X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19374
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Marta Borek
nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa
im św. Franciszka z Asyżu
w Łabowej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Okres stażu od 01.09.2010 r. do 31.05.2013 r.
mgr Marta Borek
nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu
w Łabowej
ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej w wyniku wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
W okresie stażu analizowałam bieżące nowości wydawnicze i czasopisma metodyczne
z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także przeglądałam
i korzystałam z artykułów i informacji dostępnych na stronach WWW. W roku szkolnym 2010/2011 ukończyłam trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwo i informacja naukowa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Poszerzałam wiedzę i umiejętności również w procesie udziału w formach doskonalenia zawodowego.
Podczas trwania stażu ukończyłam:
Seminaria:
- „Praca ze zróżnicowaną grupą uczniów – indywidualizacja nauczania” (2,5 godz.
17 III 2011r. )
- „Doświadczam, ćwiczę, rozumiem – matematyka w działaniu” ( 2,5 godz. 21 III 2012r.)
- „Jak skutecznie przygotować dziecko do nauki czytania” ( 2,5 godz. 7 V 2012r. )
Szkolenia:
- „ Literatura, która wychowuje. Czytanie dobrze działa na rozum i chroni od kataru” ( 4 godz. 20 III 2012r. )
- „Sztuka uczenia dziecka, jako strategia oparta na wzorach aktywności mózgu” ( 4 godz. 14 V 2012r. )
- „Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej” (2,5 godz. 22 V 2012r. )
- „Początek, to rzecz najważniejsza, czyli o uczeniu czytania” (2,5 godz. 6 III 2013r.)
- „Zdrowie społeczne ucznia – elementy socjoterapii w warsztacie pracy nauczyciela” (4 godz. 7 III 2013r.)
-„Sztuka uczenia” (2 godz. 18 III 2013r. )
-„Jak współczesne dziecko widzi świat? – aktywne metody nauczania w edukacji przyrodniczej” (4 godz. 18 IV 2013r.)
-„Jak możemy wspierać wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym” (2,5 godz. 7 V 2013r.)
-„Dziecko w świecie matematyki” (2,5 godz. 14 V 2013r.)
Konferencje metodyczne:
- „Dobry start dziecka w szkole i w przedszkolu” (4 godz. 23 X 2012r. )
-„Na dobry start w przygotowaniach do szkoły. TROPICIELE roczne przygotowanie do szkoły” (2 godz. 22IV 2013r.)
Warsztaty:
-„Co jest w tym pudełku? Edukacja artystyczna zajmująco i pożytecznie” (2 godz.
8 III 2013r.)
-„Współdziałanie jako forma wspólnego uczenia się w edukacji przedszkolnej” (2,5 godz. 14 III 2013r.)
Sympozjum szkoleniowe:
-„Jak skutecznie uczyć dzieci czytać” (8 godz. 13 IV 2013r.)

Uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych w ramach WDN:
-„Wykorzystanie wybranych sposobów interwencji nauczyciela wobec trudnych zachowań uczniów”(10 V 2011)
-„Odpowiedzialność prawna nauczyciela”(22 V 2012)
-„Podstawowe szkolenie pierwszej pomocy dla nauczycieli”(11 III 2013)
-„Ewaluacja wewnętrzna- projektowanie”(21 III 2013)
-Szkolenie Zespołów Nadzorujących sprawdzian po klasie VI oraz nauczycieli pozostających w rezerwie(2011, 2012, 2013)

Sprawując opiekę nad uczniami podczas pełnienia funkcji wychowawcy klasy, wypełniałam następujące zadania:
Troska o wygląd klasy, szkoły i najbliższego otoczenia. Rozwijanie samorządności
w zespole klasowym.
W ramach realizacji tego zadania:
-Zapoznawałam rodziców z WSO i wymaganiami edukacyjnymi, omawiałam regulamin oceniania zachowania i oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej,
-Dokonywałam wraz z uczniami podziału obowiązków,
-Urządzałam i dekorowałam salę lekcyjną,
-Ustalałam obowiązki dyżurnego, wdrażałam wychowanków do troski o utrzymywanie
w czystości pomocy naukowych i dbałości o porządek oraz pozostawianie w czystości swego miejsca pracy.
Umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych kontaktów
z dorosłymi, nauczycielami i innymi dziećmi. Uczenie właściwych zachowań wobec kolegów, dorosłych, nauczycieli.
W ramach realizacji tego zadania:
-Kształtowałam u uczniów postawę szacunku w stosunku do nauczycieli, dorosłych, kolegów poprzez ukazywanie pozytywnych cech, zachowań, przykładowych lektur, zapoznanie
z postacią patrona szkoły – Św. Franciszka z Asyżu,
-Zwracałam uwagę dzieci na poprawność kontaktów z kolegami podczas zabaw, przestrzeganie reguł gier i zabaw na przerwach, po lekcjach, dbanie o kulturalne słownictwo w czasie nauki i zabawy,
-Wyrabiałam postawę wzajemnej życzliwości i pomocy w stosunku do dzieci słabszych,
-Angażowałam wychowanków do udziału w obchodach Tygodnia Życzliwości,
-Kształtowałam zachowanie właściwe dla kontaktu z osobami starszymi, nauczycielami- -postawę szacunku, pamięć o składaniu życzeń okolicznościowych z okazji Dnia Matki
i Ojca, Dnia Nauczyciela, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, itp.
Koleżeństwo, przyjaźń.
Wycieczki, kultura i wypoczynek.
Realizując te zadania:
-Włączałam uczniów do organizacji i udziału w imprezach organizowanych przez klasę
i szkołę, takich jak: Andrzejki, Mikołajki, Zabawa Karnawałowa, Jasełka, Wigilia,
-Ustalałam wspólnie z dziećmi cechy dobrego kolegi, a także normy, których powinny przestrzegać,
-Organizowałam wycieczki edukacyjne i krajowo-turystyczne oraz wycieczki po okolicy celem poznania najbliższego otoczenia,
Troska o zdrowie i higienę pracy ucznia.
Podczas realizacji tego zadania:
-Organizowałam zajęcia ruchowe w czasie przerw śródlekcyjnych,
-Przypominałam o zmianie obuwia,
-Zachęcałam do uprawiania sportu, prawidłowego odżywiania się, dbałości o higienę osobistą i prawidłową postawę podczas wykonywania różnych czynności.
Troska o ptaki w okresie zimowym, akcja „Dokarmiamy ptaki”
Zadanie to polegało na:
-Zakładaniu karmników na oknach klasy i zachęcaniu dzieci do zawieszenia karmników, wykonanych w szkole, na drzewach koło domów rodzinnych ,
-Systematycznym dokarmianiu ptaków.
Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionalnego, kraju.
Udział w obchodach świąt i uroczystości.
W ramach realizacji tego zadania:
-Angażowałam uczniów do udziału w uroczystościach szkolnych, m. in. z okazji Święta Patrona Szkoły, a także w uroczystościach państwowych organizowanych na terenie szkoły, takich jak: Święto Niepodległości, Rocznica Konstytucji 3 Maja,
-Wdrażałam do pamięci o poległych żołnierzach, zapalając znicze przy obelisku na cmentarzu parafialnym,
-Zachęcałam do składania życzeń nauczycielom z okazji ich święta,
-Zapoznawałam dzieci z tradycjami regionu,
-Kształtowałam więzi uczniów ze środowiskiem lokalnym poprzez: przygotowanie przedstawienia jasełkowego dla środowiska lokalnego w Kamiannej; współpracę z pasieką „Barć”, wykonanie ozdób na drzewko świąteczne do kościoła parafialnego,
-Zapoznałam dzieci z najbliższymi sąsiadami Polski.
-Kształtowałam u wychowanków postawę szacunku w stosunku do symboli narodowych
i Ojczyzny.
Troska o dobre wyniki w nauce i w zachowaniu.
Książka naszym przyjacielem.
Realizując to zadanie:
-Zachęcałam do organizowania pomocy koleżeńskiej,
-Objęłam uczniów słabych zespołem wyrównawczym,
-Troszczyłam się o rozwój czytelnictwa w klasie, urządziłam kącik czytelniczy, przeprowadzałam rozmowy na temat przeczytanych książek z biblioteki, systematycznie czytałam bajki uczniom klas „0”, przeprowadziłam zajęcia z biblioterapii
Ponadto:
-organizowałam wyjazdy na spektakle, na które zabierałam swoich wychowanków,
-w ramach współpracy z biblioteką szkolną w październiku braliśmy udział
w cotygodniowym spotkaniu z bajką w ramach akcji „Starsi czytają młodszym”, natomiast
w maju byliśmy na zajęciach z okazji „Tygodnia Bibliotek”
-w ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną uczestniczyłam z dziećmi w lekcjach bibliotecznych przygotowywanych przez tę bibliotekę, oprócz tego uczniowie zostali czytelnikami i często chodziliśmy wypożyczać książki
-odwiedzałam z uczniami wystawy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
w Łabowej, a także uczestniczyłam w imprezach kulturalnych tej instytucji,
-uczestniczyłam w serii : „Spotkania z podróżnikiem”, podczas których dzieci poznawały kulturę innych krajów,
-oglądałam wszelkiego rodzaju pokazy osób i grup z zewnątrz organizowane w naszej szkole, takie jak: występ cyrku, planetarium, pokaz węży, itd.
W ramach współpracy z rodzicami podejmowałam działania takie jak :
• pedagogizacja rodziców ( podczas organizowanych przeze mnie zebrań )-w ramach której realizowałam następujące tematy:
-„Wpływ telewizji i komputera na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka” ,
- „Rola zabawy w życiu dziecka” ,
-„Praca domowa ucznia” ,
-„Czas dla dziecka”,
-„Inne w domu, inne w przedszkolu”
-„Gdy dziecko się buntuje”;
-„Co robić, by dzieci nas słuchały”;
• spotkania indywidualne – odbywały się często, szczególnie w oddziałach przedszkolnych, a podczas nich bardzo dokładnie analizowałam i omawiałam postępy edukacyjne dzieci, zachowanie oraz porażki i sukcesy szkolne;
• zajęcia „ otwarte”- miały na celu pokazanie w jaki sposób i jakimi metodami można osiągnąć cele wychowawcze i dydaktyczne.
• uroczystości szkolne i grupowe – angażowałam rodziców w pomoc podczas przygotowywania następujących imprez: Święto Szkoły, Ślubowanie, Andrzejki, Mikołajki, Koncerty Kolęd, Jasełka, Spotkania wigilijne, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Piknik rodzinny;
• wycieczki – organizowałam je wraz z rodzicami, spośród których wybierałam opiekunów.

Podczas pracy wychowawczo-dydaktycznej często stosowałam metody aktywizujące dzieci. Były to:
- drama przyczyniająca się do rozwijania wyobraźni dziecka i dokonania w nim pozytywnych zmian,
- dzięki inscenizacji dzieci doskonaliły zachowania interpersonalne, nabyły umiejętności komunikowania własnych myśli i uczuć oraz nauczyły się odważnego wystawiania swojej osoby na forum publiczne,
- kolejną metodą aktywizująca, którą stosuję do rozwiązywania problemów oraz zadań jest „burza mózgów”,
- mapę mentalną wykorzystuję do wizualnego opracowania problemów i pojęć,
- definiowaniu pojęć sprzyja mapa skojarzeń. Dzięki niej dzieci rozwijają sprawność umysłową oraz zainteresowania,
- wykorzystuję też w swojej pracy zabawy tematyczne, dzięki którym dzieci poznają
i przyswajają sobie normy postępowania społecznego, rozwijają umiejętności współpracy w grupie,
- do rozwijania zdolności intelektualnych, a zwłaszcza matematycznych wykorzystywałam gry i zabawy dydaktyczne,
- funkcję diagnostyczną i integracyjną zarazem, spełniała wykorzystywana przeze mnie metoda niedokończonych zdań,
- bardzo często w swojej pracy wykorzystuję zabawy integrujące całą grupę dzieci, umożliwiające wszystkim aktywną, wspólną zabawę.
Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy wychowawczo - dydaktycznej wpłynęło pozytywnie na zmiany w myśleniu i działaniu dzieci:
- przyswoiły łatwiej nową wiedzę,
- rozwinęły kreatywność i wyobraźnię,
- wyzwoliły swoją aktywność,
- nauczyły się twórczego rozwiązywania problemów,
- odważnego wystawiania swojej osoby na forum.
Ponadto:
- Zorganizowałam w Szkole Filialnej „Światowy Dzień Życzliwości”
-przygotowałam i zrealizowałam scenariusz, wykonaliśmy wspólne plakaty i dekoracje
- W Szkole Filialnej organizowałam: Andrzejki, spotkanie z Mikołajem, Wigilia klasowa, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Dzień Matki, ognisko
w pasiece „Barć” z okazji Dnia Dziecka, ognisko klasowe
- Włączyłam klasy do akcji zbierania zużytych baterii, w której wychowankowie brali bardzo aktywny udział
- Aktywnie uczestniczyliśmy w akcji zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą „Przywróćmy dzieciom uśmiech”
- Wychowankowie brali równie aktywny udział w akcjach charytatywnych: „Szkoło pomóż i Ty”, „I Ty zostań św. Mikołajem”, „ Góra Grosza”, przedświąteczna zbiórka żywności dla potrzebujących rodzin, zbieranie plastikowych zakrętek
- Zorganizowałam Zabawę Andrzejkową - przygotowałam wróżby, konkursy i zabawę taneczną ( 2010, 2012 ),
- Współorganizowałam „Dzień Babci i Dziadka” (2012)
- Zorganizowałam wyjazd do Nowego Sącza na spektakl pt. „ Smok wawelski. Inna historia”(2013), współorganizowałam wyjazd na spektakl „Smok wawelski”(2012), zorganizowałam występ teatrzyku kukiełkowego pt. „Szewczyk Dratewka”(2013), byłam opiekunem podczas wycieczki kl. 3 do Krakowa
- Przygotowałam imprezę okolicznościową z okazji Dnia Matki i Ojca (2012, 2013 )
- Z okazji Światowego Dnia Zdrowia obchodzony jest też Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Z tej okazji uczniowie oddziałów przedszkolnych co roku idą wraz
z wychowawcami złożyć życzenia i drobne upominki lekarzom, pielęgniarkom, pani stomatolog i farmaceucie oraz rehabilitantom pracującym w naszej miejscowości.

Moi uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych przez samorząd uczniowski oraz przez różne instytucje zewnętrzne. Już samo wzięcie udziału w tychże konkursach było
i jest dla nich dużym przeżyciem, bez względu na wyniki. Głównie brali udział w konkursach plastycznych, „Konkursie kolęd”, „Wiosenna piosenka” a także w przygotowaniu „Stoiska ze zdrową żywnością”. Dwoje uczniów klasy „0” wzięło udział w „Konkursie Piosenki Łabowskiej” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury.
Przeprowadzałam również mini - konkursy podczas zajęć lekcyjnych, związane z ich tematyką: ekologiczne, czytelnicze, wykonanie najładniejszej kartki świątecznej itp. Byłam współorganizatorem konkursu „Miss Szkoły”.
Zorganizowałam konkurs plastyczny na zakończenie programu edukacji antynikotynowej pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. Potem zrobiłam prezentację multimedialną, którą wraz ze sprawozdaniem przekazałam do Sanepidu.
Radość jaką odczuwam wraz z dziećmi z ich sukcesów sprawia, że będę nadal pracować nad rozwijaniem indywidualnych zdolności moich uczniów.
Doskonaliłam własny warsztat pracy poprzez wykonywanie pomocy dydaktycznych potrzebnych do zajęć:
-w tym celu wykorzystywałam między innymi technologię komputerową.
-rokrocznie angażuję się w przygotowanie dekoracji okazjonalnych oraz przygotowywanie imprez szkolnych.
-jako wychowawca prowadzę pedagogizację rodziców, przygotowując dla nich pogadanki wynikające z bieżących potrzeb.
Efekty działań:
-Wykorzystuję zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy dydaktyczno – wychowawczej;
-Wprowadzałam nowoczesne metody pracy z dziećmi mającymi problemy w nauce;
-Poprzez rozwój podniosłam jakość własnej pracy;
-Dzięki wiedzy z dziedziny pedagogiki i psychologii, potrafię trafnie odczytać potrzeby uczniów;
-Na bieżąco śledzę nowości związane z wykonywanym zawodem;
-Angażuję się w działania na rzecz klasy, szkoły;
-Zapobiegam niepożądanym zjawiskom w zachowaniu dzieci; uczę empatii współczucia
i bezinteresownej pomocy potrzebującym
-Potrafię wspólnie z uczniami zagospodarować miejsce pracy, ustalić zasady współpracy;
-Wychowuję uczniów zgodnie z tradycjami narodowymi, kształtuję patriotyczną postawę;
-Nauczyłam dzieci żyć w zgodzie z otaczającą je przyrodą i w szacunku do niej, a także dbać o ich własne potrzeby;
-Przygotowuję razem z wychowankami elementy szkolnych imprez artystycznych;
-Z dużym powodzeniem wdrażam uczniów do samodzielności;
-Dostrzegam problemy wychowawcze rodziców i staram się ich wspierać w procesie wychowawczym;
-Potrafię zaangażować rodziców w przygotowanie imprez szkolnych i klasowych;
-Mam bardzo dobre relacje z rodzicami uczniów;
-Umiem dzielić się doświadczeniami i udzielać trafnych wskazówek;
- Pokonałam własną niepewność przed eksperymentowaniem na zajęciach;
- Wzbogaciłam umiejętności metodyczno – dydaktyczne;
-Poczułam satysfakcję zawodową;
-Potrafię pełnić funkcję wymagającą operatywności;
-Umiem zorganizować wiele imprez, konkursów różnorodnych tematycznie oraz poprowadzić je;
-Powierzone zadania staram się wykonywać sumiennie i rzetelnie;
-Dostrzegam szczególne uzdolnienia uczniów i je rozwijam;
-Rozszerzam pole działania dzieci wykraczając poza schematy lekcyjne;
-Potrafię wykorzystać własną wiedzę i umiejętności w pracy dydaktyczno -wychowawczej;
-Poprzez własny rozwój przyczyniam się do podniesienia jakości pracy szkoły;
-Angażuję się w działania na rzecz szkoły;
-Wiem, jaki rodzaj zajęć sprawia dzieciom największą radość.

§ 8 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia informacyjna i komunikacyjna jest w obecnej chwili nieodzownie związana z pracą nauczyciela, ułatwia prowadzenie dokumentacji. Wykorzystuję komputer do przygotowania własnego warsztatu pracy:
-materiałów dydaktycznych dla uczniów;
-zaproszeń na uroczystości szkolne oraz laurek z życzeniami
-elementów dekoracyjnych na gazetki ścienne, wystawki, przedstawienia szkolne;
-opracowywaniu programów, planów pracy, sprawdzianów;
-wszelkiej dokumentacji służącej efektywnej pracy szkoły.
Wykorzystując technologię komputerową i informacyjną opracowałam arkusze osiągnięć edukacyjnych za pierwszy semestr w Szkole Filialnej, przygotowałam też informacje o gotowości do podjęcia nauki w klasie I Szkoły Podstawowej.
W Internecie ukazują się zmiany w obowiązujących przepisach prawa oświatowego oraz nowości wydawnicze. Zbieram aktualizacje dotyczące prawa oświatowego i nowości dydaktycznych. Te, które mnie interesują szczególnie, drukuję lub kopiuję do specjalnego folderu. Korzystam między innymi ze stron: www.literka.pl, www.przedszkola.edu.pl, www.oświata.abc.com.pl, www.edux.pl, www.awans.net, www.men.gov.pl, a także z portali nauczycieli przedszkola; „Wychowanie Przedszkolne”, Wychowanie w Przedszkolu”, Elektronicznego Serwisu Nauczyciela oraz „Kuriera edukacyjnego” – Tygodnika Wydawnictwa Operon.
Komputer wykorzystałam również do prowadzenia kroniki szkolnej , w ostatnim roku pracy w Szkole Filialnej, gdzie zamieszczałam okolicznościowe notatki i wklejałam wraz
z opisem zdjęcia. Kronikę prowadziłam przez cały czas pracy w Kamiannej (od roku szkolnego 2003/04), ale wcześniej opisywałam wydarzenia szkolne ręcznie.
Efekty działań:
-Znam i potrafię wykorzystać w pracy programy edukacyjne, co pozwala mi na podnoszenie wiadomości i umiejętności moich podopiecznych;
-Wykorzystuję techniki komputerowe dla uatrakcyjnienia pracy na lekcjach;
-Usprawniam moją pracę poprzez wykorzystywanie programów komputerowych oraz Internetu;
-Przygotowuję scenariusze zajęć, środki dydaktyczne, opracowuję karty pracy
z wykorzystaniem komputera;
-Znajomość obsługi komputera wpływa pozytywnie i ułatwia prowadzenie mojej dokumentacji jako pracownika szkoły;
-Potrafię samodzielnie opracować arkusz osiągnięć edukacyjnych i informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole;
-Śledzę na bieżąco wydarzenia z różnych dziedzin życia oraz akty prawne związane z pracą nauczyciela;
- Dokumentuję najważniejsze wydarzenia z życia szkoły;
- Kształtuję pozytywny wizerunek szkoły;
- Podtrzymuję tradycję szkolną.

§ 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

W okresie stażu przygotowałam wykłady i referaty , które znajdują się w bibliotece szkolnej na następujące tematy:
-„Obserwacja jako ważna i przydatna metoda poznawania dzieci”.
-„Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym”.
-„Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu – wczesna diagnoza i interwencja”.
-„Nie pal przy mnie, proszę...”.
„Rola zabawy w życiu dziecka oraz w procesie nauczania i wychowania”
Podczas spotkań dzieliłam się również z koleżankami wiedzą zdobytą na szkoleniach. Udostępniałam swoje notatki, materiały ze szkoleń, streszczałam poruszane tematy, prowadziłam dyskusje. Interesowało mnie także to, czego one dowiedziały się w trakcie szkoleń, w których uczestniczyły.
Opracowywałam i przekazywałam do biblioteki szkolnej wybrane scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym między innymi scenariusz: „Dzień Matki i Ojca”, scenariusz zajęć w kl. „0” – „Witamy wiosnę”, „Piłki, piłeczki”; w kl.1 – „Czy zwierzęta lubią listopadowe ulewy?”; w kl.2 – „Polska to nasza Ojczyzna”
Opracowany przeze mnie scenariusz z okazji „Dnia Babci i Dziadka” (2013) oraz scenariusze z okazji „Dnia Mamy i Taty” (2012, 2013) udostępniłam koleżankom wychowania przedszkolnego.
W okresie stażu zapraszałam na obserwację swoich zajęć młodszą koleżankę, chętnie gościłam też studentkę, której po zajęciach udostępniałam wykorzystane podczas pracy materiały. Były to zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w klasie „0”. Podczas zajęć starałam się pokazać ich specyfikę obserwatorom, różnorodność wykorzystywanych metod
i zadań, a także indywidualne potrzeby dzieci.
Tematy zajęć, to między innymi: „Rozumiemy się baz słów –odbieranie, rozumienie
i wyrażanie treści przekazywanych niewerbalnie”, „Owoce są smaczne i zdrowe” – walory zdrowotne i smakowe owoców, „Na wiejskim podwórku” – zwierzęta na wsi, „Wiosna tuż, tuż” – zmiany zachodzące w przyrodzie.
W ramach dzielenia się swoją wiedzą, opublikowałam na stronie www.edux.pl : Opis
i analizę przypadków, scenariusz zajęć w kl. „0” – „Piłki, piłeczki”, „Witamy wiosnę”. Scenariusz z wykorzystaniem technologii informacyjnej „Majowa łąka i jej mieszkańcy”. Opublikowałam też sprawozdanie z przebiegu stażu.
Efekty działań:
-Na bieżąco udoskonalam swój warsztat pracy w celu podnoszenia własnych umiejętności oraz przekazywania ich innym;
-Dzielę się własną wiedzą;
-Wymieniam się doświadczeniami;
-Doskonalę własny warsztat pracy;
-Zdobywam nową wiedzę i doświadczenia;
-Dokonuję korekty własnych form i metod pracy;
-Wymieniam doświadczenia;
-Podnoszę jakość własnej pracy i pracy szkoły;
-Dokonuję samooceny i autokorekty podejmowanych działań;
-Udostępniam innym opracowane przez siebie materiały, aby mogły im również służyć;
-Prowadzę zajęcia pokazowe dla młodszych koleżanek;
-Dzielę się doświadczeniami z zakresu nauczania i wychowania.

§8 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia
Opracowywanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Tworzenie programów edukacyjnych oraz programów indywidualnych jest ściśle związane
z wykonywaną przeze mnie pracą.
Opracowałam i realizowałam program koła plastyczno-technicznego „Origami”
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu (2010/2011). Głównym celem programu było zapoznanie uczniów z technikami płaskimi sztuki orgiami jako ciekawą formą aktywizacji uczniów, bowiem składanki na bazie koła i kwadratu to sztuka, która fascynuje dzieci.
Opracowałam i realizowałam program związany z edukacją ekologiczną.
Uświadamianie dzieciom potrzeby i konieczności ochrony środowiska jest niezwykle ważne. Uwrażliwiając je od samego początku ich edukacji na potrzeby środowiska, bogacąc ich wiedzę o zależnościach zachodzących w przyrodzie, wskazując jej piękno i różnorodności, uzmysławiamy małym ludziom, jak wiele zależy od człowieka, od nich samych.
Opracowałam i realizowałam program związany z rozwijaniem czytelnictwa u dzieci.
Założeniem programu było rozbudzanie aktywności czytelniczej wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w celu tworzenia ich własnej wiedzy oraz naturalnej ciekawości i twórczości.
Opracowałam i realizowałam program zajęć z biblioterapii:
Jednym ze sposobów oddziaływań wychowawczych w szkole może być biblioterapia, która niesie pomoc w procesie rozwoju, koryguje emocjonalnie zaburzone zachowania, pomaga samotnym, nieśmiałym i zakompleksionym. Biblioterapia jest formą psychicznego wsparcia i może być wykorzystywana w terapii pedagogicznej.
Opracowałam programy pracy wyrównawczej dla dzieci z różnymi trudnościami w nauce:
Program pracy na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w klasie I.
Głównym celem programu było wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, eliminowanie przyczyn trudności szkolnych.

Program zajęć wyrównawczych dla uczniów klasy II.
Głównym założeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych było wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości.
Program indywidualnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla ucznia klasy I Szkoły Podstawowej.
/progr. realizowany w ramach projektu unijnego „ Młodzi górą” /
Celem programu było:
- podnoszenie efektywności kształcenia i jakości pracy szkoły;
- likwidowanie trudności w nauce;
- podwyższenie samooceny ucznia;
- pomoc w odzyskaniu wiary we własne możliwości i akceptacji samego siebie;
- zmniejszenie problemów wychowawczych.
Program indywidualnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczennicy klasy II Szkoły Podstawowej.
/progr. realizowany w ramach projektu unijnego „ Młodzi górą” /
Celem programu było:
-wczesna diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych
-usunięcie deficytów oraz wyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach szkolnych
-wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka w sferach: intelektualnej, psychicznej
i moralnej.
Program indywidualnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczennicy klasy II Szkoły Filialnej.
/progr. realizowany w ramach projektu unijnego „ Młodzi górą” /
Celem programu było:
-wzmocnienie samooceny uczennicy
-częste wykazywanie postępów
-planowanie i organizowanie sytuacji sprzyjających przezwyciężaniu trudności w nauce
-podnoszenie efektywności kształcenia i jakości szkoły.
Program indywidualnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej.
/progr. realizowany w ramach projektu unijnego „ Młodzi górą” /
Celem programu było:
- podnoszenie sprawności językowej ucznia, czyli zdobycie przez ucznia praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie -właściwe stosowanie słownictwa, związków frazeologicznych, synonimów -poprawne budowanie zdań -doskonalenie techniki czytania i liczenia.
Opracowałam IPET dla ucznia kl. „O” Szkoły Podstawowej
Program dostosowany jest do potrzeb i możliwości dziecka zgodnie z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego. Zawiera charakterystykę dziecka, wnioski wynikające
z obserwacji ucznia, cele i treści edukacyjne. Omówione sposoby pracy i metody postępowania.
„Nie pal przy mnie, proszę” i „Czyste powietrze wokół nas”- to programy edukacji antynikotynowej, których organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Celem programu jest uwrażliwienie dzieci oraz osób palących na negatywny wpływ dymu tytoniowego na ich zdrowie. Uświadomienie, że palenie tytoniu jest główną , dającą się zapobiec przyczyną przedwczesnych zachorowań i zgonów w Polsce. Jako Szkolny Realizator przeprowadziłam warsztaty w klasach 1 oraz w oddziałach przedszkolnych.
Wdrożenie programu edukacyjnego dla klasy łączonej „Bezpieczna droga do szkoły” .
Na terenach wiejskich poruszanie się na drogach jest szczególnie niebezpieczne. Dzieje się tak ze względu na brak chodników, wąskie pobocza lub ich brak po prostu. Bezpieczeństwo dzieci jest sprawą nadrzędną dla nauczyciela, dlatego też wdrożenie i realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” stały się niezbędne.
Efekty działań:
-Wpoiłam uczniom „ekologiczne” nawyki;
-Nauczyłam dzieci szacunku do przyrody i potrzeby jej ochrony;
-Udało mi się wśród uczniów zaszczepić bakcyla czytelniczego;
-Uświadomiłam dzieciom jakie bogactwo wiedzy wnoszą ze sobą książki;
-Rozbudzam uzdolnienia humanistyczne u uczniów;
-Opierając się na możliwościach intelektualnych i rozwojowych uczniów potrafię opracowywać programy umożliwiające osiągnięcie przez nich sukcesu edukacyjnego;
-Tworzę programy dostosowane do potrzeb placówki, w której pracuję;
-Uświadomiłam uczniom, że palenie papierosów jest szkodliwe oraz może być przyczyną wielu chorób, a nawet śmierci;
-Podejmuję dodatkowe działania na rzecz rozwoju uczniów, ukazuję im możliwości jakie
w nich drzemią, pewność siebie;
-Jestem twórcza i aktywna w pracy z dziećmi;
-Potrafię zadbać o bezpieczeństwo uczniów, nie tylko w sposób bezpośredni, ale również poprzez nauczenie ich zasad bezpieczeństwa, szczególnie związanego z poruszaniem się na drogach;
-Jestem świadoma zagrożeń związanych z ruchem drogowym i staram się im zapobiegać;
-Realizuję programy przyczyniające się do podnoszenia rozwoju uczniów;
-Potrafię dostosować metody i formy pracy do możliwości uczniów.

§8 ust.2 pkt 4 c rozporządzenia
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
W okresie stażu pracowałam w komisjach i zespołach takich jak:
- Komisja Wnioskowa;
- Komisja Skrutacyjna;
- Komisja Kasacyjna;
- Komisja Inwentaryzacyjna;
- Zespół Nadzorujący sprawdzian po klasie VI , którego dwukrotnie byłam przewodniczącym
( r. szk. 2010/2011 oraz 2012/2013), raz członkiem ( 2011/2012 );
- praca w Radzie Szkoły IV kadencji (2010-2013) - zastępca przewodniczącego rady
-Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej.
Ponadto pełnię funkcję protokolanta na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
( 2012/2013 ).
Organizowałam wycieczki w celu przybliżenia bliższego i dalszego środowiska dzieciom.
Często wyprawiałam się z uczniami na wycieczki i spacery po najbliższej okolicy szkoły, która jest piękna i malownicza. W Kamiannej bardzo często chodziliśmy na wycieczki
w poszukiwaniu rzadkich okazów przyrody. Tam po raz pierwszy mogłam zobaczyć dziewięćsił - gatunek rośliny należącej do rodziny astrowatych, podziwialiśmy z bliska ogromne mrowisko – kopiec, sójkę, która zawsze siadała na płocie, małe zaskrońce, padalca, którego tam nazywano „Złotą laską”, itp.
Oprócz tego w ramach wycieczek, często chodziliśmy do pasieki „Barć”. Właściciel pan Jacek przyjmował nas zawsze bardzo miło, poświęcając swój czas, opowiadając historię Kamiannej i kościołka parafialnego.. Zapoznawał również z życiem pszczół, pokazywał wnętrze ula, laboratorium, gdzie usypiano pszczoły, trutnie, które braliśmy do rąk, ponieważ nie posiadają żądła. Opowiadał historię św. Ambrożego. Mogliśmy odwirowywać miód, który później jedliśmy. Każde dziecko własnoręcznie wykonywało świecę woskową, którą później mogło zabrać do domu. Często organizowaliśmy tam ogniska klasowe. Pan Jacek w ramach mini konkursu z nagrodami sprawdzał pamięć i wiedzę uczniów.
Ponadto organizowałam wyjazdy do Nowego Sącza i Krynicy, przy okazji których dzieci miały okazję obejrzeć spektakle teatralne.
Efekty działań:
-Znam procedury związane ze sprawdzianem po klasie szóstej;
-Praca w zespołach dała mi nowe umiejętności
-Potrafię współpracować w zespole, dzielić się wiedzą
-Powierzone mi ważne funkcje i zadania wykonuję rzetelnie;
-Wzbogaciłam wiedzę uczniów;
-Propagowałam w świadomości uczniów aktywny wypoczynek na łonie natury;
-Lepiej poznałam swoją klasę, nastroje panujące w zespole, miałam okazję rozmawiać
z uczniami o ich pasjach, problemach;
-Obserwując moich uczniów mogłam ich lepiej zrozumieć, a zebrane doświadczenia wykorzystać w pracy pedagogicznej.

§8 ust.2 pkt 4 e rozporządzenia
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

W okresie stażu przygotowywałam ( samodzielnie i we współpracy ) inscenizacje i przedstawienia teatralne dla społeczności szkolnej, rodziców.
W ramach współpracy z parafią w Kamiannej i w Łabowej, uczestniczyłam wraz
z wychowankami w mszach św. rozpoczynających i zakończających rok szkolny, wspólnych modlitwach w kolejne rocznice śmierci błogosławionego Jana Pawła II oraz
z innych okazji. W roku szkolnym 2010/2011 zaangażowałam się do pomocy
w przygotowaniach uroczystości Pierwszej Komunii Świętej moich uczniów.
Uczestniczyłam z dziećmi w spotkaniu z policjantem, które odbyło 30 X 2012r. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z zawodem policjanta, z jego umundurowaniem
i rekwizytami oraz pogadanka na temat bezpieczeństwa. Policjanci opowiadali dzieciom
o swojej pracy. Starali się przekonać dzieci, że są po to, by ich chronić oraz pomagać ludziom. Prezentowali również umundurowanie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się akcesoria przyniesione przez funkcjonariuszy oraz możliwość siedzenia za kierownicą pojazdu służbowego.
W listopadzie 2012r. wraz z uczniami oglądałam prezentację MORD-u „Bezpieczni na drodze”. Po prezentacji uczniowie aktywnie brali udział w dyskusji, odpowiadali na zadawane pytania i sami pytali o interesujące ich szczegóły. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe.
Uczniowie wiedzą również na czym polega praca strażaka, a dokładnie mieli okazję ją poznać podczas wizyty w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamiannej (2011r.) oraz w Łabowej (2013r.). Dzieci zwiedziły budynek straży, zostały zapoznane ze sprzętem strażackim, wyposażeniem samochodu, miały „mały pokaz” i wysłuchały opowiadania
o pracy strażaków. Zadawały pytania, na które uzyskiwały wyczerpujące odpowiedzi.
Moja współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krynicy - Zdroju polega na kierowaniu tam dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i problemami wychowawczymi. Stosuję się do zaleceń zawartych przez opinie i orzeczenia wystawiane przez poradnię. Ponadto uczestniczyłam w spotkaniu prowadzonym przez pracowników poradni z Nowego Sącza.
Najlepiej jednak układa mi się współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną
w Łabowej. Lekcje biblioteczne i warsztaty przygotowywane przez panią Lidię są niezwykle atrakcyjne, a wystawy na bardzo wysokim poziomie. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą
w zajęciach bibliotecznych, aktywnie „pracują” i biorą udział w mini konkursach. Uczestniczyły między innymi w zajęciach „Kocie historie”, „2013 –Rok Juliana Tuwima” oraz w warsztatach pt. „Malowanie pisanek wielkanocnych”, przy okazji których poznały legendy związane z okolicą, w której mieszkają. Wystawa „Łabowa dawniej i dziś” przybliżyła dzieciom historię ich miejscowości poprzez oglądanie starych fotografii, opatrzone komentarzem pani bibliotekarki.
Efekty działań:
-Współpracuję w edukacji czytelniczej z biblioteką;
-Przygotowuję uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej poprzez zachęcanie ich do częstego korzystania z księgozbioru biblioteki;
-Pobudzam uczniów do działań twórczych zachęcając ich do udziału w konkursach bibliotecznych;
-Troszczę się o rozwój kultury czytelniczej i medialnej wśród najmłodszych.
-Rozwijam wrażliwość naszych wychowanków;
-Kształtuję umiejętność oceny zachowań bohaterów utworów literackich;
-Wdrażam do działań odtwórczych i twórczych (praca nad tekstem, rekwizyty, dekoracje, projekty lalek, elementy muzyczne i ruchowe, poszukiwanie rozwiązań );
-Kształcę poczucie więzi koleżeńskiej, odpowiedzialności za efekt końcowy, wyrabiam świadomą dyscyplinę;
-Jestem otwarta i chętna do współpracy;
-Dbam o rozwój duchowy i religijny moich wychowanków;
-Rozwijam siebie jako nauczyciela i człowieka poprzez kontakty z instytucjami wspierającymi działalność szkoły;
-Dostrzegam potrzebę otwarcia się na innych w celu efektywniejszej pracy własnej w szkole;
-Szukam wsparcia i pomocy, jestem otwarta i chętna do współpracy.

§8 ust.2 pkt 5 rozporządzenia
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych
i wychowawczych jest nierozłącznym elementem pracy nauczyciela. Trafność podejmowania decyzji, ustalenie norm i zasad obowiązujących społeczność szkolną spoczywa na jego barkach i jest jednym z elementów podejmowanych przez niego działań. W ciągu całego stażu starałam się być sumiennym nauczycielem, ale też osobą wrażliwą na potrzeby
i problemy podopiecznych.
Studium przypadku:
1. Uczeń z dyslalią wieloraką.
2. Uczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe
w stopniu lekkim.
W celu sprawniejszego rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych
i wychowawczych starałam się również zbliżyć rodziców do szkoły. Angażowałam ich
w przygotowywanie imprez klasowych. Podczas pierwszego zebrania w roku szkolnym wspólnie ustalaliśmy i zapisywaliśmy osoby odpowiedzialne za pomoc w przygotowaniu poszczególnych imprez, dzięki czemu uniknęliśmy bałaganu przy ich organizacji. Oprócz tego prowadziłam rozmowy indywidualne, omawiałam postępy edukacyjne dzieci oraz ich zachowanie.
Efekty działań:
-Mam bardzo dobre relacje z rodzicami;
-Poprzez częste kontakty z rodzicami lepiej poznaję moich uczniów, ich potrzeby i problemy.

SAMOOCENA DOROBKU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU

W okresie odbywania stażu realizowałam plan rozwoju zawodowego, który uwzględniał różne zadania i umożliwił mi spełnienie wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do uzyskania stopnia awansu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem MENiS.
Z zaplanowanych zadań nie udało mi się opublikowanie opracowanego planu na łamach portalu edukacyjnego, ale w zamian opublikowałam sprawozdanie z realizacji planu. Pozostałe zadania wykonałam zgodnie z planem.
W okresie stażu wykonywałam wiele ważnych zadań. Niektóre z nich wymagały wielkiego zaangażowania, a przede wszystkim sporego nakładu czasu. Tak było w przypadku podejmowania różnorodnych form doskonalenia zawodowego. Udział w nich zdecydowanie wzbogacił mój warsztat pracy i rozwinął wiedzę oraz umiejętności merytoryczno – metodyczne. Punktem wyjścia do podejmowanych przeze mnie działań było rozpoznanie i analiza potrzeb oraz oczekiwań uczniów i ich rodziców. Wszystkie zadania pogłębiły moją wiedzę i pozwoliły uzyskać umiejętności bardzo przydatne
w codziennej pracy w szkole. Efekty tych działań dały mi wiele satysfakcji i zadowolenia rekompensując, ogrom włożonego wysiłku i czasu poza godzinami pracy w szkole.
Celem zaplanowanych działań był wszechstronny rozwój moich umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych, który służyłby dobru uczniów i podniesieniu jakości pracy szkoły. Dużo czasu poświęcam własnym inicjatywom i przedsięwzięciom, które wzbogacają ofertę edukacyjno – wychowawczą szkoły. Udana współpraca z uczniami i nauczycielami motywuje mnie do podejmowania nowych wyzwań i ciągłego rozwoju. Sądzę, że moja praca pedagogiczna przyniosła oczekiwane rezultaty, co zachęca mnie do dalszych działań. Zadania podjęte w czasie stażu zamierzam w przyszłości kontynuować, poszukując nowych rozwiązań, które będą wzbogacać ofertę edukacyjną szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.