X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19057
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY:
ANETA STAWICKA

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
Z ZAKRESU ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W SZCZECINIE

OPIEKUN STAŻU:
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2008 – 31.05.2010

Szczecin 2010
CEL PODSTAWOWY
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Przez cały okres stażu sukcesywnie realizowałam zadania, wyznaczone w planie rozwoju zawodowego, który opracowałam w oparciu o Rozporządzenie MENiS z 1. 12. 2004 r., założenia Statutu Szkoły, Plan Pracy Szkoły i Plan Wychowawczy.
Złożony przeze mnie plan rozwoju zawodowego uwzględniał przede wszystkim specyfikę i potrzeby szkoły, mobilizując jednocześnie do aktywniejszej pracy i skuteczniejszego działania. W trakcie realizacji planu rozwoju zawodowego dokonywałam sukcesywnej analizy własnych dokonań oraz skuteczności wykonywanych zadań.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na czas stażu i efekt ich realizacji opracowałam w obszarach poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§7 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia MENiS z 1.12.2004r.)


1. Współpraca z opiekunem stażu.

- Dnia 1. IX. 2008 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. W trakcie spotkań z opiekunem stażu otrzymywałam szereg wskazówek z zakresu wychowania młodzieży szkolnej, wykorzystywanych materiałów dydaktycznych oraz poziomu wiedzy merytorycznej.
- Zgodnie z założeniami uzgodnionymi w kontrakcie obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli przedmiotów zawodowych. Następnie dokonywałam ich analizy pod względem sposobu prowadzenia zajęć, realizacji założonych celów, czy też stosowania metod aktywizujących. Dzięki tym obserwacjom i rozmowom pohospitacyjnym znacznie wzbogaciłam swój warsztat pracy.
- Przez cały okres stażu przeprowadzałam zajęcia w obecności opiekuna, przy czym każda taka lekcja poprzedzona była zredagowaniem szkicu scenariusza oraz omówieniem celów i wyborem metod nauczania odpowiednich do rodzaju prowadzonych zajęć. W związku z dużą różnorodnością realizowanych przeze mnie zajęć lekcyjnych (teoretyczne jednostki lekcyjne, bloki tematyczne łączące teorię z zajęciami ćwiczeniowymi, praktyczna nauka zawodu) bieżąca wymiana spostrzeżeń na temat napotykanych problemów organizacyjnych, wychowawczych i dydaktycznych okazywała się bardzo przydatna w kształtowaniu moich umiejętności nauczania.

2. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji

- W okresie stażu uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- W roku szkolnym 2008/2009 byłam liderem komisji ds. Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Moim zadaniem było przede wszystkim wyszukiwanie i przekazywanie informacji o dostępnych formach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz współorganizowanie szkoleń, które odbywały się na terenie Zespołu Szkół Nr 2.
- Od roku szkolnego 2009/2010 pełnię funkcję przewodniczącej zespołu przedmiotowego (Zespołu Żywieniowego) w ramach, którego:
- przez cały okres stażu brałam aktywny udział w realizacji Kalendarza Imprez Szkolnych,
- współtworzyłam plan pracy Zespołu Żywieniowego na rok szkolny 2009/2010,
- dokonywałam analizy podstaw programowych oraz programów nauczania przedmiotów zawodowych,
- dogłębnie analizowałam obowiązujące standardy wymagań egzaminacyjnych (Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technik Organizacji Usług Gastronomicznych, Kelner, Kucharz Małej Gastronomii),
- wykonywałam weryfikację zgodności podstaw programowych ze standardami wymagań egzaminacyjnych,
- regularnie przeprowadzałam analizę raportów wyników egzaminów zawodowych definiując wnioski z poszczególnych obszarów standardów egzaminacyjnych, które pozawalałyby na skuteczniejsze przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje zawodowe.
- na podstawie specyfiki szkoły i analizy wyników nauczania dokonałam zamiany podręczników „Obsługa Konsumenta” WSiP na podręcznik do nauki zawodu kelner oraz zawodu technik organizacji usług gastronomicznych „Obsługa gości (konsumentów)” wydawnictwa REA, który w bardziej przystępny sposób pozwala przyswoić uczniom obowiązkowe treści nauczania, a jednocześnie przedstawia nowe trendy w gastronomii i obsłudze gości,
- współtworzyłam przedmiotowe systemy oceniania dostosowane do zasad obowiązujących w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania z uwzględnieniem specyfiki przeprowadzanych zajęć.

- W roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010 brałam czynny udział w pracach komisji egzaminów maturalnych (byłam jej członkiem oraz przewodniczącą).
- Od roku szkolnego 2008/2009 jestem koordynatorem ds. współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w ramach, którego:
- zorganizowałam wykłady dla młodzieży prowadzone przez pracowników naukowych i studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, które odbyły się na terenie Zespołu Szkół Nr 2: dla uczniów klas pierwszych i drugich 17. XI. 2009 r. „Czy wiesz po co jesz?”, natomiast dla uczniów klas maturalnych 4. XII. 2009 r. „Żywienie, a procesy zapamiętywania, czyli wpływ jedzenia na funkcje mózgu”,
- 29.I 2010 r. zorganizowałam wyjście uczniów klasy maturalnej na warsztaty „Zmysły mono i stereo. Przybliżenie sposobu spostrzegania świata zewnętrznego dzięki narządom zmysłów”, które odbyły się w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka,
- wraz z uczniami klasy III Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego dwukrotnie uczestniczyłam w zajęciach laboratoryjnych: 18. III 2010 r. „Procesy trawienne zachodzące w jamie ustnej” oraz 8. IV. 2010 r. „Właściwości krwi”.
Wymienione powyżej działania miały na celu poszerzenie kręgu zainteresowań uczniów, a także w przypadku klas maturalnych przybliżenie możliwości wyboru dalszych ścieżek edukacji.

- Przez cały okres stażu uczestniczyłam w akcjach promocyjnych szkoły.
- Corocznie współorganizowałam i przeprowadzałam zaliczenie praktyk zawodowych dla klas II i III (Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technik Organizacji Usług Gastronomicznych, Kelner).
- Od kwietnia 2010 roku pełnię funkcję nauczyciela praktyk dla słuchacza Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu „Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych” współfinansowanego przez Unię Europejską.

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

W ramach doskonalenia swojego warsztatu pracy brałam udział w szkoleniach wewnątrz- oraz zewnątrzszkolnych. Doboru tematyki szkoleń dokonywałam mając na uwadze przede wszystkim zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela.

- 16. X. 2008 r. ukończyłam kurs (20 godzin) Pozyskiwanie środków unijnych dla oświaty w ramach nowej perspektywy finansowania 2007-2013 finansowany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
- Doskonaląc swoje umiejętności z zakresu obowiązków przewodniczącej Wewnątrzszkolego Doskonalenia Nauczycieli 18. XI. 2008 r. uczestniczyłam w szkoleniu zorganizowanym przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zadania lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
- Bardzo interesującą dla mnie formą porównania metod dydaktycznych było uczestnictwo w kursie (30 godzin) Metody aktywizujące w procesie nauczania zorganizowanym w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Nauczyciela przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie ( marzec-maj 2009 r.). Wiadomości, które wyniosłam z kursu umożliwiły mi udoskonalenie i uatrakcyjnienie nauczania przedmiotów zawodowych (w szczególności praktycznej nauki zawodu, obsługi konsumenta oraz technologii gastronomicznej) oraz konstruowanie scenariuszy ciekawych godzin wychowawczych.
- Przez cały okres stażu brałam udział w organizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli cyklach seminariów w ramach Klubu Nauczyciela Kształcenia Zawodowego w zakresie przygotowania do zewnętrznych egzaminów zawodowych, procesu kształcenia i oceniania w szkole zawodowej.
- Na początku roku szkolnego 2009/2010 byłam słuchaczem i uczestnikiem szkolenia (40 godzin) organizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 System kształcenia zawodowego a rynek pracy.
- 8. XII. 2009 r. w ramach szkolenia przedmiotowego doskonaliłam swoje umiejętności zawodowe na temat organizacji przyjęć okolicznościowych w kontekście egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych
- W grudniu 2009 r. brałam udział w szkoleniu z zakresu wykorzystania i obsługi elektronicznego systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce LIBRUS (dziennik elektroniczny).
- Chcąc pogłębić swoją wiedzę w zakresie znajomości przepisów, na których oparte są ścieżki awansu zawodowego nauczycieli 11. I. 2010 r. uczestniczyłam w szkoleniu zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Awans zawodowy nauczycieli.
- 25. II 2010 r. brałam udział w zajęciach dla nauczycieli branży gastronomicznej z zakresu sporządzania potraw Nowe trendy w gastronomii zorganizowanych w ramach działania funkcjonującego przy Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Klubu Nauczyciela Kształcenia Zawodowego. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach „Programu doskonalenia metodyki prowadzenia zajęć w szkołach zawodowych”.
- Corocznie uczestniczyłam w szkoleniach na temat procedur obowiązujących podczas przeprowadzania egzaminów maturalnych oraz zawodowych organizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczecinie.
- Systematycznie obserwowałam i analizowałam zajęcia przeprowadzone przez innych nauczycieli, wykorzystując zdobyte doświadczenia w planowaniu i przeprowadzaniu własnych zajęć lekcyjnych.

Udział w wyżej wymienionych formach doskonalenia zawodowego i dokształcania się pozwolił mi na wydajniejszą pracę dydaktyczną, a w szczególności na udoskonalenie umiejętności współpracy z uczniem zdolnym oraz uczniem mającym trudności natury dydaktycznej lub wychowawczej. Dzięki tym kursom podniosłam także efektywność własnej pracy jako nauczyciela przedmiotów zawodowych, a więc osoby odpowiedzialnej za przygotowanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów zawodowych.

4. Praca w zespole przedmiotowym (zespole żywieniowym).

- Jako członek, a od września 2009 roku przewodnicząca zespołu żywieniowego przez cały okres stażu uczestniczyłam w jego zebraniach i pracach wynikających z planu.
- Dwa razy do roku opracowywałam, przeprowadzałam, sprawdzałam i analizowałam próbne egzaminy zawodowe dla Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Kucharza Małej Gastronomii, zarówno na etapie pisemnym jak i praktycznym.
- Efektywnie przygotowywałam uczniów Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12 do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
- Przeprowadzałam cotygodniowe konsultacje dla uczniów.
- Byłam współorganizatorką konkursów szkolnych („Dary jesieni”, „Konkurs stoliczków okolicznościowych”) oraz międzyszkolnych (V, VI oraz VII edycja Regionalnego Konkursu Gastronomicznego).
- Przygotowywałam uczniów do konkursów, czego wynikiem było między innymi:
- zdobycie III miejsca na konkursie „Regionalne sekrety smaku” w ramach Targów Gastro - Hotel w Kołobrzegu (5. III. 2010 r.) przez uczniów klasy II Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych,
- zdobycie III miejsca na VII Regionalnym Konkursie Gastronomicznym „Kuchnia staropolska” (15. IV. 2010 r.) przez uczniów Klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12.
- Podczas całego stażu uczestniczyłam w przygotowywaniu i przeprowadzaniu bardzo wielu usług cateringowych, dbając aby były one jednocześnie okazją do udoskonalania umiejętności zawodowych uczniów wynikających z kierunków kształcenia w Zespole Szkół Nr 2.
- Corocznie współorganizowałam Wigilię dla pracowników naszej szkoły.
- Wraz z innymi nauczycielami pionu żywieniowego zapewniałam zaplecze gastronomiczne podczas cyklicznych imprez szkolnych:
- Rodzinnego Festynu Ekologicznego,
- Dni otwartych Szkoły,
- Biegu Dąbskiego,
- Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej na Plaży.
- Jako przewodnicząca opracowywałam sprawozdania z realizacji planu pracy zespołu żywieniowego oraz dbałam o terminowe kompletowanie i aktualizowanie dokumentacji (wykazy podręczników, rozkłady tematów nauczania, regulaminy pracowni gastronomicznych, harmonogramy obsługi konsumentów na stołówce szkolnej, harmonogramy zaliczeń praktyk zawodowych i inne).

5. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.

Jako wychowawca klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12 o kierunku kształcenia kucharz małej gastronomii sukcesywnie realizowałam powierzone mi zadania opiekuńczo-wychowawcze, a w szczególności:

- Współpracując z pedagogiem szkolnym, rodzicami, opiekunami prawnymi oraz kuratorami rozpoznawałam i w miarę możliwości rozwiązywałam problemy uczniów.
- Starałam się kształtować odpowiednie postawy w ocenie własnej osoby i kontaktach z rówieśnikami, kładąc szczególny nacisk na wiarę we własne siły, samoakceptację, tolerancyjność oraz ciekawość otaczającego świata.
- Skutecznie motywowałam uczniów do udziału w imprezach szkolnych pomagając im odkrywać swoje zdolności i predyspozycje.
- Prowadziłam zebrania z rodzicami oraz na bieżąco inicjowałam kontakty osobiste i telefoniczne.
- Pracowałam nad integracją zespołu klasowego wykorzystując zarówno lekcje wychowawcze jak i zajęcia pozalekcyjne.
- Systematycznie motywowałam uczniów do samodoskonalenia i stawiania sobie wyższych celów.
- Dbając o rozwój osobowości swoich wychowanków korzystałam z szeregu metod aktywizujących, tj:
- integracyjne,
- dyskusyjne,
- twórczego myślenia,
- grupowego podejmowania decyzji.
- Na bieżąco kontrolowałam i analizowałam wyniki nauczania oraz frekwencję poszczególnych wychowanków.

6. Ewaluacja własnej pracy dydaktycznej.

Biorąc pod uwagę opinię Dyrektora, opiekuna stażu oraz doświadczonych kolegów i koleżanek dokonywałam analizy swoich poczynań jako nauczyciela i wychowawcy. Istotnym wyznacznikiem moich umiejętności były również wyniki zewnętrznych egzaminów zawodowych. Dlatego też w celu wykreowania wyższej jakości pracy dokonywałam sukcesywnej ewaluacji własnej pracy dydaktycznej dostosowując swoją wiedzę i umiejętności do potrzeb szkoły

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MENiS z 1.12.2004r.)

1. Poznanie problemów środowiska lokalnego, zorientowanie się w sytuacji wychowanków.

Od chwili otrzymania wychowawstwa z dużym zaangażowaniem rozpoczęłam pracę uwzględniającą aspekty społeczne i lokalne, mające bezpośredni wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny młodego człowieka.

- Nawiązałam i utrzymywałam stałą współpracę z pedagogiem szkolnym oraz dbałam o stały kontakt z rodzicami.
- W ramach wstępnego rozpoznania środowiska uczniowskiego przeprowadziłam ankietę (będącą rodzajem wywiadu środowiskowego), dokonując jej dogłębnej analizy, która pozwoliła mi na poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, przypadków wychowawczych oraz indywidualnych potrzeb i problemów.
- Biorąc pod uwagę zróżnicowany status rodzinny, społeczny i materialny uczniów zwracałam szczególną uwagę na samoakceptację, podnoszenie poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa oraz współpracę w grupie.
- W miarę potrzeby pisałam opinie do ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, kuratorów oraz poradni psychologiczno- pedagogicznych na indywidualne potrzeby poszczególnych wychowanków mojej klasy.

2. Potrzeby rozwojowe uczniów

- Uwzględniając fakt różnego rozwoju intelektualnego uczniów dostosowywałam tempo i metody dydaktyczne do indywidualnych potrzeb, dążąc do wyrównywania ich szans edukacyjnych.
- Dla uczniów mających kłopoty z opanowaniem materiału nauczania prowadziłam indywidualne konsultacje, co okazywało się szczególnie przydatne w kontekście przygotowania do zewnętrznego egzaminu zawodowego.
- W ramach działania kółka gastronomicznego motywowałam młodzież do rozwijania umiejętności zawodowych, poprzez ich uczestnictwo w szeregu prac pozaszkolnych oraz aktywny udział w realizacji szkolnego kalendarza imprez.
- Mając na uwadze uczniów zdolnych wdrażałam nowatorskie pomysły z zakresu obsługi konsumenta, choć niejednokrotnie okazywało się, że uczeń zdolny potrzebuje jedynie odpowiednich bodźców, aby samodzielnie realizować ciekawe i kreatywne pomysły.
- Rozwijając u młodzieży wiarę we własne możliwości, ucząc przestrzegania ustalonych reguł, twórczego myślenia oraz wykazywania inicjatywy przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
- Priorytetem było jednak dla mnie nieustanne uświadamianie wszystkim uczniom naszej szkoły, że nie tylko zdolności, ale także zaangażowanie i wytrwałość w swoich działaniach stanowią miarę młodego człowieka.

3. Realizacja problematyki związanej ze środowiskiem młodzieży, przeciwdziałaniem patologiom społecznych, współpracą i odpowiedzial-nością za swoje czyny.

- Przeprowadzałam z uczniami rozmowy i dyskusje na temat używek (papierosy, alkohol, narkotyki) i ich zgubnego wpływu na zdrowie oraz życie.
- Analizowałam z młodzieżą możliwości dalszych dróg kształcenia oraz rozwijania swoich zainteresowań zawodowych.
- Wraz z pedagogiem szkolnym zaangażowałam swoich wychowanków do uczestniczenia w prelekcji na temat szkodliwości nikotyny oraz w spotkaniu z prokuratorem.
- Wspierałam udział młodzieży w akcjach charytatywnych:
- „Dziewczynka z zapałkami”,
- „Nakrętka za wózek”,
- „Wielkanocny Zajączek dla dzieci oddziału psychiatrycznego” (inicjatywa szkolna),
- „Moja krew ratuje życie”.
- Podczas spotkań z rodzicami poruszałam tematy związane z zagrożeniami cywilizacyjnymi i koniecznością ochrony młodych ludzi przed uzależnieniami.
- Przeciwdziałając szerzącemu się na ogromną skalę braku kultury osobistej wśród młodzieży, korzystając z doświadczenia pedagoga szkolnego, przeprowadzałam bardzo liczne interwencje mające na celu uświadomienie uczniom, że będąc osobami kulturalnymi w szerokim tego słowa znaczeniu zyskają szacunek innych ludzi i łatwiejsze stanie się realizowanie własnych celów.

III. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia MENiS z 1.12.2004r.)

Wszechobecna w dzisiejszych czasach technologia informacyjna i komunikacyjna daje możliwość dostępu do nieograniczonej wręcz ilości informacji, co skutkuje poszerzeniem wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych współczesnego nauczyciela. Portale internetowe są źródłem nowinek ze świata edukacji, dając możliwość wymiany doświadczeń i pozyskiwania informacji o nowościach na rynku wydawniczym.

1. Przygotowanie materiałów dydaktycznych, organizacja pracy nauczyciela.

- Wszystkie testy sprawdzające wiedzę, zadania egzaminacyjne, wiele materiałów dydaktycznych oraz całą dokumentację związaną z organizacją pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych przygotowywałam przy użyciu komputera.
- Jako lider WDN wyszukiwałam i rejestrowałam nauczycieli na szkolenia. (m.in. www.zcdn.edu.pl, www.odn.zce.szczecin.pl).
- Komunikowałam się z innym nauczycielami zespołu przedmiotowego.
- Założyłam skrzynkę e-mail.
- Wyszukiwałam materiały dydaktyczne z zakresu nauczanych przedmiotów.
- Za pomocą programu PowerPoint przygotowywałam prezentacje niektórych jednostek lekcyjnych.
- Stworzyłam biblioteczkę elektroniczną, gdzie gromadziłam zdobyte drogą internetową materiały dydaktyczne.
- Korzystałam z elektronicznego systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce (www.dziennik.Librus.pl), dzięki któremu miałam również możliwość przekazywania informacji uczniom, rodzicom oraz innym nauczycielom.
- Internet był dla mnie niezastąpionym źródłem informacji na temat standardów wymagań egzaminacyjnych oraz procedur przeprowadzania egzaminów zawodowych.
- Dzięki zasobom Centralnej Komisji Egzaminacyjnej stworzyłam zestawy testów i zadań egzaminacyjnych dla Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych, zawodu Kelner i zawodu Kucharz Małej Gastronomii.
- Korzystając z Internetu przeanalizowałam aktualne przepisy i rozporządzenia związane z awansem zawodowym nauczyciela (m.in. www.men.gov.pl ).

2. Wykorzystanie różnych źródeł informacji.

- Zachęcałam uczniów do korzystania z różnorodnych źródeł informacji w tym także z Internetu, programów i encyklopedii multimedialnych oraz dostępnych multimediów.
- Uczniom klas programowo najwyższych polecałam strony internetowe związane z egzaminem zawodowym (www.oke.poznań, www.cke.edu.pl).
- Korzystając z Internetu przygotowywałam uczniów do konkursów oraz wyszukiwałam nowatorskie pomysły, które były wykorzystywane w ramach prac kółka gastronomicznego (atrakcyjne metody obsługi, formy dekoracyjnego układania serwetek, aranżacja sal konsumenckich, dekorowanie i serwowanie potraw, itp.).

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia MENiS z 1.12.2004r.)


1. Wzbogacenie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.

- Rozwijając własne kompetencje pedagogiczne przez cały okres stażu analizowałam przepisy z zakresu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.
- Zapoznałam się z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego.
- Jako wychowawca bardzo często korzystałam z zasobu wiedzy i umiejętności pedagoga szkolnego, zwłaszcza w kontekście spraw związanych z moimi uczniami.
- Wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki udoskonalałam również podczas udziału w szkoleniach i warsztatach ( m.in. przeciwdziałanie agresji, profilaktyka uzależnień, kształtowanie umiejętności wychowawczych) oraz korzystając z dostępnej literatury.

2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Uzyskaną wiedzę teoretyczną wykorzystywałam w praktyce, mając na względzie zarówno priorytety wychowawcze szkoły jak i specyfikę zespołu klasowego.

- Stworzyłam plan wychowawczy klasy uwzględniający różnice i etapy w rozwoju uczniów.
- Na bieżąco starałam się rozwiązywać napotykane problemy wychowawcze i dydaktyczne szukając najodpowiedniejszych środków zaradczych.
- Wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadzałam liczne rozmowy wychowawcze.
- Współpracując z pedagogiem szkolnym motywowałam również do nauki i dbałam o poprawę frekwencji.
- Zmuszana do działania dyscyplinującego na zajęciach lekcyjnych podejmowałam odpowiednie działania.
- W indywidualnych rozmowach z wychowankami starałam się mobilizować ich do działania, gdyż będąc wychowawcą zaobserwowałam, że nawet niewielkie niepowodzenia mogą wpłynąć bardzo destrukcyjnie na osobowość ucznia.
- Utrzymywałam regularny kontakt z rodzicami, zwłaszcza uczniów sprawiających trudności wychowawcze i dydaktyczne.
- Na wywiadówkach oprócz bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych przeprowadzałam krótką dyskusję na temat niektórych problemów, jakie mogą wiązać się z wychowaniem nastolatka.
- Przeprowadzałam szereg rozmów indywidualnych z rodzicami rozpatrując konkretne sytuacje, przy czym w przypadku spraw poważniejszych konsultowałam się zawsze z pedagogiem szkolnym.
- Poprzez częste angażowanie uczniów w życie klasy i szkoły nauczyłam ich współpracy koleżeńskiej, zaangażowania społecznego oraz udzielania się dla innych.
- Promując pozytywną postawę uczniów do obowiązków szkolnych oraz zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi stosowałam odpowiedni system nagród, włączając w to poinformowanie rodziców o godniej naśladowania postawie ich dzieci.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Od września 2009 roku (kiedy to otrzymałam wychowawstwo w klasie pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej) ze względu na specyfikę zespołu klasowego utrzymywałam bardzo ścisłą współpracę z pedagogiem szkolnym. Doświadczenie zawodowe pedagoga umożliwiało mi bowiem szybsze rozpoznanie sytuacji danego ucznia, bieżące analizowanie konkretnych przypadków i przejście do natychmiastowych działań w kierunku rozwiązania napotykanych problemów.

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia MENiS z 1.12.2004r.)

- W trakcie odbywania stażu analizowałam i wykorzystywałam do bieżących potrzeb dokumentację szkoły (Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Regulamin Rady Pedagogicznej, itp.).
- Na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania opracowałam Przedmiotowy System Oceniania, który rokrocznie przedstawiałam uczniom w pierwszym tygodniu nauki.
- Zapoznałam się i wykorzystywałam procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia.
- Zapoznawałam się oraz ściśle przestrzegałam zasad regulaminu pracowni technologicznych oraz przepisów BHP obowiązujących na zajęciach praktycznej nauki zawodu, z którymi szczegółowo zapoznawałam uczniów przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym.
- Przez cały okres stażu śledziłam przepisy prawa oświatowego dotyczące zasad oceniania, klasyfikacji, promowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych oraz zawodowych.
- Z bieżącymi zmianami w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w Karcie Nauczyciela zapoznawałam się wykorzystując strony internetowe MENiS.

Przez okres całego stażu znajomość przepisów prawa oświatowego stanowiła podstawę mojego funkcjonowania zawodowego w zakresie wykonywanych zadań dydaktyczyny oraz pełnionych funkcji opiekuńczo-wychowawczych.


Opracowała: Aneta Stawicka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.