X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19589
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Budryka w Siemianowicach Śląskich
Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Olga Bochenek
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
- mgr Anna Zogata-Bochenek – Szkoła Podstawowa nr 4 w Siemianowicach Śląskich
- mgr Małgorzata Kaleta – Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2006
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2009

CEL PODSTAWOWY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W czasie trwania stażu realizowałam zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż rozpoczęłam w Szkole Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śląskich
i realizowałam go do 31 .08. 2008 roku. Z powodu zmiany miejsca pracy dalsza jego kontynuacja odbywała się w Szkole Podstawowej nr 1 w Siemianowicach Śląskich.

Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

§ 7. 1. 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb środowiska lokalnego.
Na początku roku szkolnego 2006 nawiązałam współpracę z opiekunem stażu - panią magister Anną Zogatą-Bochenek, a od września 2008 roku, panią magister Małgorzatą Kaletą, które to udzieliły mi wskazówek dotyczących zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego i służyły radą w czasie trwania stażu.
Zgodnie z harmonogramem uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Brałam udział w zebraniach zespołu nauczycieli języków obcych
i kształcenia zintegrowanego, gdzie zapoznałam się z przedmiotowym systemem oceniania, który był dla mnie podstawą przy ocenianiu umiejętności uczniów klas I-III z mojego przedmiotu, jakim jest język angielski. Na jednym z takich spotkań zaprezentowałam zebranym nauczycielom referat dotyczący metod i technik aktywizujących stosowanych w nauczaniu języka angielskiego w klasach młodszych.
Od października 2008 roku pełniłam funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego klas I-III. W tym jeszcze miesiącu pomogłam uczniom wyłonić Zarząd Samo-rządu Szkolnego klas młodszych, do którego mogli zgłaszać m. in. propozycje imprez szkolnych. I tak, z okazji święta Halloween w minionym roku został zorganizowany konkurs na najlepiej wystrojoną klasę, z kolei w listopadzie uczniowie klas młodszych przygotowali stoisko z wróżbami andrzejkowymi. W lutym br. dzieci przygotowały skrzynki na kartki walentynkowe, a Zarząd Samorządu Uczniowskiego kartki te rozdawał wybranym uczniom. W maju 2009 roku na propozycję Samorządu Uczniowskiego w czasie festynu szkolnego odbył się konkurs „Mam Talent”.
W listopadzie i grudniu 2008 roku razem z opiekunem Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI, panią mgr Beatą Marczewską przeprowadziłam zbiórkę pieniędzy
w ramach akcji Góra Grosza. Zebrany fundusz został przekazany na rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze. Także w grudniu Samorząd Uczniowski przy-gotował drobne upominki dla nauczycieli z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
W trakcie odbywania stażu brałam czynny udział w festynach szkolnych,
a także sprawowałam opiekę nad uczniami podczas:
- dyskoteki szkolnej (listopad 2006 r.);
- Balu Przebierańców dla klas I-III (styczeń 2007 r.);
- wycieczki szkolnej (maj 2008 r.);
- wyjazdu do kina (grudzień 2007 r. i marzec 2009 r.).

§ 7. 1. 2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

W czasie trwania stażu brałam udział w kilku formach doskonalenia zawodowego. Przedstawiam je poniżej:

* Szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Edukacji „Neos” na temat: „Strategia postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole”, które odbyło się 7 października 2006 roku.

* Warsztaty metodyczne „Skuteczna komunikacja wewnątrzszkolna”, które odbyły się 21 listopada 2006 roku, a zorganizowane zostały przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”.

* Warsztaty metodyczne „Praca z uczniem trudnym” , które odbyły się 17 stycznia 2007 roku, zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczy-cieli „WOM”

* Konferencja metodyczna zorganizowana przez wydawnictwo Pearson Longman zatytułowana „Friendly support”, która odbyła się dnia 10 marca 2007 roku. W czasie szkolenia omówiono takie zagadnienia jak: wspieranie uczniów w nauce języka obcego, tworzenie pozytywnej atmosfery w klasie, planowanie efektywnej lekcji języka obcego.
* Szkolenie Rady Pedagogicznej zorganizowane przez psychologa szkolnego, panią mgr Bogusławę Gonet na temat: „Uczniowie z zaburzeniami a efektywność nauczania”, które odbyło się 27 marca 2007 roku.

* Szkolenie Rady Pedagogicznej „Współpraca rodziców ze szkołą w zakresie planowania i realizacji zadań statutowych szkoły” organizowane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „ABAKUS”. Szkolenie odbyło się 26 września 2007 roku.

* Konferencja metodyczna zorganizowana przez wydawnictwo Pearson Longman dnia 10 grudnia 2007 roku na temat: „Therapi-stEducatorActorComicHumanistEnthusiastRealist” oraz „How to CLIL them no to CLIL them out”.

* Konferencja metodyczna „Rethinking listening in the EFL classroom: Uncover-ing meaning from noise” oraz warsztaty „The perks of talking: The value of inte-raction beyond the interaction itself” zorganizowane przez wydawnictwo Macmil-lan, gdzie omówione zostały takie tematy jak:
- rozumienie ze słuchu jako produkt i proces;
- korzyści płynące z zastosowania techniki dyktanda w procesie rozwijania
sprawności rozumienia ze słuchu;
- korzyści płynące z informacji zwrotnej;
- przegląd oraz ocena techniki poprawy błędu podczas interakcji nauczyciel-uczeń.
Konferencja odbyła się 26 sierpnia 2008 roku.

*Szkolenie Rady Pedagogicznej „Odpowiedzialność prawna nauczycieli” zorganizowane w ramach zadań edukacyjnych „Doskonalenie nauczycieli
w województwie” przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”.

* Seminarium doskonalące „Rola Samorządu Uczniowskiego w systemie wychowawczym szkoły” zorganizowane dnia 7 listopada 2008 roku przez Studio Edukacyjne „EKO-TUR BIS”. W czasie seminarium poruszane były zagadnienie o kompetencjach samorządu uczniowskiego w świetle innych przepisów Prawa Oświatowego, a także omówiono dokumentację samorządu uczniowskiego.

* Szkolenie Rady Pedagogicznej „Emisja głosu” zorganizowane przez Śląski Ośro-dek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata”, które odbyło się 19 listopada 2008 roku.

* Dnia 20 listopada 2008 roku brałam udział w III Chorzowskim Spotkaniu Nauczycieli Twórczych, gdzie przedstawiono referat na temat „Nauczyciel, powołanie czy zawód. Kilka uwag na marginesie etyki”, a doradcy metodyczni nakreślili wizerunek nauczyciela kreatywnego.

* Szkolenie na temat: „Drama w pracy wychowawczej i profilaktycznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis”, które odbyło się 12 grudnia 2008 roku.

* Konferencja metodyczna składająca się z dwóch sesji - „First Steps Along the Learning Path” oraz „Reaching up high – Sky High” zorganizowana przez Pearson Longman, a która odbyła się 18 lutego 2009 roku. Na konferencji poruszono m. in. temat nowej podstawy programowej z języka angielskiego.

* Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży, który został zorganizowany 8 kwietnia 2009 roku przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”.

* Spotkania w ramach zespołu przedmiotowego, gdzie omawiane były bieżące problemy natury dydaktyczno-wychowawczej, a także sprawy organizacyjne.

Wiedzę i umiejętności zawodowe pogłębiałam także samodzielnie poprzez zaznajomienie się z literaturą metodyczno-przedmiotową. Oto spis przeczytanych pozycji:
- J. Reilly, V. Reilly „Writing with children”
- Języki Obce w Szkole: Nauczanie Wczesnoszkolne, nr 6/2000 (wydanie specjalne)
- Języki Obce w Szkole (numery od 2000 do 2008 roku)
- C. Graham „Creating chants and songs”
- J. Willis, A. Patreson „English through music”
- E. Watts „Storytelling

§ 7. 1. 3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.

Zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego oraz przeanalizowałam Kartę Nauczyciela z rozporządzeniem MENiS z dn. 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na tej podstawie opracowałam Plan rozwoju zawodowego, by po jego zatwierdzeniu przystąpić do realizacji umieszczonych w nim zadań.
Dokonałam analizy statutu szkoły oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania, co pozwoliło mi na efektywniejszą organizację własnej pracy podczas odbywanego stażu.
Zapoznałam się również z regulaminami organów działających w szkole – Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.

§ 7. 2. 1 Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu oraz poznaniem procedury awansu zawodowego nauczycieli. Po analizie odpowiednich dokumentów opracowałam Plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrekcję.
Regularnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, by potem dokładnie je przeanalizować i wyciągnąć z nich wnioski.
Cyklicznie prowadziłam zajęcia przed moim opiekunem stażu i Dyrekcją szkoły. W trakcie rozmów pohospitacyjnych dowiadywałam się o zaobserwowanych słabych i mocnych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć.
Uczestniczyłam w spotkaniach z przedstawicielami różnych wydawnictw, by móc wybrać taki komplet książek do nauki języka angielskiego, który spełniałby moje oczekiwania, a także i oczekiwania uczniów.
Opracowałam wynikowe plany dydaktyczne uwzględniające poziomy wymagań, będące dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów.
Swój warsztat pracy starałam się wzbogacać wprowadzaniem jak największej ilości metod i technik aktywizujących. Uczniowie poznawali język obcy poprzez angielskie piosenki i rymowanki, gry i zabawy językowe, a także elementy dramy. Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod aktywizujących na moich lekcjach była metoda reagowania całym ciałem (TPR), polegająca na wykonywaniu ruchem poleceń nauczyciela.
Samodzielnie opracowywałam różne pomoce naukowe – karty pracy, karty obrazkowe (flashcards), sprawdziany i testy. Zgromadzone materiały miały za zadanie uatrakcyjnić lekcje i pomóc uczniom efektywniej przyswoić dany materiał dydaktyczny.
Regularnie przeprowadzałam różnorodne formy sprawdzania wiadomości uczniów. Do tego celu stosowałam sprawdziany, testy, ćwiczenia. Zebrana dzięki temu wiedza pozwoliła mi na obiektywną ocenę możliwości moich uczniów i pomogła w doborze odpowiednich metod i form pracy.
W trakcie stażu dwukrotnie organizowałam konkursy z języka angielskiego. Jeden z nich sprawdzał wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki języka angielskiego (03. 04. 09) na poziomie klasy III, drugi zaś był konkursem wokalnym, gdzie ucznio-wie wykonywali anglojęzyczne piosenki (04. 05. 09).

§ 7. 2. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, pro-blematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Prowadziłam dla zainteresowanych uczniów zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego. Zajęcia te miały za zadanie rozwijać w uczniach poczucia wartości oraz wiary we własne możliwości językowe; budować w nich postawę ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, a także utrwalać i poszerzać materiał edukacyjny poznany w czasie lekcji.
Aby zachęcić rodziców dzieci sześcioletnich do wyboru szkoły, w której uczyłam (SP 4), organizowałam dla ich pociech zajęcia z języka angielskiego.
Prowadziłam zajęcia indywidualne z nauczanego przeze mnie przedmiotu
z dwoma uczniami posiadającymi wskazania lekarskie do takiej formy nauki.
W ciągu trwania stażu włączałam się w czynne organizowanie imprez o charakterze środowiskowym. Razem z opiekunem stażu, p. A. Zogatą-Bochenek przygotowywałam jej wychowanków do występu na uroczystości Pasowania na ucznia, na akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz w czasie święta z okazji Dnia Matki
i Ojca. W trakcie wyżej wymienionych imprez uczniowie zaprezentowali angielskie piosenki i wierszyki inscenizowane ruchem, a także elementy narracji w tym języku, co niewątpliwie jest sukcesem ze względu na młody wiek uczniów i krótki czas przy-gotowań.
W czasie stażu współuczestniczyłam w festynach szkolnych, które uważam za dobry sposób promowania szkoły i integracji z rodzicami uczniów. Na jednym z nich (30. 05. 09) poprowadziłam dla dzieci klas I-III konkurs Mam Talent.
W pierwszym półroczu roku szkolnego 2007/2008 przygotowywałam uczniów klasy IIa do występu na festiwalu talentów organizowanym w szkole, na którym przedstawiły dwie angielskie piosenki.
Współorganizowałam razem z mgr M. Kaletą zajęcie „Rodzice czytają dzie-ciom bajki”, w czasie którego uczniowie wysłuchali krótkiego utworu literackiego, a następnie poznali anglojęzyczną piosenkę zgodną z tematem zajęć.
Od października 2008 roku pełnię funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskie-go klas I-III. Zgodnie z powierzonym mi zadaniem staram się wspierać organizację uczniowską klas młodszych w sprawach merytorycznych i organizacyjnych oraz inspirować uczniów do działania.
W listopadzie i grudniu 2008 roku zaangażowałam się w akcję Góra Grosza pod patronatem towarzystwa „Nasz Dom”, w wyniku której wśród uczniów zostały zebrane pieniądze na rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze.
W czasie stażu na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze. Współpracowałam z wychowawcami klas, a także z pedagogiem szkolnym w celu zapobiegania i eliminowania problemów wychowawczych. W zależności od potrzeb i sytuacji spotykałam się także z rodzicami moich uczniów. Odbywało się to zwykle w czasie indywidualnych konsultacji lub na zebraniach klasowych w celu wyjaśnienia i zaradzenia ewentualnym problemom.

§ 7. 2. 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologia komputerowa i informacyjna zawsze pełniła w moje pracy dużą rolę. Z jej pomocą tworzę:
- konspekty zajęć;
- testy;
- materiały konkursowe;
- plany wynikowe;
- pomoce dydaktyczne;
- dokumenty szkolne (sprawozdania, podania, wnioski).
Internet, a w szczególności dostępne portale edukacyjne były dla mnie sposobem na pozyskiwanie wiedzy z zakresy dydaktyki, metodyki, pedagogiki oraz psychologii. Z tego zakresu najczęściej korzystałam ze stron: www.anglisci.pl, www.longman.pl , www.jows.codn.edu.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl.
Komputer wykorzystałam także do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego, czyli przygotowania dokumentacji załączonej do wnio-sku
o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Wiedzę na temat awansu zawodowego zdobywałam na wyżej wymienionych portalach lub w serwisach typowo po-święconym tej kwestii, takich jak: www.awans.net, www.oswiata.org.pl, www.edu.info, czy www.szkolnictwo.pl.
W trakcie mojej pracy starałam się wdrażać uczniów do używania komputera
i internetu. Już pierwszoklasistów zapoznaję ze stroną internetową ich podręcznika do języka angielskiego tak, by mogli korzystać z zawartych tam gier językowych i piosenek także w domu.
Poprzez internet porozumiewałam się z innymi nauczycielami , co pozwoliło na usprawnienie pracy i przyspieszenie wymiany informacji.

§ 7. 2. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub po-stępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Praca z dziećmi niemal codziennie stawia przed nauczycielem problemy, do których rozwiązania potrzebna jest wiedza z psychologii, pedagogiki i dydaktyki, tak też było i w moim przypadku. Każde dziecko jest inne, ma inne zainteresowania, inny sposób uczenia się, dlatego tak ważna jest indywidualizacja zadań i wymagań stawianych mu. Podczas prowadzonych przeze mnie zajęć starałam się, aby były one zrozumiałe i interesujące dla wszystkich uczniów. Aby to osiągnąć wykorzystywałam różnorodne metody i techniki aktywizujące. Często stosowałam podział uczniów na pary pod względem różnych możliwości intelektualnych. W ten sposób uczniowie zdolniejsi mogli pomagać uczniom słabszym, którzy zawsze mogli liczyć na moją pomoc. Dla dzieci zdolnych przygotowywałam dodatkowe ćwiczenia językowe i gramatyczne, które mogły wykonać w czasie lekcji lub w domu. Prowadziłam także zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla klas III, na których uczniowie mogli poszerzyć oraz utrwalić materiał dydaktyczny poznany na lekcji. Zajęcia te, uważam, pomagały dzieciom rozwijać poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.
Mimo, iż nie pełniłam roli wychowawcy klasy, rodzice moich uczniów mogli regularnie kontaktować się ze mną podczas comiesięcznych konsultacji lub w razie potrzeby częściej.
Wszelkie problemy wychowawcze i dydaktyczne na bieżąco rozwiązywałam
z wychowawcami klas, które uczyłam.
W celu doskonalenia swojej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki ukończyłam następujące szkolenia:
* Dysleksja a nauczanie języków obcych.
* Strategia postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole.
* Praca z uczniem trudnym.
* Uczniowie z zaburzeniami a efektywność nauczania.
* Współpraca rodziców ze szkołą w zakresie planowania i realizacji zadań statutowych szkoły – przykłady dobrej praktyki.
* Drama w pracy wychowawczej i profilaktycznej.


§ 7. 2. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjo-nowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Z chwilą, kiedy rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego, zaczęłam dokładnie poznawać prawo oświatowe. Po analizie Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowe-go nauczycieli, rozpoczęłam wdrażanie procedur związanych z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego, tj. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu i opracowałam Plan rozwoju zawodowego. Oprócz tego dokonałam powtórnej analizy dokumentów szkolnych, takich jak: Statut Szkoły, Węwnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy i Profilaktyczny, Program Rozwoju Szkoły. W czasie moje pracy zawodowej starałam się stosować do zasad zawartych w tych dokumentach.
Prowadziłam dokumentację szkolną oraz uczestniczyłam w konstruowaniu
i modyfikowaniu dokumentów szkolnych (WSO, Program Wychowawczy i Profilaktyczny) w ramach prac Rady Pedagogicznej.
Zapoznanie się z podstawą programową pomogło mi w wyborze odpowiednie-go programu nauczania i w opracowaniu przedmiotowych planów wynikowych.
W roku szkolnym 2006/2007 uczestniczyłam w zespole nadzorującym przebieg sprawdziany kompetencji klas VI.
W maju 2009 roku przeprowadziłam egzamin klasyfikacyjny z języka angielskiego, w czasie którego egzaminowany był uczeń klasy pierwszej.

Wnioski z realizacji zadań.

W czasie trwania stażu udało mi się zrealizować większość zadań założonych
w Planie rozwoju zawodowego. Były one ściśle powiązane z potrzebami uczniów
i szkoły, a dzięki ich realizacji poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne. Przygotowując plany pracy dydaktycznej na dany rok szkolny, rozwijałam umiejętność planowania własnych działań. Przez wprowadzenie metod i technik aktywizujących oraz pomocy dydaktycznych podniosłam jakość nauczania języka angielskiego.
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam różnych formach doskonalenia zawodowego, a każda z konferencji, każdy kurs wnosił coś nowego do mojego warsztatu pracy.
Poprzez realizację zadań ogólnoszkolnych, takich jak imprezy organizowane z okazji obchodów różnych uroczystości (Pasowanie na ucznia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki) udało mi się zintegrować z rodzicami, co zapewniło lepszą współpracę między nami.Dzięki pełnieniu roli Opiekuna Samorządu Uczniowskiego klas I-III mogłam lepiej poznać potrzeby moich uczniów i stać się dla nich bliższą osobą, a także pomóc im na drodze ku samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji.
Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego była dla mnie sposobem do zweryfikowania opinii, jakim nauczycielem jestem i zastanowienia się nad mocnymi i słabymi stronami własnej działalności pedagogicznej. Zakończenie stażu nie oznacza końca moich działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje oraz poprawiać jakość własnej pracy, by przez to efektywniej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.