X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19643
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta:
Opiekun stażu:
Miejsce pracy:
Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
Czas trwania stażu: 1 września 2012r. – 31 maja 2013r.


Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego rozpoczęłam 1 września 2011 roku, lecz swój staż w wymiarze 9 miesięcy rozpoczęłam w drugim roku pracy w zawodzie nauczyciela.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne , podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż.( § 6 ust. 2 pkt 1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie podpisanym dnia 03.09.2012r.. Wspólnie z opiekunem stażu, panią mgr Ewą Funek uzgodniłyśmy harmonogram spotkań ,zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam statut szkoły, program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów śródlekcyjnych.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.( § 6 ust. 2 pkt 2)

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową „Zdrowie • Sport • Rekreacja”, który jest częścią kompleksowej koncepcji kształcenia w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacyjnych.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pisałam protokoły z posiedzeń. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza murami szkoły.

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
- 25.09.2012r. – „Analiza egzaminu gimnazjalnego klas III w roku szkolnym 2011/2012”.
- 27.11.2012r.- „Jak łączyć w nauczaniu teorię z praktyką”
- 30.01.2012r. – „Analiza próbnego egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013. Wnioski do dalszej pracy”.
- 21.03.2013r. - „Szkolenie członków komisji edukacyjnej egzaminu gimnazjalnego klas III”.
Przygotowywałam szkoleniową Radę Pedagogiczną na temat : „Bezpieczeństwo w szkole priorytetem działalności wychowawczej” - 20.03.2013r.

Zewnątrz szkolne formy doskonalenia:
- 13.10.2012r.- kurs instruktora fintess – PFI Basic Instruktor – Kraków
- 17.11.2012r.- konwencja TIGUAR SPECIAL FORCES TOUR- Kraków

Uważam wewnątrzszkolne jak i zewnątrz szkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, instruktorami.
Udział w szkoleniach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Na bieżąco korzystałam z i książek o tematyce pedagogicznej:

• K. Bąk, A. Dyląg „Człowiek i psychologia”
-C. Day „Rozwój zawodowy nauczyciela”
• Szymański M.J., Młodzież wobec wartości, IBE, Warszawa 2000.

oraz z zakresu wychowania fizycznego :

• R. Karpiński: Pływanie. Katowice 2006
- F. Delavier: Atlas treningu siłowego. Warszawa 2007
• H. Sozański, T. Witczak, T. Starzyński: Podstawy treningu szybkości. COS, Warszawa 1999
- F. Delavier: Modelowanie Sylwetki , Warszawa 2006
• M. Nowak: Gimnastyka.
- E. Bartkowiak, M. Witowski: Nauczanie pływania, Warszawa 1972
• E. Superlak: Piłka siatkowa, Wrocław 1995
• M. Bondarowicz: Zabawy w grach sportowych, Warszawa 1995
• H. Sozański, T. Witczak : Trening szybkości. Sport i Turystyka, Warszawa 1981

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego, oraz niniejszego sprawozdania, jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).

Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
• www.eduseek.ids.pl
• www.pwn.com.pl
• www.interklasa.pl,
• www.wsip.com.pl
• www.publikacje.edux.pl
• www.scholaris.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.profesor.pl
• www.literka.pl
• www.awans.net
• www.men.waw.pl
Przygotowując lekcje korzystałam też z programów multimedialnych.
Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje oraz odtwarzacz CD.

Przygotowywałam i opiekowałam się młodzieżą szkolną uczestniczącą w następujących zawodach sportowych :
- Biegi Przełajowe (szczebel wojewódzki)
- Orlik 2012- piłka nożna

Mając pod opieką Samorząd Szkolny zajmowałam się:
• Wraz z Samorządem wykonaliśmy dekorację na Święta Bożego Narodzenia, Walentynki, Święta Wielkanocne, dekoracje tematyczne,
• Zorganizowaliśmy zabawę integracyjną, andrzejkową i walentynkową,
• Zorganizowaliśmy konkurs na „Koszyczek Wielkanocny”, plakat programu „Jeżdżę z głową”,
• Wraz z Samorządem zaproponowaliśmy konkurs „Uczeń miesiąca”,

Ponadto jestem koordynatorem projektów edukacyjnych, w których udział bierze nasza szkoła:
• „Jeżdżę z głową”- ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów gimnazjów
z małych miejscowości dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• „Małopolska szkoła z pasją” - celem Konkursu jest nobilitacja i promocja małopolskich szkół wyróżniających się aktywnością w obszarze innowacji
edukacyjnych na rzecz aktywizacji środowisk szkolnych oraz lokalnych, wspomagających rozwój pasji i talentów wśród uczniów małopolskich szkół.

Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi .

3. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby , potencjał rozwojowy i zainteresowania.
W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z nauczycielem opiekunem stażu na temat dojrzałości szkolnej dzieci, które miałam uczyć w klasie pierwszej oraz trzeciej.

Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci ( np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów) poprzez dyżury dla rodziców. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
(§6 ust.2 pkt 4)

Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku trzy godziny przeprowadziłam w obecności pana Dyrektora. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

PODSUMOWANIE
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom
i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi
na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji szkolnej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka, pracę z nim, nauczanie praktyczne nad dbanie o systematyczne i rzetelne dokumentowanie pracy zawodowej. Będę się także starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.