X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19110
Przesłano:

Sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego - język niemiecki

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO


Imię i nazwisko: XYZ
Miejsce pracy: XYZ
Nauczany przedmiot: Język niemiecki
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2007
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2010
Opiekun stażu: mgr inż. XYZ

CEL GŁÓWNY: ZDOBYCIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Pierwsze kroki w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego stawiałam w ......................, gdzie pracuję do dziś. W 2004 roku został mi nadany stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego. W 2006 roku ukończyłam uzupełniające studia magisterskie na Uniwersytecie ........... na kierunku filologii germańskiej, specjalność nauczycielska i uzyskałam tytuł zawodowy magistra.

Celem każdego ambitnego nauczyciela powinna być poprawa jego funkcjonowania w szkole, a więc podwyższenie jakości swojej pracy. Zdając sobie sprawę z tego, że awans zawodowy ma służyć rozwojowi zawodowemu nauczycieli, a więc właśnie podwyższeniu jakości jego pracy, postanowiłam dążyć do realizacji tego celu poprzez odbycie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałam o jego właściwą organizację. Na początku zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego i podjęłam współpracę z opiekunem stażu mgr inż. XYZ. Następnie w porozumieniu z opiekunem przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły panią XYZ. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły i Planu Wychowawczego, a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, aby uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, w której pracuję i jednocześnie mobilizował mnie do aktywnej pracy i coraz bardziej skutecznego oddziaływania na moich wychowanków.
Przechodząc do realizacji zadań brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Rozpatrywałam osiągnięcie celów szczegółowych, formułowałam wnioski i sugestie do dalszej pracy. Diagnoza własnych kompetencji na początku stażu umożliwiła mi zrozumienie, na jakim etapie znajduje się rozwój mojej ścieżki kariery zawodowej. Uświadomiłam sobie swoje mocne i słabe strony, jasno określiłam posiadane zasoby i te, które powinnam jeszcze uzupełnić.
W trakcie realizacji planu dokonywałam bieżącej analizy własnych dokonań i skuteczności realizowanych zadań. Przez cały okres stażu poznawałam przepisy oświatowe, nowoczesne metody nauczania oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami.
Z chwilą zakończenia stażu zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu. W dokumentowaniu przebiegu stażu znacznie pomogło mi moje umiejętności z zakresu obsługi komputera. Mam tu na myśli stosowanie aplikacji biurowych do prowadzenia dokumentacji, opracowywanie zestawień, sprawdzianów i testów dla uczniów.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty opracowałam na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r.). Chciałabym je przedstawić w obszarze poszczególnych wymagań.

§ 7.2.1.
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

1. Punktem wyjścia do sprostania temu wymaganiu było poznanie zasad rządzących awansem zawodowym, które rozpoczęłam od zaznajomienia się i analizy takich aktów prawa oświatowego jak Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela. W tym celu podejmowałam następujące czynności:
a) Brałam udział w Radzie Pedagogicznej poruszającej kwestię awansu zawodowego

b) Uczestniczyłam w warsztatach zorganizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli pt. „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego“

c) Przeczytałam książkę Ireny Dzerzgowskiej pt. „Przygotowanie dokumentacji awansu”

d) Korzystałam ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego, sprawozdania, prezentacji dorobku i układu teczki.

Wszystkie wyżej wymienione czynności sprawiły, że staż odbyłam w sposób zaplanowany, zgodny z prawidłowymi zasadami jego odbywania, pozbawiony chaotyczności i niepewności podejmowanych działań i prowadzący do poprawnej realizacji jego głównego celu.

2. Inną czynnością wypływającą z powyższego zadania, było podjęcie współpracy z opiekunem stażu, panią mgr inż. XYZ, którą rozpoczęłyśmy od ustalenia jej zasad. Ustaliłyśmy, że opiekun będzie mi pomagał w prawidłowej realizacji stażu i doskonaleniu mojego warsztatu pracy. Dodatkowo ustaliłyśmy, że będziemy wzajemnie hospitowały swoje lekcje, a następnie je omawiały. Po przeprowadzeniu lekcji w obecności opiekuna chętnie wysłuchiwałam jego opinii i korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji, opracowania konspektu, założonych celów itp.
Uczestnicząc w lekcjach prowadzonych przez opiekuna obserwowałam ich przebieg pod kątem różnych aspektów takich jak np. umiejętność utrzymania dyscypliny w klasie, rodzaje pomocy dydaktycznych, wykorzystanie czasu na lekcji, zaangażowanie ucznia, kryteria i sposób oceniania. Podczas prowadzonych przez opiekuna lekcji miałam okazję zaobserwować ciekawe metody nauczania, które następnie wykorzystywałam w mojej pracy.
Efekty współpracy z opiekunem wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy poprzez udoskonalenie moich poczynań jako nauczyciela. Opiekun stażu pomógł mi w prawidłowym opracowaniu planu rozwoju i projektu sprawozdania.

3. Podnoszeniu jakości mojego warsztatu służyło również doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły. W ramach realizacji tak sformułowanego zadania opracowywałam, realizowałam, monitorowałam i ewaluowałam plany wynikowe i rozkłady materiału do nauki języka niemieckiego, co owocowało wprowadzaniem w nich zmian służących lepszemu wykorzystaniu czasu przeznaczonego na nauczanie języka niemieckiego.

4. Ponadto w dalszym ciągu doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów lekcji, między innymi poprzez prowadzenie lekcji w obecności V-ce Dyrektora Szkoły, p. mgr XYZ, po których omawiałyśmy sposób opracowania konspektu, zaplanowania i realizacji celów i inne aspekty lekcji.

5. Poza tym w dalszym ciągu studiowałam, wdrażałam i ewaluowałam różne metody nauczania. Wszystkie te czynności wpłynęły w sposób oczywisty na poprawę jakości mojej pracy, a tym samym na poprawę jakości pracy szkoły.

6. Zapoznawszy się ze ścieżkami edukacyjnymi dla poszczególnych klas, próbowałam je realizować poprzez uwzględnianie ich treści w prowadzonych przeze mnie lekcjach języka niemieckiego. Działania te były moim wkładem w realizację zadań edukacyjnych szkoły dążących do zintegrowanego nauczania międzyprzedmiotowego.

7. Nauczając języka niemieckiego wykorzystywałam fakt, że moi uczniowie uczą się języka angielskiego. Często odwoływałam się do tego języka uświadamiając uczniom podobieństwo języka niemieckiego i angielskiego w zakresie niektórych zasad gramatyki lub słownictwa. Pomogła mi w tym moja znajomość języka angielskiego, którą przez cały okres stażu doskonaliłam uczęszczając na kurs języka angielskiego na poziomie wyższym średniozaawansowanym organizowanego przez OKUN w Gdańsku oraz ucząc się samodzielnie w domu.

8. Warsztat swej pracy doskonaliłam poprzez udział w różnych formach wewnątrzszkolnego szkolenia zawodowego np. Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, referatach, pogadankach. Uczestniczyłam również w szeregu wykładów i warsztatów metodycznych organizowanych przez inne instytucje:

a) „Języki to nasza pasja – Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego” (organizator: Wyd. Langenscheidt, 11.03.2008)

b) „Szkoła Podstawowa – Gry i zabawy z Regenwurm” (organizator: Wyd. Langenscheidt, 11. 03. 2008)

c) „Nauczanie wieloaspektowe z podręcznikiem multimedialnym” (organizator: Wyd. Langenscheidt, 12.03.2009)

d) „Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego z Treningiem gimnazjalnym” (organizator: Wyd. Langenscheidt, 12.03.2009)

e) „Niemiecki w cieniu Wielkiego Brata? - dominacja angielszczyzny jako szansa i wyzwanie dla germanistów” (organizator Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 18.05.2009)

f) „Jak realizować cele nauczania języka niemieckiego określone w Nowej Podstawie Programowej pracując z nowym cyklen aha!Neu.” (organizator: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 18.05.2009)

g) „Grunt to dobra podstawa. Aha! Neu i Graffiti w kontekście aktualnych zmian programowych” (organizator: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 01.03.2010)

h) „Internet Slang auf deutschen Art – was man nur virtuell ausdrücken kann“ (organizator: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 01.03.2010)

i) „Jak w 7 minut przygotować atrakcyjne materiały ułatwiające opanowanie gramatyki i leksyki?” (organizator: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 01.03.2010)

j) „Książka jak film-łączenie nauczania tradycyjnego i multimedialnego” (organizator: Wyd. Hueber, 12.04. 2008)

k) „Planet – europejski podręcznik w polskiej szkole. Pełen sukces w przygotowaniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego” (organizator: Wyd. Hueber, 12.04.2008)

l) „Lernerfahrungen nutzen – Lernautonomie fördern. Das neue Lehrwerk deutsch.com“ (organizator: Wyd. Hueber, 24.03.2010)

m) „Emisja głosu – jak skutecznie i bezpiecznie posługiwać się głosem w pracy nauczyciela” (organizator: Wyd. Szkolne PWN, 24. 04. 2008)

n) „Alles rund um den modernen Deutschunterricht mit Kompass DIGITAL. Metody pracy z podręcznikiem interaktywnym i tablicą multimedialną podczas lekcji języka niemieckiego w gimnazjum” (organizator: Wyd. Szkolne PWN, 20.05.2010)

o) Konferencja metodyczna dla nauczyciel języka niemieckiego - wieloaspektowe nauczanie z podręcznikiem multimedialnym, egzamin gimnazjalnym nauka i zabawa z piosenką w szkole podstawowej (organizator: OKUN w Gdańsku)

p) „Przygotowanie do opracowania programu i kierowania wycieczkami szkolnymi” (organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR, 21. 11. 2007)

Dzięki tym kursom posiadam umiejętności upowszechniania nowatorskich rozwiązań metodycznych, organizacyjnych i wychowawczych. Udział w wyżej wymienionych przeze mnie formach doskonalenia zawodowego i dokształcania się pozwolił mi na wydajniejszą pracę dydaktyczną na lekcjach języka niemieckiego. Uzyskane kwalifikacje pozwalają mi wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce szkolnej. Ponadto na szkoleniach otrzymałam egzemplarze okazowe podręczników i innych publikacji, co umożliwiło mi zgromadzenie i aktualizację własnej biblioteki przedmiotu.

9. Przez okres stażu samodzielne pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w następujący sposób:

a) Studiowałam zamieszczone w Internecie materiały na temat tradycyjnych i aktywizujących metod nauczania, metod pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych: uczniami zdolnymi, słabymi, dyslektycznymi, dysgraficznymi, dysortograficznymi itp.

b) Przeczytałam książkę Klemensa Stróżyńskiego i Mariana Giermakowskiego „Jak oceniać” (Wyd. Nauczycielskie).

c) Czytałam i korzystałam z publikacji i materiałów z tych dziedzin dostępnych na portalach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

d) Czytałam czasopisma dla nauczycieli takie jak "Języki obce w szkole".

10. Ponadto wzbogacałam pracownię języka niemieckiego poprzez wyposażenie klasy w niezbędne pomoce dydaktyczne takie jak: magnetofon z odtwarzaczem CD, mapy Niemiec, publikacje, tablice gramatyczne i leksykalne, filmy niemieckie, płyty CD z muzyką niemiecką. Wszystko to wspomaga proces uczenia, a jednocześnie motywuje moich uczniów do współpracy przy wykonywaniu pomocy naukowych i wystroju klasy.

11. W czasie trwania stażu pełniłam funkcję opiekuna praktyk pięciu studentek Uniwersytetu Gdańskiego: Prowadziłam lekcje w obecności studentek, obserwowałam lekcje prowadzone przez studentki, a następnie omawiałam je i przekazywałam swoje uwagi i spostrzeżenia.
Swoją wiedzą dzieliłam się też z innym nauczycielami publikując scenariusze lekcji w internecie i przeprowadzając lekcję otwartą dla nauczycieli mojej szkoły na temat: „Niemieccy wynalazcy”. Dzięki wymianie poglądów i opinii z innymi nauczycielami rozwijałam i doskonaliłam swoje umiejętności interpersonalne.

12. W celu wzbogacenia mojego warsztatu pracy samodzielnie przygotowałam wiele pomocy dydaktycznych, takich jak plakaty, tabele gramatyczne, testy powtórzeniowe, gry dydaktyczne itp.

13. W ramach realizacji zadania opracowywałam i przeprowadziłam anonimową ankietę wśród uczniów dotyczącą prowadzonych przeze mnie lekcji języka niemieckiego. Ankieta dotyczyła sposobu prowadzenia zajęć, tematyki, podręcznika i zaangażowania ucznia. Dokonałam ewaluacji wyników ankiety, a dalsze wnioski pomogły mi we wprowadzeniu zmian służących efektywniejszemu nauczaniu języka niemieckiego.

14. Sporządziłam ankiety ewaluacji pracy własnej ucznia dla klas 4-6 SP i 1-3 gimnazjum, tak aby uczniowie sami mogli ocenić, jakie zrobili postępy w nauce i co wymaga jeszcze powtórzenia.

15. Podejmowałam dodatkowe działania, takie jak organizacja wewnątrzszkolnych konkursów:
- konkursu wiedzy o Niemczech i Rosji dla kl. IV-VI
- konkursu „Jestem małym poliglotą” dla kl. 0-III.

16. Przez cały okres stażu podejmowałam dodatkowe zadania w szkole:

a) Pomogłam w przygotowaniu aukcji charytatywnej „Przytulanka Bożonarodzeniowa” w ramach Konkursu Młodych Talentów 2007

b) Co roku uczestniczyłam w pracach jury Festiwalu Teatralnego dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej

c) Byłam jurorem konkursu na najpiękniejszą pisankę wielkanocną

d) Byłam protokolantką Rady Klasyfikacyjnej w II sem. roku szkolnego 2007/2008

e) Byłam członkiem komisji egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2007/2008

f) Co roku brałam udział w pracach nad sprawdzaniem próbnych egzaminów gimnazjalnych

g) Opiekowałam się pokojem nauczycielskim

h) Pomagałam uczniom przygotować prezentację o Niemczech na Dzień Europejski (udostępniłam materiały, przetłumaczyłam teksty)
Wymienione powyżej podejmowane przeze mnie działania i czynności oraz formy ich realizacji potwierdzają moją umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, oraz oceniania i dokonywania zmian w tych działaniach.

§ 7.2.2.
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

Pierwszym zadaniem, jakie wyznaczyłam sobie w ramach realizacji powyższego wymagania kwalifikacyjnego było zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego moich uczniów. Potrzeby rozwojowe uczniów (edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze) poznawałam poprzez obserwacje własne, rozmowy z wychowawcami i innymi nauczycielami, analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz udział w Radach Pedagogicznych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych istniejących w naszej szkole. Swoją wiedzę na temat potrzeb rozwojowych oraz problemów i zagrożeń charakterystycznych dla młodzieży szkolnej poszerzałam również biorąc udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych poświęconych tym zagadnieniom. Dzięki zdobytej szczegółowej wiedzy na temat tych problemów mogłam później łatwiej diagnozować ich oznaki i przyczyniać się do ich rozwiązywania. Przechodzę teraz do omówienia czynności, które pokażą, iż faktycznie wykorzystywałam zdobytą wiedzę i uwzględniałem w swej pracy potrzeby rozwojowe, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
1. Wprowadzałam do programu nauczania języka niemieckiego treści dotyczące wybranych problemów środowiska lokalnego, problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz zdiagnozowanych zainteresowań nastolatków poprzez przygotowywanie lekcji w oparciu o te właśnie treści. W przypadku lekcji języka niemieckiego jest to zadanie dość proste w realizacji, gdyż zakres tematyczny programu nauczania języka niemieckiego i podręcznik są skonstruowane w ten sposób, by uwzględniać tą tematykę. W związku z tym przeprowadziłam szereg lekcji, na których poruszałam takie zagadnienia jak: moda, sport, muzyka, film, komputery, Internet, sposoby spędzania wolnego czasu, podróże, telewizja, itp. Myślę, ze oprócz spełniania w ten sposób wymagania kwalifikacyjnego, jest to mój wkład w realizację zintegrowanego nauczania międzyprzedmiotowego oraz świadczy o moim uczestnictwie w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły.
2. Dzięki szczegółowej wiedzy zdobytej podczas wspomnianych Rad Szkoleniowych związanych z zagrożeniami i problemami charakterystycznymi dla młodzieży szkolnej stałam się wyczulona na oznaki negatywnych zjawisk. To ułatwiło mi diagnozowanie innych potrzeb opiekuńczo-wychowawczych indywidualnych uczniów, dzięki czemu w swej pracy podejmowałam próby zaspokojenia ich. Mój udział w zaspokajaniu takich potrzeb polegał na czujnej obserwacji moich uczniów i reagowaniu na zaobserwowane negatywne zjawiska (np. problemy wieku rozwojowego, problem nikotynowy, przemocy lub braku akceptacji przez grupę rówieśniczą) poprzez zgłoszenie zdiagnozowanego problemu wychowawcy. W ten sposób realizowałem również zadania opiekuńczo-wychowawcze szkoły.
3. Aby zaspokoić potrzeby edukacyjne uczniów, które diagnozowałam w swojej pracy, indywidualizowałam swój warsztat pracy poprzez podejmowanie następujących czynności:
a) Stosowałam oddzielne ćwiczenia dla uczniów zdolnych. W rezultacie uczniowie ci mogli w czasie lekcji szkolnych efektywniej rozwijać swe umiejętności językowe i zgłębiać zagadnienia gramatyczne i leksykalne wychodzące poza zakres programu nauczania języka niemieckiego.
b) Dzięki uczestnictwie w pracach szkolnego Zespołu Przedmiotowego Języków Obcych w mojej szkole i opracowanemu wspólnie zestawowi zasad pracy z uczniami dyslektycznymi wprowadziłam modyfikacje dotyczące głównie form sprawdzania i oceniania wiedzy, a nie treści. Miały one na celu uniknięcie karania uczniów na błędy i niedociągnięcia wynikające z występujących u nich dysfunkcji. Poprzez swe poczynania realizowałam zalecenie o "dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia (...) mającego swą prawną podstawę w Rozporządzeniu MENiS z 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (...).” W efekcie zastosowanych metod i form pracy oraz modyfikacji w sposobie oceniania tych uczniów, uczniowie ci stali się aktywniejsi, z ochotą podchodzą do nauki języka, zaczęli wierzyć w swe możliwości pomimo istniejących dysfunkcji utrudniających naukę języka, a co najważniejsze i najbardziej wymierne, ich oceny uległy znacznej poprawie.
4. Raz w tygodniu prowadziłam konsultacje dla uczniów słabych. Potrafię udzielić kompetentnej pomocy uczniom mającym trudności natury wychowawczej czy dydaktycznej.
5. Współpracowałam z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów podczas zebrań z rodzicami, dyżurów dla rodziców (raz w miesiącu) i indywidualnych spotkań oraz dni otwartych szkoły. W ten sposób uwzględniałam w swej pracy potrzeby uczniów i realizowałem edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze zadania szkoły.
6. Potrzeby rozwojowe uczniów uwzględniałam też poprzez opiekę nad uczniami podczas:
a) dyżurów śródlekcyjnych

b) uroczystości i imprez szkolnych:

- corocznej imprezy „Żegnaj lato na rok”
- festynu rodzinnego
- dyskotek szkolnych
- gier i zabaw z okazji Dnia Dziecka

c) wyjść pozaszkolnych:

- do Centrum Kultury Rosyjskiej w Gdańsku
- do Parku Oliwskiego
- do Multikina w Gdańsku
- do cerkwi prawosławnej w Gdańsku
- do Centrum „Eksperyment” w Gdyni

7. Moi uczniowie uczestniczyli również w szeregu konkursów szkolnych i pozaszkolnych:
a) w szkolnym konkursie na najładniejszą szopkę (grudzień 2007 r., wyróżnienie dla ucznia z kl. III ..............za wykonanie szopki z podpisami w jęz. niemieckim)

b) w szkolnym konkursie na najładniejszy stroik wielkanocny (marzec 2010 r., wyróżnienie dla grupy niemieckiej z gimnazjum za stroik z życzeniami w jęz. niemieckim)

c) w szkolnym konkursie na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy (grudzień 2009 r. - wyróżnienie dla grupy niemieckiej za wykonanie stroika z podpisami w jęz. niemieckim)

d) w międzyszkolnym konkursie malarskim z jęz. niemieckim „Święta Bożego Narodzenia – Weihnachten” zorganizowanym przez Centrum Herdera (dla uczniów szkoły podstawowej)

e) w międzyszkolnym konkursie „Moja szkoła, moje środowisko” zorganizowanym przez Gimnazjum nr 9 w Gdańsku (dla uczniów gimnazjum)

f) w konkursie internetowym „Niemcy i ich sąsiedzi na wschodzie” w 2010 r.

g) w międzyszkolnym konkursie „Buch in meinem Leben” (dla gimnazjum) – wyróżnienie dla Łukasza Herstowskiego, ucznia kl. I i Marty Krakowskiej, uczennicy klasy III.

Wszystkie te konkursy urozmaicają życie naszej szkoły, odrywają uczniów od monotonii nauki oraz uświadamiają im, że możemy też się uczyć poprzez zabawę. Konkursy te rozwijają cele dydaktyczne, wychowawcze i etyczne zgodnie z założeniami zadań naszej szkoły. Moja praca i zaangażowanie w organizację i przygotowanie uczniów do konkursów przyczyniły się do wzrostu zainteresowania uczniów tymi konkursami, a co za tym idzie doskonalenie umiejętności w zakresie używania języka niemieckiego. Osiągane przez dzieci sukcesy zwiększyły ich wiarę we własne możliwości.

8. Realizując zadania szkoły opieram się też na potrzebach uczniów dostarczając różnorodnych bodźców dla ich rozwoju kulturalno – społecznego. Dlatego zorganizowałam dla uczniów uczących się jęz. niemieckiego wiele wyjść:

a) Do Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec - spotkanie z konsulem niemieckim p. Markiem Strohmengerem

b) Na starówkę gdańską, gdzie uczniowie rozwiązywali zadania w jęz. niemieckim na temat zabytków Gdańska

c) Wyjście uczniów do oliwskiego Zoo z zadaniami w języku niemieckim dotyczącymi zwierząt

d) Do Galerii Güntera Grassa – obejrzenie rysunków Grassa, czytanie na głos książek Grassa

e) Na starówkę gdańską – nauka nazw zabytków po niemiecku i rosyjsku

f) Do Gdańskiej Galerii Miejskiej na wystawę dialog 4 – Alicja Karska, Aleksandra Went, Marina Steinacker, Susanne K. Willand – instalacja, video, fotografie

g) Do Muzeum Narodowego w Gdańsku – prace A. Dürera

h) Do Zoo w Oliwie – nauka nazw zwierząt po rosyjsku i niemiecku

i) Do Muzeum Sopotu „Frankenthal w Palatynacie. Miasto i jego historia”

j) Spacer po Starym Wrzeszczu śladami Güntera Grassa

9. Wspomagałam aktywność moich uczniów poprzez zachęcanie ich do tworzenia portfolio językowego, dekoracji i gazetek związanych z krajami niemieckojęzycznymi w pracowni językowej (np. o Niemczech, porach roku, z okazji świąt Bożego Narodzenia, Walentynek) oraz do tworzenia plakatów do wykorzystania na lekcjach języka niemieckiego.

10. Raz w tygodniu moi uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania w czasie dodatkowych zajęć w ramach kółka „Jak żyją Niemcy?”. Uwzględniając zainteresowania uczniów opracowałam rozkład materiału tego koła.

11. W ramach organizowanego w naszej szkole „Festiwalu Nauki” wspólnie z koleżanką, nauczycielką języka rosyjskiego urządziłyśmy Dzień Języka Niemieckiego i Rosyjskiego. Nasi uczniowie mieli okazję poznać ciekawostki o Niemczech i Rosji, poszerzyć swoją wiedzę o tych krajach rozwiązując krzyżówki i rebusy oraz skosztować tradycyjnych przysmaków: niemieckiej sałatki ziemniaczanej i rosyjskiej herbaty z żurawiną z samowara.
12. W ostatnim roku stażu miałam okazję pracować w świetlicy szkolnej, gdzie oprócz obowiązku nauczyciela świetlicy uczyłam najmłodsze dzieci słówek i wierszyków po niemiecku, grałam z nimi w gry z użyciem języka niemieckiego oraz czytałam im niemieckie baśnie i legendy.
Powyższe zadania i formy ich realizacji wskazują, iż podejmowałam czynności mające na celu poszerzanie mojej znajomości potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, a następnie uwzględnianie ich w mojej pracy, przez co dowodzą umiejętności wymaganej przez § 7.2.2. Jednocześnie potwierdzają, że uczestniczyłam w realizacji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, co wpłynęło na poprawę mojego funkcjonowania w szkole, a tym samym na poprawę jakości pracy szkoły.
Podsumowując mogę stwierdzić, że przepracowane do tej pory lata w szkole nauczyły mnie lepszej współpracy ze środowiskiem, przedsiębiorczości oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych.

§ 7.2.3.
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII
INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Aby sprostać temu wymaganiu kwalifikacyjnemu podejmowałam szereg czynności, dzięki którym wzbogaciłem swój warsztat o nowe, atrakcyjne dla uczniów metody nauki języka niemieckiego, ciekawe materiały edukacyjne i efektywne sposoby doskonalenia praktycznych umiejętności językowych uczniów.

1. Przede wszystkim wykorzystywałam w swojej pracy komputer i Internet:

a) Stworzyłam własną stronę internetową www.chomikuj.pl/.........., na której regularnie zamieszczam materiały do nauki języka niemieckiego, z których uczniowie mogą korzystać przygotowując się do sprawdzianów. Uczniowie mogą tu też publikować swoje materiały lub korzystać ze skrzynki pocztowej by zadawać mi pytania.

b) Tworzyłam testy, kartkówki, dyplomy i materiały dodatkowe przy użyciu komputera

c) Wykorzystywałam na swoich lekcjach scenariusze lekcji i materiały dodatkowe do nauki języka niemieckiego dostępne na portalach internetowych takich jak np. www.literka.pl, www.profesor.pl, www.interklasa.pl, www.filo.pl

d) Przeprowadzałam lekcje w pracowni multimedialnej celem udostępnienia uczniom zasobów internetowych oraz wykonania dodatkowych wcześniej przygotowanych ćwiczeń.
e) Propagowałam wśród uczniów korzystanie z portali poświęconych nauce języka niemieckiego np. www.uczsie.pl, www.niemiecki-online.pl, www.hueber.de oraz samodzielne doskonalenie praktycznych umiejętności językowych i powtarzanie wiadomości przy wykorzystaniu możliwości oferowanych przez Internet.

2. Poza tym wykorzystywałam Internet i komputer do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego:

a) Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskiwałam korzystając z portali dla nauczycieli np. www.literka.pl lub serwisów poświęconych wyłącznie kwestiom z nim związanym takich jak np. www.awansnet.republika.pl,
www.menis.pl,
www.men.waw.pl/oswiata/awans
www.awans.oświata.org.pl

b) Przepisy i akty prawa oświatowego, w tym te regulujące system awansu, poznawałam i aktualizowałam również poprzez Internet i w/w serwisy.

c) W procesie dokumentowania realizacji stażu korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż takich jak sprawozdania, plany rozwoju, wskazówki dostępnych na portalach prezentujących nauczycielskie publikacje takich jak www.literka.pl lub www.publikacje.menis.pl.

d) Konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe dostępne na wymienianych portalach

e) Informacje na temat szkoleń organizowanych przez różne wydawnictwa i instytucje uzyskiwałam poprzez pocztę elektroniczną.

3. W celu dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami publikowałam swoje własne prace, mając nadzieję, iż pomogą one innym, tak jak wcześniej publikacje innych nauczycieli pomogły mnie. Uważam, że udostępnione przeze mnie materiały mogą być szczególnie przydatne nauczycielom młodym stażem. Natomiast pozostali mogą dokonać porównań przy własnych opracowaniach. Na portalu
www.45 minut.pl opublikowałam swój plan rozwoju. Swoje scenariusze lekcji, ankietę ewaluacji nauczyciela i sporządzone przeze mnie słowniczki tematyczne publikowałam na polskich stronach: www.edukacja.edux.pl
www.ftimd.org.pl
www.45minut.pl
i niemieckim portalu: www.4teachars.de.

4. Dodatkowo stworzyłam na swój własny użytek bazę linków do ulubionych edukacyjnych portali internetowych w celu ułatwienia sobie szybszego dostępu do nich.

5. Brałam udział w kursach e-learningowych organizowanych przez CODN:

a) Trendy Uspołecznienia Polskiej Szkoły – Dyrektor Partnerem Rady Rodziców

b) Szkoła i rodzice sprzymierzeńcami w obszarze zapewniania bezpieczeństwa uczniom

c) Profesor XXI” – diagnostyka edukacyjna.

Dzięki realizacji powyższych zadań wzbogaciłam swój warsztat o nowe, atrakcyjne dla uczniów metody nauki języka niemieckiego, ciekawe materiały edukacyjne i efektywne sposoby doskonalenia praktycznych umiejętności językowych uczniów.
Wprowadzenie techniki komputerowej na lekcjach języka niemieckiego posłużyło mi do aktywizowania i mobilizowania uczniów do chętnej, aktywnej oraz samodzielnej nauki języka. Zamierzony efekt został osiągnięty dzięki wykorzystaniu komputera i Internetu, które stanowią w dzisiejszych czasach centrum zainteresowań młodzieży. Okazuje się, że moje czynności w ramach realizacji tego wymagania były również potwierdzeniem uwzględniania przeze mnie potrzeb rozwojowych i zainteresowań uczniów.

§ 7.2.4.
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

W ramach realizacji tego wymagania kwalifikacyjnego pogłębiałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz stosowałam zdobytą wiedzę w swoim warsztacie pracy. W tym celu podejmowałem następujące czynności i zadania:

1. Brałam udział w następujących kursach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom z zakresu omawianych dziedzin:

a) Rada Szkoleniowa na temat zapobiegania narkomanii i agresji

b) „Strategie uczenia się i techniki kompensacyjne” (organizator: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 11. 04. 2008)

c) „Rozmowy kontrolowane, czyli prawidłowa komunikacja jako podstawowe narzędzie zapobiegania konfliktom i rozwiązywania problemów w szkole“ zorganizowane przez Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 27.10.2009)

d) „Autorytet nauczyciela. Jak go budować i utrzymać” (organizator: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 11. 04. 2008)

e) „Asertywny nauczyciel i asertywny uczeń, czyli o tym jak pozostać sobą, bronić swoich praw i umiejętnie rozwiązywać konflikty w stale zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.” (organizator: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 18.05.2009)

f) "Inteligencja pedagogiczna. Pierwsza w Polsce Wideokonferencja z zakresu edukacji." (organizator: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 20.05.2010)

Dzięki uczestnictwu w wyżej wymienionych szkoleniach zdobyłam teoretyczną wiedzę na temat tych zagadnień, którą następnie mogłam wykorzystać w miarę możliwości nauczyciela języka niemieckiego w praktyce w realizacji podejmowanych przeze mnie zadań. Dzięki wiedzy uzyskanej na wcześniej wymienionych szkoleniach na temat zapobiegania narkomanii oraz wiedzy na temat agresji mogłam przyczynić się do rozwiązywania problemów wychowawczych. Jako nauczyciel-przedmiotowiec osiągałam to poprzez wnikliwą obserwację moich uczniów i zgłaszanie innym wychowawcom zaobserwowanych negatywnych zjawisk.

2. W celu doskonalenia swojej wiedzy z omawianych dziedzin samodzielnie studiowałam literaturę psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną.

- Gail King „Umiejętności terapeutyczne nauczyciela” Gdańskie Wyd. Pedagogiczne

- Linda Pfiffner „Wszystko o ADHD” Wyd. Zysk i Spółka

- Maria Dakowska „Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych” Wyd. Naukowe PWN
Rozwiązywałam problemy dydaktyczne poprzez wykorzystanie zdobytej dzięki lekturze literatury fachowej wiedzy. Po zdiagnozowaniu konkretnej potrzeby edukacyjnej podejmowałem czynności służące modyfikacji mojego warsztatu w celu zaspokojenia tej potrzeby. Zaspokajanie potrzeb polegało na wdrażaniu właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie, które wcześniej poznałam, na przykład:
a) prowadziłam konsultacje dla uczniów słabych, potrzebujących pomocy w nauce języka niemieckiego
b) poszerzyłam swój warsztat pracy o metody aktywizujące
3. Poprzez pracę na rzecz klasy (wystrój, wykonywanie stroików świątecznych itp.) nauczyłam uczniów współpracy koleżeńskiej, zaangażowania społecznego, udzielania się dla innych oraz przedsiębiorczości na płaszczyźnie życia codziennego, przez co uzyskałam dobrą integrację grupy.
4. Wraz z moimi uczniami udzielałam się w następujących akcjach charytatywnych:

a) corocznej zbiórce monet w ramach akcji Góra Grosza
b) akcji Żółty Żonkil w 2010 r.
c) corocznych przygotowaniach do charytatywnego Koncertu Młodych Talentów.

5. Brałam udział w przygotowaniach i realizacji różnych imprez i uroczystości szkolnych:

a) Włączyłam się w przygotowania do obchodów 30-lecia Szkoły

b) Zorganizowałam kiermasze używanych podręczników i mundurków szkolnych

c) Brałam udział w programie Szkoła Zarządzająca Wiedzą 2007/2008, 2008/2009

d) Pomogłam w organizacji konkursu z wiedzy o ruchu drogowym i konkursu rysunkowego w ramach festynu rodzinnego (kwiecień 2007 r.)

Myślę, że powyżej przedstawione czynności podejmowane przeze mnie potwierdzają, iż pogłębiałam swą wiedzę z zakresu omawianych dziedzin, a następnie wykorzystywałam je w praktyce do rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań nauczyciela, i tym samym dowodzą, iż wykazałam się umiejętnością wymaganą w § 7.2.4. Ponadto, potwierdzają one spełnianie przeze mnie wymagania doskonalenia warsztatu pracy i wymagania zaspokajania potrzeb rozwojowych uczniów. Podniosły one jakość mojej pracy, a tym samym i pracy szkoły.

§ 7.2.5.
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

Dążąc do pierwszego celu, czyli realizacji powinności poznawania przepisów dotyczących systemu oświaty podejmowałam następujące czynności:
1. Poznawałam zasady organizacji, zadania i zasady funkcjonowania szkoły poprzez analizę przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej. Realizacja tego zadania przyjmowała następujące formy:
a) Przeanalizowałam Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy,

b) Brałam udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu, modyfikowaniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych oraz współtworzyłam wskaźniki do mierzenia jakości pracy szkoły

c) Poznawałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Realizacja służących temu czynności przyjmowała następujące formy:
- Przeanalizowałam Kartę Nauczyciela, Ustawę o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN dot. podstawy programowej, Rozporządzenie MEN dot. programów nauczania, Rozporządzenie MEN dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencję o Prawach Dziecka, rozporządzenie w sprawie BHP
- Brałam udział w Radach Pedagogicznych poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym
- Gromadziłam własne zasoby tekstów w/w aktów w formie pisemnej oraz w formie multimedialnej, poprzez korzystanie z zasobów dostępnych w Internecie.
2. Aby w pełni spełniać omawiane wymaganie kwalifikacyjne oprócz poznawania przepisów systemu oświaty podejmowałam również czynności mające na celu uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego, które przyjęły następujące formy:

a) Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin. Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne ze strony prawnej jako opiekuna.

b) Uczestniczyłam w pracach nad modyfikacją i wdrażaniem dokumentów szkolnych takich jak WSO czy Regulamin Szkoły w ramach obrad Rady Pedagogicznej

c) Brałam udział w procesie konstruowania, modyfikowania i wdrażania oraz tworzenia planów wynikowych w ramach prac Zespołu Przedmiotowego Języków Obcych

d) Uczestniczyłam w roboczych, klasyfikacyjnych i podsumowujących Radach Pedagogicznych.

Wszystkie podejmowane przeze mnie czynności świadczą o tym, że poznawałam i posługiwałam się w swej pracy przepisami dotyczącymi systemu oświaty, przez co spełniałem ostatnie wymaganie kwalifikacyjne. Pokazują one, iż w ramach tego wymagania bardzo ważną część mych działań stanowiły czynności świadczące o spełnianiu niezbędnej powinności nauczyciela kontraktowego (§ 7.1.1.), jaką jest uczestnictwo w pracach organów szkoły, dzięki czemu brałam udział w realizacji zadań ogólnoszkolnych. Wszystko to przyczyniało się do poprawy mojego funkcjonowania w szkole, a zatem i poprawy funkcjonowania samej szkoły.
Ponadto, również zadania podejmowane przeze mnie w ramach niniejszego wymagania, tak jak i poprzednich trzech, po raz kolejny świadczyły pośrednio o nieustannym procesie doskonalenia mojego warsztatu pracy nauczyciela omawianym w ramach wymagania § 7.2.1.

PODSUMOWANIE

Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż moim celem było spełnienie stawianych nauczycielowi kontraktowemu niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wymagań, a formy realizacji tychże zadań potwierdzają, że rzeczywiście tym wymaganiom sprostałam.
Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W ciągu tych lat pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorką i opiekunem wielu zadań z poza ram obowiązkowych. Moja osobowość powoduje, że mam coraz to nowe pomysły, myślę, że zjednałam sobie wiele koleżanek i kolegów, którzy ze mną współdziałają; nawzajem sobie pomagamy i wspólnie organizujemy wiele ciekawych przedsięwzięć. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z malutkich i dużych sukcesów moich uczniów, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.
Obiektywnym potwierdzeniem, że cele zostały rzeczywiście przeze mnie osiągnięte będzie nadanie mi stopnia nauczyciela mianowanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.