X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19651
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

I. WSTĘP
Pracę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie rozpoczęłam we wrześniu 2009 roku, pracując w niepełnym wymiarze godzin. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam w tej szkole 1 września 2010 roku na stanowisku nauczyciela biologii. Złożony przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego uwzględniał zadania do zrealizowania zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym, specyfikę i potrzeby placówki, wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz moją wiedzę, umiejętności i doświadczenie został zatwierdzony przez Dyrektora i dopuszczony do realizacji. Z opiekunem stażu zawarłam wymagany prawem kontrakt.
Ten dwuletni okres trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju. To także czas wielu zmian w moim życiu – jako nauczyciela i jako człowieka. Przez te dwa lata pogłębiłam wiedzę i umiejętności dydaktyczno wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań, zamierzonych w pierwszym i drugim roku stażu, a założonych w Planie Rozwoju Zawodowego. Jednocześnie wiem, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi nadrobić i nauczyć się. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, teraz wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla uczniów i siebie.

II. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Analizując moją pracę w pierwszym i drugim roku stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie cząstkowe stanowi zatem okazję do podsumowania podjętych działań i jest próbą udokumentowania tego wszystkiego, co składa się na codzienną pracę nauczyciela. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań założonych w Planie Rozwoju Zawodowego, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego zawartymi w Rozporządzeniu MEN i S z dnia 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593). .

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1. Poszerzyłam wiadomości na temat zasad funkcjonowania i organizacji życia szkoły.

Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:
a) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie
b) Regulamin Realizacji Projektu Edukacyjnego
c) Wewnątrzszkolny System Oceniania
d) Regulamin Oceny z zachowania (w tym załącznik do ocen z zachowania)
e) Regulamin Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
f) Regulamin Pracy i Wynagradzania
g) Regulamin Samorządu Szkolnego

Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, między innymi:
a) Dzienników lekcyjnych (jestem wychowawcą klasy 2N)
b) Dzienników zajęć pozalekcyjnych (prowadzę koło biologiczne dla gimnazjum)

Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę. Poznałam podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisy przeciwpożarowe, brałam udział w szkoleniu BHP, przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz zawsze obowiązkowo stawiałam się na dyżurach międzylekcyjnych. Poznałam zasady przeprowadzania egzaminów poprzez uczestnictwo w komisjach nadzorujących egzaminy gimnazjalne i maturalne.

2. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły
a) Brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół (mój udział potwierdzony jest na listach obecności)
b) Na bieżąco współpracowałam z gronem pedagogicznym szkoły
c) Brałam udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych organizowanych przez młodzież (np. zakończenie roku szkolnego, Halloween, otwarcie Orlika, Dzień sportu, Dzień ekologiczny, Dzień otwarty Gimnazjum i Liceum)
d) Brałam udział w przygotowywaniu konkursów szkolnych dla młodzieży gimnazjum, na etapie szkolnych eliminacji (pytania i prowadzenie; biologiczny, HIV/AIDS)
e) Opracowałam wyniki egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z poprzednich lat, jak i testy próbne uczniów.

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

a) Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu przyrodniczego
b) Brałam udział w szkoleniu na temat przestrzegania zasad BHP w placówkach oświatowych
c) Brałam udział w radach szkoleniowych Rady Pedagogicznej organizowanych na terenie naszej placówki (choć nie tylko), co wzbogaciło moją wiedzę i udoskonaliło mój warsztat pracy, a tym samym podwyższyło jakość pracy szkoły.

Brałam udział w następujących kursach, konferencjach i warsztatach metodycznych:
- grudzień 2009 - „Bezpieczeństwo ucznia w szkole”
- październik 2010 - „Nowy egzamin gimnazjalny z Operonem” – program przygotowań do egzaminu dla ucznia i nauczyciela.
- listopad 2010 - „Praktyczne sposoby przygotowania projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach międzynarodowej współpracy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”
- listopad 2010 - „Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych”
- styczeń 2011 - „Świadoma komunikacja w szkole – jak się komunikować, by osiągnąć cele”
- marzec 2011 – „Uczniowskie projekty edukacyjne. Przykłady dobrej praktyki” ZCDN
- maj 2011 - „Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. Planowanie interwencji terapeutycznych”
- sierpień 2011 „ Konferencja Metodyczna dla nauczycieli biologii” ZCDN
- grudzień 2011 - „Organizacja pracy szkół od 1.IX.2012”
- styczeń 2012 - „Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
- kwiecień 2012 - „Strategia sukcesu i porażki w szkole”
- czerwiec 2012 - „Dziennik elektroniczny”
d) Systematyczne monitorowałam oferty wydawnicze, nabywając ciekawe pozycje książkowe, które mogłabym wykorzystać podczas lekcji, lub przekazać uczniom, przygotowującym się do konkursów.
e) Obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli, nie tylko opiekuna stażu (w załączeniu sprawozdania z lekcji).

W okresie odbywania dwuletniego stażu, systematycznie gromadziłam zaświadczenia z odbytych kursów i inną dokumentację (znajdują się w dołączonej teczce). Formułowałam wnioski i sugestie do dalszej pracy. Prowadzenie dokumentacji znacznie ułatwiły mi posiadane już umiejętności wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
- ustaliłam zasady współpracy z rodzicami i realizowałam je
- założyłam foto-kronikę klasową 2N (nad którą na bieżąco pracuję, którą sfinalizuję jako fotoksiążkę w czerwcu 2013r, przed ukończeniem gimnazjum przez moich wychowanków)
- na każde zebranie, lub prośbę rodzica, przygotowywałam sprawozdania z bieżącymi ocenami uczniów mojej klasy, co pozwoliło mi na sprawną diagnozę postępów ucznia
- systematycznie poszerzałam też własną wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Przeanalizowałam następujące akty prawne:
 Ustawa o systemie oświaty
 Ustawa Karta Nauczyciela
 Zapoznałam się z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. oraz 14 listopada 2007 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 Przeanalizowałam ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeń dotyczących jej finansowania

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Poznałam procedury awansu zawodowego nauczycieli i przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego. Rozpoczęłam tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu (niektóre umieściłam w załączonej teczce).
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, po każdej odbytej lekcji następowało omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć.

Nadal doskonalę umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań:
• Opracowuję realizację, monitoruję i przeprowadzam ewaluację rozkładów materiału do nauczania biologii.
• Doskonalę umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć.
• Biorę udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Samodzielne rozwijam umiejętności zawodowe poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystam z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Modyfikuję warsztat pracy (metody, zakres materiału, rodzaj zadań, sposób oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych uczniów (uczniowie z opinią PPP). Stosuję w procesie dydaktycznym aktywne metody nauczania. Wykorzystuję w czasie zajęć metody aktywizujące uczniów, wskazując im różnorodne źródła wiedzy. W tym celu między innymi nawiązałam współpracę z Katedrą Antropologii, Katedrą Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytutem Metaloznawstwa i Odlewnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, wychodząc na zajęcia związane z realizacją programu. Wraz z uczniami brałam udział w tegorocznej Wiośnie dla Biologów, to akcja zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Biologii, którego jestem absolwentką. Moi uczniowie mogli podziwiać mnóstwo okazów przyrody, jak i samodzielnie wykonywać badania laboratoryjne na wspaniałym nowoczesnym sprzęcie. Starsze grupy miały możliwość pracy na autentycznym materiale kostnym.
Współpraca ta znacząco wpłynęła na lepszą percepcję omawianych na zajęciach treści, a jej efektem były spójne oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze wynikające z aktywnego współuczestnictwa.
Lekcje w pracowni biologicznej mam rzadko, więc samodzielnie, lub wspólnie z uczniami tworzę pomoce dydaktyczne. Dzięki znajomościom i współpracy z jednostkami naukowymi w Polsce (ogrody zoologiczne, stowarzyszenia, np. ornitologiczne) otrzymałam wiele pomocy naturalnych (skorupy jaj i gniazda ptaków, suche okazy bezkręgowców, oraz fragmenty szkieletu kręgowców) do naszej pracowni biologicznej.

Podejmowałam różne wewnątrzszkolne działania.
• Organizowanie imprez, uroczystości szkolnych i klasowych (Andrzejki, Mikołajki, Wigilie klasowe, dwukrotne przygotowanie zakończenia roku szkolnego).
• Opieka nad salą lekcyjną - nr 3
• Koło biologiczne

§7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
- Bieżące kontakty z rodzicami uczniów. W razie potrzeby spotykałam się indywidualnie z rodzicami poszczególnych uczniów, co pozwalało na bieżąco likwidować zauważone u nich problemy wychowawcze czy zapobiegać trudnościom w nauce. W tym celu ściśle też współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Współpraca ta pozwoliła mi na znalezienie przyczyn zaburzeń i pomogła w określeniu możliwie najefektywniejszej drogi postępowania z uczniami stwarzającymi problemy wychowawcze.
- rozmowy indywidualne z rodzicami
- klasowe zebrania,
- współpraca z tzw. trójką klasową
• Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, wyjście do kina)
• Indywidualne kontakty z dzieckiem (indywidualne problemy i potrzeby ucznia)
2. Uwzględnianie w pracy problemów środowiska.
• Sprawowałam opiekę nad dziećmi w czasie wycieczek, wyjść oraz uroczystości klasowych i szkolnych.
3. Współpraca z innymi osobami w celu pomocy dziecku.
• Nawiązałam współpracę z pedagogiem szkolnym.
4. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów.
• Przygotowałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych (sukcesy: finał konkursu biologicznego Towarzystwa na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej, I miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS, wyróżnienia w Konkursie Eko-Zdrowotnym, w przyszłym roku udział w Olimpiadzie Biologicznej.
• Organizowanie uroczystości klasowych (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Wigilia klasowa, Mikołajki, Halloween).
• Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy (Tematyka godzin wychowawczych była dostosowana do potrzeb i oczekiwań uczniów)

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie komputera w pracy.
• Wykonywałam środki dydaktyczne za pomocą komputera, który traktuję jako narzędzie do przygotowywania materiałów, jak i podczas zajęć z uczniami (tematyczne prezentacje multimedialne). Jest on nieodzowny w mojej pracy przy pisaniu scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych oraz wszelkiej dokumentacji, sprawozdań, planów wychowawczych, ankiet itp.
- pisaniu materiałów informacyjnych dla rodziców (zaproszenia na zebrania, sprawozdania z bieżącymi ocenami uczniów)
- tworzeniu kart pracy, kart ewaluacji, kart osiągnięć edukacyjnych ucznia
Dzięki opanowaniu umiejętności obsługi programów graficznych wykonałam wiele pomocy dydaktycznych. Posłużyły mi one uatrakcyjnieniu procesu dydaktycznego.
2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu:
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet.
• Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
• W Internecie poszukiwałam rozwiązań moich problemów dydaktycznych i wychowawczych, także poprzez systematyczne śledzenie zasobów portali edukacyjnych. Założyłam prenumeratę biuletynów informacyjnych wydawanych przez następujące portale: eduinfo.pl, literka.pl, eduseek, profesor.pl, IPE.pl. Systematycznie otrzymuję pocztą elektroniczną wykaz dodawanych materiałów. Dzięki temu, również tą drogą miałam dostęp do najnowszych interesujących mnie informacji.
• zgromadziłam materiały z Internetu przydatne w pracy nauczyciela
• propagowałam wśród uczniów portale poświęcone nauce biologii, zachęcałam ich do pogłębiania swojej wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób (np. rozwiązywanie testów w sieci)
3. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
• Na przygotowywanie własnych scenariuszy zajęć do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych potrzebuję czasu, ale i odwagi. Muszą przejść jeszcze małą korektę, nad którą popracuję w czasie wolnym - podczas wakacji.
• Publikacje kontynuujące moją drugą pasję i pracę naukową, które podczas odbywania stażu już znalazły swą publikację to:
Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica 9 (2) 2010, Charakterystyka ultrastruktury skorupy i wylęgowości jaj nandu. Monika Wiercińska, Danuta Szczerbińska
EJPAU 13(4) 2010, Comparison of the morphological structure and chemical composition of eggs in Ratities, Szczerbińska Danuta, Wiercińska Monika.
• W październiku 2012 r. po raz kolejny wezmę udział w XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, prezentując niewykorzystany w pracy doktorskiej materiał dotyczący ultrastruktury skorupy jaj kazuarów i kiwi.

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze.
• Poznałam sytuację rodzinną wychowanków, obserwowałam swoich uczniów, współpracowałam z rodzicami
• Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze.
• Wykorzystywałam znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania wszelkich problemów.

§7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poszerzyłam wiedzę z zakresu prawa oświatowego
• Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS.
• Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów.
2. Przestudiowałam dokumentację szkolną.
3. Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Brałam udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
4. Aktualizowałam znajomość przepisów dotyczących konkretnych zadań
• Prawidłowo organizowałam wyjścia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Moja samoocena i wnioski z realizacji zadań

Bardzo trudnym zadaniem jest obiektywne ocenienie stanu własnych kompetencji oraz pracy edukacyjno-wychowawczej, wszędzie bowiem wkrada się subiektywna recenzja, nie zawsze zgodna z realnym stanem rzeczywistych postaw i przedsięwzięć, jednak pomimo to postaram się dokonać autorefleksji i samooceny.
Jak wspominałam wcześniej, nie mogę poszczycić się znaczącym stażem pracy jako nauczyciel. Mimo tego jednak, zdarzały się w niej różne sytuacje; i te pozytywne, optymistyczne jak również skłaniające do zweryfikowania własnych działań i poczynań.
Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz nowe dla mnie - wychowawcze. Przez te dwa, trudne dla mnie lata uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, cierpliwości, konsekwentności, współpracy, obiektywności, asertywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystania nowych metod aktywizujących.
Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem ... i wychowawcą...
Uczyłam się, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy klasowe, wycieczki, wyjścia w ciekawe miejsca, czytając fachową literaturę, zgłębiając tajniki technologii komputerowej... ale przede wszystkim uczyłam się słuchając i obserwując uczniów, rodziców i nauczycieli.
Poprzez wprowadzenie nowych pomocy naukowych oraz przygotowanie warsztatu pracy nauczyciela biologii podniosłam jakość nauczania tego przedmiotu. Część pomocy naukowych, jak prezentacje, sprawdziany, plansze, karty pracy przygotowałam samodzielnie, część - bardzo chętnie wykonywali uczniowie, dzięki czemu rozwijali swoje umiejętności i pogłębiali uzyskane na lekcjach wiadomości.
W czasie dwóch lat odbywania stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach i warsztatach psychologicznych. Każdy odbyty kurs wnosił coś nowego do mojego warsztatu pracy. Czasem była to nowa gra dydaktyczna, nowy pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu, czasem zmiana spojrzenia na własne działania, a czasem wspaniała zabawa jak choćby ... nauka żonglowania. Dzięki kursom z zakresu pedagogiki i psychologii mającym przeważnie charakter warsztatów nabyłam między innymi umiejętności kształtowania asertywnych zachowań uczniów, integrowania grupy, przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów.
Każde podjęte działanie, czy to udział w określonej formie kształcenia zawodowego, zakup czy wykonanie pomocy naukowej, przeprowadzony sprawdzian, wycieczka, konkurs czy impreza zawsze zmuszały mnie do refleksji, do analizowania i ewentualnego dokonywania korekty przeprowadzonych działań. Analiza oczekiwań rodziców i uczniów przeprowadzana na początku roku szkolnego pozwalała na wzmocnienie oddziaływań wychowawczych oraz dostosowanie planów pracy wychowawczej do aktualnych potrzeb.
Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego, czy wybranych sprawdzianów z biologii w poszczególnych klasach, pozwoliły mi na sformułowanie wniosków naprawczych do dalszej pracy, wprowadzenie nowych metod aktywizujących na lekcjach, korektę sprawdzianów przygotowywanych dla uczniów (uwzględnienie w nich standardów egzaminacyjnych, stopniowanie trudności zadań).
Działania dydaktyczno wychowawcze i opiekuńcze wzmacniałam uwzględniając w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego, oraz problemy z jakimi boryka się współczesna szkoła. W czasie trwania stażu szczególnie wiele czasu poświęciłam realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Moje działania dydaktyczno-wychowawcze nastawione były na następujące efekty:
- dobre poznanie oczekiwań i możliwości uczniów,
- rozwijanie umiejętności współpracy z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami,
- rozwijanie zainteresowań biologicznych wśród uczniów,
- zintegrowanie zespołu klasowego (głównie przez organizację imprez i wycieczek klasowych oraz wspólną pracę na godzinach wychowawczych). Prowadziłam wiele rozmów indywidualnych z uczniami, ankiet oraz gier i zabaw, mających na celu integrowanie trudnego zespołu klasowego.
- kształtowanie umiejętności planowania i organizowania swojego warsztatu pracy,
Te dwa lata stażu odbyte w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie, to dla mnie czas wielkich zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Kształtując siebie jako nauczyciela i wychowawcę, którym jestem po raz pierwszy, kształtowałam również umiejętności przydatne w codziennych międzyludzkich kontaktach. Dokonując oceny własnej osoby wzięłam przede wszystkim pod uwagę doświadczenia w pracy zawodowej, moje porażki i sukcesy.
Stoję dopiero na początku zawodowej drogi i jeszcze dużo przede mną, mam nadzieję że praca w szkole, którą wybrałam jako swoje spełnienie zawodowe, wzmocni mnie i przyniesie siły do dalszego rozwoju i pracy.
Kiedy ostatnimi dniami borykałam się z analizą i ewaluacją swoich działań, po raz kolejny wróciła myśl Jamesa Clerka Maxwella – „ Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie, tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja”.
Reasumując, ambiwalencja uczuć jaka towarzyszy mi podczas pisania tej samooceny, skłania do poszukiwania niewybrukowanych, niewydeptanych i nieznanych powszechnie dróg postępowania, bowiem materiał w którym przyszło mi „rzeźbić” jest szczególny. Jestem także pełna optymizmu i werwy, mam intuicję i zdolność do kreowania własnych, mam nadzieję, że właściwych posunięć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.