X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19397
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Kempa
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Grażyna Rudyk
Miejsce pracy: Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Korzennej
Imię i nazwisko dyrektora placówki: mgr Dariusz Brończyk
Czas trwania stażu: 01.09.2012 – 31.05.2013

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi ono podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korzennej rozpoczęłam 1 września 2012 roku i tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski w wymiarze 9 miesięcy.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.


WYMAGANIE I- Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Grażyną Rudyk. Wspólnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań ZAŁĄCZNIK NR 1, zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego ZAŁĄCZNIK NR 2 i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
We wrześniu i w październiku 2012 roku zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania przedszkola. Zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę przedszkola, takimi jak:
- Ramowy Statut Przedszkola
- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
- Ustawa o Systemie Oświaty
- Karta Nauczyciela
- Roczny Plan Pracy Przedszkola.
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb przedszkola zapoznałam się ze swoimi obowiązkami, zadaniami programowymi i dodatkowymi. Dzięki wyżej wymienionym dokumentom zrozumiałam jak działa przedszkole i jakie mechanizmy regulują jego funkcjonowanie oraz jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola.
Zapoznałam się również z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej. Rozpoczynając staż jako nauczyciel- wychowawca grupy dzieci 5-letnich prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej, tj.: dziennik zajęć, karty obserwacji dziecka oraz dokumentację współpracy z rodzicami.
We wrześniu 2009 roku uczestniczyłam w szkoleniu BHP i PPOŻ ZAŁĄCZNIK NR 3. Poznałam przepisy dotyczące zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola oraz przepisy przeciwpożarowe. Zapoznałam się również z danymi o ryzyku zawodowym na stanowisku nauczyciela. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.


WYMAGANIE II- Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Przeanalizowałam podstawę programową pod kątem pracy z dziećmi 5-letnimi oraz metody i formy pracy dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka.
W ciągu roku szkolnego miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia nauczycieli adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola, które odbywały się zarówno w szkole jak i poza murami szkoły.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia: ZAŁĄCZNIK NR 4
- 05.12.2012 „Konstruowanie wymagań edukacyjnych”- przeprowadzone przez pana Leszka Lisa
- 26.03.2013 „ Bezpieczeństwo w szkole”- przeprowadzone przez pana Władysława Ścianka
- 29.04.2013 „Program wychowawczo- profilaktyczny GOLDEN FIVE w pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły”- przeprowadzone przez panią Marię Sułkowską.

Zewnątrzszkolne formy doskonalenia: ZAŁĄCZNIK NR 5
- 07.03.2013 „Zdrowie społeczne ucznia- elementy socjoterapii w warsztacie pracy nauczyciela”- zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era.
- 13.04.2013 „Jak skutecznie uczyć czytać? Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami”- zorganizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie TĘCZA.
- 29.04.2013 „Wspieranie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”- zorganizowane przez Koło Naukowe "Wspomaganie Rozwoju Dziecka" działające w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu; konferencję prowadziła prof. Edyta Gruszczyk- Kolczyńska.
Poprzez uczestnictwo w szkoleniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Udział w szkoleniach sprawił, iż moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci, jak i dla mnie. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzieliłam się również z koleżankami.

Wspólnie z dwoma nauczycielkami pozostałych dwóch oddziałów przedszkolnych- panią Elżbietą Semlą i panią Jadwigą Matusik zorganizowałam, opracowałam scenariusz i przeprowadziłam zabawę andrzejkową dla dzieci ze wszystkich trzech oddziałów ZAŁĄCZNIK NR 6. Ponadto pomogłam wyżej wymienionym paniom przygotować dzieci do przedstawienia z okazji Świąt Wielkanocnych.
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne. Utworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami dzieci dla rodziców, tablice, na których dzieci prezentują swoje prace, tworzyłam gazetki tematyczne, dekorowałam salę zajęć. Samodzielnie wykonywałam elementy dekoracyjne oraz zakup materiałów i przyborów.
Pomogłam mojej opiekunce stażu- pani mgr Grażynie Rudyk wykonać naokienne ozdoby świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wiosenne kwiaty.
Na bieżąco korzystałam z literatury o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, a także literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu ZAŁĄCZNIK NR 7. Pogłębiałam swoją wiedzę studiując takie czasopisma jak: „Wychowanie w przedszkolu” i „Bliżej przedszkola”.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego ZAŁĄCZNIK NR 8 oraz niniejszego sprawozdania ZAŁĄCZNIK NR 9.
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych ZAŁĄCZNIK NR 10.
Do przygotowania konspektów, pomocy dydaktycznych na zajęcia oraz innej dokumentacji wykorzystałam komputer. Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy przedszkola podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.


WYMAGANIE III- Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci.

W prowadzonych działaniach edukacyjno- wychowawczych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania, a także możliwości tkwiące w jego najbliższej rodzinie. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami (rozmowy z nimi) poznałam środowisko rodzinne dzieci i nawiązałam dobre kontakty z dziećmi oraz współpracę z rodzicami. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego przeprowadziłam spotkanie organizacyjne z rodzicami, na którym ustaliłam między innymi formy kontaktu z nimi tj. indywidualne spotkania w miarę potrzeb rodziców lub moich, rozmowy telefoniczne itp. Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny ich zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Przeanalizowałam szczegółowo dokumentację dzieci i w miarę możliwości spotkałam się indywidualnie z każdym rodzicem. Podczas tych spotkań uszczegółowiłam diagnozę funkcjonalną dziecka i wysłuchałam propozycji rodziców co do dalszej pracy z dzieckiem. Sądzę, że bardzo ważne dla rodziców było poczucie, iż jestem gotowa do współpracy. Swoją postawą starałam się zawsze zachęcić ich do współpracy i pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka. Chętnie służyłam pomocą i poradą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, okazane im zainteresowanie i życzliwą cierpliwość, a także swoją konsekwentną postawę, dobrze poznałam środowisko rodzinne dziecka oraz relacje panujące pomiędzy nim a rodzicami. Dzięki temu nawiązałam dobrą, konsekwentną i wychowawczą współpracę z rodzicami. Chętnie służyłam pomocą i poradą zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci (np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy). W ciągu całego roku szkolnego starałam się dostarczać wszystkim rodzicom jak najwięcej informacji o dziecku, a także o tym, co się dzieje w grupie.
Zachęcałam również rodziców do współpracy i konsultacji z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w dziedzinie opiekuńczej i wychowawczej. Nawiązałam współpracę z logopedą szkolnym- panią Bogumiłą Grygiel ZAŁĄCZNIK NR 11. Jej wskazówki i rady co do pracy z kilkoma dziećmi okazały się bardzo pomocne. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.


WYMAGANIE IV- Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

W ciągu całego okresu stażu obserwowałam raz w miesiącu lekcje prowadzone przez opiekuna stażu ZAŁĄCZNIK NR 12. W roku szkolnym odbyłam jedną hospitację u pani Elżbiety Semli- nauczycielki oddziału przedszkolnego 0„B” ZAŁĄCZNIK NR 13. Hospitacje tych zajęć były istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy i umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem. Po każdych zajęciach wspólnie omawiałyśmy przebieg oraz wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy i sporządzałam spostrzeżenia z ich przebiegu ZAŁĄCZNIK NR 14.
Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu ZAŁĄCZNIK NR 15, a w ciągu roku jedną godzinę przeprowadziłam w obecności pana Dyrektora mgr Dariusza Brończyka i pani Wicedyrektor mgr Moniki Zielińskiej ZAŁĄCZNIK NR 16. Każde przeprowadzone przeze mnie zajęcie poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. W dalszym ciągu będę starała się doskonalić swoje umiejętności między innymi poprzez właściwą organizację pracy na zajęciach oraz dogłębne przemyślenie tematu i celów zajęć.


AUTOREFLEKSJA

Odbyty dziewięciomiesięczny staż oraz posiadane doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy oraz określenie mocnych i słabych stron własnej aktywności zawodowej. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki, ale przede wszystkim potrzebom i wymaganiom moich wychowanków. W trakcie odbywania stażu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki oraz dydaktyki zajęć przedszkolnych. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe formy i metody pracy. Na nowo ugruntowałam swoją wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej. Bieżący rok był dla mnie szczególnym sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły na wypracowanie zaufania moich wychowanków do mnie oraz pozytywnych opinii rodziców, co pozwala mi wierzyć, że owe działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Za mocną stronę mojej aktywności zawodowej uważam wytrwałą troskę o swoich wychowanków, zaangażowanie w pracę przedszkola, nauczanie i wychowanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawiać w jej zakresie swoje działania była zbyt mała umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć i wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.

Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę w przyszłości.

Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia posiadanych umiejętności i pracy nad sobą, aby być po prostu dobrym nauczycielem i pedagogiem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej przydatne dla dzieci i atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać pomoce dydaktyczne. Planuję również podjąć studia magisterskie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.