X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19693
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Aneta Krzyżewska-Nowosad
nauczyciel biologii
w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2013 r.

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie trwania stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Cele stażu:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.


WSTĘP

Plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 260. poz. 2593).

§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania do realizacji:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Formy realizacji zadań
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
* Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony z 2003 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie Karty Nauczyciela z dnia 15.07.2004 roku
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego

Dowody realizacji
- Znajomość procedury awansu zawodowego.


2. Poznanie i analizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Formy realizacji zadań
- Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów szkolnego systemu oceniania itp

Dowody realizacji
- Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły.

3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w celu podniesienia jakości pracy szkoły

Formy realizacji zadań
- Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły

- Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną

Dowody realizacji
- Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.
- Dziennik lektur


3. Ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły.

Formy realizacji zadań
- Konstruowanie ankiet, testów

Dowody realizacji
- sprawozdanie


4. Praca w komisjach egzaminacyjnych

Formy realizacji zadań
- Praca w komisji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego.

Dowody realizacji
- Potwierdzenie dyrektora

5. Pedagogizacja rodziców.Współpraca z rodzicami uczniów

Formy realizacji zadań
- Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów.
- Spotkania z rodzicami w ramach tzw. konsultacji dla rodziców.
-Pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne w ramach cyklicznych spotkań.
- Praca z rodzicami uczniów o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych

Dowody realizacji
- Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym

6. Organizacja wycieczek

Formy realizacji zadań
- Wycieczki przedmiotowe w celu wzbogacenia poznanej wiedzy oraz staranne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych OKE.

Dowody realizacji
- Karta wycieczki
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły

7.Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

Formy realizacji zadań
- Organizowanie spotkań dla uczniów biorących udział w konkursach przed planowanym terminem konkursu.

Dowody realizacji
- Zaświadczenia
- dyplomy


§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Zadania do realizacji:
1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.

Formy realizacji zadań
- Wykorzystanie edytora tekstów do tworzenia materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela

Dowody realizacji
- Plan rozwoju

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi pomiaru dydaktycznego

Formy realizacji zadań
- Przygotowanie sprawdzianów i testów, prezentacji multimedialnych

Dowody realizacji
- Wydruki,
- płyty CD

3. Wykorzystanie w pracy platformy edukacyjnej

Formy realizacji zadań
- Przygotowanie zajęć i sprawozdań z wykorzystaniem technik multimedialnych w ramach realizacji Szkolnego Programu Rozwojowego w projekcie „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”*

Dowody realizacji
- Umowa,sprawozdanie


4.Udział w prowadzeniu strony www naszej szkoły.

Formy realizacji zadań
- Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno- wychowawczą

Dowody realizacji
- Wydruki.


§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Zadania do realizacji:
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

Formy realizacji zadań
- Opiekun nauczyciela stażysty.

Dowody realizacji
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
- Dokumentacja własna

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Formy realizacji zadań
- zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów, praktykantów pod moją opieką dydaktyczną

Dowody realizacji
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły,
- scenariusze lekcji,
- recenzje

3. Konsultacje z nauczycielami uczącymi przedmiotów pokrewnych

Formy realizacji zadań
- Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami w ramach współpracy w tzw. Zespole nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


Dowody realizacji
- Notatki.

4. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.

Formy realizacji zadań
- Udostępnianie w bibliotece szkolnej i w Internecie
scenariuszy zajęć, imprez szkolnych, przykładowych testów.

Dowody realizacji
- Notatki,
- potwierdzenia


§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania do realizacji:

1. Opracowanie programu pracy z uczniem z opinią poradni pedagogiczno-psychologicznej. Praca z uczniem zdolnym.

Formy realizacji zadań
- Opracowanie i wprowadzenie do realizacji indywidualnego programu nauczania biologii- praca z uczniem zdolnym
- Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów.

Dowody realizacji
- Program.
- Opis działania,
- dyplomy

2. Opracowanie programu wychowawczego dla klasy objętej wychowawstwem

Formy realizacji zadań
- Opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu wychowawczego zgodnego z założeniami programu wychowawczego szkoły

Dowody realizacji
- Program.


§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, konsultanta CEA

Zadania do realizacji:

1.Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Formy realizacji zadań
- Zdobycie uprawnień egzaminatora - szkolenie dla egzaminatorów organizowane przez OKE Wrocław

- Uczestniczenie w sesjach egzaminacyjnych OKE zgodnie z przydziałem

Dowody realizacji
- Zaświadczenie
- Umowy


§ 8. ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do realizacji:
1.Organizowanie i przeprowadzanie konkursów .

Formy realizacji zadań
- Organizowanie konkursów biologicznych, udział w konkursach zewnętrznych, olimpiadach przedmiotowych

Dowody realizacji
- przykładowe materiały, zdjęcia, potwierdzenia udziału


2.Udział zadaniach związanych z promocją szkoły w środowisku lokalnym.

Formy realizacji zadań
- Udział w Targach Edukacyjnych
- Lekcje otwarte dla uczniów gimnazjów
- Udział w innych zadaniach planowanych przez Zespół ds. Promocji Szkoły.

Dowody realizacji
- przykładowe materiały, zdjęcia, potwierdzenia udziału


3. Współpraca z nauczycielami i współpraca z Samorządem Szkolnym w organizowaniu uroczystości szkolnych

Formy realizacji zadań
- Współorganizacja różnych uroczystości i imprez szkolnych.
- Organizacja uroczystości szkolnych we współpracy z Samorządem Szkolnym

Dowody realizacji
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

4. Udział w realizacji Szkolnego Programu Rozwojowego w projekcie „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”*

Formy realizacji zadań
- Prowadzenie cyklicznych zajęć zgodnie z umową,
- sprawozdania z prowadzonej działalności,
- obsługiwanie platformy e-learningowej

Dowody realizacji
- Umowa,
- sprawozdanie z realizacji projektu


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami

Zadania do realizacji:
1. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych

Formy realizacji zadań
- Prowadzenie i współuczestniczenie w akcjach np. „Sprzątanie świata”

Dowody realizacji
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- dokumentacja własna

2. Współpraca z Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Formy realizacji zadań
- Aktywny udział w pracach PCEiK zgodnie z planem pracy tej instytucji na dany rok szkolny

Dowody realizacji
- dokumentacja własna

3.Opiekun stypendysty**

Formy realizacji zadań
- Opiekun merytoryczny i dydaktyczny ucznia stypendysty w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

Dowody realizacji
- dokumentacja własna


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania do realizacji:
1.Opis i analiza przypadku problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

Formy realizacji zadań
- Zdiagnozowanie problemu, dobór właściwych metod, wyciągnięcie wniosków.

Dowody realizacji
- Opis przypadku

........................................

*realizacja tego zamierzenia możliwa będzie tylko wówczas, gdy moja aplikacja zostanie pozytywnie rozpatrzona.

**realizacja tego punktu będzie możliwa, gdy uczennica otrzyma stypendium.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Uwaga! do każdej formy realizacji zadania warto przyporządkować termin i zrobić wszystko w formie tabeli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.