuna stażu.
2. Konsultacje z opiekunem stażu.

IV. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły (wrzesień, październik):
1. Analiza dokumentacji szkoły:
a) Statut szkoły;
b) Główne zadania szkoły;
c) Misja szkoły;
d) Obowiązki pedagoga szkolnego;
e) System oceniania;
f) Szkolny program profilaktyczny;
g) Analiza dokumentacji wewnętrznej szkoły. Notatki z analizy dokumentów szkoły

V. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji
(cały rok):
1. Udział w Radach Pedagogicznych.
2. Udział w różnego rodzaju formach wewnątrzszkolnego szkolenia nauczycieli.
3. Udział w pracach zespołu wychowawczego i zespołu pomocy psych.- ped.
4. Udział w szkoleniu podstawowym BHP.IX.2012

VI. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (maj):

VII. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją (maj):

B. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust.2 pkt 2):

I. Opracowanie semestralnych planów pracy pedagoga szkolnego (cały rok):

II. Zajęcia integracyjne i inne w zespołach klasowych (wg harmonogramu pracy):

III. Zajęcia profilaktyczne (wg harmonogramu pracy):

IV. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy zawodowej (cały rok):
1. Przygotowanie materiałów do zajęć oraz dokumentacja stażu w wersji elektronicznej .
V. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym (cały rok):
1. Udział w Radach pedagogicznych,
2.Udział w pracach zespołów przedmiotowych,
3. Udział w zebraniach z rodzicami uczniów,
4. Udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych szkoleniach, warsztatach, spotkaniach.

VI. Wymiana doświadczeń, szukanie rozwiązań, studiowanie literatury pedagogicznej (cały rok) :
1. Współpraca z opiekunem stażu,
2. Współpraca z nauczycielami,
3. Współpraca z psychologami i pedagogami z PPP w Kartuzach oraz Żukowie
4. Studiowanie literatury i czasopism pedagogiczno – psychologicznych.

VII Doskonalenie multimedialnych technik pracy (cały rok):
1. Przygotowanie dokumentacji w formie elektronicznej,
2. Publikacja planu rozwojowego w Internecie.
3. Przeglądanie stron internetowych dotyczących publikacji nauczycieli,
4. Poznawanie nowych metod, form i technik pracy,
5. Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym dokumentacji stażysty.

C. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy stażysty ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust.2 pkt 3).

I. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów (cały rok):
1. Analiza opinii i orzeczeń z PPP,
2. Współpraca z uczniami,
3. Współpraca z psychologiem szkoły
4. Współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów,
5. Spotkania, rozmowy z rodzicami uczniów,
6. Zapoznanie się z Niebieskimi Karty w szkole,
7.Współpraca z MOPS, CARITAS, parafią.


II. Poznanie problemów i zaspakajanie potrzeb wychowawczych uczniów (cały rok) :
1. Rozmowy z uczniami- poznawanie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych uczniów, obserwacja możliwości indywidualnych dzieci:
2. Współpraca z nauczycielami,
3. Współpraca z rodzicami,
4. Literatura pedagogiczno –psychologiczna,
5. Warsztaty i szkolenia.

III. Nawiązywanie współpracy z organizacjami i instytucjami wspierającymi szkołę (cały rok):
1. Współpraca z:
a) PPP w Kartuzach oraz Żukowie
b) Sądem Rodzinnym i kuratorami w Kartuzach
c) Policją,
d) Spotkania i współpraca z rodzicami uczniów.
e) MOPS, CARITAS, parafią.


IV. Indywidualna praca z uczniami (cały rok):
1. Indywidualne spotkania z uczniami- wsparcie pedagogiczne uczniów potrzebujących opieki i uwagi.

V. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego (cały rok):
1. Prowadzenie zajęć profilaktyczno - wychowawczych.

VI. Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach szkolnych (zgodnie z harmonogramem):.

D. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. (§ 6 ust.2 pkt 4)

I. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć prowadzonych i obserwowanych (wrzesień):
1. Opracowanie terminarza i tematyki zajęć.

II. Obserwacja zajęć wg ustalonych narzędzi prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli (cały rok):
1. Obserwacja zajęć pod kątem doboru form i metod pracy,
2. Uczestnictwo w lekcjach poszczególnych nauczycieli.

III. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub/i Dyrektora Szkoły (według harmonogramu):
1. Przygotowanie scenariuszy zajęć,
2. Omówienia zajęć przeprowadzonych,
3. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej,
4. Wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.

IV. Umiejętność analizowania zajęć prowadzonych i hospitowanych samodzielnie (cały rok):
1. Analiza zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
2. Konsultacje z opiekunem stażu- zwrócenie uwagi na mocne i słabe strony stażysty,
3.Analiza i samoocena swojej pracy.


podpis nauczyciela stażysty podpis opiekuna stażu


podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.