X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19664
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela kontraktowego języka angielskiego

Żnin, 27.04.2013 r.
Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: – Katarzyna Smutek
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Dorota Kurowska
Miejsce pracy: Przedszkole Niepubliczne „U Boba” w Żninie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.
Długość stażu: 9 miesięcy

W dniu 1 września 2012 roku w Przedszkolu Niepublicznym „U Boba” w Żninie rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na stopień nauczyciela kontraktowego języka angielskiego. Zgodnie z obowiązującą procedurą związaną z uzyskaniem awansu zawodowego opracowałam wraz z opiekunem stażu mgr Dorotą Kurowską, będącą jednocześnie dyrektorem przedszkola, plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz zgodnie z planem pracy przedszkola.
Wybór przyjętych przeze mnie działań w planie rozwoju zawodowego wynikał z potrzeby zdobywania, doskonalenia i poszerzania moich umiejętności zawodowych po to, by efektywniej przyczynić się do wzbogacenia moich umiejętności pedagogicznych, podniesieniu efektywności moich działań edukacyjnych oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola. Aby sprostać tym zadaniom, nauczyciel musi podejmować działania podnoszące jego umiejętności i kwalifikacje. Realizacja planu rozwoju zawodowego umożliwiła mi podjęcie takiego wyzwania. Przez cały okres stażu realizowałam plan zgodnie z założeniami i wykonywałam zadania wynikające z potrzeb bieżących przedszkola oraz brałam pod uwagę potrzeby i oczekiwania moich uczniów i rodziców, konsultowałam własne zamierzenia z gronem pedagogicznym. Pomocą służyli mi inni nauczyciele poprzez wymianę poglądów, wspólne rozwiązywanie problemów, uwagi i opinie, które były bodźcem do poszukiwania nowych rozwiązań i doskonalenia samej siebie. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań oraz wyłoniłam te elementy, które nie zostały zrealizowane lub uległy modyfikacji oraz zadania, które zrealizowałam, mimo iż wcześniej ich nie planowałam.

Zrealizowane zadania w obrębie poszczególnych wymagań

§6 ust. 2 pkt. 1 Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli, napisanie planu rozwojowego zawodowego, przedłożenia planu do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola i analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli uzupełnione przez śledzenie informacji poświęconej oświacie w prasie jak i Internecie.
Następnym krokiem było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu. Kontrakt ten, określił zakres obowiązków stażysty jak i opiekuna stażu. Następnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań.
We wrześniu zapoznałam się z zasadami funkcjonowania przedszkola oraz obowiązująca dokumentacją. Analizę dokumentacji rozpoczęłam od zapoznania się ze Statutem Przedszkola Niepublicznego „U Boba”, Regulaminem Pracy oraz z warunkami przyjęcia dzieci do przedszkola. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa przedszkole i jakie mechanizmy regulują jego funkcjonowanie oraz jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola. Ponadto, zapoznałam się z zasadami BHP oraz PPOŻ w placówce i poza nią uczestniczyłam w szkoleniu BHP i Ppoż. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Pani dyrektor przedstawiła mi dokumentację związaną z analizą ocena ryzykownego nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz księgą dotyczącą HACCP.
Wychowawczynie trzech działających grup w przedszkolu mgr Sylwia Czechorowska, zastępująca ją mgr Justyna Borkowska, mgr Karolina Borciuch oraz mgr Olga Tucholska zapoznały mnie z dziennikiem zajęć oraz jego funkcją, arkuszem kontroli zapisów w dzienniku, zeszytem ewidencji wyjść z dziećmi, kartami wycieczek i wyjazdów, z zeszytem ewidencji wyjść pracowniczych oraz innymi godzinami pracy. Poznałam także regulamin przyjęcia dzieci oraz pracowników do przedszkola, regulamin pracy.
Każda z wychowawczyń pomagała mi doskonalić wiedzę na temat działania placówki. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć w przedszkolu, jak mniej więcej wygląda praca z dziećmi każdego dnia w przedszkolu, na jakiej zasadzie przydzielane są zastępstwa w przedszkolu w razie choroby lub nieobecności któregoś z pracowników. Dodatkowym uzupełnieniem zbieranej wiedzy na temat znajomości organizacji, zasad i zadań funkcjonowania przedszkola był udział w Radach Pedagogicznych. Rozpoczynając staż, jako nauczyciel języka angielskiego prowadziłam dokumentację pracy edukacyjnej w postaci miesięcznych planów pracy. Na koniec pierwszego semestru w roku szkolnym 2012/2013 napisałam sprawozdanie z semestralnej realizacji podstawy programowej z języka angielskiego z wszystkich grup, które uczę w przedszkolu.
Dokumentacja z realizacji planu zawodowego nauczyciela stażysty języka angielskiego została gromadzona przez cały okres stażu w postaci własnych notatek, działań oraz dokumentów w teczce nauczyciela stażysty, a wniosek dotyczący postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją złożony zostanie dyrekcji przedszkola w maju br.

§ 6 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający realizację statutowych zadań przedszkola

W roku szkolnym 2012/2013 uczyłam w trzech grupach: grupie najmłodszej 2,5- 3latki „żabki”, grupie 4latków- „motylków” oraz w grupie najstarszej- „tygrysy”. Za najbardziej korzystny podręcznik dla nauczania języka angielskiego w wieku przedszkolnym wybrałam książkę wydawnictwa Macmillan „Here’s Patch the Puppy 1”- dla grupy „żabki” oraz „Here’s Patch the Puppy 2” dla „motylków” i „tygrysów”, będący kontynuacją pierwszej części podręcznika o piesku Patch’u. Korzystałam z Programu Nauczania Języka Angielskiego zgodny z Podstawą Programową dla przedszkoli autorstwa Magdaleny Appel, Joanny Zarańskiej i Ewy Piotrowskiej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. W celu lepszego zapoznania się z pracą w przedszkolu zgłębiłam swoją wiedzę o przeczytanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego Dla Przedszkoli, Oddziałów Przedszkolnych, Szkołach Podstawowych Oraz Innych Form Wychowania Przedszkolnego.
Możliwość odbywania stażu w placówce Przedszkola Niepublicznego „U Boba” dała mi możliwość rozwijania umiejętności interpersonalnych, poprzez współpracę z innymi nauczycielami języka angielskiego w przedszkolu i szkołach np. panią Magdalena Ligierską pracująca w jednej ze Żnińskich szkół oraz panem Arturem Czarneckim pracującym w Mogilnie. Wspomniani nauczyciele dali mi wskazówki chociażby jak przedstawić Dzień Świętego Patryka w przedszkolu oraz służyli dodatkowymi obrazkami lub plakatami. Dodatkowo przez cały okres stażu współpracowałam z paniami z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie oraz ich główną opiekunką panną Anną Majewską-Gebler, które nie tylko odbywały praktyki w przedszkolu, jak i chętnie pomagały na moją i pani dyrektor prośbę w pomocy w przygotowaniach chociażby na Dzień Babci, bal karnawałowy, czy też jasełka bożonarodzeniowe.
Jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu opracowałam Plan Współpracy z Rodzicami w roku szkolnym 2012/2013. Do planu współpracy z rodzicami zaliczone zostały zebrania ogólne, zebrania grupowe, drzwi otwarte dla rodziców dla dzieci, które będą uczęszczały dl przedszkola, zajęcia otwarte, rozmowy indywidualne, konsultacje oraz prace na rzecz placówki. Ponadto, współpraca z rodzicami odbywała się w formie zeszytu ćwiczeń umieszczonego na stronie internetowej wydawnictwa Macmillan, jak i za pomocą karteczek, które zostawiane były w szatni na półce każdego dziecka. Karteczki służyły utrwaleniu słownictwa w domu oraz informowaniu rodziców o zajęciach dodatkowych, czy też uczonych piosenkach, które znajdowały się na płycie CD, którą otrzymał ode mnie każdy rodzic.
Na zajęciach z języka angielskiego stosowałam zabawy orientacyjno ruchowe, które wykraczały poza program nauczania języka angielskiego: spider and flies, Simon Says, find somebody who..., abracadabra, guessing game, who stole the Cookiem?, who’s Got it?, sit down/stand up, czy też funny figures.
Wraz z wychowawczynią grupy „motylków” brałam udział w Dniu Otwartym w przedszkolu, podczas którego nie tylko pomagałam Sylwii Czechorowskiej w organizacji tego dnia w grupie, jak i także zorganizowałam zajęcia z języka angielskiego, podczas których rodzice mogli zobaczyć jak wyglądają zajęcia z języka obcego w przedszkolu oraz aktywnie w nich uczestniczyć. Dodatkowo, zorganizowałam w przedszkolu dla każdej grupy Halloween oraz Saint Patrick’s Day w celu przybliżenia dzieciom kultury i tradycji krajów anglojęzycznych. Ponadto, poświęciłam więcej czasu na zajęcia związane z Bożym Narodzeniem (Christmas) oraz Wielkanocą (Easter). W marcu 2013 roku w Przedszkolu Niepublicznym „U Boba’’ zostały zorganizowane Drzwi Otwarte, dla rodziców, którzy chcą poznać placówkę przedszkola lub posłać swoje dzieci od nowego roku szkolnego do przedszkola. Na tą okazję przygotowałam zajęcia z języka angielskiego angażujące przybyłe dzieci do naszej placówki. Tematem zajęć były zabawki pieska Patch’a- Patch’s Toys. Rodzice mieli okazję zobaczyć, jak pracuję dziećmi na zajęciach z języka angielskiego oraz z jakich materiałów korzystam.
Podczas pasowania na przedszkolaka w październiku 2012 roku przygotowałam z dziećmi piosenkę w języku angielskim „It’s party time” w grupie „motylki” i „tygrysy” oraz „Wiggle song” w grupie „żabki”. W czasie jasełek bożonarodzeniowych wszystkie dzieci z przedszkola zagrały na dzwoneczkach oraz zaśpiewały „Jingle Bells”.
W celu doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy w nauczaniu języka angielskiego w październiku 2012 wzięłam udział w Internetowej Konferencji Metodycznej Macmillan, dotyczący nauczania dzieci języka angielskiego przeprowadzonej przez Carol Read, zatytułowanej Creativity through story and drama. Poza tym, zagłębiałam się w polskie i angielskie lektury związane nauczaniem języka angielskiego.
Dodatkowo:
- prowadzę od dwóch lat kronikę przedszkola, w celu dokumentowania wydarzeń, świąt i uroczystości, jakie mają miejsce w Przedszkolu Niepublicznym „U Boba”,
- 11 listopada 2012 roku brałam udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości prezentując delegację przedszkola,
- 23 listopada 2012 roku brałam czynny udział w urodzinach Pluszowego Misia organizowanych przez Miejską i Powiatowa Bibliotekę Publiczną w Żninie oraz pełniłam odpowiedzialność za przygotowanie dzieci z grupy „motylków” do udziału w urodzinach,
- wraz z wychowawczynią grupy „żabek” mgr Olgą Tucholską przygotowałam bal karnawałowy, do którego prowadzenia poprosiłam wokalistę zespołu muzycznego „Vocal” pana Jarosława Górskiego oraz z pozostałymi wychowawczyniami grup przystroiłyśmy salę na tą uroczystość,
- dbam o wystrój przedszkola przygotowując ozdoby na ściany i okna przedszkola, a także o regularną zmianę gazetki grupy „motylki”; wykonywałam dodatkowe materiały na liczne święta i uroczystości w przedszkolu np. pompony z krepy na jasełka bożonarodzeniowe i pasowanie na starszaka, wianuszki z kwiatów dla dziewczynek podczas występu artystycznego w dniu pasowania, czy też dodatkowe papierowe pajace na bal karnawałowy,
- brałam udział w przygotowaniach do pasowania na starszaka, jasełkach bożonarodzeniowych, dnia babci i dziadka w przedszkolu, czy też balu karnawałowego,
- wypożyczyłam z Żnińskiego Domu Kultury krzesełka dla babć i dziadków z okazji ich święta w przedszkolu,
- byłam organizatorem wycieczki do sklepu motoryzacyjnego MARTEK w Żninie,
- planuję wycieczkę z dziećmi do stacji pogotowia w Żninie, niestety wycieczka zostanie przełożona na koniec maja ze względu na remont szpitala i stacji ratowniczej,
- 21 maja o godzinie 18:00 odbędą się dodatkowe zajęcia dla rodziców i dzieci z języka angielskiego w celu wspólnej zabawy,
- będę pomagać w przygotowaniach do dnia mamy i taty w przedszkolu,
- wykorzystuję komputer do przygotowania zajęć, jak i bezpośrednio na zajęciach z języka angielskiego, pod koniec każdego omawianego przeze mnie danego bloku tematycznego; wykorzystywałam zasoby Internetu, gdy przygotowywałam się do Dnia Świętego Patryka, świąt wielkanocnych oraz Halloween; cała dokumentacja stażu została przygotowana w formie elektronicznej, a Plan Rozwoju Zawodowego w Internecie i niniejsze sprawozdanie opublikowany na stronie www.publikacje.edux.pl,
- Korzystałam z polskich i angielskich stron internetowych dla nauczycieli takich jak: www.eduseek.ids.pl; www.interklasa.pl; www.pwn.pl; www.teachingenglish.org.uk, www.britishcouncil.org, aby śledzić nowinki internetowe związane z uczeniem dzieci języka angielskiego i procedur dotyczących awansu zawodowego: www.awans.net.

§6 ust. 2 pkt. 3 Znajomość środowiska dzieci i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem

Na wstępie mojej pracy z dziećmi zapoznałam się z analizą programu wychowawczego przedszkola. Ponadto, sięgałam po opinię i o pomoc każdej z wychowawczyń grup, chcąc wiedzieć, na jakie trudności mogę napotkać podczas nauki języka obcego w danej grupie oraz które dzieci są chętne do współpracy, a które wymagają dłuższej uwagi. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu pewnych trudności (nieufność, nieśmiałość, lęk). W celu umożliwienia rodzicom wglądu w zachowanie ich dziecka w przedszkolu i tego jak pracuję, rodzice mogli uczestniczyć w Dniu Otwartym w przedszkolu, a także przygotowałam zajęcia otwarte dla rodziców z wszystkich grup dnia 21.05.2013r. Pozytywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas spotkań oraz częstych rozmów indywidualnych. Rodzice pytali o postępy swoich dzieci oraz ogólną pracę na zajęciach. Starałam się również służyć pomocą i radą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci.

§6 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Ustaliłam z opiekunem stażu mgr Dorotą Kurowska, że raz w miesiącu odbędzie się hospitacja moich zajęć i minimum jedna w miesiącu mój udział w zajęciach opiekuna stażu. Przez cały okres stażu prowadziłam wykaz obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, natomiast arkusze hospitacyjne moich zajęć znajdują się u opiekuna stażu. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy arkusze hospitacyjne. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

Samoocena
W czasie trwania stażu starałam się jak najlepiej pełnić swoje obowiązki nauczyciela języka angielskiego, angażując się nie tylko w nauczanie języka obcego, przekazywanie dzieciom kultury, tradycji i zwyczajów krajów anglojęzycznych, lecz także angażować się w życie przedszkola. Uważam, że była to praca bardzo aktywna, która pomogła mi doskonalić swój warsztat pedagogiczny i metodyczny. Spotkałam się z bardzo pozytywną opinią rodziców dotycząca mojej pracy w przedszkolu. Mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero początek mojej pracy na stanowisku nauczyciela języka obcego w przedszkolu. Niestety nie udało mi się brać udziału w licznych kursach i szkoleniach, co uważam za największy minus mojego stażu na awans zawodowy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Myślę również o większej aktywności w życiu przedszkola, w którą mogłabym zaangażować siebie, pracowników i chętne do wszystkiego dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.