X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19070
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Sylwia Kleszcz
Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach
Nauczany przedmiot: język polski
Staż pracy: 10 lat

Cele:
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności służącej podniesieniu jakości pracy szkoły i własnemu rozwojowi przez udział w różnych formach kształcenia.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy przez stosowanie technologii informacyjnej i komputerowej.
3. Wdrożenie uczniów do troski o własne zdrowie, kształtowanie pozytywnych nawyków.
4. Dbanie o piękno i poprawność języka ojczystego.
5. Poprawa efektywności wychowawczej i dydaktycznej w szkole.
6. Realizacja zadań szkoły.
7. Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna:

1. Dz. U. Nr 260, poz.2593
2. Karta Nauczyciela, tj. Dz. U. Nr 118 z 2003r., poz.1112 z późniejszymi zmianami.
3. Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

ZADANIA

FORMA REALIZACJI
DOWODY
REALIZACJI
TERMIN

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy
własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt. 1).

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Znajomość przepisów prawa oświatowego. Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego. Sierpień 2010

2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Analiza i wdrażanie dokumentów (planu rozwoju szkoły, Statutu Szkoły, WSO, planu wychowawczego).

Udział w pracach Zespołu Wychowawczego Szkoły.

Aktywny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły.

Pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka szkolnej komisji egzaminacyjnej.

Praca w komisjach w czasie egzaminów sprawdzających i poprawkowych.

Konsultacje dla uczniów mających poprawki. Posiadanie bieżących informacji. Orientacja w zmianach.

Właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.

Protokoły z egzaminów

Notatki Cały
okres stażu

wakacje

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

Udział w pracach WDN.

Udział w warsztatach metodycznych.

Samodzielne studiowanie literatury fachowej. Świadectwa, zaświadczenia Cały
okres stażu

4. Współpraca z rodzicami jako partnerami w procesie wychowania młodzieży. Zapoznanie rodziców z WSO i Statutem Szkoły.
Włączenie rodziców w prace na rzecz szkoły.

Pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych.

Rozmowy indywidualne i telefoniczne.
Spotkania w ramach comiesięcznych dyżurów.

Omawianie na zebraniach z rodzicami problemów wychowawczych i edukacyjnych.
Pedagogizacja rodziców.

Rozwiązywanie problemów wychowawczych, kontaktowanie rodziców z pedagogiem lub psychologiem. Scenariusze spotkań, wpisy w protokołach zebrań, zapisy w dzienniku lekcyjnym Początek każdego roku szkolnego
5.Wspomaganie rozwoju i kształcenie samodzielności uczniów przez aktywne uczestniczenie w życiu klasy, szkoły i środowiska. Zachęcanie do rozwijania aktywności społecznej (np. wspomaganie pracy Samorządu Uczniowskiego, prowadzenie kroniki klasowej).

Organizacja i udział w wycieczkach, imprezach klasowych i uroczystościach szkolnych.

Projekt ekologiczny. Zdjęcia,
kronika,
karty wycieczek, strona internetowa szkoły Cały
okres stażu
Maj 2013

6. Opracowanie planów dydaktycznych z języka polskiego w oparciu o Podstawę Programową dla klas I, II i III. Wdrażanie na lekcjach języka polskiego treści zawartych w planach. Plany dydaktyczne, zapisy w dziennikach lekcyjnych Cały okres stażu

7. Opracowanie planu wychowawczego dla klasy I, II i III. Wdrażanie treści zawartych w planach na lekcjach wychowawczych, wycieczkach, uroczystościach klasowych i szkolnych. Plan wychowawczy, zapisy w dzienniku lekcyjnym, kronika, zdjęcia, scenariusze zajęć. Na początku każdego roku szkolnego oraz cały okres stażu

8. Opracowanie kryteriów oceniania z języka polskiego i zasad pracy na lekcjach Opracowanie kryteriów oceniania na poszczególne oceny.
Ocenianie według tych kryteriów.

Zapoznanie z nimi rodziców i uczniów. Kryteria oceniania, wpisy w dziennikach i protokołach zebrań. Początek każdego roku szkolnego
Cały okres stażu

9. Stosowanie aktywizujących metod nauczania Stosowanie na zajęciach: środków audiowizualnych, pracy w grupach, gier dydaktycznych (krzyżówki, rebusy), rysowanie tabel, map myśli, prowadzenie dyskusji, ankiety. Praca metodą projektu.

Kształtowanie u uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania wiadomości z różnych źródeł. Pomoce dydaktyczne, notatki,
wyniki ankiet,
wpisy w dziennikach lekcyjnych Cały okres stażu

10. Ewaluacja procesu dydaktycznego. Opracowanie ewaluacji po I i II semestrze dla klas I.

Analiza i opracowanie wniosków do dalszej pracy. Gromadzenie informacji podlegających ocenianiu i sprawdzaniu. Każdorazowo klasy I
11. Organizacja warsztatu pracy. Gromadzenie materiałów i środków dydaktycznych (lektury, filmy, reprodukcje obrazów, nagrania muzyczne, plansze, plakaty, zdjęcia. artykuły prasowe. Zgromadzone materiały Cały okres stażu

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.2 pkt. 2)

1. Stosowanie technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej i opiekuńczo- wychowawczej Korzystanie z programów i Internetu w celu opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych do pracy polonisty i wychowawcy
(np. wypisywanie świadectw).

Tworzenie dokumentacji, w tym związanej ze stażem.

Opracowanie zajęć przedmiotowych z prezentacjami multimedialnymi.

Opracowanie materiałów użytecznych w procesie dydaktycznym (np. testy, ankiety, sprawdziany, karty pracy). Przykłady pomocy dydaktycznych Cały okres stażu

2. Wykorzystywanie Internetu. Publikowanie na stronach portali edukacyjnych materiałów dotyczących doświadczeń z pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

Dostarczanie materiałów do szkolnej strony internetowej.

Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Korzystanie ze stron MEN. Adresy z zamieszczonymi publikacjami


notatki, zdjęcia Cały okres stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli
stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust.2 pkt. 3).

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Podejmowanie działań w ramach WDN.

Pedagogizacja rodziców.

Udział w pracach zespołu wychowawczego.

Publikacje na stronach portali edukacyjnych.

Opracowanie i udostępnienie w szkole testów ewaluacyjnych, konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów.

Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli humanistów. Scenariusze zajęć,
potwierdzenia w protokołach


Adresy stron Cały okres stażu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub
postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt. 4a).

1. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo- edukacyjnego promującego kulturę osobistą ze szczególnym uwzględnieniem kultury języka. Przygotowanie ankiet i analiza wyników.
Opracowanie scenariuszy lekcji wychowawczych i języka polskiego mających na celu podniesienie poziomu kultury osobistej w tym kultury języka młodzieży.

Dawanie dobrego przykładu własnym zachowaniem. Ankiety,

scenariusze,
wpisy w dziennikach Cały okres stażu
2. Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego „Zdrowy styl życia”. Opracowanie scenariuszy i przygotowanie apeli, przedstawień dotyczących:
- palenia papierosów, picia alkoholu,
zażywania narkotyków.
-akcji ekologicznej dla przedszkolaków „Nasza Ziemia”.

Scenariusze lekcji wychowawczych.

Pedagogizacja rodziców. Scenariusze imprez i lekcji,
zdjęcia, broszury,
wpisy w dziennikach lekcji, ankiety, gazetki,

strona internetowa szkoły

Protokoły z zebrań Cały okres stażu

3. Opracowanie i realizacja programu „Ferie zimowe z filmem”. Dobór filmów i wspólne oglądanie.

Omawianie problematyki filmów.
Recenzje ustne. sprawozdanie W czasie ferii zimowych

4.Akcja „Azorek” Zbiórka żywności, kocy, misek itp. Podziękowanie ze schroniska Luty/marzec
2013

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw
programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego,
podręczników lub środków dydaktycznych (§ 8 ust.2 pkt. 4b).
Wykonywanie zadań egzaminatora OKE Kurs na egzaminatora w OKE

Praca w zespole egzaminatorów w OKE- sprawdzanie egzaminów gimnazjalnych z cz. humanistycznej zaświadczenie Cały okres stażu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt. 4c).

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami. Diagnozowanie środowiska uczniów.
Rozmowy z rodzicami i uczniami.
Własne obserwacje.
Współpraca z Poradnią PP.
Organizowanie pomocy uczniom. Notatki,
ankiety,
zapisy w dzienniku Cały okres stażu

2. Tworzenie bazy danych o wychowankach Opracowanie ankiet i ich analiza.

Zbieranie informacji- karty frekwencji.
Pisanie opinii o uczniach. Ankiety,
teczka wychowawcza,
karty frekwencji,

opinie Cały okres stażu

3. Organizacja imprez oraz wycieczek szkolnych. Organizacja jednodniowych i kilkudniowych wycieczek szkolnych w celu integracji grupy.

Organizacja wycieczek do miejsc związanych z kulturą (kino, teatr).

Organizowanie imprez klasowych
i szkolnych, np. Wigilia Karty wycieczek, zdjęcia


zapisy w dzienniku lekcyjnym, karty wycieczek

sprawozdanie Cały okres stażu

4. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów klas III w celu rozwiązywania przykładowych testów egzaminacyjnych oraz utrwalania wiedzy i umiejętności. Sprawozdanie lub potwierdzenie w dzienniku zajęć II i III rok stażu

5. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla klas I i II. Opracowanie planów pracy i ich realizacja na zajęciach uzupełniających wiadomości i umiejętności z języka polskiego.
Opracowany program i sprawozdanie Cały okres stażu

6. Opracowanie (wspólnie z innymi nauczycielami)imprez szkolnych . Opracowanie scenariuszy i przygotowanie imprez szkolnych zależnie od corocznego Kalendarza Imprez Szkolnych, np. Dzień Patrona Szkoły. Scenariusze, zdjęcia,
kronika szkoły, strona internetowa szkoły Cały okres stażu

7. Przygotowywanie uczniów do proponowanych konkursów. Sprawowanie opieki nad uczniami biorącymi udział w konkursach: konsultacje, pomoc w doborze materiałów.
notatki
Cały okres stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt. 4e).

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno
- Pedagogiczną. Wskazywanie rodzicom konieczności badań psychologicznych i pedagogicznych uczniów z objawami dysleksji lub trudnościami w nauce.

Zorganizowanie dla uczniów warsztatów z preorientacji zawodowej i innych spotkań. Sprawozdanie lub zaświadczenie.
Cały okres stażu

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Zapraszanie pani pedagog na lekcje wychowawcze.
Redagowanie opinii o uczniach..

Kierowanie uczniów i rodziców na rozmowy indywidualne.

Konsultowanie problemów wychowawczych. Wpisy w dziennikach Cały okres stażu

3. Współpraca ze strukturami samorządowymi. Udział w akcjach organizowanych przez władze samorządowe np. Dni Obornik.

Udział w pracach Okręgowej Komisji Wyborczej wyborów samorządowych 2010 i 2011. Notatki w prasie lokalnej, zdjęcia.

zaświadczenie Okres stażu
2010 r.
2011 r.

4. Współpraca z Policją. Zapraszanie przedstawicieli Policji na spotkania z młodzieżą.
Pogadanki na temat bezpieczeństwa, uzależnień. Zapisy w dziennikach lekcyjnych Cały okres stażu

5. Współpraca ze Służbą Zdrowia. Zapraszanie pani pielęgniarki na lekcje wychowawcze poświęcone tematyce zdrowotnej.

Zaproszenie przedstawiciela PCK na spotkanie poświęcone udzielaniu I pomocy.
Inne. Zapisy w dziennikach lekcyjnych. Cały okres stażu

6. Współpraca z sądem dla nieletnich. Pisanie opinii o wychowankach. notatka Cały okres stażu
7. Współpraca z biblioteką szkolną. Korzystanie z zasobów biblioteki.

Dostarczanie informacji do kroniki szkolnej i scenariuszy. notatka Cały okres stażu

8. Czynny udział w organizowanych akcjach Uczestniczenie i współorganizowanie akcji:
- Sprzątanie Świata,
- WOŚP,
- pomoc dla Zuzi,
- Dzień Sportu,
- inne. Sprawozdania, zapisy w kronice klasowej Cały okres stażu

9. Współpraca z innymi nauczycielami. Współorganizowanie konkursu „Szkolny Mistrz Ortografii”.
Apele i uroczystości szkolne. Sprawozdania

zdjęcia Cały okres stażu

10.Współpraca z Biblioteką Publiczną. -udział w konkursach, imprezach,
-zwiedzanie wystaw. Podziękowanie, wpisy w dziennikach Cały okres stażu

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt.5).

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Opis i analiza dwóch przypadków, refleksje i wnioski. Opracowany opis i analiza Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.