X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19342
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Wokresie od 01.09.2010r.do 31.05.2013r.realizowałam opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Poprzez jego realizację dążyłam do osiągnięcia założonych celów i wykonania zaplanowanych działań. W trakcie odbywania stażu poprzez własne doskonalenie i diagnozowanie warsztatu pracy osiągnęłam zamierzone cele wzbogacając sposoby realizacji zadań.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Poznawanie procedur awansu zawodowego
1.Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli.Zapoznałam się z następującą dokumentacją:
-Przepisy prawa oświatowego regulujące kwestie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
-Karta Nauczyciela.
Śledziłam na bieżąco zmiany zachodzące w przepisach dotyczących awansu, brałam udział w RP,szkoleniach organizowanych przez PODN
We wrześniu 2010r. odbyłam szkolenie zorganizowane przez PODN w Stargardzie szcz.poświęcone procedurom uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli.
2.W celu poznania zasad funkcjonowania i organizacji szkoły zapoznałam się z następującą dokumentacją: Statutem Szkoły, Programem wychowawczym WSO, kryteriami ocen z zachowania, Szkolnym Zestawem Programów,Regulaminem Działania Samorządu Uczniowskiego, Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych, Standardami wymagań.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy , w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Poznawałam nowe formy i metody nauczania z literatury z zakresu dydaktyki przyrody:
-zapoznałam się z dziennikiem lektur przyrodniczych
-korzystałam z poleconych publikacji w celu przygotowania lekcji
-wzbogacałam swoją bazę dydaktyczną.
2.Studiowałam i analizowałam publikacje ukazujące się w portalach internetowych co pomogło mi uatrakcyjnić lekcji jak i ułatwić dzieciom zrozumienie treści przyrodniczych.
3.Korzystałam z publikacji przedstawiających sprawozdania z wyników sprawdzianów w celu pracowania programów naprawczych.
4.Wdrażałam nowe metody pracy na lekcjach przyrody, dzięki czemu mobilizowałam uczniów do aktywnego udziału w czasie zajęć przyrodniczych oraz umożliwiałam zdobywanie wiedzy w bardziej przystępny sposób.
5.Sprawowałam opiekę nad gabinetem przyrodniczym:
-dbałam o estetykę tworzącą klimat odpowiadający potrzebom edukacji
-pozyskałam sponsora w celu zakupienia pomocy multimedialnych do nauczania przyrody i historii.
6.W czasie zajęć korzystałam ze sprzętu komputerowego i pomocy multimedialnych.
7.Nawiązywałam współpracę z nauczycielami innych szkół poprzez spotkania w czasie konferencji metodycznych, i poprzez pocztę elektroniczną. Dzięki tym spotkaniom wzbogacałam warsztat pracy dydaktycznej , zdobywałam również nowe doświadczenia, które z pewnością wykorzystam w swojej dalszej pracy.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesie jakości pracy szkoły.
1.Objęłam opieką uczniów zdolnych i rozwijałam ich zainteresowania poprzez dostosowanie metod pracy do stopnia ich uzdolnienia. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne-kółko przyrodnicze.
2.Stworzyłam uczniom możliwość wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami poprzez przygotowanie ich do konkursów przyrodniczych i historycznych.
Były to następujące konkursy:
*,,Leśne potyczki"-organizowany przez LOP
*Pieszy Rajd Zadaniowy ,,Naturalnie i bioróżnorodnie"
Uczniowie mieli możliwość wykorzystania wiedzy przyrodniczej w praktyce , wykazania się sprawnością fizyczną, nauczyli się rozpoznawać obszary przyrodnicze w naturze, wzbogacili swój warsztat przyrodniczy poprzez: gry,zabawy,krzyżówki przyrodnicze.Uczniowie poznali aktywne formy edukacji przyrodniczej.W czasie konkursów ukazywano dzieciom tereny leśne jako bazę dla aktywnego wypoczynku w oparciu o wartości przyrodnicze Pojezierza Drawskiego, w tym Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów Natura 2000:,,Ostoja Drawska";Jezioro Czaplinecki"zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kolejnym zadaniem, które sobie wyznaczyłam było przygotowanie dzieci do I Powiatowego konkursu ,,Do brono".
Był to konkurs zorganizowany przez Gimnazjum nr3 pod patronatem Stargardzkiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem,wysokim poziomem wiedzy i umiejętności.Udział dzieci w konkursie miał ogromny wpływ na kształtowanie ich tożsamości państwowej.Znacznie pogłębiona została ich wiedza historyczna.Dzieci uzyskały możliwość rozwoju swoich zainteresowań.
Uważam,iż w znaczący sposób zachęciłam uczniów do poznawania przeszłości w sposób uwzględniający związki pomiędzy historią regionalną,narodową i powszechną.
Przygotowałam uczniów do konkursów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych z elementami historii. Uczniowie poprzez dodatkową pracę w znacznym stopniu poszerzyli swoją wiedzę co przynosi efekty na dalszych etapach edukacji.
3.W czasie trwania stażu wspólnie z innymi wychowawcami opracowałam scenariusze i zorganizowałam okolicznościowe apele:
*Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
*Święto Niepodległości
*Pożegnanie klas szóstych
Organizowałam działania umożliwiające uczniom wykazanie się aktywnością na płaszczyźnie społecznej:
-zbiórka surowców wtórnych w celu pomocy choremu chłopcu
-współpraca ze schroniskiem dla zwierząt poprzez organizację zbiórki potrzebnych artykułów.
4.Opracowałam narzędzia diagnozujące z przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej oparte na podstawie programowej i standardach wymagań.Uatrakcyjniałam uczniom sposoby utrwalania wiedzy przyrodniczej poprzez teleturnieje.Angażowałam uczniów do pracy twórczej .
5.Opracowałam program koła przyrodniczego, który pozwolił mi na:
-rozwijanie zdolności i inspirowanie do aktywności twórczej uczniów w czasie zajęć
-poszerzenie wiedzy i umiejętności przyrodniczych
-kształtowanie postaw ekologicznych
-integrowanie zespołu klasowego.
6.Organizowałam obieg informacji w szkole:
-prowadziłam dziennik elektroniczny
-dostarczałam informacji nauczycielom i rodzicom.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
1.Współpracowałam z rodzicami
-poznałam bliżej problemy wychowawcze dzieci
-przeprowadzałam wywiady środowiskowe.
2.Współpracowałam z Samorządem Szkoły przy organizowaniu imprez szkolnych:
-Dzień Dziecka
*WOŚP-poprzez zbieranie fantów
-Góra grosza.
3.Uczestniczyłam w zebraniach zespołu do spraw przygotowania Planu Rozwoju Szkoły.

Pogłębienie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły,samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki,typu i rodzaju szkoły.
1.Brałam udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez PODN w Stargardzie Szcz..Tematem szkoleń było:
*Ewaluacja wewnętrzna szansą na podniesienie efektywności pracy szkoły - konstruowanie narzędzi do prowadzenia ewaluacji,wykorzystanie wyników ewaluacji w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły.
*Stopnie awansu zawodowego.Tworzenie planu rozwoju zawodowego dla nauczyciela dyplomowanego.
2.Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach.
Tematyka szkoleń:
*Tworzenie programów zwiększających szanse edukacyjne ucznia.
*Jak reagować na cynizm i bezczelność ucznia w szkole.
*Program poprawy efektywności kształcenia.
*Podstawa programowa proces sprawdzania osiągnięć ucznia.
*Komunikacja interpersonalna.
*Motywowanie i aktywizowanie uczniów do nauki.
*Praca z dzieckiem trudnym.
*Ewaluacja wewnętrzna.
3.Odbyłam szkolenia oraz warsztaty organizowane przez doradców metodycznych.
Tematyka szkoleń:
*Od diagnozy do sukcesu edukacyjnego.Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
*Ginące krajobrazy Polski.Polska wciąż jeszcze moż mieć powody do dumy.
*Rekonstrukcja historyczna-sojusznik edukacji.
*Skutecznie,nowocześnie,z pasją.Nowa podstawa programowa i nowe formy pracy na lekcjach przyrody.
*Praca z uczniem trudnym-zachowanie ryzykowne i przemoc w środowisku szkolnym.
*Zmysły ludzkie i nieludzkie.
.Ukończyłam szkolenie,dotyczące programu pt.,,Znajdź właściwe rozwiązanie",przeprowadzone w Starostwie powiatowym w Stargardzie Szcz.
5.Samodzielnie poszukiwałam w internecie i literaturze fachowej wiadomości wzbogacających wiedzę ucznia.
6.Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego.Wspólnie tworzyliśmy narzędzia diagnozujące wiedzę uczniów,przygotowywaliśmy dzieci do konkursów matematyczno-przyrodniczych.
7.W czasie trwania stażu podejmowałam dodatkowe zadania w szkole:
*opracowywałam testy kompetencji z przyrody
*byłam członkiem komisji do przeprowadzania sprawdzianu po klasie szóstej
*współtworzyłam programy naprawcze.
8.Celem wzbogacenia swojego warsztatu pracy studiowałam literaturę pedagogiczną:
*M Suchańska ,,Ścieżki edukacyjne"
*B Zygmańska,S Figiel:Beskid Żywiecki-przewodnik górski.
*Parki narodowe,red.Danuta Cyryl wyd.Muza 2001
*A i W Bilińscy:Parki krajobrazowe i rezerwaty, wyd.Videograf 2007
W swojej pracy korzystałam z wielu stron internetowych.
Były to min.:
*www.kuratorium.szczecin.pl
*www.edu.pl
*www.awans.pl
*www.profesor.pl
*www.wychowawca.pl
*www.lasy.gov.pl

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1.We wrześniu przeprowadzałam diagnozę wstępną uczniów klas VI w celu rozpoznania stopnia opanowania umiejętności.
2.W trakcie realizacji podstawy programowej przeprowadzałam lekcje powtórzeniowe w celu przypomnienia i utrwalenia wiadomości z poprzednich klas.W ten sposób uczniowie lepiej przygotowali się do testu kompetencji.
3.Uczestniczyłam w pracach związanych z opracowaniem raportu z egzaminu i sprawdzianu, analizowałam wyniki i uwzględniałam je do planowania dalszego procesu dydaktycznego.
4.Opracowywałam i realizowałam program naprawczy w celu podniesienia efektów kształcenia.
5.Systematycznie analizowałam wyniki nauczania przyrody,informowałam uczniów mobilizując ich do większego zaangażowania w proces dydaktyczny.Na bieżąco informowałam rodziców o swoich spostrzeżeniach.
6.Opracowałam i realizowałam program autorski,,Lekcje o lesie". Realizacja tego programu pozwoliła mi na :
*przybliżenie uczniom problemów z jakimi boryka się środowisko
*kształtowanie u dzieci pozytywnych postaw emocjonalnych-uczenie empatii nie tylko wobec środowiska ale również wobec drugiego człowieka
*uświadomienie dzieciom jak bardzo ich zachowanie wpływa na stan przyrody
*wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska nie tylko lokalnego ale również i globalnego
*rozbudzenie zainteresowań przyrodą i jej problemami
*uświadomienie uczniom konsekwencji ich nieprzemyślanych zachowań wobec otoczenia
*uatrakcyjnienie form zajęć edukacyjnych
*dostarczenie dzieciom wrażeń emocjonalnych.
7.Propagowałam edukację regionalna.Przybliżałam uczniom aktualne problemy ekologiczne najbliższego środowiska.
Starałam się wyjaśnić ich przyczyny poprzez:
*wzbogacenie wiedzy i umiejętności przyrodniczych
*inspirowanie uczniów do aktywności twórczej poprzez zdobywanie informacji ekologicznych z wykorzystaniem internetu,publikacji naukowych,tekstów źródłowych
*wyrabianie w uczniach poczucia wartości i szacunku do pracy własnej i kolegów
*angażowanie ich do twórczego spędzania wolnego czasu.
10.W czasie trwania stażu wykonywałam gazetkę o tematyce przyrodniczej.
Celem zadania było:
*wzbudzanie wrażliwości dzieci na otaczającą przyrodę
*uatrakcyjnienie wolnego czasu w trakcie przerwy
*dbanie o estetykę miejsca
*poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
11.Organizowałam wystawę karmników chcąc wzbudzić u dzieci postawy proekologiczne jak i uwrażliwić je na potrzeby żywych organizmów.

Opracowywanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych,wychowawczych,opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą,pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.Wdrażałam wybrane zagadnienia z programu wychowawczego szkoły do realizacji z zespołem klasowym.Opracowałam dla swojej klasy program wychowawczy zgodny z programem wychowawczym szkoły. Opracowałam kart samooceny ucznia.
2.Opracowałam regulaminy i przeprowadziłam następujące konkursy przyrodnicze:
*,,Czy znasz swoją gminę"-konkurs miał formę projektu
*,,Rośliny wokół nas"-forma albumu
*,,Mieszkańcy naszych lasów"-konkurs na najciekawszą prezentację
*Logo kółka przyrodniczego
*Szkolny konkurs wiedzy przyrodniczej-teleturniej ,,Jeden z dziesięciu"
*,,Zbieramy surowce wtórne".
Celem tych konkursów było uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę, zwrócenie uwagi na problemy najbliższego środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych takich jak:segregacja odpadów,zbieranie surowców wtórnych,oszczędzanie energii i wody,wyrabianie prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia,rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za świat roślin i zwierząt,przygotowywanie uczniów do publicznej prezentacji efektów swojej pracy.
Przeprowadziłam konkurs na najciekawszy karmnik dla ptaków.Celem konkursu było:
*zaangażowanie dzieci do aktywnego działania polegającego na dokarmianiu zwierząt
*umożliwienie uczniom wykazania się zdolnościami manualnymi
*wzbogacenie wiadomości dotyczących ptaków.
3.Wspólnie z koleżankami opracowałam scenariusze uroczystości szkolnych:
*Święto Niepodległości
*rocznica uchwalenia Konstytucji 3go Maja
*pożegnanie klas szóstych.
4.Wspólnie z innymi nauczycielami organizowałam Dzień Dziecka i Dzień Sportu w szkole.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.Dokonałam analizy dwóch przypadków uczniów.
2.Współpracowałam z pedagogiem szkolnym
*wspólnie rozwiązywałyśmy problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów
*czworo uczniów zostało przebadanych przez PP,której opinie były cenna wskazówką do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
3.Jeździłam na wywiady środowiskowe do rodziców dziecka,które z nieuzasadnionych przyczyn opuszczało zajęcia lekcyjne.
4.Współpracowałam z pielęgniarką szkolną:
*wspomagałam pielęgniarkę w jej działaniach profilaktycznych
*wzajemnie wymieniałyśmy uwagi i spostrzeżenia dotyczące problemów zdrowotnych uczniów.
5.Samodzielnie opracowałam KIPU,P D W dla trójki uczniów,którzy mieli opinie z poradni o dostosowaniu wymagań do ich możliwości.Opracowałam I P E T dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
6.Podejmowałam działania umożliwiające realizację zaplanowanych celów poprzez:
*dążenie do niwelowania trudności w nauce
*stosowanie różnych metod dydaktycznych dostosowanych do możliwości uczniów
*kształtowanie postaw społecznych
*działania integrujące zespół klasowy
*podwyższanie samooceny uczniów
*realizowanie zadań wychowawczych ujętych w programach profilaktycznych szkoły
*prowadziłam zajęcia pozalekcyjne
*organizowałam imprezy klasowe

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli i stażystów i nauczycieli kontraktowych,prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1.Umieszczałam publikacje na portalu internetowym dzieląc się w ten sposób wiedzą z innymi nauczycielami.
2.Wiedzę zdobytą w czasie studiów DIAGNOZA I TERAPIA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII wykorzystywałam do pedagogizacji rodziców na forum internetowym
4.Opracowałam i udostępniałam materiały dotyczące wycieczek szkolnych.Wybierałam oferty atrakcyjne ze względu na walory przyrodnicze.Program wycieczek dostosowywałam do potrzeb uczniów.Dostarczałam wychowawcom informacji o atrakcjach znanych regionów,nr telefonów,kosztach wyjazdu i tanich przewoźnikach.
5.Prowadziłam otwarte zajęcia dla nauczycieli i rodziców.
6.Obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli.
7.Pożyczałam innym nauczycielom pomoce multimedialne,które wzbogacały ich zajęcia.

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
1.W latach 2011/2012 oraz w 2012/2013 otrzymałam nagrodę Dyrektora Szkoły.
2.W roku 2009/2010 wspólnie z nauczycielką języka polskiego przygotowywałam Igę Jadczyszyn do konkursu humanistycznego z elementami historii.Uczennica została laureatem tego konkursu.
3.W czasie trwania stażu ukończyłam studia podyplomowe w Koszalińskiej Wyższej Szkole Humanistycznej z wynikiem bardzo dobrym.Kierunek studiów:Diagnoza i terapia z elementami socjoterapii.
4.Organizowałam dzieciom wycieczki w kraju i zagranicą.
5.Organizowałam klasie wyjazdy do kina,teatru,na basen.
6.Każdego roku czynnie uczestniczymy w akcji ,,Sprzątanie Świata"
7.Opracowałam analizę ankiety dotyczącej wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2012/2013.
Zrealizowałam program edukacyjny,,Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE".
9.Wspólnie z uczniami zorganizowaliśmy akcję,,Chrońmy kasztanowce".
Ochroną objęliśmy kasztanowce we wsi Szadzko.

Przedsięwzięciem,które zaplanowałam i nie zrealizowałam jest kurs komputerowy.Zakończenie stażu nie oznacza końca moich działań i mojego rozwoju zawodowego.Mam nadzieję,iż w przyszłości uda mi się zrealizować i to zadanie.
Starałam się ambitnie angażować realizując wyznaczone przeze mnie działania.Celem mojej pracy było wzbudzić zainteresowania uczniów,wyzwolić w nich inicjatywę działania i twórczej pracy.
W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.