X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19710
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY


NAUCZYCIEL STAŻYSTA: Natalia Busselt
SZKOŁA: II Liceum im. K.K. Baczyńskiego
w Koninie
DYREKTOR SZKOŁY: Sławomir Lorek
OPIEKUN STAŻU: Sławomir Maciejewski
CZAS TRWANIA STAŻU: 9 miesięcy
ROZPOCZĘCIE STAŻU: 01.09.2012
ZAKOŃCZENIE STAŻU: 31.05.2013
POSIADANE KWALIFIKACJE: studia wyższe magisterskie na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, kierunek biologia,
specjalność-biologia molekularna, przygotowanie pedagogiczne.


CEL GŁÓWNY STAŻU: UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły w tym:
- przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
- sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
- przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu, omawianie zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.


PLAN DZIAŁANIA

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust. 2pkt 1).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących rozwoju zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 3a Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami. Wrzesień 2012 Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu -rozmowa na temat systemu awansu zawodowego
- opracowanie harmonogramu spotkań (częstotliwość, uwzględnienie zajęć prowadzonych i obserwowanych)
- zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego we współpracy z opiekunem Wrzesień 2012 Umowa o współpracy- kontrakt
3. Poznanie zasad funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
- statut szkoły,
- ustawa o systemie oświaty,
- program wychowawczy szkoły,
- wewnątrzszkolny system oceniania,
- regulamin szkoły Wrzesień 2012 Notatki własne
4. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole i sposobu ich prowadzenia. - zapoznanie się z: arkuszem ocen, dziennikiem lekcyjnym, dziennikiem zajęć pozalekcyjnych, dokumentacją wychowawcy klasowego, rozkładem dyżurów i zastępstw, dokumentacją organizowania wycieczek. Cały okres stażu Prawidłowo prowadzona dokumentacja szkolna
5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań statutowych. - udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w zebraniach z rodzicami
- zapoznanie się ze specyfiką Rady Rodziców
- udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Cały okres stażu Lista obecności na radach.
6. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. - analiza i przyswojenie szkolnych przepisów BHP
- uczestnictwo w szkoleniu BHP Wrzesień 2012 Notatki własne. Zaświadczenie.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego -gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy Cały okres stażu Zgromadzone materiały
8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Opis realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2012 Sprawozdanie z realizacji stażu


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust. 2 pkt 2)

1. Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej z biologii. Cały okres stażu Samodzielnie opracowane scenariusze zajęć, sprawdziany, rozkład materiału
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. -przygotowanie zajęć według wcześniej przygotowanego konspektu,
- omówienie zajęć, wymiana poglądów, spostrzeżeń 1 raz w miesiącu przez cały okres stażu Konspekty zajęć.
Plany wynikowe.

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

- udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach
- studiowanie czasopism i lektur o tematyce pedagogiczno-psychologicznej

Cały okres stażu

Zaświadczenia, notatki własne.
4. Doskonalenie technik multimedialnych -wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych
- wykorzystanie technologii komputerowej do sporządzania niezbędnej w nauczanym przedmiocie dokumentacji
- publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego Cały okres stażu Konspekty lekcyjne, notatki własne


III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły i klasy Analiza programu wychowawczego Cały okres stażu Wpisy w dzienniku lekcyjnym zgodne z opracowanym programem
2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Rozmowy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas Cały okres stażu Notatki własne
3. Wspomaganie aktywności młodzieży, praca z uczniem zdolnym oraz z trudnościami edukacyjnymi - zachęcanie do udziału w Olimpiadach Biologicznych, akcjach typu Sprzątanie Świata, Dzień bez papierosa
- zachęcanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych z biologii
- wskazywanie uczniom ich mocnych stron i bazowanie na nich
- konsultacje dla uczniów z trudnościami w nauce.

Cały okres stażu Zaświadczenia, Notatki własne, Dziennik zajęć pozalekcyjnych

4. Współpraca z rodzicami uczniów
Udział w zebraniach z rodzicami, dniach otwartych, konsultacje dla rodziców
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku lekcyjnym
5. Poznanie sytuacji wychowawczej swojej klasy oraz jej problemów dydaktycznych. Rozmowy indywidualne, wywiad z poprzednim wychowawcą, psychologiem i pedagogiem szkolnym Cały okres stażu Charakterystyka klasy


IV. Umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

ZADANIA

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. Wrzesień 2012 Potwierdzenie opiekuna stażu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora Przeprowadzenie zajęć według opracowanego scenariusza, konsultacja, wymiana poglądów, spostrzeżeń Raz w miesiącu w czasie trwania stażu Scenariusze z zajęć. Plany wynikowe
3. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Samoocena Maj 2012 Dokumentacja stażysty


................................... ......... .........................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.