X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1959
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Miejsce pracy:
Imię i nazwisko dyrektora szkoły:
Czas trwania stażu:

Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju przedszkola.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy a przez to pracy przedszkola.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

1.Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły

Pierwszym moim krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu panią … Spisałyśmy kontrakt a następnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań.
Wspólnie ustaliłyśmy zasady naszej współpracy i wzajemne oczekiwania.
Pod czujnym okiem opiekuna stażu oraz przyjacielskich rad zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego w zawodzie nauczyciela i zredagowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

We wrześniu zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy placówki oświatowej jak Karta Nauczyciela, programem wychowawczym przedszkola, statutem i zawartymi w nich regulaminami, przepisami BHP oraz kursie udzielania pierwszej pomocy.
Dzięki tej lekturze zrozumiałam, jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Dowiedziałam się również, co jest szczególnie ważne i eksponowane oraz na co kładzie się nacisk w pracy z uczniami. W efekcie zapoznałam się i przeanalizowałam obowiązujący program nauczania w klasie zero pod kątem wskazanych w nim szczegółowych celów kształcenia, obowiązującego materiału nauczania, proponowanych ćwiczeń, uwag o realizacji, podstawowych środków dydaktycznych. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka). Uczestniczyłam posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów Rady Pedagogicznej, co pozwoliło mi wykorzystać tą wiedzę w praktyce.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

Pracując w roku szkolnym 2007/2008 w grupie dzieci uczęszczających do zerówki opracowywałam plany pracy w oparciu o program:
- Program wychowania przedszkolnego.” Moje przedszkole.” Czesław Cyrański, Małgorzata Kwaśniewska
Uczestniczyłam w 10 przeprowadzonych działaniach edukacyjnych organizowanych przez opiekuna stażu.
Opracowałam scenariusze i przeprowadziłam 10 działań edukacyjnych / zajęć, zabaw/ w obecności opiekuna stażu i dyrektora przedszkola.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy były obserwowane działania edukacyjne prowadzone przez opiekuna stażu i inne koleżanki. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu umożliwiła mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
Współorganizowałam uroczystości:
- Spotkanie z Mikołajem
- Spotkanie z górnikiem
- Spotkanie wigilijne
- Bal karnawałowy
- Dzień Babci i Dziadka
- Święto Rodziny
- Dzień Sportu
- Zakończenie Roku Szkolnego

Ponadto brałam udział w szkoleniach i kursach, które pomogły mi poszerzyć wiedzę z tej dziedziny i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Zdobytą wiedzą i doświadczeniami dzieliłam się również z koleżankami.
Warsztaty, kursy , w których brałam udział:
- „ Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym, na przykładzie edukacji matematycznej.”
- „ Papierowe czary” – zabawy ruchowe z zastosowaniem różnorodnych form papieru.
- „ Muzyczny folklor dziecięcy.”
- „ Zdobienie metodą Decoupage.”
- „ Decoupage – zdobienie techniką serwetkową.”
- „ Muzyka, ruch, taniec i zabawa w pracy z małymi dziećmi.”
- „ Literatura bawi, uczy, wychowuje – przedstawienie tematu na podstawie tytułów: Nasza klasa 0, Szkoła Sześciolatka, Sześciolatek. Bawię się i uczę.”
Przygotowywałam również dzieci do udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bestwince, gdzie prace M. oraz K. zajęły pierwsze miejsca. Ponadto w organizowanym I Turnieju Artystycznym Gminy Bestwina W. zajął pierwsze miejsce a M. wyróżnienie.
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka.
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, gazetki tematyczne i informacyjne dla rodziców, dekorację sali.
Pogłębiałam swoją wiedzę studiując także literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu m. in. takiej jak:
F. O’Regan „ ADHD”
F. O’Regan „ Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
U. Barff, I. Burkhardt, J. Maler „Każde dziecko to potrafi”
E. Chmielewska „Logopedia”
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie /strona internetowa: www.publikacje.edux.pl/ mojego planu rozwoju zawodowego jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej /płyta/.
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
- www.eduseek.ids.pl
- www.interklasa.pl,
- www.publikacje.edux.pl
- www.literka.pl
- www.awans.net
Wykorzystywałam komputer do przygotowywania scenariuszy zajęć, dokumentacji i pomocy na zajęcia.

3. Obserwowanie i omawianie oraz umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły.

Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna stażu. Były to dla mnie cenne doświadczenia. Na bieżąco omawiałam z nauczycielem obserwowane zajęcia. Nauczyłam się rozpoznawać cele zajęć, zastosowane metody jak i formy pracy wprowadzane w czasie realizacji tematu. Poznałam style/sposoby prowadzenia zajęć. Porównałam je z własnymi zajęciami. Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy były obserwowane działania edukacyjne prowadzone przez nauczycieli, obserwacje te umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dziećmi. Szczególnie zwracałam uwagę na wykorzystywanie czasu, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem potrzeb uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych, a także na to, jak w cenny sposób wprowadzać nowy temat zajęć i jakimi etapami prezentować taki temat, aby mimo jego skomplikowania uczniowie mogli podążać za tokiem lekcji.
W celu określenia moich słabych i mocnych stron oraz możliwości bieżącego korygowania błędów popełnianych podczas prowadzenia zajęć, opracowałyśmy wraz z opiekunką stażu harmonogram obserwacji zajęć. Wszystkie obserwowane przez opiekuna zajęcia prowadzone były w oparciu o scenariusze. Raz w miesiącu, mój opiekun stażu obserwował prowadzone przeze mnie zajęcia. Omawiając je, pani …wskazywała na różne metody realizacji zamierzonych celów, które starałam się następnie wykorzystywać na własnych zajęciach. Po każdej lekcji analizowałam swe mocne i słabe strony, co zaowocowało korektą moich zachowań w klasie. Ponadto prowadziłam zajęcia w obecności Pani Dyrektor. Po wspólnym omówieniu zajęć, Pani Dyrektor wskazała na mocne strony prowadzonych przeze mnie zajęć, a także udzieliła cennych wskazówek dotyczących niedociągnięć, co zmotywowało mnie do dalszej pracy.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

4. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Prowadziłam też pracę indywidualną z dziećmi wymagającymi oddziaływania opiekuńczo-terapeutycznego lub rozwijania zdolności i zainteresowań . Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu pewnych trudności takich jak: lęk, nieufność, nieśmiałość.
Efektywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych /ciasta/. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas spotkań oraz codziennych rozmów indywidualnych.
W trakcie odbywania stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym, a także z wychowawcami innych grup, aby lepiej poznać swych podopiecznych i rozwiązywać zaistniałe problemy.
W trakcie odbywania stażu starałam się dbać o miłą i życzliwą atmosferę w klasie i przedszkolu tak, aby uczniowie czuli się w niej dobrze i bezpiecznie, by chętnie do niej uczęszczali, a rodzice byli zadowoleni ze współpracy.

Autorefleksja

W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W przedszkolu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy.
Przekonałam się jak trudne i odpowiedzialne jest to stanowisko, a także jak wiele sprawia radości i satysfakcji. Nabyte umiejętności stanowią dużą korzyść i tworzą bazę mojego rozwoju zawodowego.
Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była zbyt mała umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć, wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad.
Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę w latach następnych. Wszystkie zaplanowane przeze mnie działania doprowadziłam do końca.
Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.
Moim marzeniem jest podjecie studiów podyplomowych, które udoskonaliłyby moje funkcjonowanie w zawodzie nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.