X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19637
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko stażysty: Iwona Bukała
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2012 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Podjęcie działań związanych z procedurą awansu zawodowego.
2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy.
5. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych
nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
7. Poznanie środowiska uczniów ich problemów oraz zdobycie umiejętności współpracy ze
środowiskiem podopiecznych.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz 1845)
z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
(Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§6 ust. 2 pkt 1
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

A. Działania nauczyciela związane z procedurą awansu zawodowego

L.p. Działania i zadania nauczyciela
Działania podjęte dla realizacji wymagań
Termin realizacji
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego,
- Śledzenie informacji
w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela Wrzesień 2012 r. Znajomość wymienionych dokumentów
2. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego
i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły Wrzesień 2012 r. Plan Rozwoju Zawodowego
3. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu - Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego,
- Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie umowy z opiekunem
- Podpisanie kontraktu z opiekunem stażu Wrzesień 2012 r. Kontrakt
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć Wrzesień 2012- Maj 2013 r. Teczka stażysty
5. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju Maj 2013 r. Sprawozdanie z realizacji stażu
6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji Maj 2013 r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

B. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, program profilaktyczny, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania Wrzesień, Październik 2012 r. Znajomość zasad funkcjonowania szkoły i jej organizacji
2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń, itp. Wrzesień 2012 - Maj 2013 r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych Wrzesień 2012 - Maj 2013 r.
- Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
- Potwierdzenie odbycia instruktażu
- Potwierdzenie odbycia szkolenia
4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.

Wrzesień 2012 r.- Maj 2013 r. Organizacja zajęć własnych
5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań - Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej,
- Udział w spotkaniach WDN. Wrzesień 2012 r.- Maj 2013 r. - Listy obecności
- Zaświadczenia


§6 ust. 2 pkt 2

A. Prowadzenie i obserwacja zajęć

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela Obserwacja zajęć, omówienie spostrzeżeń i zapisanie wniosków Wrzesień 2012 r. –
Maj 2013 r., nie mniej niż raz w miesiącu Wypełnione arkusze obserwacji, omówienie i ewaluacja
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora lub innego nauczyciela Opracowanie konspektów zajęć, omówienie działań, analiza wniosków Wrzesień 2012 r. -
Maj 2013 r., nie mniej niż raz w miesiącu - Konspekty zajęć
- Notatki własne

B. Doskonalenie własnego warsztatu

1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli - Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły zgodnie z harmonogramem WDN Wrzesień
2012 r. -
Maj 2013 r. - Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów,
- Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN
2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych - Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej, stron www związanych z oświatą Wrzesień 2012 r. -
Maj 2013 r. - Spis literatury metodyczno-pedagogicznej
3. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej - Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji,
- Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych,
- Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego,
- Przygotowanie dokumentów, zaproszeń, dyplomów itd. Wrzesień
2012 r. -
Maj 2013 r. - Teczka stażysty
- Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie
4. Wymiana doświadczeń - Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami Wrzesień
2012 r. -
Maj 2013 - Notatki własne
5. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności - Działania autorefleksyjne,
- Rozmowa z opiekunem o wytyczaniu kierunków samorozwoju Wrzesień
2012 r. -
Maj 2013 Ustalenie z opiekunem stażu tematyki szkoleń niezbędnej do podniesienia kwalifikacji, stworzenie listy
6. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci ze świetlicy
- Integracja uczniów poprzez zabawę z tekstem i techniki aktywizacyjne
- Zabawa poprzez rozwiązywanie twórczych zadań i zagadek,
- Poszukiwanie nietypowych rozwiązań Wrzesień
2012 r. -
Maj 2013 r. Konspekty zajęć
7. Zorganizowanie i przeprowadzenie apelu w klasach I-III na temat higieny osobistej - Zapoznanie dzieci z zasadami higieny osobistej,
- Przedstawienie korzyści płynących z jej przestrzegania i skutków jej nieprzestrzegania,
- Zachęcenie dzieci do dbania o własną higienę Listopad 2012 r. Scenariusz apelu
8. Współrealizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego:
„Jak żyć bezpiecznie, zdrowo i trzeźwo we współczesnym świecie?” –
Kicaj zdrowo
- Wdrażania programu wśród uczniów,
- Promocja wśród uczniów zdrowego trybu życia, bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, zasad współżycia
w szkole i rodzinie Wrzesień
2012 r. -
Maj 2013 Sprawozdanie z przeprowadzonego programu
9. Organizowanie szkolnego konkursu plastycznego dla klas I „Cztery pory roku” - Zachęcenie dzieci do rozwijania kreatywności i wykazania się pomysłowością i inwencją twórczą,
- Zachęcanie do odkrywania nowych technik plastycznych Marzec
2013 r. Zdjęcia
10. Wzbogacanie warsztatu pracy - Rozmowa z innymi pedagogami na temat pracy,
- Korzystanie z programów edukacyjnych,
- Przygotowywanie nowych pomocy do zajęć,
- Poszukiwanie inspiracji. Wrzesień
2012 r. -
Maj 2013 Przygotowane materiały
11. Zadania związane z planem rocznym szkoły - Współorganizowanie imprezy szkolnej z okazji Narodowego Święta Niepodległości Listopad
2012 r. - Prezentacja multimedialna
- Zdjęcia
- Współorganizowanie „Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia” - Scenariusz uroczystości
- Zdjęcia
- Współorganizowanie Festiwalu Nauki - Zdjęcia


§6 ust. 2 pkt 3
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW
ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW

1. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się klasie, diagnoza Prowadzenie kart obserwacji Wrzesień
2012 r. -
Maj 2013 Karty obserwacji dziecka
2. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych - Rozmowy w zespole wychowawczym
- Analiza Karty Informacyjnej Dziecka
- Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne). Wrzesień
2012 r. -
Maj 2013 - Karta Informacyjna Dziecka
- Notatki własne
3. Współpraca z rodzicami - Zaangażowanie rodziców w przygotowania różnych klasowych uroczystości,
- Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz klasy. Wrzesień
2012 r. -
Maj 2013 Korzystnie układająca się współpraca
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych - Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej Wrzesień
2012 r. -
Maj 2013 - Notatki własne
- Rejestr pozycji
5. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas Wrzesień
2012 r. -
Maj 2013 Potwierdzenie pedagoga szkolnego
Współpraca z Samorządem Szkolnym Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego Wrzesień
2012 r. -
Maj 2013 Notatki własneZatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.