X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19561
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

ZA OKRES STAŻU
OD 01. 09. 2009 DO 29. 04. 2013 ROKU


mgr ANNA PIERZCHANOWSKA


WSTĘP

Swoją pracę w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II rozpoczęłam w dniu 1 września 2002 roku jako nauczycielka geografii i biologii. Jednocześnie pełniłam również funkcję wychowawcy. Staram się, by wiedza zdobyta w trakcie studiów w Akademii Podlaskiej w Siedlcach i Uniwersytecie Warszawskim procentowała i przynosiła pozytywne efekty w mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
W okresie od 01.09.2009 r. podjęłam starania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Staż uległ przedłużeniu w wyniku zwolnień lekarskich od 25 października 2009 do 23 marca 2010, oraz od 01 do 24 marca 2012 a także urlopu macierzyńskiego od 25 marca 2012 do 5 maja 2012 roku. Nieobecności te nie przekroczyły roku ponieważ łącznie wyniosły 337 dni. Staż uległ przedłużeniu do 29 kwietnia 2013r. W czasie jego trwania wypełniałam zaplanowane zadania z poszczególnych sfer rozwoju zawodowego, oraz założone cele. Realizowane zadania edukacyjno-wychowawcze starałam się dostosować do potrzeb naszej placówki .

Opis i realizację przeprowadzonych działań przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.


Czynności organizacyjne

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałam ich analizy: Karty Nauczyciela i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, śledziłam na bieżąco zmiany w w/w dokumentach. Efektem było poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego, poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

We wrześniu 2009 roku sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu i opracowałam na podstawie obowiązujących przepisów prawnych plan rozwoju zawodowego, który zawierał zadania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Plan został pozytywnie zatwierdzony przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych.

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

W maju 2013 roku sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu od 01.09.2009 do 29.04.2013 roku, celem przedłożenia go Dyrektorowi Szkoły.


Zgodnie z brzmieniem §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w okresie odbywania stażu zrealizowałam następujące zadania:


§8 ust.2 pkt 1
I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy szkoły.

W każdym roku szkolnym aktywnie uczestniczyłam w tworzeniu i ewaluacji dokumentów szkolnych między innymi: Statutu Szkoły, Szkolnego programu profilaktyki. Sprawozdania z rocznego programu profilaktyki były przedstawiane na radach podsumowujących. Pełniłam również rolę protokolanta i członka komisji wnioskowej.

2. Poszerzanie wiedzy przez udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

W ciągu mojej pracy zawodowej dbałam o podnoszenie moich kwalifikacji, a także doskonalenie umiejętności i warsztatu pracy. Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywałam zdobytą wiedzę i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
● ,,Podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy’’ NOT Łomża 2009 r
● ,,Zmiany w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.’’ Spotkanie konsultacyjno- informacyjne Zaręby Kościelne 2010r
● ,,Ewaluacja wewnętrzna „ MSCDN” Ostrołęka 2011r
● ,,Szkolna interwencja profilaktyczna” wykłady i zajęcia warsztatowe zorganizowane przez PPP w Ostrowi Maz 2011r
● ,,Wykorzystanie mnemotechnik w nauczaniu fizyki i przyrody’’ szkolenie ODN Łomża 2013r
● ,,Podejście coachingowe w wychowaniu” szkolenie ODN Łomża 2013
Szkolenia wewnętrzne:
● szkolenie z zakresu obsługi e- dziennika,
● komputerowe pisanie świadectw,
● predyspozycje zawodowe uczniów – Urząd Pracy – ,,wybierz zawód’’,
● analiza wyników z zastosowaniem kalkulatorów, wykresów,
● jak wdrażać doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole,
● ewaluacja wewnętrzna
● zmiany w przepisach prawa oświatowego
● uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - realizacja planu działań
wspierających
● postępowanie w sytuacjach kryzysowych
● procedury egzaminu gimnazjalnego
● spotkanie z P. M. Deoniziak z PPP z Ostrowi Maz.
- diagnozowanie uczniów klas I- III – orzeczenia i opinie
- praca z uczniem niedostosowanym społecznie
- współpraca szkoły z sądem rodzinnym
Zdobytą wiedzę i doświadczenie mogłam wykorzystać podczas mojej pracy. Między innymi w przygotowaniu tematów w związku z doradztwem zawodowym, analizą sprawdzianów, pracy w zespole ewaluacyjnym, oraz pracy w zespole do spraw uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy. Samodzielne pogłębianie wiedzy merytorycznej, umiejętności.

Przez cały okres stażu organizowałam i wzbogacałam swój własny warsztat pracy. Zorganizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych, a także pozyskałam różne materiały dydaktyczne ( plansze, plakaty, karty pracy, folie, prezentacje ). Studiowanie fachowej literatury pedagogicznej pozwoliło mi rozwijać swoje umiejętności, pogłębiać wiedzę dydaktyczno – wychowawczą i wzbogaciło mój warsztat pracy o nowe metody pracy. Pogłębiłam swoją wiedzę z zakresu biologii, geografii i psychologii.
Przykładowy wykaz literatury
■ ,,Atlas roślin leczniczych”, wyd. Zakład narodowy Imienia Ossolińskich 1989
■ ,,Atlas świata”, Pascal, Bielsko-Biała 2002
■ ,,Drzewa - leksykon przyrodniczy”, B.T. Kremer, świat Książki, Warszawa 1996
■ ,,Encyklopedia geografii- Australia i Oceania, Azja, Ameryka Północna i południowa,
Europa, Afryka ”, wyd. Muza S.A..1999
■ ,,Geografia vademecum”, Wydawnictwo GREG, Kraków
■ ,,Geografia Polski”, wyd. Podsiedlik-Raniowski i Spółka, 1998
■ ,,Planeta życia” – encyklopedia przyrody, Panteon, Wrocław 1996
■ ,,Pospolite rośliny Europy Środkowej”, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,
Warszawa 1990
■ ,,Rośliny towarzyszące człowiekowi”, Z. Schwarz, J. Szober, WsiP, Warszawa !974
■ ,,Słownik encyklopedyczny geografia”, P. Migoń, S. Grykień, R. Pawlak, M. Sobik, wyd. Europa, 1997
■ ,,Stanowczo, łagodnie, bez lęku”, M. Król-Fijewska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 1996
■ ,,Tajemnice zwierząt - prehistoria”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002
■ ,,Zawód Wychowawcy i kierunki jego specjalizacji”, WSiP, Warszawa 1991
■ ,,Ziemia – liczby, fakty, ilustracje”, wyd. Kurpisz, Poznań 2001
■ „Nauczyciel mianowany” I. Zarzycka
■ „Awans zawodowy nauczyciela – praktyczny poradnik” J. Acman, R. Ryll
■ „Nauczyciel dyplomowany” – poradnik w wersji elektronicznej dla nauczycieli, Literka.pl
Czasopisma
■ ,,Wiedza i życie”, Prószyński i S-ka
■ ,,Świat nauki”, Towarzystwo Edukacyjne S.A. w Waszawie
■ ,,Poznaj świat”, Towarzystwo Edukacyjne S.A. w Waszawie
■ ,,Viktor”, Agencja Wydawnicza AGA-PRESS
■ ,,Biologia w szkole” EDU PRESS – Czasopisma Pedagogiczne

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów

Zorganizowałam szkolne konkursy biologiczne oraz z zakresu profilaktyki dla chętnych i zainteresowanych uczniów. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę ale również wykazać się inwencją twórcza i uzdolnieniami plastycznymi. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne które utrwalały wiedzę i przygotowywały ucznia do egzaminu. Przygotowywałam uczniów do udziału w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Uczniowie brali udział w spisie bociana białego na terenie gminy Zaręby Kościelne

5. Pedagogizacja rodziców

Przygotowałam i przeprowadziłam szkolenie dla rodziców w 2011 na temat zagrożeń związanych z dopalaczami.
Uczestniczyłam w zorganizowaniu szkolenia dla rodziców w 2009r przez PPP w Ostrowi Mazowieckiej na temat ,,Problemy wieku dojrzewania”.

7. Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami i doskonalenie umiejętności wychowawczych.

Przez cały okres trwania stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy. Systematycznie organizowałam spotkania klasowe z rodzicami. Ich celem były sprawy organizacyjne, omówienie frekwencji, zachowania czy ocen uczniów, pedagogizacja rodziców. Na zebraniach wspólnie staraliśmy się rozwiązywać wynikłe problemy wychowawcze. W sytuacjach pilnych kontaktowałam się na bieżąco telefonicznie lub osobiście z rodzicem. Rozwiązywanie problemów na bieżąco pozwoliło zbudować pozytywne relacje na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń – rodzic, a także wpłynęło na poprawę pracy dydaktyczno-wychowawczej.

8. Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole.

● Co roku brałam udział w pracach komisji na egzaminach gimnazjalnych, w tym pełniłam funkcję przewodniczącej. Uczestniczyłam w pracach komisji poprawkowej.
● przygotowywałam gazetki tematyczne
,,Jak ustrzec się grypy?’’, ,,Zasady obowiązujące w naszej klasie”, ,,Dopalacze”, ,,Kalendarz roślin”, ,,Alkohol twój wróg’’, ,,Działanie dymu tytoniowego na organizm”, ,,Zapobieganie chorobom układu krążenia’’, ,,Białka – niezbędny składnik naszej diety”, ,, Wesołych Świąt’’, ,,Dzień Ziemi”
● Od wielu lat jestem liderem profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Zarębach Kościelnych i moim obowiązkiem jest modyfikacja założeń ogólnych i szczegółowych w Szkolnym Programie Profilaktyki tak aby były one zgodne z Programem Wychowawczym Gimnazjum. Aktywnie współuczestniczyłam w realizacji założeń i przygotowywałam sprawozdania. Brałam również udział w modyfikowaniu Szkolnego Programu Wychowawczego co pozwoliło na korelację obydwu programów.
● W roku 2010/2011 byłam szkolnym koordynatorem do spraw realizacji projektów edukacyjnych
● Byłam i jestem również jednym z członków zespołu nauczycieli powołanych do ewaluacji wewnętrznej obszaru IV Działania służące do wyrównywania szans edukacyjnych.


§8 ust. 2 pkt 2
II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

Umiejętność korzystania z technologii informacyjnej jest niezbędnym elementem w pracy nauczyciela. Wykorzystałam komputer do samodzielnego przygotowania i sporządzenia całej dokumentacji awansu zawodowego.

2. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem swojej pracy.

W swojej pracy zawodowej bardzo często posługiwałam się komputerem do przygotowania testów, sprawdzianów, kartkówek, kart pracy czy też pomocy dydaktycznych. Umiejętność obsługi komputera pozwoliła mi na efektywne przygotowanie scenariuszy lekcji, ankiet dla uczniów i rodziców, ulotek, przygotowywania materiałów na gazetki okolicznościowe, pisania pism urzędowych. W szkole funkcjonuje dziennik internetowy gdzie wpisuję oceny ze swoich przedmiotów. Dzięki temu rodzice i uczniowie mogą na bieżąco sprawdzić oceny.

3. Wykorzystywanie techniki komputerowej do wykonywania prezentacji multimedialnych.

W roku szkolnym 2009/2010 wraz z kilkoma uczniami klasy trzeciej przygotowałam prezentację multimedialną na temat ciekawych miejsc w Zarębach Kościelnych. Prezentacje zostały zrobione w programie PowerPoint, a następnie zaprezentowane innym uczniom. Również w roku 2010/2011 z uczennicami klas III przegotowana została prezentacja o podróży koleją transsyberyjską przez najciekawsze miejsca Azji. Wykorzystanie techniki komputerowej i zasobów internetu rozwija u uczniów aktywność oraz ciekawość poznawczą. Uczniowie chętnie w nich uczestniczą, ucząc się samodzielnie wyszukiwać potrzebnych informacji. Uważam, że taki projekt zmobilizował młodzież do większego zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie i zmotywował do dalszej pracy i nauki.

5. Wykorzystywanie różnych stron internetowych, encyklopedii multimedialnych w celu przygotowania materiałów dydaktycznych do lekcji oraz w życiu codziennym.

Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktycznych do lekcji opiera się coraz częściej na internecie i korzystaniu z technologii informacyjnej. Pogłębiając swoją wiedzę korzystałam z różnych stron internetowych, np.:
- www.wszpwn.com.pl
- www.wsip.com.pl
- www.awans.net
- www.edunews.pl
- www.profesor.pl
- www.cke.edu.pl
- www.literka.pl
- www.google.de
i wielu innych.
Za pomocą poczty elektronicznej mam kontakt z wydawnictwami. Mogę korzystać na bieżąco z biuletynów i nowości wydawniczych. Otrzymuję informacje o spotkaniach metodycznych, konferencjach. Mam możliwość przesyłania sprawozdań, analiz i innych potrzebnych dokumentów do szkoły.

6. Wykorzystanie programu ,,Druk świadectw wersja 3.0 „ do wypisywania świadectw.
Umiejętność obsługi komputera okazała się, jak dla mnie, niezbędna do wypisywania świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły naszych uczniów. Posługiwanie się programem znacznie ułatwia pracę nauczyciela – wychowawcy, a wypisane w ten sposób świadectwa są ładne i estetyczne.


§8 ust. 2 pkt 3
III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotów matematyczno –przyrodniczych

Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w zebraniach i pracach zespołu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Naszym celem była, poprawa procesu nauczania i uczenia, planowanie wspólnej pracy, rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz wspólne opracowywanie wyników próbnych testów dla uczniów. Spotkania te przyczyniły się do podnoszenia jakości pracy szkoły .

2. Modyfikacja przedmiotowego systemu oceniania.

W roku szkolnym 2009/2010opracowałam Przedmiotowy System Oceniania z biologii i geografii, a następnie zmodyfikowałam go w 201 .roku. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

W pracy nauczyciela ważna jest umiejętność dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, a przede wszystkim zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Opracowałam teczkę w której zamieściłam materiały z których mogą skorzystać inni nauczyciele. Zamieściłam w niej ankiety, materiały na uroczystości szkolne, liczne ulotki profilaktyczne. Opiekowałam się studentką biologii która odbywała w gimnazjum praktyki oraz dokonałam oceny prowadzonych przez nią zajęć.
Poprzez rozmowy ze studentką, hospitacje prowadzonych przeze mnie zajęć mogłam podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Służyłam pomocą w przygotowaniu celów i metod zajęć prowadzonych przez praktykantkę.

4. Własna publikacja w Internecie.

W trakcie trwania stażu opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w Internecie na stronie:

www.publikacje.edux.pl
www.profesor.com.pl


§8 ust. 2 pkt 4
IV. Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:


1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§8 ust. 2 pkt 4a )

- Opracowanie Szkolnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Zjawiskom Patologicznym w Życiu Szkolnym i Pozaszkolnym oraz Programu Wychowawczego Szkoły

Przygotowywałam założenia ogólne i roczne cele szczegółowe Szkolnego Programu Profilaktyki. Jestem współodpowiedzialna za jego realizację. Przygotowuję roczne sprawozdania z jego realizacji . Uczestniczę również w modyfikacji w zależności od bieżących potrzeb.

-Opracowanie Procedury Postępowania w Czasie Działań Interwencyjne w Szkole

W celu stworzenia w szkole warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami przygotowałam na początku trwania stażu procedury które były stosowane podczas interwencji wobec niewłaściwego zachowania ucznia. Procedury te w bieżącym roku zostały zmodyfikowane przez Pana Dyrektora i zatwierdzone przez radę pedagogiczną.

- Opracowanie programu zajęć dodatkowych dla klas III

Dla chętnych uczniów klas III przygotowane zostały zagadnienia które były omawiane na dodatkowych zajęciach. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia zakresu posiadanej wiedzy. Praca z arkuszem gimnazjalnym pozwoliła na zapoznanie się z typami zadań egzaminacyjnych. Przypominane i powtarzane wspólnie informacje pozwoliły na lepsze przygotowanie do egzaminu.

- Opracowanie własnego programu wychowawczego w oparciu o program wychowawczy szkoły

Przez cały okres trwania stażu sprawowałam funkcję wychowawcy klasy. Na początku każdego roku szkolnego opracowałam program wychowawczy dla danej klasy na każdy kolejny rok szkolny, oczywiście w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły. Program wychowawczy dostosowywałam do potrzeb i problemów klasy, z uwzględnieniem także interesujących ich tematów i zagadnień. Tematy ujęte w/w programie pozwoliły mi rozwijać u uczniów zainteresowania, poznać ich światopogląd, a także kształtować prawidłowe postawy etyczne i moralne.

- Opracowanie programu pracy dla ucznia pracującego indywidualnym tokiem nauki

W oparciu o program nauczania biologii i geografii uwzględniając potrzeby ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opracowałam samodzielnie program pracy nauczania indywidualnego. Program dostosowałam do możliwości ucznia.


2. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ( §8 ust. 2 pkt 4c )

- Czynny udział w życiu szkoły i propagowanie zdrowego stylu życia.

Zorganizowałam i przeprowadziłam działania związane przede wszystkim z profilaktyką i zdrowym stylem życia oraz ekologią. Zachęcałam uczniów do aktywnego udziału. Młodzież mogła wykazać się podczas następujących imprez i konkursów:
● W roku szkolnym 2009/2010 zorganizowałam Konkurs Wiedzy o Tematyce Antyalkoholowej i Antynikotynowej dla chętnych uczniów klas pierwszych.
● III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Żywieniu i żywności. 2010/2011
● W roku szkolnym 2010/2011 Plastyczny Konkurs Antyalkoholowy dla wszystkich chętnych uczniów gimnazjum.
● W roku 2012/2013 Plastyczny Konkurs Antyalkoholowy z wykorzystaniem surowców wtórnych
● Konkurs wiedzy o tematyce profilaktycznej ,,1 z 10’’2012/2013
● Jedna z uczennic klasy trzeciej zajęła 4 miejsce w etapie rejonowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.
● Apel z okazji Dnia Ziemi 2009/2010, 2010/2011
● Apel z okazji przyjęcia klas pierwszych w poczet gimnazjalistów 2010/2011
● Apel z okazji Pierwszego Dnia Wiosny 2009/2010, 2012/2013
● Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2009
● Coroczny udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”
● Współorganizacja biegów przełajowych,, Zachowaj trzeźwy umysł” 2010, 2011
● Organizacja dnia prezentacji projektów edukacyjnych klas II 2010
● Coroczne przygotowywanie Wigilii klasowej.

Konkursy i organizowane imprezy miały na celu zachęcenie do pogłębiania wiedzy oraz porównania umiejętności przez współzawodnictwo, aktywne uczestniczenie uczniów w życiu szkoły.

- Działania związane z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy.

Jestem wychowawcą już 11 lat. Czynnie uczestniczę w organizowaniu życia klasy w ciągu roku szkolnego. Zachęcałam uczniów do wykazywania się podczas udziału w konkursach, w przygotowywaniu gazetek, uczestnictwie w uroczystościach szkolnych, dbaniu o wystrój sali. Jasno sformułowane przeze mnie zasady oceniania zachowania pozwalały na rzetelną samoocenę uczniów jak również ocenę wychowawcy.

- Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych.

Zorganizowałam i uczestniczyłam pełniąc rolę wychowawcy w :
● wyjeździe klas I do lasu na spotkanie z leśniczym w 2010 roku
● uczestniczyłam w 2011r w wyjeździe ,,Zielona szkoła”
● w roku 2012 zorganizowałam kulig integracyjny klasy pierwszej.
● zorganizowałam wyjazd gimnazjalistów na wystawę ,,MóZG” w Warszawie dzięki której uczniom została przybliżona zasada funkcjonowania naszego mózgu w niekonwencjonalny sposób 2013r

-Prowadzenie działań poprawiających ,,bazę” pomocy dydaktycznych.

Dokonałam spisu pomocy naukowych. Uzupełniłam zbiór map. Przygotowywałam scenariusze lekcji, ankiety dla uczniów i rodziców, sprawdziany i karty pracy, folie, mapy konturowe do lekcji ćwiczeniowej.

- Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów.

W roku 2011/2012 prowadziłam dodatkowe zajęcia z zakresu biologii dla klas II. Miały one na celu utrwalenie bieżących informacji.
W roku szkolnym 2012/2013 Prowadziłam dodatkowe zajęcia dla uczniów klas III z biologii i geografii w celu lepszego przygotowania do egzaminu.


3. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami ( §8 ust. 2 pkt 4e )

- Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych

Przez okres sprawowania opieki jako wychowawca danej klasy oraz nauczyciel w pozostałych klasach starałam się wniknąć w sytuację rodzinną danego ucznia. Organizowałam zebrania z rodzicami. Przeprowadzałam liczne rozmowy indywidualne osobiste czy telefoniczne Składałam wizyty w domu niektórych wychowanków. Pogłębiło to moją wiedzę na temat sytuacji i problemów uczniów. Częste kontakty z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze umożliwiały w wielu przypadkach na poprawę zachowania ucznia.
Opracowany przeze mnie i wdrożony plan wychowawczy dostosowany został do potrzeb klasy. Organizowane imprezy pozwoliły na lepsze wzajemne poznanie się i integrację klasy.

- Współpraca z pedagogiem szkolnym.

W czasie okresu trwania stażu, miałam okazję aktywnie współpracować z pedagogiem szkolnym, który służył mi zawsze radą i pomocą. Wspólnie rozwiązywałyśmy problemy wychowawcze, dzieliłyśmy się swoimi uwagami i spostrzeżeniami czy przygotowałyśmy konkurs. Wspólnie z Pedagogiem również w ostatnim roku szkolnym przygotowywałyśmy karty indywidualnych potrzeb uczniów.
Aktywnie współpracowałam z panią kurator sądową uczniów z klasy. Dzieliłam się informacjami na temat postępów w nauce, absencji i zachowania wychowanków.

- Współpraca Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.

Jako wychowawca nawiązywałam kontakt z PPP. Między innymi przy kierowaniu uczniów z problemami w uczeniu się. W zorganizowaniu szkoleń dla rodziców. Oraz uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych przez poradnię.

- Współpraca z towarzystwem Przyrodniczym ,,Bocian”
Współpraca dotyczyła roku 2009/ 2010. Polegała na zorganizowaniu wraz z uczniami spisu na terenie gminy Zareby Kościelnebocianów i przesłaniu danych do koordynatora spisu.

-Współpraca z nauczycielami przy organizacji imprez z udziałem społeczności lokalnej.

Brałam współudział wraz z nauczycielami wychowania fizycznego w organizacji Gminnego Konkursu Tenisa Stołowego 2012/2013.
W roku 2009/2010 brałam współudział w zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


5. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§8 ust. 2 pkt 4f )

W roku szkolnym 2010/2011 otrzymałam nagrodę Dyrektora Szkoły za duży wkład i zaangażowanie w realizację obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


§8 ust. 2 pkt 5
V. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

W czasie odbywania stażu szczególnie w pierwszych tygodniach roku szkolnego starałem się zapoznać z dokumentacją osiągnięć edukacyjnych uczniów z którymi miałam prowadzić zajęcia. Kontaktowałem się z wychowawcami tych klas w celu pogłębienia wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i środowiska w którym funkcjonują uczniowie. Podejmowałam działania dla uczniów zmagającymi się z potrzebami wychowawczymi czy rodzinnymi stosując między innymi:
• rozmowę z uczniem,
• rozmowę z pedagogiem szkolnym,
• rozmowę z wychowawcą,
• rozmowę z rodzicami lub opiekunem,
• wywiad środowiskowy,
• skierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Dokonałam analizy dwóch przypadków wychowawczych, opierając się na uczniach z klas, których byłam wychowawcą. Ustaliłam metody pracy i oddziaływań wychowawczych. Systematycznie pracowałam nad rozwiązaniem problemu, współpracując z rodzicami i innymi nauczycielami, następnie wyciągnęłam stosowne wnioski.


PODSUMOWANIE

W czasie trwania mojego stażu wzbogaciłam swoją wiedzę i warsztat pracy. Współuczestnicząc w różnych przedsięwzięciach miałam okazję poznać wiele aspektów pracy szkoły. Pogłębiłam wiedzę na temat jej funkcjonowania, przez to mogłam podejmować trafniejsze decyzje w bezpośrednim kontakcie z uczniem i jego rodzicami. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym pozwoliła mi także doskonalić umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Dzielenie się własnym doświadczeniem sprawiło mi wiele satysfakcji. Doskonaląc swoją pracę przyczyniłam się do podwyższenia jakości pracy szkoły. Uważam, że mój plan rozwoju zawodowego był dostosowany do potrzeb szkoły. Jego realizacja wymagała konsekwencji w dążeniu do celu, nakładu pracy oraz zaangażowania mojego i uczniów. W większości - udało mi się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowym zadania. Praca nauczyciela i wychowawcy opiera się na ciągłym zbieraniu doświadczeń, doskonaleniu i wyciąganiu wniosków z popełnionych błędów. Jestem pewna, iż efekty zadań, które wykonałam, będą procentować w mojej dalszej pracy zawodowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.