X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19177
Przesłano:

Sprawozdanie z odbycia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY


Autor: mgr Ewa Prajzner

Kędzierzyn Koźle 2013 
DANE OSOBOWE:
1. Imię i nazwisko Ewa Prajzner
2. Nazwa placówki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie
3. Stanowisko nauczyciel matematyki
4. Posiadane kwalifikacje wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym:
Dyplom ukończenia studiów I - stopnia Uniwersytetu Opolskiego kierunek: informatyka specjalność: studia nauczycielskie informatyka z matematyką. Tytuł zawodowy: licencjat
Dyplom ukończenia studiów II - stopnia Politechniki Wrocławskiej kierunek: informatyka specjalność: systemy i sieci komputerowe. Tytuł zawodowy: magister
CELE STAŻU:
I. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
II. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
III. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć.
IV. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
V. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
VI. Współpraca z wychowawcami klas.
VII. Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz doskonalenie umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

TERMIN STAŻU:
Data rozpoczęcia 01.09.2012
Data zakończenia 31.05.2013
Opiekun mgr Beata Klimowicz


Poniższe sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych we wrześniu 2012 r. planów rozwoju celów i zadań. Szczegółowo zostały przedstawione wszystkie elementy zawarte w planie rozwoju zawodowego wraz z etapami realizacji założonych celów.
Pracę w Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęłam z dniem 1 września 2012 roku, niniejszym rozpoczęłam swój staż nauczycielski i starania o stopień nauczyciela kontraktowego. Nie były to moje pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, ponieważ procowałam wcześniej 5 miesięcy na stanowisku nauczyciela. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności chcąc, wzbogacić moje umiejętności pedagogiczne, podnieść skuteczność moich działań edukacyjnych. Miało to na celu podniesienie, jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły. W czasie trwania stażu realizowałam zgodnie z przyjętym harmonogramem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi awans zawodowy.
W szczególności są to:
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1).
Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie sporządzonym panie rozwoju zawodowego. Wspólnie z opiekunem stażu, panią mgr Beatą Klimowicz uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, zasady i normy współpracy (załącznik nr1.) Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji. Chcąc zrealizować podjęte zamierzenia uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W tym celu skrupulatnie zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego (załącznik nr 2). Ten że plan przedłożyłam do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły oraz złożyłam wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego (załącznik nr 3)

Pierwszym podjętym prze ze mnie krokiem w celu realizacji złożonego planu było zapoznanie się ze statutem szkoły i zawartymi w nim regulaminami. Wszelkie pojawiające się niejasności zostały omówione z opiekunem stażu i dokładnie wytłumaczone. Następnie zapoznałam się z harmonogramem funkcjonowania szkoły, zasadami wewnętrznymi. Skrupulatnie przeanalizowałam wewnątrzszkolny system oceniania, oraz dotyczące mojego przedmiotu podstawy programowe obowiązujące na różnych etapach nauki. Pozwoliło mi to na zrozumienie jak funkcjonuje niniejsza placówka i zrozumiałam jak jest zorganizowany system szkolnictwa w Polsce. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP (załącznik nr 4). Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.


UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ ( § 6 UST. 2 PKT 2)

W ramach tego zadania zapoznałam zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową „Matematyka wokół nas” oraz „Matematyka krok po kroku”. W ramach realizacji zajęć przygotowywałam potrzebne pomoce dydaktyczne. Utworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami dzieci dla rodziców, tablice, na których dzieci prezentują swoje osiągnięcia, tworzyłam gazetki tematyczne i dekorowałam salę zajęć. Przygotowywałam gazetkę szkolną „Moje wspomnienia z wakacji”, „ Święto 11 listopada”, oraz pomagałam w prowadzeniu gazetki samorządu szkolnego.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza murami szkoły.
Wewnątrszkolne formy doskonalenia (załącznik nr 4)
• 11.01.2013 Modelowa organizacja pomocy uczniom z SPE
• 19.03.2013 Jak się komunikować by nas rozumiano
• 19.03.2013 Wizerunek szkoły czyli dobry marketing w cenie
Zewnątrszkolne formy doskonalenia:
• 13.11.2012 Myślę, więc gram. Gram więc myślę
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy pomagałam w prowadzeniu szkolnej strony internetowej. Na co dzień wykorzystywałam tablicę multimedialną, laptopa, rzutnik i stały dostęp do Internetu. W ramach prowadzenia zajęć w klasie IV uczniowie zakładali konta na platformie wspierającej podręcznik Matematyka wokół nas i mieli możliwość wykonywania ćwiczeń dodatkowych. Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje
Opublikowałam mój planu rozwoju zawodowego na portalu www.publikacje.edux.pl (załącznik nr 5), oraz niniejsze sprawozdanie (załącznik nr 6) jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta). W ramach doskonalenia umiejętności tworzenia prac multimedialnych przygotowałam prezentacje 14.10.2013 „Dzień edukacji narodowej”, oraz 21.03.2012 „Wiosenne potyczki”.
Na bieżąco korzystałam z propozycji zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych: http://eduseek.ids.pl, http://pwn.com.pl, http://www.matematyka.pl/, http://gwo.pl/, http://wsip.com.pl, http://publikacje.edux.pl, www.scholaris.pl.
Wspólnie z mgr Karioną Bytnar napisałam scenariusz , wykonałam dekoracje i przygotowałam uczniów pożegnania klas szóstych (28.06.2013). Pomagałam przy organizacji pierwszego dnia wiosny, poprzez przygotowywanie część materiałów dla uczniów.
Przygotowałam uczniów do następujących konkursów:
• Miejski konkurs matematyczny – eliminacje do etapu wojewódzkiego
• Alfik mayematyczny
• Miejski turniej matematyczny
• Matematyczno-przyrodniczy konkurs dla uczniów szkół podstawowych
Na każdym etapie podczas realizacji podstawowych zadań wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW *(§6 UST.2 PKT 3)
Podczas prowadzenia codziennych zajęć starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny uczniów, ich potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z nauczycielkami znającymi uczniów oraz poprzednim wychowawcą klasy Va. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów i wychowanków, nawiązywałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z rodzicami. Zapoznałam się z orzeczeniami poradni pedagogicznych dotyczących uczniów mających specyficzne potrzeby edukacyjne. Przygotowałam wspólnie z opiekunem stażu plany działań wspierających i karty indywidualnych potrzeb dla następujących uczniów:
Paulina Makarowska, Natalia Korejba, Krzysztof Czak, Krzysztof Miler, Michał Paletta, Denis Plachetka.
Przeprowadziłam sześć zebrań z rodzicami:
• 20.09.2012
• 25.10.2012
• 13.12.2012
• 24.01.2013
• 21.03.2013
• 16.05.2013
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci ( np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji. Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami klasy wychowawczej, co tydzień pisałam maile z bieżącymi informacjami. W celu podejmowania właściwych działań , sięgałam do literatury tematu, zachęcałam rodziców do konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu, pedagoga i nauczycieli pracujących w szkole.

UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ (§6 UST.2 PKT 4)

Co najmniej dwa razy miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez nauczycieli pracujących w szkole (załącznik 7). Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na podział czasu w trakcie lekcji i odpowiednie wykorzystywanie odpowiednich elementów lekcji. Bardzo ważne dla mnie było obserwowanie różnorodnych metod stosowanych w pracy z uczniami oraz zwrócenie szczególnej uwagi na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Dwa razy w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku jedną godzinę przeprowadziłam w obecności pani vice Dyrektor i pani wizytator (załącznik 8). Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia i pomysły do wykorzystania w przyszłej pracy. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Starałam się podejmować działania, pozwalające na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Chcę wykorzystywać nowoczesne techniki informacyjne i multimedialne, wzbogacać przez to swój warsztat pracy, ale także pomagać innym nauczycielom w oswojeniu z nowymi technologiami. Po zakończeniu stażu zamierzam nadal pracować w szkole na stanowisku nauczyciela i stopniowo zdobywać kolejne etapy awansu zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.