X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19053
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Barbara Szydłak
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO : nauczyciel mianowany
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU :1.09.2010r.
CZAS TRWANIA STAŻU : 2 lata i 9 miesięcy
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2013r.

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin realizacji
1
Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego.
Analiza potrzeb szkoły.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

-notatki

-wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela
dyplomowanego

-plan rozwoju zawodowego
Na bieżąco przez cały okres stażu

XI 2010r.
2
Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej
Studiowanie fachowej literatury, poradników metodycznych, korzystanie z multimedialnych źródeł informacji.
Opracowanie scenariuszy jednostek lekcyjnych, materiałów pomocniczych, pomocy dydaktycznych
Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego.
-opracowane materiały, scenariusze zajęć i pomoce , programy, kontrakty,
- potwierdzenie dyrektora szkoły,
- zdjęcia i inne,
- kserokopie współtworzonych dokumentów,

Na bieżąco przez cały okres stażu

3
Podniesienie jakości pracy szkoły
Organizacja, współorganizacja konkursów dydaktycznych w szkole

Współpraca z nauczycielami innych szkół.
Współpraca z gazetą lokalną (artykuły do prasy)
Organizowanie wycieczek, imprez szkolnych i klasowych.
Współpraca z rodzicami (pedagogizacja).
Praca w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej

- potwierdzenie dyrektora,
- ksero dokumentów,
-zaświadczenia,
-notatki,
-artykuły do gazety
Na bieżąco przez cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin realizacji
1
Wykorzystanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem internetu
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych- przygotowanie testów,
Wykorzystanie na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych Internetu, słowników multimedialnych
Kontakt i wymiana doświadczeń z nauczycielami w kraju drogą internetową

-materiały,

-kserokopie testów,

-pliki na płycie CD-ROM

Na bieżąco przez cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin realizacji
1
Prowadzenie zajęć otwartych.
Prowadzenie lekcji koleżeńskich
-scenariusze zajęć
Czas stażu
2
Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno- przyrodniczego
Dzielenie się wiedzą, przygotowanie materiałów w ramach pracy zespołu matematyczno -przyrodniczego , wymiana doświadczeń
-protokoły, -sprawozdania z realizacji zadań, -potwierdzenie przewodniczącego zespołu
Na bieżąco przez cały okres stażu
3
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem Internetu.
Publikacja internetowa własnego planu rozwoju zawodowego

-wydruki
-pliki na płycie CD- ROM
Czas stażu
4
Współpraca z nauczycielami uczącymi w mojej klasie wychowawczej oraz z wychowawcami klas, w których ja uczę
Bieżąca wymiana uwag na temat postępów w nauce uczniów
Zbieranie opinii innych nauczycieli dotyczących uczniów i informowanie rodziców podczas zebrań
-poświadczenia nauczycieli
Na bieżąco przez cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4
Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:
§ 8 ust.2 pkt 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej(...)

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin realizacji
1
Przeszkolenie i uzyskanie uprawnień egzaminatora OKE
 
Wykonywanie zadań egzaminatora
-świadectwo ukończenia szkolenia
 
-zaświadczenie o udziale w pracach komisji
Czas stażu

§ 8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin realizacji
1
Organizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego
Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas III
-dziennik zajęć
Czas stażu
2
Praca z uczniem słabym
Motywowanie do pracy uczniów
Praca indywidualna z uczniami słabszymi, mającymi problemy z opanowaniem materiału poprzez zajęcia wyrównawcze
Zadawanie i sprawdzanie dodatkowych zadań
-dziennik zajęć
Na bieżąco przez cały okres stażu
3
Organizacja wycieczek
Organizowanie wycieczek integracyjnych, dydaktycznych, turystyczno-krajoznawczych
- wpis w dzienniku
- karta wycieczki
Czas stażu
4
Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych
Organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów
Opieka nad uczniami biorącymi udział w konkursach
- dokumentacja konkursów
Czas stażu

§ 8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin realizacji
1
Współpraca z Policją
Organizowanie lekcji wychowawczych z udziałem policjantów na temat zagrożenia narkotykami i pedofilią w Internecie
-Poświadczenia pracowników Policji
Czas stażu
2
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
Systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy
-zaświadczenia
Na bieżąco przez cały okres stażu
3
Współpraca z MOPS w celu rozpoznania sytuacji materialnej wychowanków
Spotkania, rozmowy
-zaświadczenia
Na bieżąco przez cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin realizacji
1
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych.
Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Podsumowanie i wnioski.
-opis i analiza przypadków
Czas stażu
2
Tworzenie sytuacji wychowawczych podnoszących poczucie odpowiedzialności za siebie i innych
Pomoc koleżeńska dla uczniów słabszych.
-sprawozdanie
Czas stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.