X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19642
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

I. DANE OSOBOWE:

1. Imię i nazwisko:
2. Nazwa placówki:
3. Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Dyplom magistra na kierunku Wychowanie Fizyczne

II. STAŻ:

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2012
2. Termin zakończenia stażu: 31. 05. 2013
3. Opiekun stażu:

III. CELE STAŻU:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

IV. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO:

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1).

Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI OSOBY WSPIERAJACE DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Ustawa o systemie Oświaty, Karta Nauczyciela, rozporządzenie MEN. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. IX 2012 Dyrektor szkoły, opiekun stażu Prawidłowo napisany plan awansu zawodowego
2. Nawiązanie i opracowanie zasad współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu – wzór kontaktu. IX 2012 Opiekun stażu Omówienie zasad współpracy.
3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie zakresu i tematów zajęć. IX 2012 Opiekun stażu Konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
4. Potwierdzony przez opiekuna stażu i przedłożony Dyrektorowi szkoły Plan Rozwoju
Zawodowego Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. IX 2012 Dyrektor szkoły, opiekun stażu Plan Rozwoju Zawodowego.
5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. IX – X 2012 Dyrektor szkoły, opiekun stażu Notatki własne.
6. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.

IX 2012 –
V 2013 Dyrektor szkoły, opiekun stażu Organizacja zajęć własnych.
7. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen itp.
IX 2012 –
V 2013 Dyrektor szkoły, opiekun stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
8. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi. Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. IX 2012 –
V 2013 Dyrektor szkoły, opiekun stażu Zaświadczenie o ukończeniu kursu, notatki własne
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. IX 2012 –
V 2013 Teczka stażysty.
10. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. VI 2013 Opiekun stażu Sprawozdanie z realizacji stażu.
11. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. VI 2013 Opiekun stażu Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.
12. Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną. Bibliografie. Lektura literatury pedagogicznej. IX 2012- V2013 Opiekun stażu. Notatki własne.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).
Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI OSOBY WSPIERAJACE DOWODY REALIZACJI
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. IX 2012 Dyrektor szkoły, opiekun stażu Notatki własne.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu. Szkolenie PFI BASIC INSTRUCTOR® (Professional Fitness Basic Instructor).
IX 2012 –
V 2013 Dyrektor szkoły, opiekun stażu Certyfikat ukończenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu muzycznego. IX 2012 –
V 2013 Opiekun stażu Teczka stażysty, dysk przenośny z zapisem elektronicznym.
4. Zorganizowanie dnia sportu Organizacja zawodów i atrakcji rekreacyjno – sportowych. IX 2012 –
V 2013 Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
5. Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzone przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela Udział w spotkaniu z rodzicami prowadzonym przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli IX 2012 –
V 2013 Dyrektor szkoły, opiekun stażu Notatki własne.
6.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy. IX 2012 –
V 2013 Opiekun stażu. Wnioski własne z obserwacji zajęć.
7. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. IX 2012 –
V 2013 Opiekun stażu, Dyrektor szkoły. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)
Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI OSOBY WSPIERAJACE DOWODY REALIZACJI
1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Analiza programu wychowawczego. IX 2012 –
V 2013 Dyrektor szkoły, opiekun stażu Notatki własne.
2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas. IX 2012 –
V 2013 Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy klas Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.
3. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego. IX 2012 –
V 2013 Dyrektor szkoły, opiekun samorządu Notatki własne.
4. Współpraca z rodzicami uczniów. Udział w zebraniach rodzicielskich. Konsultacje dla rodziców. IX 2012 –
V 2013 Dyrektor szkoły, wychowawcy klas Dokumentacja szkolna.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)

Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI OSOBY WSPIERAJACE DOWODY REALIZACJI
1. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Na bieżąco
IX 2012 –
V 2013 Samodzielna praca z opiekunem stażu. Działania autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy
2. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. VI 2013 Teczka stażysty.

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)


........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty


Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.