X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19479
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego. Poniżej zamieszczam swój plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Hanna Gappa
Zajmowane stanowisko: nauczyciel w Przedszkolu Publicznym im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie
Dyrektor placówki: mgr Grażyna Ruta
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Beata Knajdek
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2015

Podstawa prawna:
— Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 260, poz.2593 ze zm.)
— Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr. 214 poz. 1580)
— Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. nr97, poz.674, z późn. zm. )


Główne cele awansu:
— uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego
— rozwój umiejętności w zakresie organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach
— rozwój umiejętności w zakresie uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
— rozwój umiejętności w zakresie wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
— rozwój umiejętności w zakresie zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty w sytuacjach problemowych
— rozwój umiejętności w zakresie posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego,
wynikające z Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli obejmują:

§ 7 ust. 2 pkt 1

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

Zadanie 1.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Formy realizacji:
- zawarcie kontraktu, omówienie zasad współpracy
- opracowanie harmonogramu spotkań z opiekunem stażu
- organizowanie spotkań z opiekunem stażu zgodnie z ustalonym harmonogramem
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Sposoby dokumentowania:
- kontrakt - wrzesień 2012

- harmonogram spotkań z opiekunem stażu - raz w miesiącu

- notatki ze spotkań z opiekunem stażu - okres stażu

- plan rozwoju zawodowego - wrzesień 2012


Zadanie 2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli

Formy realizacji:
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

- analiza zajęć z opiekunem
Sposoby dokumentowania:
- scenariusze zajęć
- arkusze hospitacji zajęć
- harmonogram obserwowanych zajęć – 2 razy w roku

Zadanie 3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Formy realizacji:
- opracowanie scenariuszy zajęć
- analiza zajęć z opiekunem stażu

Sposoby dokumentowania:
- scenariusze zajęć
- arkusze hospitacji zajęć
- harmonogram obserwowanych zajęć stażysty - 2 razy w roku

Zadanie 4. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
Formy realizacji:
- opracowanie scenariuszy zajęć
- analiza mocnych i słabych stron

Sposoby dokumentowania:
- scenariusze zajęć – okres stażu
- arkusze hospitacji zajęć – zgodnie z harmonogramem hospitacji
- harmonogram obserwowanych zajęć stażysty


Zadanie 5. Organizowanie własnego warsztatu pracy.
Formy realizacji:
- przygotowanie miesięcznych planów pracy w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych, narzędzi diagnostycznych

- dokonywanie ewaluacji własnych działań

- dbanie o estetyczny wygląd sali zajęć, korytarzy oraz pokoju nauczycielskiego

Sposoby dokumentowania:
- miesięczne plany pracy – na bieżąco

- zapisy w dzienniku zajęć

- narzędzia diagnostyczne- wg potrzeb

- ewaluacja działań własnych w tym zakresie – raz na kwartał

- potwierdzenie dyrektora

Zadanie 6. Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej
Formy realizacji:
- udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach

- stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi

- stosownie innowacyjnych metod pracy z dzieckiem

- poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w radach szkoleniowych

Sposoby dokumentowania:
- zestawienie form doskonalenia – na bieżąco wg ofert, przez cały okres stażu
- zaświadczenia dotyczące ukończenia warsztatów, szkoleń, konferencji
- scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku

- scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku

- harmonogram rad szkoleniowych
- notatki własne
- potwierdzenie dyrektora

Zadanie 7. Dzielenie się zdobytą wiedzą
Formy realizacji:
opracowywanie referatów w ramach WDN

Sposoby dokumentowania:
- potwierdzenie lidera WDN

- referaty - okres stażu

Zadanie 8. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii.

Formy realizacji:
- studiowanie literatury pedagogicznej, zapoznawanie się z ofertą nowości wydawniczych, przeglądanie publikacji na portalach edukacyjnych

Sposoby dokumentowania:
- zestawienie bibliograficzne
- notatki
- zestawienie adresów stron Internetowych – okres stażu

Zadanie 9. Dokumentowanie własnej działalności zawodowej:
Formy realizacji:
- dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego

- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- skonstruowanie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

Sposoby dokumentowania:
- teczka nauczyciela kontraktowego - na bieżąco
- sprawozdania półroczne z realizacji stażu – 1 na pół roku
- sprawozdanie z realizacji stażu – czerwiec 2015
- wniosek - koniec stażu

§ 7 ust. 2 pkt 2

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

Zadanie 1. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci.
Formy realizacji:
- stała i wnikliwa obserwacja dzieci
- rozmowy z ich rodzicami

Sposoby dokumentowania:
- karty obserwacji dziecka
- zapisy w zeszycie współpracy z rodzicami – okres stażu


Zadanie 2. Dostosowywanie metod i form pracy do zróżnicowanych potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego i współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Formy realizacji:
- praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi

- realizowanie zadań wynikających z koncepcji pracy przedszkola

- wdrażanie programu profilaktyczno - wychowawczego przedszkola

- realizowanie programów profilaktycznych przy współpracy z PSSE Złotów

Sposoby dokumentowania:
- zapisy w dzienniku zajęć
- zapisy w dzienniku zajęć
- zapisy w dzienniku zajęć
- wykaz realizowanych programów
- zapisy w dzienniku zajęć - na bieżąco wg potrzeb

Zadanie 3. Współpraca z rodzicami
Formy realizacji:
- sporządzenie planu współpracy z rodzicami

- konsultacje indywidualne

- zebrania z rodzicami

- prowadzenie kącika dla rodziców

- prowadzenie zajęć otwartych,
- włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w imprezach oraz wycieczkach

- przygotowywanie podziękowań dla rodziców na gazetkę „Nasi dobroczyńcy”

Sposoby dokumentowania:
- plan współpracy z rodzicami - okres stażu

- notatki w zeszycie kontaktów - na bieżąco

- potwierdzenie nauczyciela prowadzącego
- zapisy w zeszycie współpracy z rodzicami

- wydruki materiałów zamieszczanych na gazetce - 1 na miesiąc

- scenariusze zajęć otwartych – okres stażu

- scenariusze wycieczek i imprez przedszkolnych – na bieżąco
- teczka podziękowań dla dobroczyńców - na bieżąco

Zadanie 4. Promowanie placówki w środowisku lokalnym
Formy realizacji:
- pomoc w organizacji „Olimpiady Przedszkolaka” ,gminnego balu karnawałowego, Dnia Kobiet, Andrzejek dla Ojców i innych
- pozyskiwanie środków finansowych poprzez pomoc w zorganizowaniu kiermaszy świątecznych oraz imprez dochodowych

- współpraca z instytucjami użytku publicznego – Biblioteką Gminną, Domem Kultury, Szkołą Podstawową, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem Złotów i Lipka, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Gminy, lokalnymi zakładami pracy, przedszkolami z gminy Zakrzewo i Lipka
- udział w konkursach,festiwalach i innych imprezach mających na celu prezentowanie umiejętności
wychowanków

Sposoby dokumentowania:

- sprawozdania z imprez – wg harmonogramu imprez
- zdjęcia
- potwierdzenie dyrektora
- harmonogram spotkań
- zapisy w dzienniku zajęć, planach pracy
- podziękowania
- dyplomy / na bieżąco, wg ofert

Zadanie 5. Organizowanie i pomoc w organizowaniu uroczystości przedszkolnych

Formy realizacji:
- opracowanie scenariuszy uroczystości
- przygotowywanie dzieci do udziału w uroczystościach

Sposoby dokumentowania:
- sprawozdania

- scenariusze

- zdjęcia / wg kalendarza uroczystości przedszkolnych

§ 7 ust. 2 pkt 3

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ


Zadanie 1. Prowadzenie kącika dla rodziców

Formy realizacji:
- opracowywanie artykułów, gazetek dla rodziców

Sposoby dokumentowania:
- opracowane artykuły, gazetki – okres stażu

Zadanie 2. Wykorzystywanie komputera oraz Internetu w codziennej pracy
Formy realizacji:
- korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

- opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju

- tworzenie prezentacji multimedialnych dotyczących rocznej pracy przedszkola na podstawie kroniki
- wykonywanie i opracowywanie środków dydaktycznych przy pomocy technologii komputerowej.
- opracowanie miesięcznych planów pracy, arkuszy, ankiet oraz innych dokumentów wykorzystywanych w pracy
- komputerowe opracowanie dyplomów okolicznościowych, zaproszeń, podziękowań, ulotek, biuletynów itp.
- Przygotowywanie dokumentacji związanej z odbywaniem stażu zawodowego w formie prezentacji multimedialnej
- organizowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem komputera
- wykorzystywanie w pracy z dziećmi sprzętów elektronicznych – radio, telewizor, aparat fotograficzny

Sposoby dokumentowania:

- opracowane artykuły, gazetki
- adresy stron internetowych
- adres strony internetowej
- prezentacje multimedialne – początek roku szkolnego 2013/2014 i 2014/2015
- przykładowe środki dydaktyczne
- plany pracy, wzory ankiet, arkuszy
- dyplomy
- zaproszenia
- podziękowania
- ulotki
- prezentacja multimedialna
- zapisy w dzienniku zajęć
- zapisy w dzienniku zajęć / okres stażu, na bieżąco

§ 7 ust. 2 pkt 4

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ


Zadanie 1. Praca indywidualna z dzieckiem
Formy realizacji:
- opracowywanie zadań i kart pracy do indywidualnej pracy z dzieckiem
Sposoby dokumentowania:
- karty pracy
- zestawienie zadań
- zapisy w dzienniku zajęć / wg potrzeb

Zadanie 2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną celem uzyskania opinii do pracy z dzieckiem
Formy realizacji:
- kierowanie do poradni dzieci mających zaburzenia rozwojowe

Sposoby dokumentowania:
- potwierdzenie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – wg potrzeb

Zadanie 3. Współpraca z logopedą
Formy realizacji:
- kierowanie do zajęć z logopedą dzieci wykazujących zaburzenia rozwoju mowy
Sposoby dokumentowania:
- potwierdzenie współpracy z logopedą / wg potrzeb

§ 7 ust. 2 pkt 5

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ.

Zadanie 1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Formy realizacji:
- sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

- udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego

Sposoby dokumentowania:
- wniosek o rozpoczęcie stażu – wrzesień 2012
- rejestr przeanalizowanych przepisów – wrzesień 2012
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - 9 września 2012

Zadanie 2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola
Formy realizacji:
- szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przedszkolną

- śledzenie zmian zachodzących w przepisach wewnątrzprzedszkolnych
- udział w konferencjach o systemie oświaty.

Sposoby dokumentowania:

- wykaz przeanalizowanych dokumentów – wrzesień/październik 2012
- teczka stażysty dotycząca zmian w przepisach –okres stażu
- zaświadczenia – okres stażu

*Zastrzega się w przypadkach uzasadnionych wprowadzenie do planu zmian.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.