X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19709
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr inż. Sylwia Dyrbuś
Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Miejsce pracy: Zespół Szkół nr 1
Posiadane kwalifikacje: nauczyciel informatyki i technologii informacyjnej z przygotowaniem pedagogicznym.
Staż pracy w szkole: 6 lat.

CZAS TRWANIA STAŻU: 2 LATA i 9 MIESIĘCY
od 01.09.2006 r. do 31.05.2009 r.


RYBNIK 01.06.2009R.
CEL GŁÓWNY :
ZDOBYCIE AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia
3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(DZ. U. Nr 70 poz. 825), założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i jeszcze bardziej skutecznego oddziaływania na uczniów.
Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz procedurami (Rozporządzenie MEN, Karta Nauczyciela). Przechodząc do realizacji zadań brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
W trakcie realizacji planu dokonywałam bieżącej analizy własnych dokonań
i skuteczności realizowanych zadań. Rozpatrywałam osiągnięcie celów szczegółowych, formułowałam wnioski i sugestie do dalszej pracy. Diagnoza własnych kompetencji na początku stażu umożliwiła mi zrozumienie, na jakim etapie znajduje się rozwój mojej ścieżki i kariery zawodowej. Uświadomiłam sobie mocne i słabe strony. Jasno określiłam posiadane zasoby i te, które jeszcze powinnam uzupełnić. Poznanie przepisów oświatowych, nowoczesnych metod nauczania oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwoliła mi na coraz to lepsze wywiązywanie się z zadań nauczyciela.

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam
w obszarze poszczególnych wymagań.

1. Umiejętność organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Świadectwa i zaświadczenia potwierdzające udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursy, warsztaty.
Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach i kursach. Zarówno na lekcjach informatyki jak i technologii informacyjnej wykorzystywałam nowe metody nauczania, których zastosowanie zaprezentowane zostało na kursach i szkoleniach, w których do tej pory uczestniczyłam:
„Wykorzystanie technik komputerowych w procesie oceniania ucznia liceum”
„Wykorzystanie oprogramowania edukacyjnego w dydaktyce. Matura z informatyki. Ochrona danych w sieci”
„Edukacja informatyczna”
„Ewaluacja szkolnych przedmiotowych systemów oceniania”
Wiadomości, które wyniosłam z tych szkoleń pomogły mi w skonstruowaniu ciekawostek tematycznych wykorzystywanych na lekcji. Przedmiot, którego uczę to przede wszystkim ciągłe uzupełnianie wiedzy, ponieważ w tych obszarach zachodzą najszybsze zmiany. Dla mnie jako nauczyciela informatyki i technologii informacyjnej, najistotniejszą kwestią jest ciągłe nadążanie za postępem technicznym. Muszę na bieżąco śledzić literaturę fachową, mieć stały kontakt z komputerem, internetem oraz czasopismami z tym związanymi. Staram się uczestniczyć w kursach i szkoleniach, które wspomagają i uatrakcyjniają nauczanie tego przedmiotu. Szkolenia te są dla mnie bodźcem do odkrywania coraz to nowych możliwości u uczniów, jak i również u mnie.
Do tej pory uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia rozszerzających wiedzę z tego zakresu:
„Zaawansowana administracja szkolną strukturą informatyczną – PD moduł I” Apple
kurs obejmował 40 godzin
„Administrowanie szkolną siecią komputerową SPD1”
szkolenie obejmowało 40 godzin
„Administrowanie szkolną siecią komputerową SPD2”
szkolenie obejmowało 40 godzin
Szkolenia dotyczące organizacji pracowni komputerowej, przygotowania nauczycieli do pełnienia funkcji administratora, czy technologie informatyczne pogłębiły i utrwaliły moje wiadomości zdobyte w czasie studiów. Wykorzystuję je na bieżąco w pracy w szkole. Pogłębiając swoją wiedzę, staram się przekazywać ją uczniom, którzy chętnie nowe
i atrakcyjne rozwiązania wykorzystują na lekcjach i w pracach konkursowych, biorąc udział w różnych konkursach m.in.:
- Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Intersieć” (uczniowie gimnazjum)
- Międzyszkolny Konkurs Informatyczny o zasięgu wojewódzkim „Infogimus” (uczniowie gimnazjum)
- Konkurs na stronę internetową „DIVERSITY” (uczniowie gimnazjum i liceum)
- Udział w Olimpiadzie Informatycznej
- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie „DialNet Masters”.
Przygotowywałam młodzież do konkursów informatycznych, służyłam pomocą w rozwijaniu umiejętności i zainteresowań uczniów.
Prowadząc w okresie stażu kółko dla uczniów gimnazjum, zauważyłam, że uczniom bardzo podobają się zajęcia związane z programowaniem. Wprowadziłam program Turbo Pascal. Uczniowie bardzo chętnie przychodzili na zajęcia pisząc różne programy. Cieszyła ich możliwość poznania czegoś nowego oraz sprawdzenie swoich umiejętności z zakresu programowania. Młodzież zapoznała się również z podstawami tworzenia algorytmów (schematów blokowych), których formę praktyczną wykorzystali w swoich programach. Uważam, że prowadzone przeze mnie kółko informatyczne rozwinęło oraz poszerzyło umiejętności uczniów gimnazjum w tym zakresie.

W celu prawidłowego rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności przez cały okres stażu obserwowałam i prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Brałam również udział w lekcjach prowadzonych przez mojego opiekuna. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli:
• „Biotechnologia – atuty, sukcesy i problemy”
• „Lekcja otwarta z języka angielskiego - wycieczka do Warszawy”
• „Lekcja otwarta z języka niemieckiego”
• „Promocja szkoły” – prezentacja przedstawiona przez nauczyciela wychowania fizycznego.
Lekcje te pomogły mi na zrozumienie trudu pracy nauczyciela, wymianę doświadczeń oraz nowe pomysły na ciekawe konspekty lekcji. Pozwoliły mi na podniesienie efektywności pracy oraz urozmaicenie zajęć lekcyjnych m.in. konstruowałam testy, sprawdziany. W okresie stażu kończyłam również uzupełniające studia magisterskie na kierunku informatyka, specjalność bazy danych. Studia te pozwoliły mi na wykorzystanie w pracy tematyki baz danych. Doskonaliłam umiejętności współpracy z uczniem zdolnym – programowanie, bazy danych, strony internetowe.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Realizując obowiązki nauczyciela (nie wychowawcy) na swoich lekcjach informatyki czy technologii informacyjnej stosowałam różnorodne formy pracy. Starałam się dostosować wymagania do wszystkich uczniów, niezależnie od sytuacji materialnej. Uczeń słaby miał możliwość nadrobienia zaległości w szkolnej pracowni informatycznej. Pracownia jest wyposażona w oprogramowanie, którego zakupienie może wiązać się z dużym wydatkiem finansowym. Idąc naprzeciw oczekiwaniom ucznia zapewniłam im dodatkową pomoc, możliwość skorzystania z komputerów oraz oprogramowania poza lekcjami.

W okresie całego stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Pani pedagog służyła mi nieocenioną pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów pojawiających wśród uczniów. Pojedyncze przypadki złych zachowań, nieodpowiedniego traktowania przedmiotu, starałam się rozwiązywać z wychowawcami klas. Myślę, że taka współpraca bardzo pozytywnie wpłynęła na uczniów, szczególnie, że odbywała się w atmosferze przyjaźni, wzajemnego wsparcia. Takie zachowanie ze strony pedagoga, czy wychowawcy klasy jest nieodzowne w pracy nauczyciela.

Jako nauczyciel w edukacji informatycznej przygotowałam uczniów do różnych konkursów i olimpiad:
- Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Intersieć” (uczniowie gimnazjum)
- Międzyszkolny Konkurs Informatyczny o zasięgu wojewódzkim „Infogimus” (uczniowie gimnazjum)
- Konkurs na stronę internetową „DIVERSITY” (uczniowie gimnazjum i liceum)
- Udział w Olimpiadzie Informatycznej
- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie „DialNet Masters”
- III Międzynarodowa Cyberiada w grach komputerowych.
Są to konkursy, które cieszą się największym zainteresowaniem ze strony uczniów świadczą o tym osiągnięcia z tej dziedziny:
- zdobycie tytułu laureata I Etapu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Internecie DialNet Masters (4 osobowa drużyna z liceum).
- zajęcie III miejsca w III Międzynarodowej Cyberiadzie w grach komputerowych
(3 osobowa drużyna z gimnazjum). Myślę, że wkład i zaangażowanie w pracę przyniosły oczekiwane efekty i nadal będą przynosić.
Co roku prowadzę szkolenie dla uczniów gimnazjum w klasach III, dotyczące rekrutacji. Nabór do szkół średnich odbywa się elektronicznie, w związku z tym przeprowadzam zajęcia na komputerach, tak aby każdy uczeń zrozumiał zasady naboru oraz potrafił sam zalogować się do systemu. Uczeń poznaje ogólne zasady rejestracji oraz wybór szkół. Zawsze staram się temat przedstawić jasno i czytelnie. Z uczniami, którzy nie posiadają Internetu w domach zakładam konto na lekcji, oraz pomagam wybrać szkołę tzw. ”pierwszego wyboru”. Już 6 rok czynnie biorę udział w pracach Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do liceum. Praca odbywa się na komputerze w systemie rekrutacji firmy „KSEON”


3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Jako nauczyciel informatyki zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że dużą rolę w społeczeństwie odgrywa technologia informacyjna czy informatyka. Jest to ogromny przedział, którego całkowite poznanie jest prawie niemożliwe, dlatego zachęcam uczniów do korzystania z różnych źródeł jak: Internet, programy edukacyjne, encyklopedie multimedialne.
Komputery w pracowni mają oprogramowanie Windows (Microsoft Office, Mac OS X). Staram się tak przygotować tematy lekcji, aby każdy uczeń mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie, poznał zasady oraz różnice działań oprogramowań w różnych systemach operacyjnych.
Młodzieży często komputer kojarzy się z grami, czatami a tymczasem to nieprawda. Staram się stworzyć dobre odzwierciedlenie informatyki tudzież technologii informacyjnej w życiu uczniów, tak aby pokazać jej różne zastosowanie Technologia informacyjna to np. projektowanie stron, zmiana ich wizerunku. Uczniów ciekawią te tematy, szczególnie wtedy gdy pojawia się okazja utworzenia własnej witryny internetowej. Można w wspaniały sposób połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli zabawa a efekt końcowy program lub strona internetowa zamieszczona na serwerze. Wiem, że uczniowie to bardzo lubią a najbardziej podoba im się możliwość oglądania własnej pracy w sieci, jako odrębnego adresu www. Uważam, że nauczany przeze mnie przedmiot stale wiąże się ze zdobywaniem coraz to nowszych doświadczeń, umiejętności co wykorzystuję w procesie dydaktycznym.
Jako nauczyciel co roku jestem przy wprowadzaniu planu lekcji do komputera. Pomagam nauczycielom w projektowaniu i drukowaniu dyplomów, zaproszeń związanych z różnymi konkursami organizowanymi przez naszą szkołę. Opracowałam i zamieściłam stronę internetową szkoły. Stale zajmuję się jej modyfikacją i unowocześnianiem. Obecnie strona jest w PHP 5.0 jest to jeden z nowszych programów służących do projektowania stron. Praca nad stroną zajęła mi bardzo wiele czasu, ale projektowanie jest jedną z moich pasji. Do dnia dzisiejszego jestem opiekunem szkolnej strony. Poprzez moje działania szkolna strona odżyła i istnieje do dziś. Zamieszczam na niej najnowsze newsy, informacje dotyczące życia szkoły. Jako nauczyciel prowadziłam warsztaty internetowe wymiany polsko-czeskiej - stworzyłam podstronę, która znajduje się w linkach strony głównej placówki. Pracuję nad jej szatą graficzną oraz strukturą. Bardzo lubię tę pracę. Ogromną radość sprawia mi również funkcja administratora pracowni oraz konfiguracja sprzętu. W zasadzie przez cały czas trwania stażu, stale pracuję nad siecią w swojej pracowni. Instaluję oprogramowanie, konfiguruję sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne czuwając jednocześnie nad ich prawidłowym działaniem oraz bezawaryjną pracą. Komputery mieszczące się na zapleczach sal lekcyjnych również są pod moją opieką. Staram się aby adresy IP były dobrze dobrane, umożliwiały kontakt ze światem zewnętrznym. Wszystkie te ciekawe doświadczenia staram się przełożyć na lekcje. Uczniowie sami ustalają zadane założenia : tworząc małą sieć, instalując oprogramowanie. Doświadczenia praktyczne pozwalają im wysnuć ciekawe wnioski
i spostrzeżenia, które wykorzystują w życiu codziennym.
Chcę stale rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie informatyki, aby pokazać uczniom, że komputer to nie tylko gry i zło.

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


W okresie całego stażu brałam udział w następujących konferencjach oraz szkoleniach:

• „Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” Wiedza zdobyta podczas tego szkolenia ułatwiła nauczycielom opracowanie szczegółowych form dostosowania wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu.

• „Alkoholizm, narkomania, prostytucja jako przejaw patologii życia społecznego – powstrzymać przemoc” (09.03.2007 r.); Było to bardzo interesujące szkolenie prowadzone przez panią psycholog. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach tego szkolenia przyczyniły się do bardziej sprawnego konstruowania i realizowania Szkolnego Programu Profilaktyki.

• „Zasoby znajdziesz w sobie – trening wzmacniający poczucie własnej wartości i podnoszący samoocenę nauczycieli” prowadzony przez psychologa (04.04.2008 r.). Pani psycholog wykłady teoretyczne przeplatała ciekawymi ćwiczeniami, przez co spotkanie było bardzo interesujące, a wiedza tak przekazywana łatwiejsza do zapamiętania.

• „Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – (22.11.2006 r.);

• „Alkoholizm, narkomania, prostytucja jako przejaw patologii życia społecznego”– powstrzymać przemoc” – (09.03.2007 r.);

• „Zasoby znajdziesz w sobie – trening wzmacniający poczucie własnej wartości i podnoszący samoocenę nauczycieli” (04.04.2008 r.)

• Kurs udzielania pierwszej pomocy (maj 2008 r.)

• Ocenianie kształtujące w pracy dydaktyczno – wychowawczej
(21 listopad 2008 r.)

• Cyberprzemoc (1 kwiecień 2009 r.)

• Szkolenie BHP (1 kwiecień 2009 r.)
Szkolenia oraz kursy w których brałam udział bardzo pomogły mi w pracy
w środowisku uczniów. Myślę, że w dobry sposób poradziłam sobie w sytuacjach trudnych jak i zupełnie nowych, takich jak praca z uczniem słabym, uczniem, który ma problemy
w nauce, uczniem z problemami zdrowotnymi (nauczanie domowe). Starałam się obejmować uczniów odpowiednią opieką oraz nauczaniem, dostosowanym do ich potrzeb.
Przez cały 6 letni okres mojej pracy nie byłam wychowawcą, ale uważam że praca
w gimnazjum i liceum pomogły mi zrozumieć problemy młodzieży dorastającej. Bardzo pomogło mi szkolenie, które przeprowadziła p. psycholog „Zasoby znajdziesz
w sobie – trening wzmacniający poczucie własnej wartości
i podnoszący samoocenę nauczycieli”.
Generalnie wiedza zdobyta w trakcie tych szkoleń czy kursów okazała się bardzo przydatna m.in. na wycieczkach szkolnych, wyjściach do kina czy teatru.

5. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Rozpoczynając pracę w szkole zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas nauczania oraz opieki w czasie wycieczek szkolnych. Odbyłam szkolenie BHP. Zapoznałam się również z :
- założeniami Statutu Szkoły,
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
- Przedmiotowym System Oceniania ,
- Rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz zmian (rozporządzenie MENiS z dn. 29.05.2002 r),
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz zmian (rozporządzenie MENiS z dn. 29.05.2002 r). W szczególności w zakresie obowiązku dokumentowania swoich osiągnięć w okresie odbywania stażu i wymagań egzaminacyjnych stawianych przed nauczycielami ubiegającymi się o awans zawodowy. Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Pomogły mi również porady opiekuna stażu oraz grona nauczycielskiego. Nieustannie aktualizowałem swą wiedzę dotyczącą obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli, które to na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym.

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przez mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Myślę, że potrafię odpowiednio zaplanować
i zorganizować własny warsztat pracy. Zamierzone działania analizuję i oceniam, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je. W swojej pracy uwzględniam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego,: kursy, szkolenia podwyższając własne kompetencje zawodowe. W przyszłości chcę uzyskać kurs egzaminatora z informatyki.
Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu informatyki, technologii informacyjnej ale nie tylko również pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły. Aktywnie uczestniczę w realizacji zadań szkolnych m.in. rekrutacja.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniałam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Obiektywnym potwierdzeniem, iż rzeczywiście cel ów został przeze mnie osiągnięty będzie nadanie mi stopnia nauczyciela mianowanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.