X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19650
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Realizacja poszczególnych punktów rozporządzenia dotyczących awansu zawodowego

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły
oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego


Zadania do wykonania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
1. Poszerzenie wiadomości na temat zasad funkcjonowania i organizacji życia szkoły
• Analiza dokumentacji szkolnej
Na bieżąco
Notatki własne

2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły
• Udział w pracach rady pedagogicznej Zespołu Szkół

• Bieżąca współpraca z gronem pedagogicznym szkoły
Okres stażu

Okres stażu
Potwierdzenie uczestnictwa, notatki własne

Notatki z konsultacji odbytych nauczycielami o większym doświadczeniu zawodowym i pedagogicznym

3. Współpraca z samorządem uczniowskim

• Pomoc w organizacji imprez szkolnych (konkursów) dla młodzieży

• Udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych organizowanych przez młodzież
Okres stażu, wg
harmonogramów konkursów
Okres stażu
Sprawozdania

Dokumentacja fotograficzna i opisowa

4. Aktywny udział w pracach szkolnego zespołu przedmiotowego (przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)

• Przygotowanie informacji o nowościach dydaktycznych z przedmiotu biologia dla zespołu przedmiotowego
Okres stażu

Przedmiotowy system oceniania

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach
kształcenia ustawicznego,

Zadania do wykonania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
1. Ukończenie szkolenia BHP • Udział w szkoleniu na temat przestrzegania zasad BHP w placówkach oświatowych W czasie trwania stażu Zaświadczenie ukończonego szkolenia

2. Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły

• Udział w kursach, konferencjach
i warsztatach metodycznych

• Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego

• Systematyczne monitorowanie ofert wydawniczych

• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli

Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Zaświadczenia, potwierdzenie uczestnictwa
Sprawozdanie
z działalności zespołu

Notatki własne

Scenariusze zajęć

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, publikacji książkowych i czasopism

• Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi
Okres stażu

Okres stażu
Testy, materiały dydaktyczne, przykładowe czasopisma
Baza łączy

7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż


Zadania do wykonania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
1. Poznawanie i analiza podstaw prawnych normujących funkcjonowanie systemu oświaty
• Analiza aktów prawnych:
 Ustawa o systemie oświaty
 Ustawa Karta Nauczyciela
Na bieżąco
Notatki własne
2. Poszerzenie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

• Zapoznanie się z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. oraz 14 listopada 2007 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

• Zapoznanie się z Rozporządzeniem MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Notatki własne

Notatki własne

Notatki własne
3. Zapoznanie się z systemem finansowania oświaty • Analiza ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeń dotyczących jej finansowania Okres stażu, wg
harmonogramów konkursów
Notatki własne

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Zadania do wykonania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu
- Adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela.

• Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.

• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacji dorobku.

• Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).
Okres stażu

Okres stażu

Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS

Okres stażu Zbiór dokumentacji w postaci notatek własnych

Notatki własne

Wniosek, plan rozwoju, sprawozdanie

Notatki własne

2. Współpraca z opiekunem stażu. • Ustalenie zasad współpracy.
• Podjęcie współpracy z opiekunem stażu

• Opracowanie projektu sprawozdania.

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez
opiekuna.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
• Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć. Wrzesień 2010r

Koniec stażu

Według harmonogramu

Według harmonogramu Kontrakt
Grafik spotkań
Plan rozwoju zawodowego
Wniosek

Sprawozdanie

Scenariusze, Arkusze hospitacyjne,

Wnioski

3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela

• Autorefleksja, samoocena.
Wrzesień 2010

Plan rozwoju zawodowego

4. Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań.

• Opracowanie, realizacja, monitoring i ewaluacja rozkładów materiału do nauczania biologii.
• Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć.

• Prowadzenie lekcji w obecności Dyrektora szkoły oraz omówienie, wnioski i ocena dokonań.
Okres stażu

Okres stażu

Według
harmonogramu

Plany pracy

Scenariusze zajęć

Arkusze hospitacyjne

5. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

• Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: udział w różnego rodzaju kursach, seminariach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach.

• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Notatki własne
Potwierdzenia

Dyplomy, zaświadczenia

Notatki własne

6. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych uczniów.

• Opracowanie, planu pracy wychowawczo- dydaktycznej.

• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

• Tworzenie pomocy dydaktycznych.

Początek roku szkolnego

Na bieżąco

Na bieżąco
Plany pracy

Scenariusze zajęć

Pomoce dydaktyczne

7. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań.
• Organizowanie imprez, uroczystości szkolnych i klasowych (Andrzejki, Mikołajki, Wigilie klasowe, itp.).
• Opieka nad salą lekcyjną (nr 3).
• Udział w szkolnym programie promocji zdrowia
• Koło biologiczne
Okres stażu

Okres stażu
Scenariusze imprez i uroczystości

Notatki własne
Potwierdzenia
Dziennik zajęć
8. Prowadzenie dokumentacji. • Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników zajęć. Okres stażu Dzienniki zajęć

§7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
• Bieżące kontakty z rodzicami uczniów:
- rozmowy indywidualne
- klasowe zebrania,
- współpraca z tzw. trójką klasową
• Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery)
• Indywidualne kontakty z dzieckiem.
Na bieżąco

Rozmowy z rodzicami, zebrania.

2. Uwzględnianie w pracy problemów środowiska.

• Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie wycieczek, wyjść.
Okres stażu
Potwierdzenie udziału

3.Współpraca z innymi osobami w celu pomocy dziecku.

• Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym.
Okres stażu
Potwierdzenia

4.Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów.
• Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych.
• Branie z dziećmi udziału w akcjach charytatywnych (np. WOŚP).
• Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
• Organizowanie uroczystości klasowych.
• Organizowanie wyjść poza teren szkoły
• Organizowanie wycieczek szkolnych.
• Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi nauki i kultury.

Okres stażu
Potwierdzenia udziału, podziękowania, dyplomy,

Scenariusze
Wpisy w dziennikach zajęć
Karty wycieczek
Potwierdzenia

5. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

Okres stażu
Scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2 pkt 3
umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie komputera w pracy.
• Wykonanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
• Opracowanie scenariuszy zajęć.
Okres stażu Środki dydaktyczne
Scenariusze zajęć
2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu.
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet.
• Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.

Okres stażu

Spis stron WWW, teksty
Spis stron WWW

3. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
• Przygotowywanie własnych scenariuszy do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

Okres stażu
Spis stron WWW

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.

Okres stażu
Potwierdzenia udziału

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
• Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja uczniów, współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców.

• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych.

• Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów
z trudnościami w nauce i o obniżonym poziomie intelektualnym do PPP.

Okres stażu

Według potrzeb

Okres stażu

Rozmowy z rodzicami, zebrania

Dokumentacja podjętych działań
Dokumentacja do PPP

§7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. • Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS.

• Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów. Okres stażu

Okres stażu Biblioteczka
Spis stron WWW
2. Studiowanie dokumentacji szkolnej. • Dokładna analiza dokumentów szkoły. Okres stażu Wykaz dokumentów, notatki

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.

Okres stażu

Zapisy w protokołach

4. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.
• Prawidłowa organizacja wycieczek i wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Okres stażu
Karty wycieczek
Wpisy w dziennikach zajęć

Dokonałam analizy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r.Nr 260, poz. 2593), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.