X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19071
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

ANNY KOMAROWSKIEJ

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ZAMOŚCIU

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

STAŻ – 2 LATA 9 MIESIĘCY

Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2010
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2013
Opiekun stażu: Bożena Janicka – nauczyciel dyplomowany
Przedszkole: Przedszkole Miejskie nr 5 w Zamościu
Dyrektor Przedszkola: mgr Grażyna Ziemiańska

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1)

Zadania Formy i sposoby realizacji Termin Dowody realizacji
1.Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., z późn.zm.,
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia stażu.
IX 2010 – V 2013 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie.
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Zaświadczenie opiekuna stażu.
2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.

Zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków;

Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań;

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli, analiza i ocena działań
IX 2010
Na bieżąco
Według ustalonego harmonogramu hospitacji Kontrakt,
harmonogram spotkań
karty obserwacji, własne notatki

Scenariusze zajęć
3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

- Opracowywanie referatów o tematyce związanej z pracą przedszkola;

- Udział w warsztatach metodycznych
okres stażu

okres stażu
okres stażu Potwierdzenie obecności
Własne notatki
Referaty
Zaświadczenia, notatki
4. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie zaświadczeń, scenariuszy zajęć. W czasie trwania stażu Zaświadczenia, scenariusze zajęć
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji zadań w planie.
Autorefleksja.
Maj 2013
Sprawozdanie
6. Prowadzenie dokumentacji przed-szkolnej -Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;

-Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka;

-Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej.
Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu Dziennik zajęć,

Teczka obserwacji dzieci

miesięczne plany pracy.
7. Uczestniczenie w różnych pozaprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych (m.in. przedszkolak.pl, literka.pl,)

W czasie trwania stażu Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki
8. Doskonalenie własnego warsztatu pracy Dbanie o estetyczny wygląd sali

Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, pomocy dydaktycznych, opracowań muzycznych
Opracowywanie kart pracy, scenariuszy spotkań z rodzicami (zajęcia otwarte, zebrania grupowe), scenariuszy imprez okolicznościowych, pomocy dydaktycznych.
W okresie trwania stażu Materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki

Wzory kart pracy
9. Ewaluacja efektów kształcenia Diagnozowanie osiągnięć dzieci

Analiza wiadomości i umiejętności różnych sfer rozwoju dziecka.
2010/2011 Narzędzia diagnostyczne:
- ankiety
- arkusze obserwacji
- programy

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 2)

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej dzieci. Konsultacje z innymi nauczycielami.

Obserwacja dzieci

Indywidualne rozmowy z dziećmi.
Przeprowadzanie ankiet dla rodziców. Okres stażu Notatki, podsumowania półroczne, ankiety
2. Współpraca z rodzicami - organizowanie zebrań grupowych z rodzicami
- pedagogizacja rodziców (podczas zebrań oraz informacje w kącikach dla rodziców)
- rozmowy indywidualne z rodzicami
- organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym
- włączenie rodziców w organizację uroczystości przedszkolnych oraz innych prac na rzecz przedszkola (przygotowywanie rekwizytów, strojów dla dzieci)
- organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
Na bieżąco protokoły spotkań, listy obecności, scenariusze uroczystości


3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym Nawiązanie współpracy z:
- Policją
- Strażą Pożarną
- Biblioteką
- Zamojskim Domem Kultury (udział w organizowanych konkursach)
Na bieżąco Wpisy do dziennika, wyróżnienia dzieci nagrodzonych
4. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych i zainteresowań dzieci Przygotowywanie dzieci do konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych. Na bieżąco Potwierdzenia udziału, wyróżnienia dzieci nagrodzonych
5. Organizowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych i międzyprzedszkolnych - opracowywanie scenariuszy, regulaminów konkursu
- przygotowywanie dekoracji
- pełnienie roli współprowadzącej okres stażu Scenariusze, regulaminy,
6. Współudział w organizacji i przygotowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych Opracowywanie scenariuszy, przygotowywanie dzieci, przygotowywanie upominków Według harmonogramu uroczystości

Scenariusze, zdjęcia, adnotacje w dzienniku zajęć
7. Współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych – „Dni Europejskie”.
Opracowywanie scenariuszy, organizacja „dni Europy” 2010/2011 Scenariusze, zdjęcia
8. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi Studiowanie literatury, udział w warsztatach, prowadzenie zajęć wg programu „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej Okres stażu Notatki, zaświadczenia, scenariusze zajęć
9. Udział w akcjach charytatywnych Czynny udział w akcjach organizowanych przez fundacje, instytucje.
Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” Okres stażu Podziękowania, potwierdzenia dyrektora

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 3)

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej -Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;

-Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera;

-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z internetu;

-Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i internetu;

-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;

-Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.

2. Prowadzenie strony internetowej przedszkola Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie www.przedszkolak5.zam.pl
Publikacje własnych opracowań. Okres stażu Zdjęcia, strona internetowa, potwierdzenie dyrektora

3. Umiejętność wykorzystania w pracy Internetu Zamieszczenie planu na stronie internetowej www.literka.pl

Przesyłanie materiałów innym nauczycielkom drogą
e-meilową
X 2010

Na bieżąco Zaświadczenie
4. Wykonanie dyplomów okolicznościowych z wykorzystaniem technologii komputerowej. Zaprojektowanie i wykonanie dyplomów Według potrzeb Wzory dyplomów

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 4)

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
Studiowanie literatury przedmiotu

Śledzenie na bieżąco nowości pedagogicznych
Śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
okres stażu wykaz literatury, notatki
2. Aktywna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych Znajomość aktualnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
Stosowanie nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizujące, zabawy interakcyjne, drama) w pracy.
Indywidualna praca z dziećmi z trudności.
Praca z dziećmi zdolnymi. Okres stażu

3. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno – wychowawczych. Realizacja programu profilaktycznego „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”

Prowadzenie zabaw integrujących grupę

Prowadzenie zabaw zapobiegających agresji Okres stażu Zestawy zabaw, scenariusze zajęć, wpisy do dziennika.
4. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP – pisanie opinii

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów
Okres stażu Opinie, notatki

Rozmowy indywidualne, notatki
5. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat Okres stażu notatki

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 5)

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty. Zapoznanie się z odpowiednimi rozporządzeniami regulującymi funkcjonowanie szkoły, a przede wszystkim:
- Karta Nauczyciela z dnia
26 stycznia 1982r., z późn.zm.,
- Rozporządzenie MENiS z
1 grudnia 2004r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. dotyczące podstawy programowej,
- Ustawa o Systemie Oświaty – Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego
2007 r. w sprawie ramowych statutów,
- Rozporządzenie MEN z 8 czerwca
2009 r. dotyczące programów nauczania.

2. Posługiwanie się w pracy przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej

Podejmowanie działań związanych z ewaluacja wewnętrzną.
Okres stażu Listy obecności, notatki własne, protokoły z posiedzeń RP,
3. Poznanie zasad funkcjonowania przedszkola. Dokładna analiza dokumentacji przedszkolnej:
o Statut Przedszkola,
o Programy profilaktyczne,
o Obowiązujące w placówce regulaminy:
- Koncepcja Pracy Przedszkola
- Regulamin Odbierania Dzieci z Przedszkola
- Regulamin Rady Rodziców
- Regulamin Rady Pedagogicznej
Cały staż
Rzetelne stosowanie poznanych przepisów w praktyce

* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.

Opracowała: Zatwierdzam do realizacji

..................................... ..................................
podpis nauczyciela data i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.