X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19705
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

WSTĘP

Dnia 1 września 2010 roku złożyłam wniosek do dyrektora szkoły o umożliwienie mi odbycia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego, dokonałam autoanalizy swojego dorobku nauczycielskiego i opracowałam plan rozwoju zawodowego, biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, zgodnie ze statutem i kierunkiem rozwoju szkoły. Plan został przyjęty i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Okres stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.
Staż rozpoczęłam w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie, w której jestem zatrudniona od 2000r. Zajęcia zawsze dają mi wiele satysfakcji, jednocześnie stawiają przede mną coraz to nowe wyzwania, mobilizując do stałego podnoszenia kwalifikacji i poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań. Cieszy mnie, gdy moi uczniowie rozwijają swoje zdolności, osiągają sukcesy, a przede wszystkim pokonują trudności. Na co dzień staram się stworzyć takie warunki pracy w klasie, aby każdy, nawet słaby uczeń, czuł się doceniony i miał szansę odnieść sukces na miarę swoich możliwości. Dlatego ważne jest dla mnie dobre przygotowanie uczniów do uzyskania satysfakcjonującej oceny z przedmiotu.
Przez okres mojej pracy próbowałam wpoić moim uczniom odpowiednie postawy usprawniające ich funkcjonowanie w szkole i w rodzinie, oraz starałam się motywować do wszechstronnego rozwoju, eliminując niewłaściwe zachowania. Dążyłam do ukształtowania ich na dobrych, życzliwych ludzi, otwartych na problemy drugiego człowieka, chętnych do niesienia pomocy, tolerancyjnych i szczerych.
Nieodzowną pomocą w realizacji zadań planu rozwoju zawodowego była dla mnie współpraca z nauczycielami, rodzicami, a także innymi instytucjami. Dzięki temu moja praca była bardziej efektywna.
Ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego umożliwiło mi dalszy, pełniejszy rozwój zawodowy, który mam nadzieję przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły. W okresie stażu systematycznie realizowałam zadania ujęte w planie rozwoju, analizowałam je i krytycznie oceniałam ich przydatność w swojej pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Podczas stażu dużo uwagi poświęciłam doskonaleniu własnego warsztatu pracy, pogłębiałam wiedzę i umiejętności, m.in. brałam udział w różnych formach kształcenia, stosowałam technologię informacyjną i komunikacyjną. Pragnę nadal podnosić swoje kwalifikacje i wzbogacać wiedzę, aby najlepiej służyć uczniom.


Czynności organizacyjne

Opis i analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty, analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Awans zawodowy jest wielką szansą na prestiż zawodowy. Cała procedura awansu wymaga jednak od nauczycieli wielu refleksji, przygotowań, analizy, oceny dotychczasowej pracy, przemyślanych działań i racjonalnie napisanej dokumentacji. Wymagania wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji nakładają na nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu szereg obowiązków. Najważniejszym z nich jest zaplanowanie przez nauczyciela własnego rozwoju zawodowego tak, aby było to z pożytkiem dla niego samego, ale też dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.
Rozpoczynając pisanie planu rozwoju zawodowego przeanalizowałam potrzeby edukacyjne, oczekiwania szkoły w której pracuje. Myślę, że dzięki temu powstał w miarę racjonalnie skonstruowany plan rozwoju zawodowego. Cele które sobie wyznaczyłam były związane z działalnością dydaktyczną i wychowawczą szkoły. Plan uwzględnił założenia Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, potrzeby uczniów, rodziców, współpracowników.
Znajomość prawa jest rzeczą niezbędną dlatego rozpoczynając staż, zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego, a w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2000 r. Nr 70, poz. 825 ze zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593).
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112).
W trakcie stażu systematycznie śledziłam zmiany w prawie oświatowym, odnoszące się zwłaszcza do awansu zawodowego nauczyciela:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Gromadziłam dokumentację z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz odpowiednie materiały (notatki, scenariusze zajęć, ankiety, quizy itp.) poświadczające realizację założonych zadań i przedsięwzięć.
Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego studiowałam literaturę fachową, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami. Aby jeszcze lepiej zrozumieć zasady dotyczące procesu awansu zawodowego brałem udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczycieli”. Ułatwiło mi to opracowane sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności złożonej dokumentacji.
Efekty:
- poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego nauczyciela;
- poznanie niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego;
- skonstruowanie i systematyczna realizacja planu rozwoju zawodowego;
- poznanie sposobu dokumentowania dorobku zawodowego;


Opis i analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

Przez cały okres stażu analizowałam dokumentację szkolną: Statut Szkoły, program wychowawczy, WSO, szkolny plan nauczania, regulamin działania SU, podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Działania te pozwoliły mi dogłębnie poznać strukturę i zasady funkcjonowania szkoły.
Statut Szkoły stanowi zbiór przepisów określających strukturę, zadania i sposób działania placówki. Dokument precyzyjnie określa nazwę placówki, typ, siedzibę, cele i zadania, zasady funkcjonowania organów szkoły, którymi są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski, obowiązki i zadania nauczycieli oraz prawa i obowiązki uczniów.
Wewnętrzny System Oceniania zawiera stwierdzenia, które określają cele wewnątrzszkolnego oceniania osiągnieć edukacyjnych ucznia, założenia szkolnego systemu oceniania, zasady przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego i sprawdzającego. WSO jest opracowywane przez nauczycieli danej szkoły i zatwierdzane przez rade pedagogiczna. Stanowi nadrzędny dokument wobec przedmiotowego systemu oceniania i na jego podstawie nauczyciele opracowują przedmiotowe systemy oceniania.
Wymagania edukacyjne z danego przedmiotu zawiera plan wynikowy. Jest to dokument zawierający informacje o tematach lekcji przewidzianych do realizacji, liczbie przewidzianych godzin, treści kształcenia. Plan taki wymaga od nauczyciela znajomości „Podstawy Programowej”, ułatwia mu prace, pozwala na planowanie pracy dydaktycznej w poszczególnych klasach, dostosowanie treści edukacyjnych do możliwości uczniów i specyfiki szkoły.
Program Wychowawczy zawiera: cele ogólne i zadania szczegółowe, misję i wizję szkoły, powinności wychowawcze każdego nauczyciela, zwyczaje i obyczaje szkoły, zasady współpracy z rodzicami, samorządem terytorialnym.
Aby dobrze znać zmiany jakie zachodzą w sposobie prowadzenia dokumentacji szkolnej ukończyłam szkolenie on-line „Dokumentacja Szkolna 2012/2013” które dotyczyło sposobu monitorowania podstawy programowej, wyboru odpowiedniego programu nauczania, wymagań edukacyjnych i sposobu oceniania.
Efekty:
- wnikliwa obserwacja i wspieranie rozwoju ucznia;
- sprawiedliwa i obiektywna ocen uczniów,
- organizacja według określonych zasad warsztatu pracy wychowawczej;
- stwarzanie możliwości współpracy w atmosferze wzajemnego zrozumienia;
- podnoszenie jakości pracy szkoły w zakresie nauczania i wychowania.


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.1).


W trakcje odbywania stażu w procesie awansu podejmowałam różne działania które miały na celu podniesienie jakości pracy szkoły.

Opis i analiza działań poszerzających umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły

Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez dokonanie analizy wyników sprawdzianów po VI klasie oraz wdrażanie wniosków do dalszej pracy dydaktycznej
Egzamin szóstoklasisty to ważny moment dla ucznia ale tak samo ważny dla nauczyciela. Może on dokonać analizy efektów własnej pracy dydaktycznej. Jako nauczyciel przyrody wielokrotnie przeprowadzałam egzaminy próbne przygotowujące uczniów do sprawdzianu po klasie VI. Przeprowadzałam również testy diagnozujące po klasie III i VI z przyrody oraz języka angielskiego. Sprawdzałam procentowo wzrost lub spadek wyników, porównywałam je do roczników poprzednich, sprawdzałam które zadania były dla ucznia łatwe a które trudne.
Dokonywałam takiej analizy aby modyfikować materiał nauczania w kolejnym roku, zaplanować zajęcia dodatkowe, modyfikować metody i formy pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi. Wnioski z analizy wykorzystywałam w modyfikacji rozkładu nauczania, dokonując zwiększenia ilości testów, sprawdziany dzieliłam na mniejsze partie materiału, zwiększyłam ilość powtórzeń, zróżnicowałam stopień trudności ćwiczeń, systematycznie oceniałam jak również stosowałam indywidualizację pracy na lekcji.
Działania te przynosiły zamierzone efekty.
Efekty:
- podniesie jakości pracy szkoły;
- uczniowie osiągają lepsze wyniki;
- lekcje są ciekawsze;
- nauczyciele stosują nowoczesne metody nauczania;
- uczniowie angażują się podczas lekcji;
Opis i analiza działań w realizacji projektu „Christmas Cards” wymiana korespondencji z uczniami krajów europejskich

Wychodząc na przeciw założeniu, że nauka przez praktykę przynosi większe efekty postanowiłam umożliwić uczniom wykorzystać i utrwalić swoja wiedzę poprzez prowadzenie korespondencji z zaprzyjaźnioną szkołą w której uczniowie uczą się języka angielskiego jako języka obcego.
W grudniu 2012 roku wspólnie ze szkołą partnerska z Danii rozpoczęliśmy projekt, którego celem było nawiązanie współpracy miedzy krajami europejskimi. Założeniem projektu było wykonanie kart świąteczny, opis tradycji świątecznych, przedstawienie uczestników drogą korespondencji listowej. Wybraliśmy właśnie te drogę dla podtrzymania dawnych tradycji.
Projekt rozpoczęłam od znalezienia na forum internetowym szkoły europejskiej, która chciała nawiązać współpracę z inną szkołą w celu praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego swoich uczniów. Po znalezieniu partnerskiej szkoły wybrałam 25 chętnych uczniów .Pierwszym zadaniem każdego z nich było przygotowanie w języku angielskim informacji o sobie, swojej rodzinie i zainteresowaniach. Po zebraniu przygotowanego materiału stworzyliśmy prezentację . Została ona przesłana drogą elektroniczną na adres szkoły w Danii. Kolejnym zadaniem było przygotowanie własnoręcznie wykonanej kartki ze świątecznymi życzeniami. Rodzice również aktywnie włączyli się w projekt przygotowując ozdoby choinkowe. Uczniowie przygotowali również informacje w języku angielskim dotyczące tradycji bożonarodzeniowych, z których również przygotowaliśmy prezentacje . Ostatnim zadaniem było stworzenie książeczki z przepisami na polskie świąteczne potrawy. W książeczce zamieszczono słowniczek.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tym projekcie, dużą motywacją dla nich był czynny udział uczniów z Danii którzy wykonywali te same zadania. Oprócz nowoczesnych technologii komunikacji jak Internet wykorzystałam również tradycyjną formę wymiany korespondencji przez pocztę, a programy tj. Power Point czy
Word były głównymi narzędziami pracy.

Efekty
- doskonalenie sprawności językowych;
- poszerzenie wiedzy na temat kultury i tradycji krajów europejskich;
- rozbudzenie zainteresowań światem;
- rozwijanie zdolności artystycznych;
- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego;
- nawiązanie przyjaźni i uczniami inny krajów;
- sprawne posługiwanie się językiem obcym;
- możliwość wykorzystania nauczanych treści w praktyce;
- uatrakcyjniania procesu dydaktyczno-wychowawczego;
- doskonalenie umiejętności posługiwania się programami Power Point, Word.

Opis i analiza działań w realizacji zadań opiekuna Samorządu Szkolnego.
W latach 2010/2011-2011/2012 pełniłam funkcję opiekuna samorządu szklonego. Celem działalności samorządu było m.in.: uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku, kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania, rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. Przez te lata realizowaliśmy postawione sobie zadania, przygotowywałam akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, prowadziłam zbiórkę rzeczy dla Dom Dziecka w Stawie Kunowskim „Paczka dla Domu Dziecka”, zbierałam datki na pomoc dla Dębu Bartka, organizując sprzedaż stroików i kart świątecznych , przygotowywałam co rocznie wróżby andrzejkowe. Podczas odbywającego się w naszej szkole „Pikniku Rodzinnego” przygotowałam uczniów do występu wokalnego oraz prowadziłam konkursy dla dzieci i rodziców.
Efekty:
- podnoszenie jakości pracy szkoły;
- rozwijanie pozytywnych cech charakteru;
- kształtowanie postawy prospołecznej;
- uwrażliwienie na krzywdę innych ludzi;
- integracja w grupie i ze środowiskiem lokalnym;
- ponoszenie odpowiedzialności za powierzone zadania;

Opis i analiza działań podnoszących jakość pracy szkoły poprzez udział uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych.

Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i różnego typu imprezach szkolnych jest jedną z form zwiększania ich aktywności i atrakcyjną metodą nauczania. Aktywizuje nie tylko uczniów zdolnych, dodaje też wiary w siebie uczniom słabszym. W celu zwiększenia motywacji dzieci i młodzieży do pracy przygotowuję konkursy o różnym stopniu trudności i tematyce. W okresie stażu zorganizowałam konkursy do których opracowałam regulamin i przeprowadziłam je na terenie szkoły:
- konkurs wiedzy „Podróż po Wielkiej Brytanii”- listopad 2010,
- konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych – maj 2013
- konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy – grudzień 2010
- konkurs na najciekawszy strój karnawałowy – choinka 2010
- konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej – czerwiec 2010
- konkurs kulinarny – charakterystyczna potrawa wybranego kraju UE – czerwiec 2010
- konkurs plastyczny „Polska w oczach dziecka” dla klas I-III –czerwiec 2010
- konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną – grudzień 2011
- konkurs na najładniejszą kartkę walentynkową – luty 2011
- konkurs na najzabawniejszy strój – pierwszy dzień wiosny – marzec 2011
- konkurs na najzabawniejsze przebranie w pierwszy dzień wiosny – marzec 2011
- etap szkolny konkursu kuratoryjnego matematyczno – przyrodniczego -2011, 2012

Efekty:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój nauczyciela,
- podniesienie wartości procesu dydaktyczno-wychowawczego,
dla ucznia:
- rozwijanie zainteresowań i umiejętności,
- kształtowanie pozytywnych emocji,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
- kształtowanie postaw prospołecznych,
- odpowiedzialność za powierzone im zadania,
- możliwość podzielenia się swoimi uwagami i problemami,
dla nauczyciela:
- nabywanie umiejętności organizacyjnych,
- kształtowanie kreatywności i pomysłowości


Opis i analiza działań w zakresie wzbogacania metod pracy dydaktycznej poprzez stosowanie metod aktywizujących

Aktywność uczniów jest ważna w procesie zdobywania wiedzy. Bierne przyswajanie wiadomości utrudnia uczniom ich zrozumienie i wykorzystywanie w praktyce, a wiedza przekazywana w postaci gotowej jest powierzchowna i nietrwała. Dzieci dążą do rozszerzania swojej wiedzy, starają się zrozumieć świat i poszukują dla siebie miejsca w otaczającym je środowisku. Przejawiają potrzebę poznawania, poszukiwania i odkrywania wszystkiego, co znajduje się w ich otoczeniu. Chęć uczenia ujawniają poprzez naturalną ciekawość. Dlatego nauczyciel powinien dbać o to, aby praca na lekcjach była aktywna i twórcza. Osiąganie zamierzonych celów zależy przede wszystkim od tego, jakie metody i formy stosuje się na zajęciach. W prawidłowo zorganizowanym procesie dydaktycznym rola nauczyciela polega na stwarzaniu warunków i sytuacji pobudzających uczniów do aktywności, kierowaniu ich aktywnością poznawczą podczas zdobywania wiedzy oraz czuwanie nad jej wykorzystaniem.
Metody aktywizujące ułatwiają proces uczenia się, czyniąc naukę bardziej urozmaiconą, a przez to przyjemniejszą i łatwiejszą. Ożywiają atmosferę w klasie, często dają niespodziewane efekty w pracy z uczniami słabszymi. Uczniowie, którzy często na zajęciach pracują metodami aktywnymi są bardziej samodzielni, bardziej krytyczni, łatwiej formułują sądy i opinie, chętniej i odważniej biorą udział w dyskusjach i wystąpieniach.
W czasie zajęć, które prowadzę, często wykorzystuję metody aktywne. Pracę tymi metodami stosuję na wszystkich zajęciach.
Metody aktywizujące najczęściej stosowane przeze mnie to:
Aktywny wykład- jest to zazwyczaj wprowadzenie informacji przyrodniczej, czas takiego mini wykładu nie przekracza 10 minut. Mówię dość głośno i dynamicznie, gestykuluję, staram się utrzymać kontakt wzrokowy. Na koniec zadaję pytania dotyczące informacji.
Burza mózgów, czyli fabryka pomysłów- zajęcia traktuję jako metodę zabawową. Kształtuje ona pomysłowość i wyobraźnię. Pomysły czasami są banalne, codzienne, fantastyczne. Metodę tą stosuję jako rozgrzewkę umysłową na początku zajęć, do ustalenia zakresu posiadanej wiedzy przez uczniów, dla utrwalenia zdobytej wiedzy, dla najlepszego rozwiązania jakiegoś problemu. Są to, np. zabawy w skojarzenia- podaj osiem skojarzeń do wyrazu „kitchen”
Praca z tekstem- stosuję kilka zabaw na podstawie tekstu- wyszukiwanie w tekście odpowiedzi na pytania do tekstu (praca w grupach) i zapisywanie na kolorowych paskach papieru odpowiedzi. Później układamy kolorowy „dywanik” według logicznego ciągu zdarzeń, segregujemy te wydarzenia na bardziej i mniej ważne, prawdziwe i fikcyjne.
Drama- jest to forma świadomej improwizacji, która opiera się na określonym temacie. W dramie zachęcam dzieci do wykorzystywania wyobraźni, ruchu, mowy. Najbardziej istotne jest w niej autentyczne przeżywanie emocji odgrywanej postaci. W dramie nie ma publiczności, wszyscy biorą w niej udział. Często jestem również uczestnikiem dramy. Całą uwagę staram się skierować na cel, którym jest zrozumienie cudzych przeżyć, emocji, nieważne są uzdolnienia aktorskie uczniów. Drama przyczynia się do wewnętrznego rozwoju ucznia, uczy koncentracji na sobie i innych, rozwija kreatywność, dodaje pewności siebie i pobudza inicjatywę. Najczęściej proponuję temat, który niesie jakiś konflikt, czy problem.
Lista pytań - przykładem takiej metody może być zabawa w wywiad. W sławną postać wciela się jeden z uczniów, a pytania zadawane są w oparciu o wcześniejszy przykład wywiadu. Dzięki tej metodzie pogłębia się motywacja i zaciekawienie nauką, a uczniowie stają się dociekliwi i odważni.
Gorące krzesło - Jedna osoba siada przed klasą na krześle, a reszta uczniów zadaje pytania na określony temat. Obowiązuje forma grzecznościowa. Uczeń siedzący przed klasą wciela się w jakąś postać, na przykład jakieś zwierzę. Trzymając się tej roli, odpowiada na pytania kolegów, którzy starają się odgadnąć, kim dana osoba jest.
Mapa mentalna- metoda ta umożliwia opracowanie problemu, służy uporządkowaniu myśli. Pozwala na szybkie i łatwe zapamiętywanie potrzebnych informacji. Realizowałam ją w formie kwiatu, postaci.
Odgrywanie ról, scenek, drama ( inscenizacja) - odgrywanie ról z własnego życia np. w sklepie czy u lekarza powoduje, że uczniowie lepiej poznają swoje reakcje, emocje, poznają sposób myślenia i reagowania innych ludzi, zbliżają się do odgrywanych postaci. Drama to sposób pracy z uczniem, którego podstawą jest fikcja, wyobrażeniowa sytuacja, powstająca, gdy kilka osób we wspólnej przestrzeni przedstawia coś co nie jest w danym czasie obecne, używając jako środków wyrazu swoich ciał i głosów. Istotą dramy jest odgrywanie ról i wyobrażeniu sobie określonych sytuacji. W celu pobudzenia wyobraźni uczniów dobrze jest wykorzystywać rekwizyty. Np. podczas wcielania się w postacie baśniowe wykorzystać elementy stroju baśniowej postaci.
Gry i zabawy dydaktyczne- metoda twórcza pobudzająca dzieci do działania w mówieniu, pisaniu, obserwowaniu. Staje się bardzo często dla dziecka źródłem sukcesu. Ćwiczenia integrujące stanowią odrębną grupę - ich celem jest integracja grupy, tworzenie dobrej atmosfery, poznawanie swoich poglądów i opinii. Ćwiczenia tego typu zazwyczaj rozpoczynają lekcję i często nazywane są „ Łamaniem lodów”. Jednym z ćwiczeń służących wzajemnemu poznaniu się dzieci szczególnie w klasach czwartych są „Wizytówki”. Każdy uczeń wypisuje na karteczce swoje nazwisko i imię i chodząc po klasie przedstawia się w j. obcym. Puzzle, to zabawa w czasie której uczniowie chodzą po klasie i starają się znaleźć osoby, które mają z nimi cechy wspólne np. miesiąc urodzenia, ulubiony kolor.
Piosenki. - mają one funkcję nie tylko motywującą, ale również integrującą ( piosenki są śpiewane przez wszystkie dzieci), terapeutyczną ( śpiew niweluje stany lękowe), dydaktyczną ( struktury wprowadzane w piosence są lepiej zapamiętywane)
Metody oglądowe - pokaz, demonstracja, pomoce wizualne. Ich celem jest zapamiętywanie poprzez aktywizację percepcji wzrokowej. Toteż podczas prezentacji słownictwa wskazane jest wykorzystywanie plansz, plakatów, ilustracji, rekwizytów, filmów video, foliogramów. Metoda stosowana przeważnie do prezentacji nowego słownictwa, rzadziej do powtarzania wcześniej przerobionego materiału.
Metoda projektu - pracując tą metodą rozwijamy u uczniów umiejętność współpracy w grupie, obserwowania rzeczywistości, wdrażania zdobytej wiedzy do praktycznego działania, samooceny i osiągania samodzielności. Projekty rozwijają wyobraźnię, uczą sposobów zdobywania wiedzy, docierania do źródeł. Uczniowie realizując zadanie korzystają z różnych źródeł i technik. Zakończenie projektu kończy się prezentacją, ewaluacją i podsumowaniem.
Przykładowe tematy projektów: Christmas, seasons of the year, famous people, holidays...
Praca w grupach- staram się dobierać grupy na zasadach zmienności. Praca w grupach uczy współpracy, współzawodnictwa, doskonali komunikacje z innymi uczniami, aktywizuje wszystkich uczniów.
Praca metodami aktywnymi miała na celu podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez pobudzanie ucznia do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań, stworzenie warunków do pracy indywidualnej, grupowej. Kształtowanie u ucznia wiary we własne siły i umiejętności, uaktywnienie ucznia, rozbudzanie ciekawości oraz potrzeby współzawodnictwa motywowały do aktywnego udziału w zajęciach.
Prowadziłam zajęcia metodami aktywnymi tak, aby panowała na nich swoboda, samodzielność, właściwy klimat twórczy, dyskretnie inspirowałam i kierowałam rozwojem uczniów ich zdolnościami i zainteresowaniami.
Efekty:
- poznanie nowych metod, form pracy z materiałem programowym,
- poszukiwanie nowych rozwiązań problemów,
- zdobycie doświadczeń w pracy z uczniami oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami prowadzącymi podobne zajęcia,
- opracowywanie metod w oparciu o fachową literaturę, a tym samym doskonalenie swojego warsztatu pracy,
- zwiększenie zainteresowania nauką wśród uczniów,
- kształtowanie samodzielności uczniów, poczucie integracji ze szkołą,
- kształtowanie wrażliwości uczniów, poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką.

1. Doskonalenie kompetencji zawodowych

Opis i analiza działań mających wpływ na doskonalenie kompetencji zawodowych

Praca nauczyciela i wychowawcy wymaga nieustannego podwyższania umiejętności i doskonalenia warsztatu pracy. W obecnej koncepcji pracy szkoły nauczyciel występuje w roli organizatora pracy uczniów, umiejętnie zachęcającego ich do samodzielnego rozwoju. Pociąga to za sobą zmiany i wymaga doskonalenie warsztatu pracy. Potrzeba wielokierunkowych oddziaływań w pracy nauczyciela i wychowawcy zmusza do podnoszenia, aktualizowania i poszukiwania skutecznych metod pracy.
Pracując jako nauczyciel i wychowawca zawsze dbałam o podniesienie jakości mojej pracy jak i jakości pracy szkoły biorąc aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. W okresie poprzedzającym staż ukończyłam Filologię angielską z dyplomem licencjata na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe Przyroda – Człowiek – Środowisko. Odbyłam również szkolenie metodyczne w Richard Language Collage Bounermouth w Wielkiej Brytanii na które uzyskałam dofinansowanie w ramach Programu Sokrates-Comenius, szkolenie metodyczne z języka angielskiego finansowane przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności w Warszawie.
W okresie stażu warsztat pracy wzbogacałam poprzez nowe doświadczenia i zdobytą wiedzę, uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
• Szkolenie z zakresu profilaktyki i zapobieganiu uzależnieniom, szkolenie dotyczyło przemocy, mobbing, agresji, przeciwdziałaniu uzależnieniom narkotykowym oraz alkoholizmowi – organizator Studio Profilaktyki Społecznej Kraków 2010
• szkolenie metodyczne „Slow, evolving and kinaesthetic”, szkolenie doyyczyło technik wspomagających motywacje, gry i zabawy w nauczaniu jezyka obcego, sposobów zapewnienia łagodnego przejścia z I do II etapu kształcenia – organizator wydawnictwo Macmillan 2010
• szkolenie metodyczne „In Quest of the Real Shape of Words” szkolenie dotyczyło indywidualizacji w pracy ucznia, technik pracy z grupą, etapowości w rozwijaniu umiejętności czytania w edukacji wczesnoszkolnej - organizator wydawnictwo Macmillan 2011
• szkolenie on-line „Dysleksja” szkolenie dotyczyło rozpoznawania dysleksji u różnych grup wiekowych, systemowego wsparcia dla nauczycieli, oceniania ucznia dyslektycznego, technik pracy dotyczących czytania i pisania – organizator wydawnictwo Pearson 2011
• wykład Ireny Dziedzic „Skutecznie, nowocześnie, z pasja” szkolenie dotyczyło atrakcyjnych metod przekazywania treść ci przyrodniczych, zmian w podstawie programowej, realizacji podstawy przy korzystaniu z podręcznika „Tajemnice przyrody”– wydawnictwo Nowa Era 2012
• szkolenie on-line „Dokumentacja Szkolna 2012/2013” szkolenie dotyczyło monitorowania podstawy programowej, programu nauczania, rozkładu nauczania, wymagań edukacyjnych, oceniania WSO, testów diagnostycznych, i różnicujących, oceniania zewnętrznego i wewnętrznego - wydawnictwo Pearson 2012
• warsztaty dotyczące programu eTwinning, szkolenie dotyczyło ogólnej koncepcji programu, rejestrowaniu się jako uczestnik, poszukiwaniu partnerów do projektów, poszukiwaniu ciekawych pomysłów na projekt – organizator Narodowe Biuro Programu eTwinning 2012
• warsztaty metodyczne „Old tricks, new tools – efective vocabulary and grammar development” szkolenie dotyczyło prezentacji nowego podręcznika, propozycji typów zadań na egzaminie po klasie VI, – organizator wydawnictwo Express Publishing 2012
• warsztaty dotyczące programu eTwinning – organizator Narodowe Biuro Programu eTwinning 2012
• Motywowanie uczniów do nauki – metody i techniki wspomagające proces uczenia się w tym metody aktywne” rada szkoleniowa 2012
• Konferencja metodyczne „Teaching and exam preparation – a Sound approach” szkolenie dotyczyło rozwijania umiejętności uczniów, technik i materiałów do nauczania języka angielskiego pod kątem sprawdzianu po klasie VI, motywowania uczniów oraz wspomaganie umiejętności mówienia–organizator wydawnictwo Macmillan 2013
• Konferencja metodyczna „Children gamified, Mądra Cyfryzacja, Banishing Butterflies – Preparing for the Sprawdzian Szóstoklasisty” szkolenie dotyczyło wykorzystaniu nowoczesnych technik ITC, wykorzystaniu tablicy interaktywnej, sprawdzianu po klasie VI z języka obcego – organizator Wydawnictwo Pearson 2013

Wszystkie ukończone formy pozwoliły mi na wymianę poglądów, doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego. Były okazją do dzielenia się wiedzą na temat ciekawych rozwiązań metodycznych, metod i form pracy, które podnoszą skuteczność oddziaływań pedagogicznych i wychowawczych. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pozwoliło mi na poprawę poziomu nauczania. Jestem przekonana, że działania te wpłynęły na mój rozwój w wielu płaszczyznach pracy zawodowej oraz zaowocowały podniesieniem poziomu pracy mojej szkoły.

Opis i analiza działań w zakresie wzbogacania metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez samodzielne studiowanie literatury fachowej oraz strony internetowe

Samodzielnie studiowałam literaturę metodyczną i pedagogiczną w celu uzupełniania swoich wiadomości i zdobywania nowych umiejętności. Regularnie czytałam pisma metodyczne (The Teacher, English Teaching Professional) zdobywaną wiedzę wykorzystywałam na zajęciach. Swój warsztat wzbogacałam również wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np. www.angliści.pl, www.oup.com, www.longman.com.pl, www.anglomaniacy.pl i tym podobne. Przez okres trwania stażu przeczytałam wiele poradników dotyczących rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, różnych modeli wychowania i ich wpływu na zachowanie , sukcesy i porażki ucznia. Pracę wychowawczą ułatwiały mi między innymi takie pozycje jak : „Jak wychować dziecko i nie oszaleć” Kevina Lemana, „Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży” Marii Tyszkowej, „Trudne dziecko” Janet Poland.
W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z gotowych materiałów zamieszczanych na anglojęzycznych stronach internetowych(www.eslgamesworld.com, kidseslgames.com, www.englishbanana.com, www.busyteacher.com, www.go4english.com, www.agendaweb.com), które charakteryzują się bogactwem rozwiązań i różnorodnością pomysłów.


Opis i analiza działań podnoszących jakość pracy poprzez współprace z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw Longman i Express Publishing.

Jako nauczyciel języka angielskiego podejmowałam decyzje co do wyboru podręczników i różnorodnych pomocy naukowych. Aby podejmować optymalne decyzje organizowałam konsultacje z doradcami metodycznymi wydawnictw językowych , a w szczególności Egis, Pearson Longma. Brałam udział w konferencjach promujących podręczniki i obudowę do kursu. Dobór właściwego podręcznika jest bardzo ważny i ma służyć równomiernemu, a równocześnie zindywidualizowanemu nauczaniu języka angielskiego.
Brałam udział w szkoleniach metodycznych organizowanych przez te wydawnictwa. Przedstawiciel wydawnictwa Express Publishing przeprowadził szkolenie dotyczące wykorzystania przenośnej tablicy interaktywnej eBeam EDGE, która została zakupiona dla naszej szkoły.

Efekty:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli
- wzbogacenie warsztatu pracy
- swobodny i łatwy dostęp do urządzeń multimedialnych
dla uczniów:
- współudział w nowoczesnym i innowacyjnym procesie dydaktyczno- wychowawczym
- kształcenie aktywności własnej
- zapoznanie się przez uczniów z nowymi i aktywizującymi metodami uczenia się.
dla nauczyciela:
- uatrakcyjnienie zajęć i nowe metody i formy aktywizujące.
- podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej oraz kompetencji zawodowych.
- satysfakcja z umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

Opis i analiza działań podnoszących jakość pracy szkoły poprzez aktywne uczestnictwo w dodatkowych działaniach wynikających z potrzeb pracy szkoły

Opracowanie i aktualizacja dokumentacji szkolnej zgodnie z potrzebami.
W trakcie odbywania stażu opracowałam PSO języka angielskiego i przyrody dla klasy IV zgodnie z nowa podstawą programową. Razem z przydzielonymi osobami dokonałam aktualizacji Statutu Szkoły. Wraz z zespołem nauczycieli układałam plan lekcji oraz plan dyżurów.

Praca w komisji przeprowadzającym ewaluację wewnętrzną i w zespole nadzorującym przy sprawdzianie szóstoklasistów
W trakcie odbywania stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu do sprawa ewaluacji wewnętrznej. W 2010/2011 opracowałam i przeanalizowałam ankietę, której celem było zilustrowanie realizacji nowej podstawy programowe w klasie I. Sformułowałam wnioski wynikające z analizy. W roku szkolnym 2011/2012 byłam przewodniczącą zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu po klasie szóstej.
Efekt:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły;
- usprawnienie pracy;
dla ucznia:
- w jasny sposób regulują relacje między uczniem i nauczycielem;
- w przystępny sposób przedstawienie zasad, praw i obowiązków
dla nauczyciela:
- usprawnianie pracy;
- jawność przepisów obowiązujących ucznia i nauczyciela;

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.2 pkt.2).


Opis i analiza działań dotyczących wykorzystania techniki komputerowej w pracy pedagogicznej

W dzisiejszych czasach wykorzystanie w pracy nauczyciela technologii informacyjnej i komunikacyjnej to konieczność. Dlatego w pewnym momencie mojej pracy stanęłam przed koniecznością opanowania umiejętności posługiwania się komputerem. Początkowo wydawało mi się to nie do przebrnięcia ale że nigdy nie poddaje się i dążę do obranego celu szybko opanowałam tę umiejętność. Dziś nie wyobrażam sobie pracy nauczyciela bez umiejętności obsługi komputera i stosowania technologii informacyjnej. Jest mi ona potrzebna na każdym etapie mojej pracy.
Korzystając z technologii informatycznych, jednocześnie poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Wiele nauczyłam się sama. Dużo podpatrzyłam, obserwując pracę innych osób, ale żeby moja wiedza była bardziej ugruntowana i fachowa, ukończyłam t kurs „Media- Technologia komputerowa „ oraz „Podstawy Internetu w dydaktyce”. Ciągle rozwijam swoje umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej, gdyż wiedza ta stała się konieczna, aby czuć się nauczycielem zaspakajającym dzisiejsze potrzeby ucznia.
Technologia komputerowa pozwoliła mi na szybkie, poprawne i estetyczne opracowanie wszelkiego rodzaju planów i programów wykorzystywanych w pracy nauczyciela. Posługując się komputerem, mogłam wykonać szereg gadżetów okolicznościowych niezbędnych przy organizacji imprez szkolnych, a także pomocy wykorzystywanych na zajęciach lekcyjnych.
Komputerem posługuje się także podczas pisania oceny opisowej uczniom klas I - III. Mam też możliwość przechowywania wszystkich danych związanych ze szkołą i pracą nauczyciela w formie elektronicznej. Przenoszenia ich dzięki przenośnym nośnikom pamięci.
Praca z komputerem pozwoliła mi przybliżyć uczniom świat. Do tej pory często moim uczniom o wielu rzeczach potrafiłam opowiedzieć, lecz nie miałam możliwości ich pokazania. Komputer umożliwił mi tworzenie prezentacji multimedialnych, co pomogło dzieciom lepiej przyswajać treści edukacyjne. W szczególności informacje z działu kulturoznawstwa. Przygotowałam liczne prezentacje dotyczące tradycji świątecznych, kultury, zwyczajów, zabytków oraz codziennego życia. Bardzo pomocne było uczestnictwo w projekcie eTwinningu w którym uczniowie mogli poznać życie i tradycje innych narodów.
Duże znaczenie w pracy z dziećmi w nauczaniu wczesnoszkolnym ma nauka poprzez zabawę. Dzięki technologii informacyjnej mogłam tę formę pracy wykorzystywać. Gry edukacyjne, które stosowałam w pracy z dziećmi oprócz zabawy uczyły dzieci zasad pisowni, logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem, spostrzegawczości wzrokowej, poprawnego liczenia. Dostarczały im wielu wiadomości na temat środowiska.

Stosowanie Internetu w życiu codziennym i zawodowym:
W obecnych czasach, przy aktualnym zaawansowanym poziomie technologii informacyjnej, komputerowej i komunikacyjnej w kraju i na świecie, podstawowym narzędziem pracy nauczyciela staje się komputer. Coraz trudniej wyobrazić sobie realizację jakichkolwiek działań związanych zarówno z pracą zawodową, jak i życiem prywatnym, bez wsparcia urządzeń multimedialnych. Realizując zadania nauczyciela na bieżąco korzystam z technik komputerowych i komunikacyjnych.
Komputerowe programy edukacyjne i Internet są wykorzystywane przez mnie na lekcjach j. angielskiego i przyrody. Wraz z uczniami pracujemy z płytami dołączonymi do podręczników. Internet jest niezbędny w pracy nauczyciela w trakcie awansu zawodowego. Przez cały okres stażu podczas przygotowywania się do zajęć korzystałam z licznych portali internetowych i programów edukacyjnych (edux.pl, longman.pl, macmillan.pl, profesor.pl, anglomaniacy.pl, schoolaris.pl, englishkidsfun.com, englishexercises.org, agendaweb.com, itp.). Czerpałam pomysły, oraz analizowałam i przystosowywałam zamieszczone scenariusze zajęć do potrzeb własnych i danej grupy. Śledziłam na bieżąco informacje zawarte w tzw. newsletterach (biuletynach informacyjnych), które otrzymywałam drogą elektroniczną od wydawnictw językowych.
Wykorzystywałam program Microsoft Word do przygotowania gazetek szkolnych i sprawozdań przygotowywanych na rady pedagogiczne. Prowadziłam kącik informacyjny dotyczący Programu eTwinning – partnerstwo szkół, w którym informowałam o założeniach programu, aktualnych zadaniach i stopniu ich realizacji.
Dzięki sieci internetowej mam szybki dostęp do informacji zarówno merytorycznych, jak i dydaktycznych. Mogę na bieżąco śledzić zmiany w przepisach prawa oświatowego. Oferty szkoleń i kursów. Poszukiwać rozwiązań moich problemów dydaktycznych i wychowawczych. W tym celu zalogowałam się do wielu portali edukacyjnych gdzie mogłam korzystać z zamieszczanych materiałów i pomocy dydaktycznych, wymieniać poglądy z innymi nauczycielami, sama publikować swoje materiały. Systematycznie otrzymuję pocztę elektroniczną z wykazem dodawanych materiałów. Dzięki temu, także tą drogą mam dostęp do najnowszych, interesujących mnie informacji.
Internet jest dla mnie źródłem wiadomości, które wykorzystuje dla własnych potrzeb i dla potrzeb dzieci. Mogę w sposób szybki i wygodny zaspokajać na bieżąco ciekawość dzieci, wyszukując potrzebne wiadomości.
Korzystając z programu Microsoft Word przygotowywałam różnego rodzaju materiały dydaktyczne: pomoce wizualne, testy i sprawdziany, dodatkowe ćwiczenia, zadania na ocenę celującą, karty pracy ucznia, scenariusze zajęć, dokumentację semestralną, dokumentację awansu zawodowego.
Motywowałam uczniów do wykonywania prac dodatkowych o charakterze prezentacji multimedialnych wykonywanych przy użyciu programu Power Point czy Microsoft Word, które następnie przedstawiane były podczas lekcji jako dodatkowe pomoce dydaktyczne prezentujące nowy materiał lub utrwalające już wprowadzony.
Zastosowanie techniki komputerowej niejednokrotnie skraca czas mojej pracy jaki trzeba poświęcić na przygotowanie się do zajęć. Komputer w pracy nauczyciela to nie tylko narzędzie do przepisywania tekstów, liczenia różnych statystyk, tworzenia zaproszeń, dyplomów, podziękowań dla rodziców, nauczycieli czy instytucji. Komputer to niejako klucz do nieograniczonego zasobu wiedzy jakim jest oczywiście Internet.

Wykorzystanie w procesie dydaktycznym urządzeń multimedialnych oraz narzędzi ICT
Stosując różnorodne metody pracy wykorzystywałam przy tym urządzenia multimedialne: komputer, telewizor, magnetofon, rzutnik, itp. Praca tylko z podręcznikiem jest z pewnością mniej atrakcyjna, dlatego wykorzystywanie urządzeń multimedialnych zwiększą stopnień zainteresowania uczniów lekcja, wprowadzanym materiałem.
Podczas zajęć komputerowego koła języka angielskiego korzystałam z nowoczesnych technologii informacyjnych w celu pozyskiwania informacji i stosowaniu ich w zajęciach. Uczniowie bardzo chętnie wykonywali ćwiczenia językowe umieszczone na stronie www. agendaweb.com, przygotowywali prezentacje o tradycjach świątecznych czy świętach narodowych krajów anglojęzycznych. Ćwiczenia testowe online pomagają w procesie dydaktycznym nauczania języka obcego, uczniowie ćwiczą zarówno wymowę jak i pisownie, mogą sprawdzać swoje umiejętności i wiedzę, uczą się na swoich błędach gdyż mają możliwość sprawdzenia poprawności wykonania ćwiczenia. Różnorodność sosowanych technik sprawia że uczniowie bardziej angażują się w swoja prace.

Pozyskanie pracowni językowej, zwiększenia ilości multimedialnych pomocy dydaktycznych.
W 2010 roku ściśle współpracując z dyrektorem szkoły pozyskaliśmy pracownię językową. Pomoce naukowe zostały zakupione ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2011 r. W roku 2012 w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody pozyskaliśmy kolejne pomocy dydaktyczne, które wykorzystuje w nauczaniu przyrody: filmy przyrodnicze na płytach DVD, programy multimedialne do nauczania przyrody czy gry dydaktyczne.W ramach współpracy z wydawnictwami pozyskałam podręczniki szkolne, podręcznik multimedialne z oprogramowaniem dla klas I – III, dodatkową literaturę i pomoce dydaktyczne.

Na pewno w dalszym ciągu w swej pracy będę wykorzystywała technologię informacyjną i komunikacyjną, gdyż praca nauczyciela bez tych elementów jest dla mnie bardzo uboga, a wręcz niemożliwa. Uważam bowiem, że w dzisiejszych czasach młode pokolenie, które wychowujemy, ma pewne wymagania, którym nauczyciel musi sprostać.
EFEKTY
dla szkoły :
- podnoszenie jakości pracy szkoły
- możliwość samodoskonalenia się nauczyciel
dla uczniów:
- rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
- urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
- kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej
- zdobywanie nowych umiejętności
- rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi
- rozbudzenie zainteresowania przyrodą
- umiejętność odnajdywania informacji w zasobach internetowych
dla nauczyciela:
- rozwój poprzez samokształcenie
- podniesienie skuteczności procesu dydaktycznego i wychowawczego
- poszerzanie wiedzy merytorycznej i metodycznej
- otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji
- dokumentacja prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie
- oszczędność czasu


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć (§ 8 ust.2 pkt.3)

Opis i analiza działań dotyczących umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom.
Na bieżąco gromadzę i opracowuję materiały przydatne w pracy nauczyciela języka angielskiego i przyrody. Udostępniam swoje opracowania innym nauczycielom. Scenariusze organizowanych apeli, scenariusze lekcji, testy diagnozujące, zadania dla uczniów zdolnych, prezentacje. Zainteresowani nauczyciele mogę w każdej chwili skorzystać z moich materiałów.
Są to między innymi:
- scenariusze uroczystości szkolnych: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Europejski, Dzień Języków Obcych, Witaj wiosno!
- materiały edukacyjne: „Metody aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego”, „Metody i formy pracy z uczniem zdolnym”, „Wykorzystanie narzędzi ICT w nauczaniu”, „Dysleksja – metody i formy ułatwiające naukę języka obcego”
- podręcznik do nauki przyrody i języka angielskiego pozyskane od wydawnictwa Nowa Era i Pearson.
- plansze i plakaty;
- pomoce dydaktyczne;
- nagrania piosenek;
- dodatkowe karty pracy;
Prowadzenie zajęć otwartych
Praca nauczyciela i wychowawcy wymaga nieustannego podwyższania umiejętności i doskonalenia warsztatu pracy. Potrzeba wielokierunkowych oddziaływań w pracy nauczyciela i wychowawcy zmusza do podnoszenia, aktualizowania i poszukiwania skutecznych metod pracy i samodoskonalenia się. Warsztat pracy wzbogacałam poprzez nowe doświadczenia i zdobytą wiedzę, uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
Każdy współczesny nauczyciel–wychowawca powinien odczuwać potrzebę dzielenia się własną wiedzą, doświadczeniem i refleksjami z innymi oraz realizować to w praktyce. Można to robić w różnych formach. Jedną z form dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami jest prowadzenie zajęć otwartych. Poprzez te zajęcia, my sami – nauczyciele, doskonalimy swój warsztat pracy, pokazujemy, jak można zrealizować dany temat, zademonstrować, podzielić się pomysłami i swoją pracą. Uczestnicząc w takich zajęciach, podpatrujemy innych jak pracują, wyciągamy dla siebie wnioski do dalszej pracy. Dla uczniów zajęcia otwarte są okazją do pokazania siebie, swoich zdolności przed innymi. Prowadząc lekcje, staram się tak dobierać treści, metody i formy pracy aby każdy uczeń miał tę możliwość.
W czasie stażu dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi nauczycielkami. Przeprowadziłam kilka lekcji języka angielskiego między innymi
• „ Nazwy przyborów szkolnych . Time for school! – praca z tekstem. A czy an?”,
• „ Liczebniki 11 – 20, nazwy członków rodziny – praca w oparciu o tekst My family! Odmiana czasownika to be”
• „ Sprzęty domowe, nauka piosenki My house - przyimki miejsca”.
• Wyposarzenie domu – praca w oparciu o tekst Hide!. Przyimki miejsca.
• Nazwa pór roku – praca z tekstem. Codzienne czynności oraz czas Present Simple.
Miałam ogromną satysfakcję, gdy w czasie obserwowanych przeze mnie zajęć zauważałam wdrażanie prezentowanych przeze mnie metod czy środków dydaktycznych na ich lekcjach.
W czasie trwania stażu przeprowadziłam lekcje koleżeńskie, na których prezentowałam różne formy i metody pracy z dziećmi. Jestem opiekunem pracowni językowej dlatego szczególnym zainteresowaniem cieszyły się lekcje, na których wykorzystywałam pomoce multimedialne. Były to jednocześnie lekcje szkoleniowe dotyczące wykorzystania pomocy multimedialnych na innych przedmiotach np. historia, matematyka, nauczanie zintegrowane. Zawsze spotykałam się z pozytywną oceną przeprowadzonych przeze mnie zajęć.

Aktywny udział w Szkoleniowych Rad Pedagogicznych
We listopadzie 2010 roku na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej przeprowadziłam szkolenie dla nauczycieli na temat „Uczeń z dysleksją w szkole” Wspierając wszechstronny rozwój i dążąc do poszerzenia ogólnej wiedzy o zagadnienia dysleksji rozwojowej, opracowałam i przedstawiłam Radzie Pedagogicznej najistotniejsze informacje dotyczące uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nauczyciele zapoznali się z najczęściej występującymi trudnościami, sposobami pracy z uczniem, sposobami kontaktu z pedagogiem w tym obszarze oraz procedurą wstępnej diagnozy trudności.
W styczniu 2011 na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawiłam referat „ Metod i formy pracy z uczniem zdolnym i z uczniem słabym”. Zwróciłam uwagę na metody aktywizujące, które przynoszą większe efekty niż metody tj. wykład czy pogadanka.
Umożliwienie uczniom uczenia się poprzez działanie, powoduje, że zapamiętują 90% tego, co robią, gdyż w czasie wykonywania czynności angażują całych siebie: umysł, wole, emocje i zmysły. Metody aktywizujące to te, które pomogą uczniom: przyswoić bez trudu nową wiedzę, rozwinąć własne pomysły i idee, komunikować się, dyskutować i spierać się na różne tematy, podjąć działania. Szczególną uwagę poświęciłam edukacji wczesnoszkolnej dotyczyła ona nauki języków obcych ale przedstawione metody mogą być wykorzystane w nauczaniu innych przedmiotów. Metoda Komunikacyjna (The Communicative Approach), której celem jest rozwijanie sprawności swobodnego porozumiewania się w języku angielskim. Metoda ta skupia się na naturalnej, dziecięcej zdolności do kreatywnego myślenia i działania co w konsekwencji sprawia iż wszyscy Uczniowie stają się aktywnymi uczestnikami ćwiczeń językowych, które uczą używania języka w sposób naturalny i przyjemny.
Nauka poprzez Zmysły (Multi-sensory Approach), to metoda aktywizująca wszystkie zmysły, której rezultatem jest nauka poprzez zabawę. Stosowane techniki odpowiadają emocjonalnym i intelektualnym potrzebom i możliwościom dzieci.
TPR (Total Physical Response), dzięki której Mali Uczniowie uczą się poprzez bezpośrednie doświadczenie. W metodzie tej, Dzieci naśladując konkretne zachowania, wykonują polecenia nauczyciela.
Konsultacje i współpraca z nauczycielami z innych szkół.
Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno – wychowawczych na terenie szkoły i poza jej obrębem. Przejawiała się ona podczas organizowania imprez szkolnych , konkursów. Polegała na wspólnym planowaniu , wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Przez okres trwania stażu szczególnie intensywnie współpracowałam z nauczycielami języka angielskiego p. Bożeną Sławek ze Zespołu Szkół w Pawłowie, Panią Jolantą Lipą nauczycielką jezyka angielskiego w Lubieni, p. Anną Kubalą i p. Justyną Śpiewak nauczycielami z Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie którym prezentowałam pracownie językową. Współpracowałam z nauczycielami mojej szkoły przy organizowaniu imprez szkolnych np. Dnia Teatru, Dnia Ziemi czy Sprzątania Świata.

Efekty:
dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy
- budowanie atmosfery współpracy i zaufania
- dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami
- podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły
- zajęcia otwarte są ciekawą formą samodoskonalenia zawodowego. Rozwijają horyzonty i warsztat pracy nauczycieli. Integrują grono pedagogiczne.
- szkoła jest postrzegana jako placówka rozwijająca uzdolnienia i zainteresowania.;
- nauczyciele chętnie podejmują się ciekawych przedsięwzięć i działań na rzecz szkoły, stosują ciekawe metody pracy na lekcjach.
- w szkole pracują kreatywni nauczyciele;
- kadra pedagogiczna stale doskonali się.
dla uczniów:
- integracja uczniów
- kształtowania zachowań prospołecznych
- rozwijanie indywidualnych umiejętności;
- uczniowie biorą aktywny udział w lekcjach imogą zaprezentować swoje umiejętności przed innymi nauczycielami;
- uczniowie pracują nowoczenymi metodami;
- uzyskują lepsze wyniki w nauce i zachowaniu;
dla nauczyciela:
- wymiana doświadczeń
- doskonalenie współpracy
- kształtowanie komunikacji interpersonalnej
- doskonalenie różnych form pracy
- rozwijanie własnych umiejętności,
- pogłębiałam wiedzę na temat aktywnych metod pracy z uczniem.
- ma dużą satysfakcję z pracy zawodowej, ma to wpływ na wzrost mojego autorytetu i wysoką ocenę mojej pracy.
- nabiera doświadczenia w sprawnym komunikowaniu się i przekazywaniu informacji.

Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4 a)


Opis i analiza działań dotyczących opracowania i wdrażania planów pracy i programów nauczania

W trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego opracowałam program koła języka angielskiego dla uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z tego przedmiotu, program koła przyrodniczego, program zajęć wyrównawczych z przyrody oraz program działalności Samorządu Uczniowskiego. Programy uzyskały pozytywną opinię nauczyciela dyplomowanego. Zostały zatwierdzony przez dyrektora.

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć komputerowych z języka angielskiego
W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 prowadziła zajęcia komputerowe z języka angielskiego.
Program zajęć był kierunkowany na usprawnienie ćwiczonych na lekcjach kompetencji językowych w zakresie pisania, czytania ze zrozumieniem, mówienia i rozumienia ze słuchu, co przyczynia się do skutecznego porozumiewania się oraz nabierania coraz większej wprawy w wykorzystywaniu bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych i leksykalnych.
Cele kształcące obejmowały także rozwijanie umiejętności wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji, a także efektywne samodzielne uczenie się języka obcego poprzez kształtowanie technik uczenia się, technik korzystania ze słowników, z Internetu. Uczeń miał możliwość rozszerzenia repertuaru funkcji językowych dzięki zastosowaniu na zajęciach różnego typu autentycznych materiałów, m.in.: krótkich wywiadów, anonsów, informacji prasowych, prospektów, przepisów kulinarnych oraz nagrań.

Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym i prowadzenie zajęć – koła przyrodniczego
W roku szkolnym 2011/2012 opracowałam program dodatkowych zajęć przyrodniczych. Koło przyrodnicze przeznaczone było dla uczniów zdolnych. Głównym cele było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiedzy ogólnego i wspieranie rozwoju uczniów.
Celem zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach koła przyrodniczego było rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych uczniów związanych z przyrodą poprzez aktywne formy samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Program koła przyrodniczego zapewnił uczniom zdobycie umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie oraz ich praktyczne wykorzystywanie w codziennych sytuacjach. Uczniowie mieli również okazję trenować i rozwijać własną aktywność poznawczą. Praktyczny wymiar wiedzy o przyrodzie został osiągnięty poprzez umożliwienie rozwoju umiejętności typowych dla dyscyplin przyrodniczych oraz umiejętności ponadprzedmiotowych, określanych mianem kompetencji kluczowych, takich jak: uczenie się, współpraca współdziałanie, poszukiwanie i porządkowanie informacji, myślenie i doskonalenie się. Ważniejsze od przekazywania wiedzy było wyposażenie uczniów w umiejętność jej zdobywania co osiągnęliśmy poprzez badawczą działalność uczniów.
Zapewniając uczniom dostęp do profesjonalnej pracowni ICT podczas zajęć koła, wspierano indywidualne zainteresowania i zdolności uczniów a tym samym poprawiła się jakość i efektywność kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych. Świadczy o tym:
a. zmniejszenie niepowodzeń szkolnych (uczestnicy zajęć osiągają dobre i bardzo dobre oceny z przyrody, zarówno cząstkowe jak i na koniec semestru / roku, uczniowie klas VI osiągnęli wysoką punktację na próbnym sprawdzianie szóstoklasisty),
b. wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów (uczestnicy zajęć cechują się dużą aktywnością na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, chętnie wykonują dodatkowe zadania dla zainteresowanych tematem i prezentują swoje osiągnięcia na forum),
Wszystkim uczniom podobały się zajęcia były zaplanowane i przygotowane, panowała miła atmosfera, zadania przygotowane na zajęcia były zrozumiałe. Spośród podanych przykładów form pracy na zajęciach koła przyrodniczego uczniowie za najbardziej atrakcyjne uznali: obserwacje przyrodnicze, wycieczki edukacyjne, praca w grupach i zajęcia w terenie, odszukiwanie informacji w Internecie oraz gry i zabawy przyrodnicze, ciekawą formą zajęć są również projekcja filmów przyrodniczych.
Uczniowie nauczyli się: współpracować zgodnie w grupie, prezentować wyniki pracy grupowej, wyciągać wnioski na podstawie spostrzeżeń, przeprowadzać doświadczenia według instrukcji, wypowiadać wykorzystując pojęcia przyrodnicze oraz korzystać z różnych źródeł informacji.
Koła zainteresowań są jedną z bardziej znanych form pracy z uczniem zdolnym, ale również pozwalają odkrywać zainteresowania i zdolności uczniów o niskich możliwościach edukacyjnych. Podczas prowadzonych zajęć z zakresu koła przyrodniczego można, poprzez bardziej zindywidualizowaną pracę, stymulować ciekawość poznawczą uczniów, pobudzać ich aktywność i motywować do poszerzania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności.
Bardzo mi zależało na tym, aby zaproponowane przeze mnie zajęcia były dla uczniów przede wszystkim świetną zabawą i atrakcyjnie spędzonym wolnym czasem a nie wymuszonym poczuciem obowiązku czy też chęcią zdobycia lepszej oceny. I tak też było. Zajęcia prowadzone przeze mnie w aktywny i atrakcyjny sposób z wykorzystaniem różnych metod podobały się uczniom, co wynika z ich wypowiedzi oraz ich obserwacji w czasie zajęć. Zastosowane metody zdecydowanie wpłynęły na aktywność i zaangażowanie uczniów podczas rozwiązywania zadań. Zadania proponowane przeze mnie były adekwatne do wieku oraz wiadomości uczniów. Świadczy o tym ocena trudności zadań.
Przeprowadzenie wśród uczestników koła przyrodniczego ankiety ewaluacyjnej, pozwoliło mi zebrać opinie uczniów na temat prowadzonych przeze mnie zajęć, a tym samym dokonać samooceny własnych działań.
Opracowanie i wdrożenie programu indywidualnych wyrównawczych zajęć z przyrody dla uczennicy z orzeczeniem z poradni pedagogiczno – psychologicznej
W roku szkolnym 2011/2012 prowadziłam indywidualne zajęcia wyrównawcze z przyrody dla Moniki z klasy VI. Uczennica nie sprawiała problemów wychowawczych ale miała duże problemy w opanowaniu realizowanych treści przyrodniczych. Opracowałam dla niej i wdrożyłam program nauczania przyrody dostosowany do jej możliwości intelektualnych i psychofizycznych. Celem programu było utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach przyrody, nadrabianie zaległości i braków, rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, umiejętność prezentowania siebie i pokonywania własnych słabości, wyrobienie systematyczności i wytrwałości, wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy.
Podczas zajęć dostosowałam tempo pracy do możliwości ucznia, materiał dzieliłam na mniejsze części, stosowałam metody wielozmysłowe, przygotowywałam karty pracy do samodzielnego rozwiązywania.
Dzięki prowadzonym zajęciom i programowi dostosowanemu do możliwości ucznia Monika napisała sprawdzian po VI klasie na zadawalającym poziomie i ukończyła szkołę podstawową.

Opracowanie i wdrożenie programu Samorządu Uczniowskiego
W czasie odbywania stażu byłam opiekunem Samorządu Szkolnego. Opracowałam i wdrożyłam jego program. Rozwijanie samorządnej, kreatywnej i aktywnej działalności uczniów zajmuje w naszej szkole szczególnie ważne miejsce i stanowi jeden z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Młodzież w szkole nie powinna jedynie dowiadywać się o życiu społecznym, w które wejdzie, lecz ma doświadczyć organizacji zbiorowego działania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. To przez takie działania rozbudza się inicjatywę i samodzielność uczniów, wdraża do nawiązywania dialogu z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz uświadomienia sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.

Efekty:
- pogłębianie doświadczenia w pisaniu i realizacji programów we własnym opracowaniu;
- świadomość potrzeby tworzenia programów;
- dostosowanie wymagań do możliwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów;
- rozwijanie zainteresowań uczniów;
- przygotowanie uczniów do egzaminów;
- świadome rozplanowanie materiału nauczania,
- wdrażanie wniosków z analizy sprawdzianu po klasie VI,
- poprawa jakości pracy szkoły
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ( § 8 ust.2 pkt.4 c)


Opis i analiza działań w zakresie realizacja programów zewnętrznych

Udział w Programie eTwinning
Pełnienie funkcję koordynatora międzynarodowej akcji eTwinning, która jest częścią programu realizowanego w ramach działań Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”
eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
Wspólnie z zespołem nauczycieli i uczniów zrealizowaliśmy trzy europejskie projekty edukacyjne wraz ze szkołami z innych państw członkowskich. W ramach cotygodniowych spotkań z uczniami z klas 4-6 realizowaliśmy treści międzyprzedmiotowe. Dzięki nim młodzi Europejczycy mogli doskonalić języki obce, znajomość technologii ITC, poznawać kulturę i tradycje odległych państw. Mieli również możliwość zaprzyjaźnić się z rówieśnikami z Europy poprzez wysyłanie email, listów oraz umieszczanie kolejnych efektów pracy na platformie TwinSpace.

Efekty
dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy szkoły
- promowanie szkoły w lokalnym i europejskim środowisku
dla uczniów:
- poszerzenie wiedzy z zakresu języka angielskiego
- -nabycie przez uczestników programu umiejętności posługiwania się w życiu codziennym językiem angielskim orz wykorzystania go w praktyce
- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
- kształtowanie umiejętności organizacyjnych i umiejętności zaplanowania swoich poczynań
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, samodyscypliny i obowiązkowości
- doskonalenie samooceny i nabieranie pewności i wiary we własne siły
dla nauczyciela:
- zdobycie nowych umiejętności organizacyjnych
- poszerzenie warsztatu pracy
- zdobycie satysfakcji zawodowej z sukcesów odnoszonych przez uczniów
- poszerzenie obszaru oddziaływań pedagogicznych , co zaowocowało lepszym poznaniem uczniów


Opis i analiza pozastatutowych działania na rzecz szkoły

Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów
Kształcenie językowe dzieci i młodzieży w ostatnich latach nabrało ogromnego znaczenia, a język angielski ze względu na wszechstronne zastosowanie cieszy się szczególnym zainteresowaniem. Z myślą o uczniach zainteresowanych tym językiem, a jednocześnie uzdolnionych językowo zorganizowałam prowadziłam koło języka angielskiego przez cały okres stażu. Program koła , który opracowałam i wdrażam na zajęciach odbywających się raz w tygodniu daje możliwość zdobywania i poszerzania umiejętności językowych . Zajęcia te odbywały się w pracowni komputerowej gdzie uczniowie klasy V i VI wykorzystywali narzędzia ICT. Podczas zajęć omawiałam zagadnienia wykraczające poza program nauczania danego poziomu, szczególną uwagę poświęcałam na naukę umiejętności mówienia i pisania w języku angielskim, gdyż jako umiejętności produktywne stwarzają uczniom wiele problemów. Przygotowywałam również uczniów do szkolnych konkursów z języka angielskiego.
Efekty:
- zadowolenie nauczyciela prowadzącego z nabytych przez uczniów kompetencji językowych;
- nabycie przez uczestników koła umiejętności posługiwania się w życiu codziennym
językiem angielskim oraz wykorzystania go w praktyce;
- umożliwienie uczniom powtórzenia wiedzy dotyczącej słownictwa i gramatyki języka
angielskiego
- podniesienie jakości uczenia się i nauczania
- podwyższenie jakości pracy szkoły poprzez poszerzenie zakresu jej działań
- rozwijanie zainteresowań;
- samodzielne dochodzenie do wiedzy poprzez użycie nowoczesnych technologii;
- wzbudzenie motywacji do nauki;

Organizacja wycieczek szkolnych
W celu poszerzenia zakresu działań szkoły podejmuję różne prace na rzecz szkoły. Przez okres stażu nie pełniłam funkcji wychowawcy klasy ale starałam się organizować różne wycieczki czy spotkania z ciekawymi ludźmi.
Zorganizowała wycieczki szkolne do:
• Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
• Muzeum Myśli Patriotyczne w Kielcach,
• Zakopanego,
• Lublin - Kozłówka
• Doliny dinozaurów w Zatorze oraz parku rozrywki w Inwałdzie,
• Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach – zwiedzanie Eko Muzeum, lekcja „Ślady dinozaurów na Ziemi Świętokrzyskiej”
Zorganizowałam wyjazd uczniów klas IV – VI do Kielc na lekcję o samorządzie przygotowaną przez Sejmik Świętokrzyski, rajd integracyjny klasy IV, rajd do rezerwatu „Skałki pod Adamowem”, rajd po najbliższej okolicy Skałki w Rudzie, lekcję przyrodniczą w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach , wyjazd do kina w Starachowicach na film „ Bitwa pod Wiedniem”, wyjazd do kina na film ”Asterix i Obelix” w Kielcach.
Efekty:
- poznanie regionu i Polski;
- uczniowie w sposób aktywny poznają nowe treści nauczania;
- rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów,
- pobudzenie aktywności poznawczej dziecka;
- zaspokojenie ciekawości ;
- wiąże teorię z praktyką;
- integracja uczniów;
- uczniowie znają zasady bezpieczeństwa;
- uczniowie poznali zasady dobrego wychowania wobec kolegów, nauczycieli, osób starszych, wiedzą jak zachować się na łonie przyrody;
- wzbudzenie miłości do kraju ojczystego i uwrażliwienie na jej piękno;
- uczniowie potrafią samodzielnie podejmować decyzje i pokonywać trudności;

Pełnienie funkcji społecznych
Od roku szkolnego 2011/2012 pełnie w szkole funkcję społecznego zastępcy dyrektora.


Współpraca z zagranicą
Prowadzenie wymiany korespondencji z uczniami z krajów Unii Europejskiej korzystając z narzędzi ICT
Nawiązałam współprace ze szkołą podstawowa w Danii. Grupa 25 uczniów chętnych do współpracy. Przygotowaliśmy krótkie prezentacje uczestników, ich zainteresowania, informacje o rodzinie. Wymienili między sobą własnoręcznie zrobione kartki świąteczne, przygotowali prezentacje Power Pont dotycząca tradycji świątecznych w Polsce, przygotowali ozdoby choinkowe. Uczniowie mogli w ten sposób praktycznie wykorzystać poznane słownictwo.
Efekty:
dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy szkoły
- promowanie szkoły w lokalnym i europejskim środowisku
dla uczniów:
- poszerzenie wiedzy z zakresu języka angielskiego
- -nabycie przez uczestników programu umiejętności posługiwania się w życiu codziennym językiem angielskim orz wykorzystania go w praktyce
- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
- doskonalenie samooceny i nabieranie pewności i wiary we własne siły
dla nauczyciela:
- zdobycie nowych umiejętności organizacyjnych
- poszerzenie warsztatu pracy
- zdobycie satysfakcji zawodowej z sukcesów odnoszonych przez uczniów
- poszerzenie obszaru oddziaływań pedagogicznych , co zaowocowało lepszym poznaniem uczniów

Opis i analiza działań w zakresie organizowania i przeprowadzenia konkursów szkolnych

Pracuję w szkole jako nauczyciel ponad 10 lat. Z każdym kolejnym rokiem próbuję znaleźć nowe drogi dotarcia do uczniów, zaciekawienia ich programem szkolnym, wdrożenia do działania, aktywności, do edukacji. Nie jest to łatwe, gdyż z upływem lat coraz trudniej odnaleźć coś, co zainteresuje uczniów i pobudzi do efektywniejszej pracy, wpłynie na rozwój ich zainteresowań. Z pomocą przychodzą wszelkiego typu konkursy i tzw. zdrowa rywalizacja.
Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i różnego typu imprezach szkolnych jest jedną z form zwiększania ich aktywności i atrakcyjną metodą nauczania. Aktywizuje nie tylko uczniów zdolnych, dodaje też wiary w siebie uczniom słabszym. W celu zwiększenia motywacji dzieci i młodzieży do pracy przygotowuję konkursy o różnym stopniu trudności i tematyce.
W okresie stażu przygotowała i przeprowadziłam;
- konkurs wiedzy na temat krajów anglojęzycznych – 2010;
- konkurs wiedzy o Unii Europejskiej - 2010;
- konkurs na najciekawszy sposób przedstawienia kraju Unii Europejskiej - kultura, historia, tradycje -2010
- konkurs na najciekawsze przedstawienie postaci z krajów Unii Europejskiej – 2013;
Efekty:
-rozwijanie zainteresowań z zakresu języka angielskiego
-dostarczanie pozytywnych doznań i emocji
-uczenie się języka angielskiego poprzez zabawę
-promowanie własnych pomysłów i umiejętności
-rozwijanie umiejętności właściwej reakcji na sukces i porażkę
-doskonalenie pracy własnej;
- nauka zdrowej rywalizacji i odporności na stres;
- integracja środowiska szkolnego;

Opis i analiza działań w zakresie przygotowania uroczystości szkolnych
Szkoła jest nie tylko miejscem wytężonej pracy umysłowej, ale także odpoczynku, zabawy, miejscem, w której uczniowie mogą realizować swoje pasje, zainteresowania, poszukiwać dróg rozwoju. Udział uczniów w przedstawieniach i inscenizacjach, uroczystościach szkolnych, wspólnych zabawach to według mnie bardzo atrakcyjna oferta zajęć lekcyjnych.
Od dawna wiadomo, że najlepszymi aktorami są dzieci. Są bardzo twórcze, kreatywne, pełne energii i zapału do działania. Dlatego też chcąc jak najbardziej stymulować ich wszechstronny rozwój, wyposażyć w jak największy zasób wiedzy, staram się wprowadzać różnorodne formy zajęć, między innymi zajęcia wykorzystujące uzdolnienia aktorskie, rozmaite przedstawienia i inscenizacje. Przygotowuję także z dziećmi rozmaite uroczystości szkolne, wspólne imprezy, zabawy. Takie zajęcia pozwalają dzieciom na zwiększenie wiary we własne siły, możliwości, podniesienie własnej wartości, gdyż uczniowie chociaż na moment mogą stać się kimś innym, silniejszym, sprawniejszym. Spada z nich także obowiązek sprostania wyznaczonemu zadaniu – bo przecież głównie chodzi o radość. Kształtuje się tym samym postawa otwartości na świat.
Już sam fakt, że dzieci mogą uczyć się, tworzyć i prezentować przed szerszym audytorium efekty swej pracy sprawia, że uczniowie czują się dowartościowani, ważni dla innych, a przede wszystkim realizują swoje marzenia.
W okresie stażu zorganizowałam akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowe, Dnia Unii Europejskiej, pożegnanie klasy VI, Dni Języków Obcych, powitanie wiosny, Dzień Ziemi.
Efekty:
- rozwój zdolności i zainteresowań,
- kształtowanie poglądów i przekonań;
- inspirowanie uczniów do działania;


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( § 8 ust.2 pkt.4 e)

Opis i analiza działań dotyczących współpracy ze środowiskiem lokalnym przy przeprowadzaniu akcji o zasięgu gminnym, wojewódzkim
Szkoła nie jest środowiskiem zamkniętym w związku, z czym każdy rodzaj i przejaw działalności wpływa na jej wizerunek. Należy więc dążyć do rozwijania i eksponowania współpracy z różnymi podmiotami sołectwa, gminy powiatu w celu wspierania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej by wspierać jej pozytywne postrzeganie w społeczeństwie. Podmioty te mogą wnieść wiele ciekawych rozwiązań w funkcjonowanie placówki i pomóc w zdobywaniu nowych doświadczeń zarówno uczniom, nauczycielom jak i rodzicom.

Piknik Rodzinny w Adamowie
Kształtowanie wizerunku szkoły nie jest rzeczą nową, obcą, (nie sposób, bowiem aby placówka użyteczności publicznej była miejscem anonimowym), aczkolwiek nie przywiązywano do niedawna uwagi do eksponowania tego, co dotyczy szkoły na zewnątrz. Obecnie wszystkie typy szkół coraz bardziej zainteresowane są nawiązywaniem kontaktu ze środowiskiem lokalnym. W przypadku szkoły w małej miejscowości , jest to tym bardziej istotne. Już od dwóch lat szkoła współpracując z radym sołectwa Adamów Panem Tadeuszem Kępą. Współorganizuje Piknik Rodzinny. Każdego roku uczniowie pod moja opieka brali czynny udział prezentując swoje umiejętności i zdolności. Uczniowie klas VI prezentowali soje umiejętności wokalne, prowadzili zabawy integrujące rodziny tj. przeciąganie liny, bieg w workach, bieg ojców i synów. Przygotowałam i przeprowadziłam rodzinne konkursy plastyczne „Moje wymarzone wakacje”., „Jak spędzam czas z moją rodziną”. Zabawy te miały na celu integracje rodzin i wspólną zabawę. Moi uczniowie mogli tym samym pokazać się swoim najbliższym i współmieszkańcom , odkrywać w sobie nowe możliwości, talenty, przełamywać barierę stresu, tremy przed występami publicznymi.
Akcja charytatywna na rzecz Domu Dziecka w Stawie Kunowskim
Akcje charytatywne bardzo dobrze wpływają na kształtowanie charakteru młodych ludzi. Przeprowadzone akcje uwrażliwiały uczniów na ludzkie krzywdy, na cierpienie człowieka, uczyły dzielenia się z innymi i dostrzegania, że wśród nas są ludzie potrzebujący, cierpiący. W czasie całej swojej pracy zwracam ogromną uwagę na pomoc potrzebującym i szerzę idee wolontariatu. Zaplanowałam i przeprowadziłam zbiórkę odzieży, przyborów szkolnych, słodyczy, zabawek i środków czystości dla dzieci z pobliskiego Domu Dziecka.

Zbiórka datków dla Dębu Bartka
W ramach współpracy z Fundację Odzyskaj Środowisko z Gminą Zagnańsk przeprowadziłam zbiórkę datków w celu ratowania pomnika przyrody Dębu Bartka. Datki pozyskałam z przeprowadzonego kiermaszu kart świątecznych i walentynkowych w naszej szkole. Pieniądze zostały wpłacone na konto fundacji.

Promowanie wśród młodzieży idei wolontariatu.
Jako opiekun samorządu uczniowskiego, nauczyciel i wychowawca promuję wśród młodzieży idee wolontariatu. Uwrażliwiam uczniów, że wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma pracę na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. Nie wszystko co robimy musi przynosić nam korzyści materialne. Możemy pomagać innym i mieć z tego ogromną satysfakcje.

Staram się systematycznie współpracować ze środowiskiem lokalnym, dzięki czemu uczniowie mają możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań poprzez uczestnictwo w życiu regionu. Uczestnictwo w tych imprezach jest obustronną formą promocji. Udział w życiu środowiska lokalnego to doskonała okazja na poznawanie kultury i dziedzictwa historycznego własnego regionu, uświadomienie dzieciom jego bogactwa i potrzeby kontynuowania tradycji, budzenie więzi społecznej i integrowanie środowiska lokalnego.

Efekty:
dla szkoły:
- promocja szkoły poprzez uczestniczenie w akcjach charytatywnych
- tworzenie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym
- poszerzenie działań szkoły na rzecz potrzebujących
dla uczniów:
- angażowanie w akcje społeczne
- kształtowanie postaw altruistycznych
- rozwijanie zdolności organizacyjnych
- kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności
dla nauczyciela:
- doskonalenie zdolności organizacyjnych
- pogłębianie współpracy ze środowiskiem lokalnym i organizacjami o zasięgu ogólnopolskim
- satysfakcja z działań wychowanków


Opis i analiza działań dotyczących współpracy z innymi podmiotami

Współpraca z Biblioteka Wojewódzką w Kielcach
W okresie mojego stażu organizowałam wyjazd, który miały na celu przedstawienie pracy i działań prowadzonych przez pracowników biblioteki. Zorganizowałam wyjazd do Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach gdzie uczniowie mogli zapoznać się nowoczesna technologią zastosowaną w bibliotekach. Uczniowie zwiedzili różne działy np. media tekę, wypożyczalnie, czytelnię.

Współpraca ze Strażą Pożarną w Starachowicach
Zorganizowałam wyjazd do Straży Pożarnej w Starachowicach, podczas tej wizyty uczniowie zostali zapoznani z pracą strażaka, z zagrożeniami pożarowymi, z procedurami obowiązującymi podczas pożaru i z wyposażeniem wozu strażackiego.

Współpraca z wydawnictwami szkolnymi
Utrzymywałam stały kontakt z przedstawicielami wydawnictw: Express Publishing, Egis, Macmillan Polska oraz Pearson Longman i na bieżąco konsultowałam wybór podręcznika, materiałów pomocniczych; omawiałam problemy metodyczne i dydaktyczne. Rozpowszechniałam w szkole podręczniki do nauki języka angielskiego, negocjując przy tym najkorzystniejsze rabaty. Pośród wydawnictw poszukiwałam sponsorów , dzięki którym mogłam pozyskać wiele cennych nagród na konkursy dla uczniów naszej szkoły tj. książeczki tzw. readers, podręczniki i pomoce dydaktyczne (książki do gramatyki języka angielskiego), gadżety (długopisy, zeszyty z logo, pacynki, zabawki, kubki itp.)

Współpraca z Sejmikiem Świętokrzyskim
Zorganizowałam dwa wyjazdy do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Uczniowie spotkali się z marszałkiem, który opowiedział im o swojej pracy oraz uczestniczyli w lekcji o samorządzie przygotowanej przez pracownika Sejmiku Świętokrzyskiego.

Współpraca z Urzędem Gminy Brody
W roku szkolnym 2012/2013 nasza gmina przystąpiła do Programu „Indywidualizacja Nauczania w Gminie Brody” . Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Jako przedstawiciel nauczycieli w ramach dodatkowych obowiązków współpracowałam z Zespołem Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach w celu ustalenia harmonogramu zajęć, wyboru uczestników projektu, doborem i zamówieniem pomocy dydaktycznych, zebraniem oświadczeń uczestników oraz prowadzeniem dodatkowych zajęć w ramach projektu.

Współpraca z Urzędem Gminy Brody – Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach
Realizując podstawę programową z przyrody w klasie VI zorganizowałam wyjście do Oczyszczalni Ścieków w Stykowie. Podczas tej lekcji w terenie kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach Pan Dariusz Świrta wygłosił krótki wykład na temat ogólnych metod oczyszczania ścieków, następnie skupił się na metodzie wykorzystywanej w naszej lokalnej oczyszczalni. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, byli zainteresowani wszystkimi urządzeniami znajdującymi się na terenie oczyszczalni. Po odbytej lekcji uczniowie wykonali test wiedzy na podstawie którego, stwierdzam że nauka przez bezpośrednia obserwacje przynosi znacznie lepsze efekty i a informacje zapamiętywane jest na dłuższy czas.

Efekty
dla szkoły:
- integracja z instytucjami dydaktyczno – pedagogicznymi i innymi podmiotami
- podnoszenie jakości pracy
- promocja szkoły w środowisku
- poszerzenie oferty edukacyjne
dla uczniów:
- aktywizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym
- kształcenie postaw prospołecznych
- doskonalenie zdolności organizacyjnych
- integracja ze środowiskiem lokalnym
- zindywidualizowanie procesu nauczania
dla nauczyciela:
- podnoszenie zdolności organizacyjnych
- poszerzanie współpracy z instytucjami
- pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.