X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1958
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za I semestr

Staż rozpoczęłam 01.09.2007 r. na stanowisku nauczyciela w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Skawinie.
W trakcie pięciu miesięcy stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to; dokumenty umożliwiające poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola:
1. zapoznałam się z przepisami związanymi z funkcjonowaniem przedszkola zawartymi w Statucie Przedszkola, Regulaminie Rady Rodziców i Programie Rozwoju Przedszkola.
2. przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego związane z funkcjonowaniem przedszkola zawarte w Karcie Nauczyciela, Ustawie o Systemie Oświaty, Konwencji o Prawach Dziecka.
3. zapoznałam się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu tj. plany miesięczne, zapisy w dzienniku, arkusze obserwacji dziecka w przedszkolu, pracy kompensacyjno-korekcyjnej.
4. poznałam przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i pracy-przepisy BHP dotyczące wychowanków i nauczycieli.
Jako obserwator uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu p. Elżbietę Szpak i innych nauczycieli-wychowawców różnych grup wiekowych. Po odbytych zajęciach omawiałam je z prowadzącym. Z każdych obejrzanych zajęć dokładnie wynotowałam ciekawe i inspirujące do dalszej pracy elementy, które w przyszłości zastosuję projektując własne sytuacje wychowawczo-dydaktyczne dla dzieci.
Przeprowadziłam 8 zajęć z wychowankami w obecności opiekuna stażu i dyrektorki p. Barbary Wójcik. Po odbyciu zajęć szczegółowo omawiałam je z osobą, w obecności, której się odbywały. Wszelkie uwagi i błędy wynotowałam. Starałam się poprawić wszelkie uchybienia w dotychczasowej pracy poprzez konsultację z innymi nauczycielami i opiekunami poprzedzające przygotowanie kolejnych scenariuszy i planów zajęć wychowawczo-dydaktycznych.
W trakcie pierwszego półrocza 2007/2008 roku uczestniczyłam w wewnątrz przedszkolnych, a także zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli:
• Rada szkoleniowa nt. „Współpraca z rodzicami”.( Podczas spotkania zostały omówione formy i sposoby współpracy z rodzicami w przedszkolu, obowiązki i prawa rodziców, nauczycielki opracowały „receptę” na dobrą współpracę, a prelegentka podała kilka pozycji książkowych zawierających omawianą tematykę oraz zaproponowała udział w „Szkole dla rodziców”- warsztatach prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Skawinie.)
• Rada szkoleniowa nt. „Unia Europejska w przedszkolu”.( w trakcie spotkania prowadzące zaproponowały kilka ciekawych zabaw o tematyce Unii Europejskiej, podały propozycje piosenek charakterystycznych dla poszczególnych krajów Europy, nauczyły inne koleżanki tańca „Zorba” oraz podały tytuły książek tematyce unijnej znajdujących się w bibliotece przedszkolnej)
• Wykład szkoleniowy prowadzony przez p. dyrektor Barbarę Wójcik nt. „Przepisy BHP dotyczące wychowanków i nauczycieli”. Pani Dyrektor przedstawiła wiadomości na temat obowiązujących w przedszkolu przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do pracowników oraz wychowanków, omówiła przebieg próbnego alarmu przeciwpożarowego, który będzie zorganizowany w przedszkolu w celu zaznajomienia dzieci ze sposobem zachowania w sytuacjach niebezpiecznych.
• Gościnny udział w spotkaniu z rodzicami oddziału I prowadzonym 09.01.2008r. przez p. Agatę Pagacz. Nauczycielka przeprowadziła spotkanie metodą warsztatową, podczas której grupa rodziców się integrowała , miała możliwość wypowiedzieć się na temat pozytywnych i negatywnych skutków uczęszczania dziecka do przedszkola. Wielu rodziców mogło uczestniczyć w zabawach z jakimi ich pociechy obcują w przedszkolu, a później się na ich temat wypowiedzieć.
? 13.10.2007r. warsztaty muzyczno-teatralne „Nowe zabawy na cztery pory roku” prowadzone przez „Muzylek” -Kraków.
? 18.10.-25.10.2007r. szkolenie BHP prowadzone przez Ośrodek Szkoleniowy „Ekonomik”.
? 13.11.2007r. szkolenie nt. „Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu i szkole” prowadzone przez logopedę PPP Annę Żywot.
? 17.12.2007. warsztaty plastyczno-techniczne „Ozdoby Bożonarodzeniowe”.
? 02.02.2008r. szkolenie „Odmienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak”.
Podczas stażu podjęłam się zorganizowania spotkania z policjantem, które odbyło się 14 listopada 2007r.. Samodzielnie przygotowałam scenariusz tego spotkania i je przeprowadziłam, zaprojektowałam i wykonałam dyplom dla policjanta, który dzieci wręczyły wraz z kwiatami jako podziękowanie za prelekcję nt. „Bezpieczna droga do/z przedszkola”. Do tego spotkania przygotowywałam się wspólnie z dziećmi, zapoznawałam je z podstawowymi przepisami ruchu drogowego spacerując ulicami miasta oraz aranżując zabawy z zestawem dydaktycznym „Autochodzik”.
Współprowadziłam dwa spotkania z rodzicami w grupie czterolatków, podczas pierwszego z nich przedstawiłam rodzicom informacje na temat obowiązujących w oddziale programów wychowawczo- dydaktycznych, przedstawiłam krótką charakterystykę dziecka 4-letniego, krótko omówiłam priorytety pracy z dzieckiem oraz sposoby ich realizacji.
Podczas drugiego spotkania – zajęć otwartych , prowadzonych 19.11.2007 przez opiekuna stażu p. Elżbietę Szpak , miałam możliwość zaprezentować rodzicom krótki taniec jakiego nauczyłam dzieci na tę okazję. Przeprowadziłam też wśród rodziców, samodzielnie przygotowaną ankietę nt. obowiązujących w oddziale programów nauczania oraz przekazałam informacje na temat przeprowadzonych obserwacji wstępnych dziecka w przedszkolu.
05.12.2007r. odbyło się spotkanie z Mikołajem, do którego przygotowałam dzieci-nauczyłam je wierszyka i krótkiego tańca, które były podziękowaniem za piękne prezenty.
16.12.2007r. odbył się kiermasz świąteczny, którego organizację się aktywnie włączyłam-samodzielnie zaprojektowałam i wykonałam zaproszenia na kiermasz do obu szatni na gazetki dla rodziców.
Zorganizowałam transport produktów na stanowisko, wykonałam 40 lampionów świątecznych na koszt własny, wzięłam udział w kiermaszu jako sprzedawca wspólnie z innymi nauczycielkami.
Współorganizowałam uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbyła się 21.01.2008r.. Przygotowując prezenty dla Gości wykorzystałam wiedzę zdobyta na warsztatach plastycznych Bożonarodzeniowych przygotowując barwioną sól do kąpieli i papierowe kwiaty wg. własnego pomysłu.
W trakcie stażu podjęłam współpracę przy tworzeniu autorskiego programu „Edukacji Regionalnej-Skawina mała ojczyzna”, który Pani dyrektor poleciła do zaopiniowania nauczycielkom przedszkola podczas spotkania Rady Pedagogicznej podsumowującej pierwszy semestr pracy w placówce. Podczas tego spotkania miałam możliwość przedstawienia innym nauczycielom sprawozdania z realizacji planu wychowawczo-opiekuńczego w oddziale II, który napisałam w oparciu o realizowane z dziećmi treści programowe.
Kontynuując akcję „Cała Polska czyta dzieciom” prowadzę zajęcia poświęcone obcowaniu z literatura i prasą dziecięcą. Wypracowuję tradycję codziennego , głośnego czytania dzieciom aranżując „Poranki z książką” oraz poobiedni „Relaks z książką”.
Przygotowując się do zajęć oraz projektując sytuacje wychowawczo- dydaktyczne konsultuję się z opiekunem stażu p. Elżbietą Szpak. Zgodnie z umową odnotowaną w kontrakcie wszelkie wątpliwości rozwiązuję podczas naszych wspólnych spotkań – konsultacji. Spotykamy się raz w tygodniu, hospitujemy swoje zajęcia i omawiamy je. Wspólnie podejmujemy decyzje, rozwiązujemy problemy, trudności, dokonujemy ewaluacji i formułujemy wnioski do dalszej pracy, przestrzegamy norm zawartych w kontrakcie. Analizując i oceniając skuteczność własnych działań doskonalimy organizację i warsztat pracy. Dzielimy się przemyśleniami związanymi z przeczytaną literaturą oraz omawiamy możliwość wykorzystania jej w dalszej pracy zawodowej.
Gromadząc materiały ze stażu wykorzystuję komputer i różnego rodzaju oprogramowania w celu unowocześniania oraz ułatwiania swojej pracy.
Często samodzielnie wykonuję pomoce dydaktyczne, a przy pomocy komputera powielam je i różnicuję w miarę potrzeb moich wychowanków.
W swojej pracy staram się wykorzystywać w praktyce pomysły pochodzące z warsztatów i szkoleń w których do tej pory brałam udział. Na bieżąco wykorzystuję zasoby przedszkolnej biblioteczki, przeglądając czasopisma dla nauczycieli przedszkola , różnego rodzaju publikacje oraz książki dotyczące wychowania przedszkolnego, czy też bajki dla dzieci, które codziennie czytam swoim wychowankom.
W przypadku jakichkolwiek problemów, czy wątpliwości zawsze mogę liczyć na wsparcie lub radę Pani dyrektor i innych nauczycielek pracujących w przedszkolu, każda z nich chętnie udziela niezbędnych informacji lub pomocy , o którą poproszę.

Autorefleksja

Podczas tych kilku miesięcy stażu starałam się, aby moja praca spełniała wymagania i potrzeby placówki. W tym czasie poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Poszerzyłam swój warsztat pracy o nowe doświadczenia oraz pomysły własne , zdobyte podczas szkoleń i warsztatów oraz moich koleżanek, które je oferowały w trakcie obserwowanych przeze mnie zajęć. Ten czas był dla mnie sprawdzianem wiedzy, własnych umiejętności , pomysłowości, a przede wszystkim ogromnym wyzwaniem, które podjęłam i będę nadal realizować na miarę swoich możliwości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.