X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19724
Przesłano:

Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: Magdalena Pęcak
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Grabinach

Terminarz:
1. Data złożenia wniosku o rozpoczęcie stażu: 30.08.2010 r.
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
3. Termin zatwierdzenia planu rozwoju: 30.09.2010 r.
4. Termin zakończenia stażu: 31.05.2013 r.
5. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: 09.06.2013 r.
6. Staż pracy: 9 lat


Cele:
1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
2. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

LP.
Wymagania kwalifikacyjne określone przez MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)

SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI

I § 8 ust. 2 pkt 1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Tworzenie i wdrażanie planów pracy dydaktycznej.

3. Tworzenie i wdrażanie planów pracy wychowawczej.

4. Ewaluacja dotychczasowych kryteriów oceniania z języka angielskiego.

5. Reorganizacja warsztatu pracy.

6. Opracowywanie scenariuszy lekcji, testów i materiałów pomocniczych.

7. Systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawnictw pedagogicznych.

8. Zaopatrywanie pracowni językowej w plansze, mapy krajów anglojęzycznych, gazetki tematyczne i inne pomoce.

9. Ewaluacja działań dydaktycznych i wychowawczych.

10. Przygotowywanie spektaklu w angielskiej wersji językowej.

11. Organizowanie szkolnych konkursów z języka angielskiego.

12. Organizowanie międzyszkolnych konkursów z języka angielskiego.

13. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich z języka angielskiego.

14. Prowadzenie konsultacji dla uczniów mających problemy w nauce.

15. Prowadzenie konsultacji dla uczniów uzdolnionych językowo.

16. Stosowanie różnorodnych form pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce.

17. Ewaluacja WSO.

18. Praca z zespołach zadaniowych, udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne: WSO, Statut szkoły.

19. Pedagogizacja rodziców na tematy dotyczące trudności wychowawczych i dydaktycznych oraz jak pomóc dziecku w odnoszeniu sukcesów.

20. Organizowanie wycieczek.

21. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.

22. Współpraca z biblioteką szkolną, biblioteką wiejską.

23. Udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.

24. Udział w warsztatach metodycznych i szkoleniowych z zakresu języka angielskiego.

25. Studiowanie literatury pedagogicznej, dydaktyki przedmiotu, czasopism.

26. Przygotowanie prelekcji dla uczniów.

27. Prowadzenie pogadanek.

28. Przygotowanie i prowadzenie lekcji tematycznych na godzinie wychowawczej.

29. Opracowywanie sprawozdań dotyczących efektów działania i ewaluacji własnych działań.

30. Ocenianie skuteczności podjętych działań.

31. Pozyskanie sponsorów na nagrody w konkursach językowych oraz na założenie anglojęzycznej biblioteki szkolnej.

32. Przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców pt. „Typowe ciasto brytyjskie”.

33. Pełnienie funkcji lidera Zespołu Języków Obcych.


II § 8 ust. 2 pkt 2

wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1. Kompletowanie filmoteki wykorzystywanej do realizacji programu nauczania.

2. Kompletowanie książek do anglojęzycznej biblioteki szkolnej.

3. Gromadzenie materiałów związanych z technologią informacyjną i komunikacyjną, przydatnych w pracy.

4. Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i przeglądania materiałów dydaktycznych, nauczyciela anglisty.

5. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy na lekcji.
6. Wykorzystywanie komputerów z dostępem do Internetu podczas lekcji języka angielskiego.

7. Przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz wykorzystywanie ich na lekcjach.

8. Przekazywanie na szkolną stronę internetową informacji dotyczących wyników konkursów anglistycznych, informacji o wycieczkach, imprezach i uroczystościach przeze mnie organizowanych.

9. Poznawanie publikacji nauczycielskich w internetowych portalach edukacyjnych.

10. Opracowanie dokumentacji, pisanie scenariuszy, tabel, zestawień.

11. Samodzielne przygotowywanie materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami korzystając z Internetu.
Okres stażu


III § 8 ust. 2 pkt 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych.

2. Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli kontraktowych.

4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli zainteresowanych.

5. Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół.

6. Dzielenie się własnymi doświadczeniami oraz materiałami dydaktycznymi z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół.
Okres stażu


IV § 8 ust. 2 pkt 4a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie i wdrożenie programu działań dydaktycznych-Praca z uczniem uzdolnionym językowo.

2. Opracowanie i wdrożenie programu działań dydaktycznych – Program językowego koła –recytatorsko – teatralnego. Okres stażu


V § 8 ust. 2 pkt 4b
wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej 1. Udział w kursie na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Według terminarza OKE
VI § 8 ust. 2 pkt 4c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 1. Promocja szkoły w środowisku.

2. Dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych językowo.

3. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce.

4. Pedagogizacja rodziców.
Okres stażu


VII § 8 ust. 2 pkt 4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Organizowanie szkolnych konkursów z języka angielskiego.

2. Organizowanie międzyszkolnych konkursów z języka angielskiego.

7. Współpraca z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół.

3. Przygotowywanie imprez kulturalnych.

4. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, muzeum, wycieczek.
5. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

6. Współpraca z policją.

7. Uczestniczenie w monitorowaniu i ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz innych projektach ewaluacji.

8. Zbiórka artykułów szkolnych na terenie szkoły dla uczniów z rodzin wielodzietnych.
9. Zbiórka artykułów szkolnych na terenie szkoły dla dzieci Polonii mieszkających na Ukrainie.

10. Pozyskanie sponsorów na dofinansowanie wyjazdów na wycieczki dla dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich.

Okres stażu


VIII § 8 ust. 2 pkt 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Praca wychowawcza.

2. Poznanie sytuacji rodzinnych uczniów, poznanie stanu zdrowia uczniów, konsultacje z rodzicami uczniów.

3. Diagnoza problemów edukacyjnych i wychowawczych.

4. Opis i analiza rozpoznanych przypadków.

5. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.

6. Opis i analiza rozwiązania problemów.

7. Przeciwdziałanie patologiom: współpraca z pedagogiem, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i in. instytucjami wspierającymi wychowanie.
8. Efektywna współpraca z rodzicami.

9. Zdobywanie informacji przydatnych w pracy wychowawczej (literatura psychologiczna). Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.