X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1897
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Za okres od 1 września 2005 r. do 31 maja 2008 r.

Realizując opracowany przez siebie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie od 01. 09. 2005 r. do 31. 05. 2008 r. dążyłem do wykonania zaplanowanych zadań. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności.

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Analizowałem przepisy prawa w zakresie awansu zawodowego:
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku
*Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku
*Śledziłem na bieżąco zmiany zachodzące w przepisach dotyczących awansu zawodowego.
2. Sformułowałem plan rozwoju zawodowego.
3. Po zakończeniu stażu opracowałem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
4. Samodzielnie studiowałem literaturę pedagogiczną i dzieliłem się doświadczeniami z innymi nauczycielami.
5. Aktywnie uczestniczyłem w pracach organów szkoły, współpracowałem z innymi nauczycielami, pedagogiem, reedukatorem.
6. Uczestniczyłem w pracach zespołu przedmiotowego przyrodniczo-zdrowotnego, komisji Funduszu Zdrowotnego - współtworzyłem jego regulamin i zespole do spraw promocji szkoły. Jestem członkiem Klubu Olimpijczyka.
7. Uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Pedagogicznej .
8. Ukończyłem następujące szkolenia organizowane przez szkołę:
*Ocenianie kształtujące – etap I
*Ocenianie kształtujące – etap II
*Szkolenie na temat tworzenia zespołu interwencyjnego oraz zasad współpracy z rodzicami
*Negocjacje i mediacje jako kreatywne rozwiązywanie konfliktów
*Narkotyki. Sposoby rozpoznawania narkotyków. Objawy zażywania. Procedury postępowania z uczniem po ich spożyciu
*Motywowanie uczniów do nauki i zmiany w zachowaniu
*Etyka zawodowa nauczyciela
*Technologia komputerowa – program do wypisywania świadectw
*Procedura przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej.
9. Ukończyłem następujące kursy i szkolenia zorganizowane poza szkołą:
*Metodyka nauczania techniki i taktyki gry w piłkę nożna -
*Instruktora lekkiej atletyki
10.W czasie trwania stażu współorganizowałem uroczystości szkolne
*Dwudziestolecie SP 323
*Nadanie szkole imienia „Polskich Olimpijczyków” .
11. W czasie stażu współorganizowałem następujące imprezy szkolne:
*Konkurs tańca
*Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka
*Międzyklasowy Turniej Mikołajkowy dla klas I-III.
12. Byłem organizatorem szkolnych konkursów:
*Wiedza o olimpizmie – Turyn 2006, Ateny 2006
*Wiedzy o polskich olimpijczykach
*Historia i symbole Igrzysk Olimpijskich
*Lider zdrowego stylu życia
*Sportowiec roku.
13. Przez cały okres stażu byłem organizatorem następujących zawodów i rozgrywek międzyszkolnych:
*Dwa ognie klas III – 2005/2006, 2006/2007
*Tenis stołowy -2005/2006, 2006/2007, 2007/2008
*Mini piłka nożna- 2005/2006, 2006/2007
*Sprawnościowy tor przeszkód .
14. Organizowałem następujące rozgrywki międzyklasowe:
*Mini piłka nożna
*Mini piłka siatkowa
*Tenis stołowy
*Unihokej
*Dwa ognie.

15. Przygotowywałem i opiekowałem się reprezentacjami szkoły uczestniczącymi w różnych formach zawodów sportowych:
*według kalendarza rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego
*Bieg Passa
*Wtorek Biegacza
*Środa lekkoatletyczna
*Mistrzostwa Ursynowa w lekkiej atletyce
*Bieg Hopfera.
16. Opracowałem kartę obserwacji lekcji wychowania fizycznego.
17. Aktualizowałem kryteria wymagań z wychowania fizycznego oraz przedmiotowego oceniania.
18. Analizowałem i określałem słabe i mocne strony własnej działalności.
19. Opracowałem, przeprowadziłem i przeanalizowałem ankietę w celu ewaluacji pracy nauczyciela.
16. W celu uzyskania pozytywnych efektów w realizacji zadań ogólnoszkolnych dokładałem wszelkich starań, by rzetelnie pełnić obowiązki nauczyciela wychowania fizycznego. Na bieżąco wzbogacałam warsztat pracy, przygotowując różnorodne pomoce dydaktyczne.
17. Starałem się nawiązać dobre kontakty z rodzicami i dobre relacje z moimi uczniami. Systematycznie kontaktowałem się z opiekunami podczas zebrań i konsultacji, jak również przy okazji uroczystości szkolnych.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Z zastosowaniem komputera przygotowywałem scenariusz
zajęć otwartych i informacje dla rodziców.
2. Wykorzystywałem Internet do pogłębiania swojej wiedzy,
na bieżąco śledziłem strony internetowe przydatne w pracy nauczyciela wychowania fizycznego np.: www.publikacje.edu.pl, www.wychowaniefizyczne.pl, www.literka.pl .
3.Opracowywałem wzory dyplomów, podziękowań i wyróżnień za udział w rozgrywkach sportowych.
4.Przygotowałem dokumentacje awansu zawodowego z zastosowaniem komputera.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Założyłem konto na poczcie elektronicznej ursynsport@wp.pl i podałem adres oraz hasło nauczycielom wychowania fizycznego na Ursynowie w celu ułatwienia przekazywania sobie informacji.
1. Przeprowadziłem zajęcia otwarte dla nauczycieli ze szkoły i z poza niej:
*2005 r. – Piłka nożna: Podania piłki w biegu wewnętrzną częścią stopy. Strzał na bramkę wewnętrznym podbiciem
*2006 r. – Piłka koszykowa: Zabawy z kozłowaniem. Rzut do kosza z dwutaktu
*2007 r. – Piłka koszykowa: Zabawy z piłką. Kozłowanie pr i lr ze zmianą ręki i kierunku biegu.
2. Przeprowadziłem zajęcia otwarte dla rodziców:
*2005 r. – Kształtowanie szybkości przez wyścigi na wesoło.
*2006 r. – Zabawy z piłkami. Podania jednorącz i chwyty oburącz piłki.
*2007 r. – Piłka nożna: prowadzenie piłki pn i ln. Podania wewnętrzną częścią stopy.
3. Udostępniałem innym nauczycielom swoje scenariusze lekcji, opracowania, pomoce dydaktyczne.
4. Na bieżąco konsultowałem z pedagogiem szkolnym i reedukatorem swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące uczniów.
5. Na stronach internetowych opublikowałem autorskie scenariusze lekcji i programy.

§8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowałem i wdrożyłem program autorski „Nauka gry w tenisa stołowego”.
2.Przygotowałem i wdrożyłem program edukacji ruchowej klas I-III na zajęciach SKS.

§8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Przez cały okres stażu byłem organizatorem następujących zawodów i rozgrywek międzyszkolnych:
**Dwa ognie klas III – 2005/2006, 2006/2007
*Tenis stołowy -2005/2006, 2006/2007, 2007/2008
*Mini piłka nożna- 2005/2006, 2006/2007.
2. Organizowałem następujące rozgrywki sportowe na terenie szkoły:
*Mini pilka nożna
*Mini piłka siatkowa
*Tenis stołowy
*Unihokej
*Dwa ognie.
3. Przygotowywałem i opiekowałem się reprezentacjami szkoły uczestniczącymi w różnych formach zawodów sportowych:
*według kalendarza rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego
*Bieg Passa
* Wtorek Biegacza
*Środa lekkoatletyczna
*Mistrzostwa Ursynowa w lekkiej atletyce
*Bieg Hopfera.
4. Dbałem o gazetkę sportowa i zachęcałem uczniów do współtworzenia jej.
5. Dbałem o sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne.
6. Pozyskiwałem sprzęt sportowy i nagrody za udział w biegach ulicznych PASSA, szukając sponsorów wśród firm np. SKF sp.z oo., osób prywatnych, nawiązując kontakt z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego.
7. Realizowałem program wychowawczy szkoły w zakresie podnoszenia kultury osobistej uczniów poprzez konsekwentne reagowanie i zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych.
8. Prowadziłem rozmowy indywidualne na temat kulturalnego odzywania się do kolegów i koleżanek.
9. Opracowałem i wdrożyłem kartę samooceny zachowania na lekcjach wychowania fizycznego.
10. Angażowałem rodziców do działań na rzecz szkoły, zachęcałem do udziału w przygotowaniu zawodów, imprez szkolnych.
11. Propagowałem zdrowy styl życia, przeprowadziłem zajęcia dotyczące edukacji prozdrowotnej:
*Higiena osobista i otoczenia
*Higiena ciała po wysiłku. Higiena stroju
*Aktywność fizyczna w różnych okresach życia i jej znaczenie dla zdrowia
*Odpoczynek czynny na świeżym powietrzu jako najefektowniejszy sposób regeneracji sił
12. Integrowałem uczniów poprzez organizację imprez i konkursów sportowo-rekreacyjnych na terenie szkoły.
13. Motywowałem i wspierałem działania na rzecz kreatywnego rozwoju uczniów poprzez udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpracowałem z:
*Ursynowskim Szkolnym Związkiem Sportowym
*Ursynowsko-Natolińskim Towarzystwem Sportowym
*Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji
*Akademicki Klub Lekkoatletyczny
*Domem Kultury „Imielin”
*Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
*z doradcą metodycznym
*z innymi szkołami podstawowymi w celu przeprowadzenia meczy towarzyskich z różnych dyscyplin sportowych
*z lokalną gazetą Passa w celu uczestnictwa uczniów w biegach ulicznych oraz reklamowania szkoły na terenie dzielnicy.
2. Przez wszystkie lata stażu byłem instruktorem sportowym akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście” w SP 323 i SP 330.

§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Nagroda Burmistrza Dzielnicy Warszawa – Ursynów.
2. Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej323.
3. Miarą sukcesów nauczyciela są również sukcesy odnoszone przez jego wychowanków. Moi uczniowie osiągali dobre wyniki m.in. w :
*Wtorek Biegacza – w klasyfikacji szkół I miejsce
*Bieg PASSA – w klasyfikacji szkół III miejsce
*Zawody międzyszkolne klas III – dwa ognie I miejsce
*Mistrzostwa Ursynowa w lekkiej atletyce-w klasyfikacji szkół.
III miejsce indywidualne: Bartek Żytko w rzucie piłką palantową II miejsce
*Jerzy Kinasz w biegach przełajowych II miejsce.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Dokonałem analizy dwóch przypadków uczniów Szkoły Podstawowej nr 323.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.