X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18968
Przesłano:

Sprawozdanie z awansu zawodowego - II rok stażu

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
– NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


1. Imię i nazwisko nauczyciela: Mariola Hrynkiewicz
2. Czas trwania stażu: 01.09.2010–31.05.2013
3. Opiekun stażu: p. mgr Marta Węglarz
4. Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne
5. Okres monitoringu: drugi rok stażu 2011/2012


Uczestnictwo w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych
lub innych wynikających ze statutu przedszkola oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego;
(§ 7. ust 1. pkt 1.)

Lp.
Zadania (z)realizowane ujęte w planie rozwoju zawodowego
Formy realizacji zadań
Termin realizacji
Potwierdzenie dyrektora o realizacji zadania

1. Spotkanie organizacyjne z opiekunem stażu , odnośnie kierunków pracy w drugim roku awansu zawodowego
Kolejny rok realizacji zadań odbywanego przeze mnie stażu, rozpoczęłam od omówienia wraz z opiekunem stażu moich obowiązków, organizacji pracy, terminów i działań podejmowanych przez mnie w bieżącym roku szkolnym.

Wrzesień 2011
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i inne nauczycielki Nieodzowną częścią mojej pracy jako nauczyciela będącego na stażu jest obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i inne nauczycielki.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu pozwoliła mi na praktyczne ocenienie moich postępów i porównanie przebiegu moich zajęć do tych, które są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli. Miało to z kolei swoje przełożenie na późniejsze prowadzenie przeze mnie zajęć, które stawały się coraz ciekawsze i były bardziej profesjonalnie przygotowane. Szczególną uwagę zwracałam na różnorodne formy pracy grupowej oraz aktywizację dzieci, zwłaszcza tych mało aktywnych. W pierwszym półroczu drugiego roku mojego stażu, obserwowałam następujące zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna:
Temat zajęcia: Kasztankowa gra – wrzesień 2011
Temat zajęcia: Hej panie Bałwanie – styczeń 2012
Temat zajęcia: Wiosenne porządki – marzec 2012
Temat zajęcia: Jaka to bajka? – maj 2012 Cały rok szkolny
2011/12
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Poprzez możliwość poprowadzenia zajęć pod okiem opiekuna stażu utwierdziłam się w przekonaniu o słuszności moich decyzji odnośnie sposobu prowadzenia zajęć czy doboru ćwiczeń. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów szczegółowych oraz przebiegiem zajęć.
Omówienie przebiegu zajęć , wskazanie niedociągnięć bądź mogących pojawić się trudności stanowiło dla mnie źródło cennych rad i informacji. Natomiast dostrzeżenie przez opiekuna stażu dobrych stron poprowadzonych przeze mnie zajęć było niejako dodatkowym bodźcem i działało motywująco na moje kolejne działania.
Temat zajęcia: Inscenizacja wiersza J. Brzechwy „Na straganie” -kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem. Lepienie warzyw z plasteliny.(21.X.2011)

Temat zajęcia: Zabawy badawcze” Śnieg i lód”- poznanie właściwości. Ćwiczenia matematyczne utrwalające umiejętność liczenia i doliczania „ Śniegowe gwiazdki” Zabawy pod hasłem: Poznajemy pory roku”- utrwalenie nazw i cech charakterystycznych ( 5.12.2011)
Temat zajęcia : Skrzydlaci przyjaciele Zabawa dydaktyczna Pomagamy ptakom.
Nasze ptaki – wykonanie formy przestrzennej z plasteliny i piórek. ( 2.02.2012)

Temat zajęcia: Gwiazdy na niebie Zabawa dydaktyczna Kolorowe gwiazdki; Teatrzyk sylwet na podstawie wiersza Idzie niebo E. Scherburg- Zarebiny (20.04.2012)
Cały rok szkolny
2011/12
6. Podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych wynikających z zadań nauczyciela przedszkola
Praca w zespołach funkcjonujących w placówce
Koordynowanie działań z Promocji zdrowia
Organizacja imprez
i uroczystości. Podejmując działania wychowawcze i opiekuńcze w trakcie mojej pracy realizuję w swojej grupie cele i zadania wynikające z Podstawy programowej, ściśle przestrzegam ram czasowych określonych do danej aktywności dziecka. Dzieci 1/5 czasu spędzają na zabawach dowolnych, które, uczą zgodnego współżycia w grupie, 1/5 czasu to czas zajęć zorganizowanych gdzie dzieci przyswajają wiedzę z danego zakresu wiedzy,1/5 czasu to zabawy, spacery na świeżym powietrzu, zaś 2/5 czasu wykorzystuję na czynności samoobsługowe i sytuacje wypływające w danym czasie.
Realizuję zadania zawarte w Koncepcji Pracy Przedszkola, strategii działań przyjęte na rok szkolny 2011/12, oraz korzystam również z Programów Przedszkola: Wychowawczego, Profilaktycznego, oraz Adaptacyjnego.
Wykorzystując zagadnienia Programu wychowawczego, kształtuje wśród dzieci postawy zgodne z przyjętymi zasadami prawidłowego i kulturalnego zachowania, w grupie rówieśniczej, w domu rodzinnym i miejscach użytku publicznego, podczas zabaw, różnych zajęć, spożywania posiłków itd. Na podstawie wytycznych programu opracowałam wraz z dziećmi Kodeks grupowy sześciolatka, który zawiera reguły i zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej, takie jak: bawimy się w zgodzie, sami sprzątamy zabawki, mówimy umiarkowanym głosem, słuchamy co mówi pani, pracujemy starannie, kulturalnie spożywamy posiłki, oraz dbamy o czystość i higienę.
Program profilaktyczny to zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia, i higieny. Dzięki jego celom dzieci wiedzą jak zachować się aby być bezpiecznym np. w kontaktach z dorosłymi, zwierzętami, na ulicy, w czasie burzy i.in. Realizacja założeń planu profilaktycznego odbywała się poprzez spotkania z różnymi ludźmi tj. panią higienistką, panią weterynarz, dzieci oglądały teatrzyki na temat zachowania się na drodze -Zmartwienia drogi. Poprzez udział w codziennych spacerach, uczyły się jak prawidłowo poruszać się na drodze. Na zajęciach dydaktycznych dzieci rozmawiały o zagrożeniach atmosferycznych. Adaptacja dziecka w przedszkolu to najważniejszy warunek dobrego funkcjonowania dziecka w placówce, dlatego, realizując cele programu pomagam dzieciom szybko i bezstresowo odnaleźć się w nowym środowisku –jakim jest przedszkole- grupa rówieśnicza. Nowo przyjęte dzieci dzięki koleżeńskiej postawie kolegów, oraz prowadzeniu zabaw integracyjnych i spełnianiu zadań planu szybko zaadoptowały się w nowym środowisku jakim było dla nich przedszkole.
Od września jestem członkiem zespołu do spraw diagnozy dojrzałości szkolnej, którego dziania związane są z dojrzałością dzieci pięcio- i sześcio- letnich. Jestem również członkiem w zespole do spraw pomocy pedagogiczno- psychologicznej, oraz pracuję w zespole do spraw BHP, który zajmuje się utrzymaniem warunków do bezpiecznego przebywania na terenie przedszkola. Realizując zadania zespołu wraz z koleżankami skonstruowałam tzw. Książkę placu zabaw, gdzie znajdują się wytyczne odnośnie prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze sprzętu na placu.
Będąc członkiem tych zespołów mogę wzbogacać wiedzę i doskonalić warsztat swojej pracy.
Jako główny koordynator do spraw Promocji zdrowia brałam udział w szkoleniu organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na temat: "Realizacja programu Szkoła dla Zdrowia Europy" na którym realizowane były następujące cele:
1. Upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań służących skutecznej realizacji zadań przedszkoli, szkół i placówek w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia przez promowanie przykładów dobrych praktyk.
2. Wdrożenie projektu europejskiego HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) – "Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole" realizowanego w Polsce w ramach Programu Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej.
3. Dokonanie analizy wyników kontroli NIK realizacji zadań szkoły w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej
4. Zapoznanie z procedurą postępowania w przypadku otrzymania przez nauczyciela informacji o przemocy w rodzinie – Niebieska Karta.
Zdobytą tam wiedze przekazałam koleżanko m w czasie wewnętrznego szkolenia doskonalenia nauczycieli.
Brałam również udział w Konferencji pt. Młoda krew ratuje życie- podczas której placówki będące w Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie dokonywały prezentacji zadań podejmowanych w bieżącym roku szkolnym. Byłam współ autorka prezentacji w programie Power Point.
Realizując zadania z promocji zdrowia prowadziłam w swojej grupie program Stacji Epidemiologiczno-sanitarnej w Nisku pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Podczas tygodniowych zajęć wraz z dziećmi omawiałam problem szkodliwości otaczających nas dymków i dymów, które wytwarzają ludzie. Zagrażają nam nie tylko dymy z kominów domów, fabryk i innych budynków, ale również paleniska odpadów, a przede wszystkim dym papierosów, na który często narażone są nie tylko osoby palące, ale też tzw. palacze bierni, w tym dzieci. Omawiając podjęty temat przedszkolaki jednogłośnie stwierdziły, iż dym z papierosa nie tyko brzydko pachnie, ale przede wszystkim szkodzi im i zdrowiu ich bliskich. Dlatego wspólnie podjęły decyzję, że będą zachęcać i dopingować swoich bliskich do walki z nałogiem.
Promując zdrowe odżywianie w ciągu roku w swojej grupie organizowałam zajęcia w czasie których przedszkolaki wykonywały owocowo-warzywne surówki, oraz twarożki, jak również w naszej sali w kąciku przyrodniczym utworzyliśmy wiosenny ogródek nowalijek.

Od początku roku czynnie uczestniczę w akcjach organizowanych w placówce przez moje koleżanki - Zbiórkę baterii, oraz Zbieranie darów dla dzieci z Domu dziecka w Nowej Sarzynie. Podczas kiermaszu wielkanocnego własnoręcznie wykonałam około 200 kartek wielkanocnych, które zamówiły miejscowe instytucje tj. Urząd Gminy w Krzeszowie, Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie oraz Gminny Zakład Komunalny w Krzeszowie, co było tym samym formą promocji przedszkola w środowisku lokalnym.

W bieżącym roku szkolnym przygotowywałam dzieci do następujących konkursów plastycznych:
• Jak być zdrowym- Konkurs organizowany przez Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Nisku
• Las- Konkurs organizowany przez Nadleśnictwo w Rudniku
• Szanujmy Matkę Ziemię- Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży organizowany przez Niżańskie Centrum Kultury w Nisku

W kolejnym roku mojego stażu byłam odpowiedzialna ,oraz współodpowiedzialna za organizacje następujących imprez i uroczystości w przedszkolu:
„Powidlaki”- Przygotowałam wraz z koleżanką scenariusz uroczystości (prezentacja wierszy, piosenek i tańca w czasie prób oraz podczas uroczystości) Dzieci zatańczyły taniec, do którego przygotowałam choreografię . Wszystkie przedszkolaki zaprezentowały się bardzo dobrze, co zostało nagrodzone brawami i dobrymi komentarzami ze strony rodziców i społeczności. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym.
Impreza plenerowa promująca szlak turystyczny Krzeszów – Kuryłówka- Przygotowałam scenariusz uroczystości (prezentacja, piosenek i tańca w czasie prób oraz podczas uroczystości) Przedszkolaki zatańczyły taniec, który przygotowałam i je nauczyłam. Wszystkie dzieci zaprezentowały się bardzo dobrze, co wzbudziło gromkie brawa wśród publiczności- rodziców i przybyłej społeczności.
Zabawa andrzejkowa –Wraz z koleżanką zorganizowałyśmy zabawę , w czasie której uczestniczyły również dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bystrem. Wszystkie przedszkolaki bardzo miło przywitały swoich gości, chętnie bawiły się i wróżyły sobie wraz z nowymi kolegami. Dbałam o bezpieczeństwo dzieci, zachęcałam do wspólnej zabawy. Zabawę dzieci utrwaliłam licznymi fotografiami.
„Dzień Babci i Dziadka”- Byłam odpowiedzialna za Dzień Babci i Dzień Dziadka. Przygotowałam scenariusz uroczystości, który zawierał wiersze piosenki i nowy taniec opracowany i nauczony przeze mnie wszystkie dzieci( wraz z koleżankami prowadziłam próby). Dzieci samodzielnie wykonały laurki dla swoich dziadków z szablonów przygotowanych przeze mnie. Pięknie wykonane występy przedszkolaków nagrodzono gorącymi całusami i gromkimi brawami.
Spotkanie z panią weterynarz- Kończąc kolejny rok szkolny w przedszkolu zorganizowałam i zaprosiłam panią doktor z tutejszej lecznicy dla zwierząt .Pani weterynarz przestrzegła nas na czas wakacji przed zagrożeniami płynącymi ze strony dzikich jak również udomowionych, wiejskich zwierząt. Przypomniała nam także o nie drażnieniu i zaczepianiu ich, oraz uwrażliwiała na los porzucanych psów i kotów.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego-wraz z koleżanką byłam odpowiedzialna za zorganizowanie uroczystości –przygotowanie dzieci do recytowania wierszy, śpiewania piosenek i pokaz opracowanego przeze mnie tańca. Cały rok szkolny
2011/12
7. Wspomaganie rozwoju dziecka Chcąc lepiej poznać potrzeby i możliwości dzieci w grupie sześciolatków prowadziłam Wstępną Diagnozę Dojrzałości Szkolnej. Dokonana diagnoza była podstawą opracowania i wdrożenia do realizacji Indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, a także zajęć zaplanowanych w miesięcznych planach pracy do rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci z zakresu: tańca, plastyki i czytelnictwa, oraz mogłam dostosować treści nauczania do możliwości dziecka. Na bieżąco monitorowałam ich postępy oraz trudności.
Prowadziłam systematyczną obserwację u dzieci.

Na przełomie marca i kwietnia 2012 w grupie dzieci sześcioletnich dokonałam końcowej oceny Gotowości Szkolnej dzieci 6-letnich. Po analizie przeprowadzonych działań ,uzyskane informacje przekazałam rodzicom na indywidualnych spotkaniach.

W ciągu roku szkolnego inicjowałam dzieciom z grupy różnego rodzaju wizyty i wycieczki na terenie Gminy:
-dzieci odwiedziły
• Zakład fryzjerski
• Sklep spożywczy
• Szkołę Podstawową
• Wystawy prac plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury

W sali, aby zainspirować dzieci do twórczej i samodzielnej zabawy utworzyłam następujące kąciki zainteresowań:
• kącik plastyczny
• kącik książki
• kącik teatralny
• kącik komputerowy
• kącik samochodów
• kącik przyrody
• kącik kuchenny
• kącik relaksu
• kącik matematyczny

Realizacja powyższych zadań w ciągu bieżącego roku pracy dydaktyczno- wychowawczej, pomogła mi uwzględnić w moich planach pracy indywidualnej potrzeby dzieci: stosowałam różne formy i metody pracy, zwiększyłam ilość metod aktywizujących na zajęciach, doskonaliłam umiejętność przeprowadzenia diagnozy gotowości szkolnej, opracowałam indywidualne plany dla dzieci wymagających wsparcia.
Rodzice, których poinformowałam o wynikach wstępnej diagnozy i potrzebie pracy dodatkowej z dzieckiem chętnie się w nią zaangażowali , dbali o to by dziecko starannie i na bieżąco realizowało polecenia i wskazówki zawarte w „zeszycie pracy”, systematycznie oddawali zeszyty i w terminie odbierali do dalszej pracy.
W realizacji swoich zadań z dziećmi rozwijałam ich zainteresowania i uzdolnienia czytelnicze wykorzystując następujące formy pracy :
• odzwierciedlanie wysłuchanych treści bajek przez dzieci w działalności plastycznej,
• wykorzystywanie teatrzyku kukiełkowego i na jego scence przedstawianie sylwetek głównych bohaterów,
• uzupełnianie treści akcji poprzez twórczość ekspresyjną dzieci (rysunek, inscenizacja, teatrzyk kukiełkowy itp.),
• organizowanie zgaduj-zgaduli w formie zabawowej na temat znajomości treści znanych książek, ich bohaterów,
• układanie przez dzieci zakończeń do różnych opowiadań, historii,
• wspólne zakładanie biblioteczek grupowych ulubionych książek,

Poprzez prowadzenie zajęć tanecznych dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania muzyką i tańcem. Układając samodzielnie układy taneczne , dostosowywałam figury do ich możliwości i zdolności rytmicznych. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach tanecznych, szybko uczyły się układów, które z radością prezentowały na uroczystościach i imprezach przed zaproszonymi gośćmi i rodziną.
Natomiast na zajęciach plastycznych, poprzez wykorzystywanie różnego rodzaju technik, dzieci mogły rozwijać swoją wyobraźnię, a swoje emocje wyrażać poprzez sztukę.
W celu usprawnienia pracy dydaktycznej i wychowawczej w grupie stworzyłam i wprowadziłam funkcję „małych pomocników”. Dzieci będące pomocnikami, po skonsultowaniu z nauczycielem współpracują z kolegami mającymi niewielkie trudności w wykonywaniu zadań. Rówieśnicy uczą się przez to współpracy miedzy sobą, pomocy innym, jak również, uczą się przyjmować pomoc od innych, natomiast „mali pomocnicy” mogą odczuć satysfakcję i radość z pełnienia tak ważnej funkcji.
Realizując zagadnienia z podstawy programowej co miesiąc dokonuje ewaluacji podejmowanych działań, które opierają się na specjalnie przygotowanych przeze mnie kartach ewaluacyjnych sprawdzających poziom przyswojonego przez dzieci materiału z danego miesiąca. Cały rok szkolny
2011/12
8. Aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym
i instytucjami W czasie drugiego roku stażu pracy realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej na rzecz przedszkola stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców. W związku z tym nawiązałam współpracę z następującymi osobami i instytucjami:
• GOK w Krzeszowie- Organizacja imprez i uroczystości Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, udział w Powidlakach- promocja przedszkola podczas dożynek gminnych- wywołał duży zachwyt zaproszonych gości. Przygotowanie kartek wielkanocnych na specjalne zamówienie.
• Współpraca z ZS w Krzeszowie- Uczestnictwo dzieci w uroczystości pasowania na ucznia klasy I,- dzieci mogły zobaczyć jak wygląda uroczystości pasowania na ucznia, zapoznały się z budynkiem pomieszczenia szkoły. Uczestnictwo dzieci 6-letnich w wycieczce po szkole-w celu zaznajomienia się z rozmieszczeniem sal i pomieszczeń w placówce, oraz ułatwienia dzieciom startu od września
• Współpraca z Publiczną Szkołą Podstawową w Bystrem- Wzajemne konsultacje z koordynatorem z PSP w Bystrem. Współorganizacja zabawy andrzejkowej z uczniami klasy zerowej.
• Współpraca z OPS w Krzeszowie- Udział dzieci z przedszkola w Mikołajkach dla dzieci z rodzin ubogich.
• Współpraca z Urzędem Gminy w Krzeszowie- występ dzieci z krótkim programem artystycznym na Sesji Rady Gminy, wykonanie ponad 100 kartek świątecznych na specjalne zamówienie.
• Współpraca z Gminnym Zakładem Komunalnym w Krzeszowie wykonanie kartek świątecznych na specjalne zamówienie.
• Współpraca ze Stacją Epidemiologiczno-Sanitarną w Nisku –poprzez realizacje programu pt. „Czyste powietrze wokół nas”.
• Sponsoring- Współpraca ze środowiskiem lokalnym to także pozyskiwanie wraz z koleżankami sponsorów, którzy mogą wspomóc przedszkole- materialnie, lub rzeczowo.

Promowałam naszą placówkę w najbliższym środowisku. Moje zaangażowanie w wykonywanie zadań na rzecz dzieci i przedszkola wpływa na zwiększenie zakresu jego działań, uwrażliwia na potrzeby innych, uczy też dziecko koncentrowania się na pozytywnych walorach życia i środowiska. W dalszym ciągu będę kontynuować działania w tym zakresie. Cały rok szkolny
2011/12
9. Angażowanie rodziców w życie przedszkola, utrzymanie prawidłowych relacji z rodzicami.
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Przedszkole wyposaża w system wiadomości, wartości, zaś społeczną osobowość dziecka w znacznej mierze kształtuje rodzina. Rolą nauczyciela powinno być, zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić a także ukierunkowywanie rodziców w kwestiach wychowawczych. Z tego zadania wywiązywałam się poprzez udział w :
• zorganizowaniu dni otwartych dla rodziców dzieci nowo przyjętych
• Zebraniach ogólnych:
1. Początek roku-organizacja pracy przedszkola w bieżącym roku szkolny, - spotkanie z ogółem rodziców.
2. Koniec roku szkolnego- podsumowanie roku pracy w grupie. Spotkanie organizacyjne na przyszły rok szkolny.

• Spotkaniach w grupach
1. Początek roku-specyfika procesu wychowawczo – dydaktycznego, ramowy rozkład dnia, organizacja pracy w grupach, realizacja programu wychowawczego i profilaktyki.
2. Koniec roku- zaznajomienie rodziców z adaptacją dzieci w nowym roku szkolnym, przedstawienie specyfiki wieku dzieci 3 i 4 letnich.

Udział w imprezie regionalnej Powidlaki
Imprezie plenerowej promującej szlak turystyczny Krzeszów – Kuryłówka
– przygotowanie strojów dla dzieci
- pomoc w zorganizowaniu uroczystości Dnia Babci i Dziadka
-pomoc w opiece podczas wycieczek

• Spotkaniach indywidualnych
- przekazanie informacji rodzicom po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci
- przekazanie informacji na temat pomocy logopedycznej
Systematyczna współpraca z rodzicami dzieci ,które objęte są wspomaganiem i korygowaniem rozwoju. Rodzice chętnie włączyli się do dodatkowej pracy z dzieckiem w domu, dbają o systematyczność i staranność wykonywania zadań i ćwiczeń w „zeszytach pracy”. Są na bieżąco informowani o postępach i trudnościach swoich dzieci.
-przekazanie informacji na temat Gotowości Szkolnej dzieci 6-letnich- rodzice otrzymali karty z informacją na temat mocnych ii słabych stron rozwoju swoich dzieci.

Współ organizacja dni otwartych dla dzieci , które zostaną przyjęte do placówki od września2012.
Cały rok szkolny
2011/12
10 Pedagogizacja rodziców
Moje działania z zakresu pedagogizacji rodziców w ciągu roku szkolnego 2011/12 polegały na:
• Informowałam o prowadzonej pracy opiekuńczo-dydaktycznej w grupie na tablicy ogłoszeń,
• Udostępniałam potrzebne rodzicom; materiały informacyjne
• Eksponowałam prace dzieci,
• Zamieszczałam informację na stronie internetowej przedszkola -zauważyłam ,iż rodzice czekając na dzieci chętnie czytają zamieszczone informacje, i wielką radość sprawia im oglądanie prac dzieci, oraz często odwiedzają naszą stronę www. i piszą pozytywne komentarze na temat przedszkola
• Zachęcałam rodziców do zagospodarowania kącika przyrodniczego.-rodzice bardzo chętnie udostępnili swoje przetwory, warzywa, oraz z dziećmi przygotowywali bukiety kwiatowe
• Ułatwiałam rodzicom kontakt z logopedą przeszkolonym,
• Na bieżąco informowałam rodziców o postępach i problemach ich dzieci, starałam się pomóc udzielając wskazówek jak należy pracować z dzieckiem, jakie metody i formy stosować aby, wykonywane ćwiczenia, były nie tylko nauką, ale również i przyjemną zabawą.

Doświadczenia w pracy z rodziną utwierdzają mnie w przekonaniu, że po to, aby stworzyć dziecku najlepsze warunki dla jego wszechstronnego rozwoju należy aktywnie współpracować z jego środowiskiem rodzinnym.
Cały rok szkolny
2011/12

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
(§ 7. ust 1. pkt 2.)

1. Ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego
Uczestnictwo w warsztatach dotyczących awansu zawodowego. Opracowywanie planów i prowadzenie zajęć w oparciu o metody aktywizujące
Rozpoczynając kolejny rok stażu dbałam o doskonalenie osobiste i własnego warsztatu pracy. Starałam się wykorzystywać twórcze metody pracy . Dlatego uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, które służyły mojemu rozwojowi i podniesieniu jakości pracy przedszkola. W okresie stażu brałam w następujących formach doskonalenia:

• ,,Edukacja matematyczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”- dzięki zdobytym wiadomościom podczas tego kursu, udoskonaliłam i uatrakcyjniłam dzieciom zajęcia prowadzone z zakresu pojęć matematycznych. Poznałam wiele nowych ćwiczeń i zabaw, które wykorzystywałam w swojej codziennej pracy.
• Jak opracować i wdrożyć innowację pedagogiczną „—poprzez udział w kursie wiem jakie obowiązują warunki i jakie zadania trzeba podjąć w celu wdrożenia opracowanej innowacji
• "Realizacja programu Szkoła dla Zdrowia Europy"- zdobyte wiadomości pozwoliły mi udoskonalić swoje działania z zakresu promocji zdrowia
• ,,A może bal...”- podczas kursu zaprezentowano wiele zabaw, wykonania rekwizytów, na bal karnawałowy dla dzieci
• Młoda krew ratuje życie- na konferencji prezentowałam wraz z koordynatorem ze ZSP w Bystrem, dotychczasowe działania naszych placówek z zakresu promocji zdrowia

Zdobytą wiedzę na różnych kursach i szkoleniach, a także poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, i korzystanie z internetu, podczas swoich zajęć stosowałam następujące metody aktywizujące:
- Pedagogika zabawy – Klanza
- Metoda Dennisona – trening mózgu
- Metody relaksacyjne
- Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
- Metoda I. Majchrzak
- Metoda M. Bogdanowicz
- Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss

Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne oraz pozwoliły mi rozwijać moje umiejętności. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci. Uważam zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Cały rok
2. Udział i prowadzenie szkoleń w wewnętrznym doskonaleniu nauczycieli
Praca w Radzie Pedagogicznej
Od początku roku szkolnego-wrzesień 2011, uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych wynikających z przyjętego planu pracy przedszkola. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w posiedzeniach zespołów, których jestem członkiem. Realizacja zadań zawartych w tym obszarze polegała na współpracy ze wszystkimi organami przedszkola, tj. Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. W ciągu roku brałam udział w posiedzeniu rady, dotyczącej organizacji nowego roku szkolnego, wyborze członków do poszczególnych zespołów, oraz podsumowującej pierwsze półrocze. Uczestnicząc w Radach szkoleniowych mogłam wspólnie z koleżankami wymieniać doświadczenia, podzielić się mnie pytaniami z zakresu psychologii i pedagogiki, wspólnym dzieleniu się materiałami i pomocami uzyskanymi w czasie kursów. Jako członek Rady Pedagogicznej starałam się czynnie i rzetelnie współuczestniczyć w przygotowaniach dokumentów organizujących pracę przedszkola, organizacji imprez i uroczystości, ujednoliceniu formy zapisów dokumentów- planów miesięcznych, zapisów w dzienniku.
W miesiącu marcu 2012 prowadziłam szkolenie w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli na temat : Realizacji podstawy programowej oraz sposoby jej monitorowania w przedszkolu. Kształtowania umiejętności społecznych dzieci . Znaczenia zabawy jako podstawowej formy aktywności dziecka w przedszkolu.
Celami szkolenia było
- przypomnienie istoty podstawy programowej
- utrwalenie sposobów kształtowania umiejętności społecznych dzieci
- przypomnienie znaczenia zabawy jako podstawowej aktywności dziecka w wieku
przedszkolnym
- poznanie i utrwalenie różnych sposobów monitorowania działań z zakresu podstawy
- zachęcanie do dyskusji na temat doboru form monitorowania podstawy programowej

W dalszym ciągu zdobywam wiedzę, która pozwala mi zgodnie ze specyfiką przedszkola określać zadania jakie ma do wypełnienia nauczyciel –wychowawca.
Cały rok
3 Samodzielne studiowanie literatury pedagogiczno- psychologicznej Zdobywaną wiedzę na warsztatach i szkoleniach, systematycznie uzupełniałam poprzez samodzielne wyszukiwanie potrzebnych informacji, które mogłabym wykorzystać podczas pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami.
W tym celu systematycznie czytałam literaturę fachową śledziłam nowości wydawnicze. Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć, jak również szukałam w niej odpowiedzi na nurtujące mnie pytania z zakresu psychologii i pedagogiki.
Na bieżąco korzystałam z zasobów biblioteki przedszkolnej w zakresie księgozbioru pedagogicznego oraz czasopism.
Wśród czasopism najwięcej informacji czerpałam z miesięcznika „Wychowanie w przedszkolu”, „Doradca Dyrektora Przedszkola”, „Nauczycielka Przedszkola”. Treści w nich zawarte dostarczały mi aktualnych informacji z zakresu psychologii i pedagogiki, oprócz tego czasopisma było inspiracją przy doborze tematów tygodniowych do planów miesięcznych.
W swojej pracy wykorzystywałam różnego rodzaju literaturę w przeprowadzanych zajęciach, np. opowiadania, wiersze, bajki z morałem związane z zachowaniami społecznymi. W trakcie tworzenia scenariuszy i prowadzenia zajęć staram się integrować różne sfery osobowości dziecka: emocjonalną, motywacyjną i intelektualną. Systematycznie dbałam o doskonalenie wynikające z własnych potrzeb i gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi.
Aktywnie pracując nad samokształceniem korzystałam i zapoznałam się
z następującymi pozycjami:
- Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- Marta Bogdanowicz „Piosenki do rysowania”
- Żebrowska M. „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”
- .„Każde dziecko to potrafi” – gry i zabawy z całego świata
- Adrychowska-Biegacz J.: Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania. Cały rok
4 Opracowanie i korzystanie z materiałów dydaktycznych, z wykorzystaniem technologii komputerowej i Internetu W okresie kolejnego roku stazu, w dalszym ciągu kontynuowałam maksymalnie doskonaliłam i wykorzystywałam umiejętności stosowania technologii komputerowej, która pomaga mi w podniesieniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy przedszkola.
Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową:
• plany pracy
• scenariusze zajęć uroczystości, imprez
• indywidualne karty pracy dziecka
• sprawozdania.
• zaproszenia
• karty pracy dla dzieci
• pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw z dziećmi oraz do pracy indywidualnej z dzieckiem

Korzystam z edytora tekstu Microsoft Word. Prowadziłam także gazetkę informacyjną, umieszczoną przy wejściu do przedszkola oraz w szatni, w której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące pracy mojej grupy. Wszystkie materiały wykonywałam przy użyciu technologii komputerowej.
Wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej przez :
• korzystanie z Internetu – poczty elektronicznej, pobieranie informacji , grafiki
• śledząc zmiany w prawie oświatowym
• wyszukując nowości wydawnicze oraz recenzje na stronach internetowych wydawnictw i w portalach internetowych
• uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron różnych ośrodków szkoleniowych
• korzystałam ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli: www.menis.pl www.przedszkole.prv.pl www.blizejprzedszkola.pl, www.1iterka.pl www.interklasa.pl www.eduforum.pl www.kochamydzieci.pl www.przedszkolak.pl www.profesor.pl
• korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy, a także prezentowałam swoje propozycje i artykuły dotyczące pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
• komunikowałam się z innymi nauczycielami poprzez uczestnictwo w forach dyskusyjnych przeznaczonych dla nauczycieli : www.edusek.pl – forum nauczycieli , WWW.eduinfo.pl – forum nauczycieli, www.profesor.pl forum nauczycieli
• kontaktowałam się z niektórymi rodzicami moich przedszkolaków poprzez pocztę elektroniczną : wymiana poglądów i spostrzeżeń odnośnie dzieci , przesyłanie zdjęć z uroczystości i wydarzeń w przedszkolu, przygotowałam nową prezentację na konferencję w Power Point itp.

W dalszym ciągu swojego stażu zamieszczałam sprawozdania z imprez odbywających się w naszym przedszkolu, życzenia świąteczne, informacje dotyczące zebrań z rodzicami, prezentowałam sprawozdania z ciekawych zajęć i zabaw w grupie.
• Czyste powietrze wokół nas
• Sześciolatki grają w zielone
• Zaproszenie na występ cyrkowy
• Występ artystów cyrkowych
• Twarożkowy zawrót głowy
• Sześciolatki wiedzą jak należy dbać o zmysły, aby być zdrowym!
• Dzień dziecka
• Wycieczka w salonie fryzjerskim
• Zmartwienia drogi- teatrzyk
• Wizyta pani weterynarz
• Już od września... do idziemy szkoły!

Byłam również autorką publikowanych zdjęć na w/w stronie. www.maluchy-krzeszow.pl

Dzięki technologii komputerowej opracowałam i przygotowałam dokumentacje awansu zawodowego, praca komputerem:
- ułatwiła mi moje działania
- wzbogaciła warsztat pracy
- pogłębiła moje zainteresowania związane ze światem techniki
- pomogła mi zainteresować nim dzieci
- pozwoliła mi promować przedszkole w szerszym środowisku Cały rok

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.