X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19476
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY


I. Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko: Anna Okowińska
2. Nazwa placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Ochli
3. Stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego, opiekun świetlicy
4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Studia: Filologia germańska; Uniwersytet Zielonogórski


II. Staż:

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2013r.
3. Opiekun stażu: mgr Ewelina Markowska


III. Cele stażu

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.


IV. Plan rozwoju zawodowego

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1).

Lp.
ZADANIA
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. Wrzesień, Październik 2012r. Notatki własne.
2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń, itp. Wrzesień 2012- Maj 2013r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2012- Maj 2013r.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
Wrzesień 2012 r.- Maj 2013r. Organizacja zajęć własnych.
5. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Wrzesień 2012r. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego.
6. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Wrzesień 2012r.
Omówienie zasad współpracy.
7. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2012r.
Plan Rozwoju Zawodowego.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. Wrzesień 2012- Maj 2013r. Teczka stażysty.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Maj 2013r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2012r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).

1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. Wrzesień 2012r. Notatki własne.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w szkoleniowych, radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (ODN, warsztaty, konferencje metodyczne) Wrzesień 2012r. - Maj 2013r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wrzesień 2012r. - Maj 2013r. Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym.
4. Zorganizowanie plastycznych konkursów tematycznych Przygotowanie uczniów do konkursów. Wrzesień 2012r. - Maj 2013r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
5. Zorganizowanie gier i zabaw w języku niemieckim „Spiel wie in Deutschland”
Przygotowanie rekwizytów, przeprowadzenie zabaw w języku niemieckim
Wrzesień 2012r. - Maj 2013r. Potwierdzenie opiekuna stażu
6. Święta w Niemczech Przygotowanie ozdób świątecznych, nauka kolęd w języku niemieckim, zapoznanie dzieci z tradycjami bożonarodzeniowymi w Niemczech,
Grudzień 2012
7. Współorganizowanie jarmarku świątecznego Pomoc w przygotowaniu jarmarku bożonarodzeniowego Grudzień 2012 Potwierdzenie opiekuna stażu
8. Gry i zabawy świetlicowe z elementami socjoterapii Opracowanie gier i zabaw z elementami socjoterapii rozładowujących napięcie wśród rówieśników Wrzesień 2012r. - Maj 2013r. Potwierdzenie opiekuna stażu
9. Współorganizowanie spotkań poza lekcyjnych w szkole Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (uroczystości, święta, itp.) Wrzesień 2012r. - Maj 2013r. Potwierdzenie opiekuna stażu
10. Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzone przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela Udział w spotkaniu z rodzicami prowadzonym przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli Wrzesień 2012r. - Maj 2013r. Notatki własne.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas. Wrzesień 2012r. - Maj 2013r. Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.
2. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego. Wrzesień 2012r. - Maj 2013r. Notatki własne
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)
Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. Wrzesień 2012r. Potwierdzenie opiekuna stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy. Wrzesień 2012r. – Maj 2013r. Wnioski własne z obserwacji zajęć.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Wrzesień 2012r. – Maj 2013r. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Wrzesień 2012r. - Maj 2013r. Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2013r. Teczka stażysty.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)


Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.