X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19044
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty : mgr Edyta Dragulska
Nazwa placówki: Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie
Okres stażu: 01.09.2010r. – 31.05.2013r.


§7. Ust. 2, pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Zadanie: 1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji:
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego,
• Założenie teczki „Awans zawodowy”,
• Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego
Termin realizacji: Wrzesień 2010r. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
• Teczka „Awans Zawodowy”,
• Karta dokumentowania kształcenia ustawicznego,
• Zaświadczenia

Zadanie: 2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
Formy realizacji:
• Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu określającego warunki współpracy,
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie
go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji
stażu,
Termin realizacji: Wrzesień 2010r.
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Pisemny kontrakt,
• Plan rozwoju zawodowego.

Zadanie: 3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Formy realizacji:
• Obserwacje konsultacyjno – instruktażowe
• Udział w lekcjach otwartych
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Potwierdzenie uczestnictwa.

Zadanie: 4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Formy realizacji:
• Przygotowanie scenariuszy zajęć, pomocy
dydaktycznych,
• Dokonanie analizy przebiegu lekcji, konsultacje,
ewaluacja
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Scenariusze lekcji,
• Karty obserwacji zajęć.

Zadanie: 5. Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej, profilaktycznej i dydaktycznej
Formy realizacji:
• Współudział w aktualizacji Szkolnego Programu
Profilaktyki i modyfikacji innych dokumentów
szkolnych
• Opracowywanie konspektów zajęć z zakresu
profilaktyki do wykorzystania na godzinach
wychowawczych
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Pisemne potwierdzenie dyrektora szkoły

Zadanie: 6. Uczestnictwo w pracach szkolnego zespołu przedmiotów zawodowych
Formy realizacji:
• Udział w spotkaniach, wymiana informacji,
doświadczeń zawodowych
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Lista obecności

Zadanie: 7. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
Formy realizacji:
• Uczestnictwo w szkoleniach,
• Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
• Rozwijanie i doskonalenie umiejętności
interpersonalnych
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Listy obecności,
• Scenariusze lekcji, karty obserwacji,
podpisy przybyłych

Zadanie: 8. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Formy realizacji:
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły,
• Prowadzenie lekcji otwartych
• Modyfikowanie i planowanie dalszych działań
w oparciu o wnioski uzyskane z diagnozy i ewaluacji
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych, testów,
narzędzi badawczych
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej,
• Aktualizowanie przedmiotowych systemów oceniania
i rozkładów materiałów
• Korzystanie z edukacyjnych publikacji i portali
internetowych
• Wymiana doświadczeń z opiekunem stażu
i nauczycielami.
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo
w doskonaleniu zawodowym,
• Ankiety ewaluacyjne,
• Bibliografia.

Zadanie: 9. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
Formy realizacji:
• Organizacja konkursów szkolnych
• Opracowanie, przeprowadzenie i ocena wyników
poszczególnych konkursów
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Regulamin konkursu
• Sprawozdanie z przebiegu i wyników konkursu.

Zadanie: 10. Publikowanie własnych prac.
Formy realizacji:
• Przygotowanie i opublikowanie w Internecie wybranych
scenariuszy lekcji
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Publikacja w Internecie

Zadanie: 11. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Formy realizacji:
• Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów,
scenariuszy, zdjęć
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Dokumentacja

Zadanie: 12. Przygotowanie projektu sprawozdania.
Formy realizacji:
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
zawodowego
Termin realizacji: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§7. ust. 2, pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadanie: 1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Formy realizacji:
• Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami
• Współpraca z wychowawcami
• Analiza środowiska wychowawczego klas pierwszych
w ramach współpracy z pedagogiem szkolnym
• Obserwowanie uczniów podczas lekcji, przerw, imprez
klasowych i szkolnych, wycieczek, itp.
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Notatki służbowe, ankiety
Zadanie: 2. Podejmowanie działań na rzecz szkoły
i środowiska.
Formy realizacji:
• Promowanie szkoły poprzez udział w konkursach
pozaszkolnych
• Uczestniczenie w organizacji wycieczek szkolnych,
klasowych, imprez okolicznościowych;
• Opracowanie materiałów do strony internetowej szkoły
• Współudział w organizowaniu akcji charytatywnych
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Zaświadczenia
• Potwierdzenia współpracy.

Zadanie: 3. Opracowanie i wdrażanie planów pracy
z uczniami słabymi i zdolnymi
• Przeprowadzenie zajęć wspomagających proces
edukacyjny uczniów, którzy mają trudności w nauce
• Podejmowanie działań naprawczych i korygujących
w oparciu o systematyczną analizę wyników nauczania
poszczególnych uczniów
• Indywidualna praca z uczniami biorącymi udział
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Zaświadczenia

Zadanie: 4. Realizacja zadań wychowawczych
i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki
• Prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach
pierwszych w ramach współpracy z wychowawcami
• Pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.
• Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród
dzieci i młodzieży, niwelowanie zachowań agresywnych
• Współpraca z higienistką szkolną i pedagogiem
szkolnym
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Konspekt zajęć,
• Zaświadczenie
• Potwierdzenie współpracy

§7 ust. 2, pkt.3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadanie: 1. Doskonalenie i podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi technologii komputerowej i informacyjnej.
Formy realizacji:
• Samodzielne poznawanie nowych funkcji i możliwości
wykorzystania komputera
• Pogłębienie znajomości dotychczas stosowanych
programów komputerowych
• Udział w nowoczesnych formach kształcenia
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Zaświadczenia

Zadanie: 2. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej.
Formy realizacji:
• Opracowywanie dokumentów, narzędzi badawczych
• Sporządzanie testów, sprawdzianów, notatek,
konspektów lekcji na komputerze
• Przygotowanie materiałów dydaktycznych, opracowań
konkursowych, dyplomów techniką komputerową
• Wykorzystanie sprzętu multimedialnego na zajęciach,
• Dokumentowanie przebiegu stażu,
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Zgromadzone materiały i pomoce, wzory narzędzi
badawczych, scenariusze zajęć

Zadanie: 3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
Formy realizacji:
• Wykorzystanie w swojej pracy materiałów z Internetu
do zajęć z uczniami,
• Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych
(np. odnośnie planowanych szkoleń, konkursów, zmian
w przepisach prawa oświatowego)
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Konspekty,
• Baza danych

Zadanie: 4. Współpraca z administratorem strony internetowej ZSM.
Formy realizacji:
• Stały kontakt i współpraca z administratorem strony
internetowej ZSM w celu promowania wizerunku szkoły
• Redagowanie ogłoszeń o planowanych konkursach,
akcjach charytatywnych itp.
• Publikowanie zdjęć, sprawozdań z przebiegu
organizowanych na terenie szkoły imprez, konkursów
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Publikacja w Internecie.

Zadanie: 5. Opublikowanie w Internecie wybranych scenariuszy zajęć.
Formy realizacji:
• Opracowanie oraz zamieszczenie w Internecie
wybranych scenariuszy,
• Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących
pracy zawodowej: planu rozwoju zawodowego,
konspektów lekcji, projektów, konkursów
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Publikacja w Internecie

§7 ust.2. pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadanie: 1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych oraz wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze.
Formy realizacji:
• Identyfikacja problemu, analiza i propozycje
rozwiązań, efekty oddziaływań
• Indywidualne rozmowy z uczniami
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Poświadczenia wychowawców
• Notatki służbowe

Zadanie: 2. Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogikii dydaktyki przedmiotu.
Formy realizacji:
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Wymiana spostrzeżeń, uwag i opinii z opiekunem stażu
oraz podczas Rad Pedagogicznych.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej
i pedagogicznej (nowości książkowe i czasopisma),
• Aktywna praca nad samokształceniem
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Zaświadczenia
• Bibliografia.

Zadanie: 3. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych..
Formy realizacji:
• Udział w Radach Pedagogicznych
• Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej
(dzienniki przedmiotowe, dzienniki zajęć
dodatkowych)
• Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, materialnej,
zdrowotnej uczniów.
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Lista obecności,
• Dokumentacja.

Zadanie: 4. Przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej na temat ustalony z dyrektorem i zgodny
z potrzebami szkoły
Formy realizacji:
• Opracowanie scenariusza rady szkoleniowej.
Termin realizacji:. W miarę potrzeb
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Scenariusz rady szkoleniowej,
• Lista obecności.

Zadanie: 5. Pedagogizacja rodziców.
Formy realizacji:
• Kontakty z rodzicami podczas wywiadówek i spotkań
indywidualnych, konsultacje
• Współorganizowanie spotkań dla rodziców
z przedstawicielami instytucji wspierającymi proces
wychowania dziecka.
Termin realizacji:. Cyklicznie w okresie stażu, Wg potrzeb
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Lista obecności rodziców,
• Notatka.

Zadanie: 6. Uwrażliwienie społeczności szkolnej na krzywdę drugiego człowieka.
Formy realizacji:
• Organizowanie pomocy materialnej i psychologiczno-
pedagogicznej rodzinom niewydolnym wychowawczo
• Współpraca z Samorządem uczniowskim,
• Współpraca z lokalnymi organizacjami charytatywnymi.
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Potwierdzenie współpracy,
• Podziękowania

§ 7 ust. 2, pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadanie: 1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa.
Formy realizacji:
• Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie
oświaty, rozporządzeń MEN w sprawie awansu
zawodowego, programów nauczania, podstaw
programowych, oceniania i promowania,
Konwencji Praw Dziecka
• Zapoznanie się z:
-ustawą o pomocy społecznej,
-przepisami dotyczącymi postępowania w sprawach
nieletnich
• Udział w Radach Pedagogicznych poświęconych prawu
oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Własna biblioteczka.

Zadanie: 2. . Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
Formy realizacji:
• Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
• Udział w Radach Pedagogicznych poświęconych
tworzeniu i wdrażaniu różnych dokumentów szkolnych
• Uczestniczenie w aktualizacji: Statutu Szkoły,
Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu
Profilaktyki, W.S.O.
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Potwierdzenie dyrektora szkoły
Zadanie: 3. Właściwe stosowanie przepisów prawa oświatowego we własnej pracy dydaktyczno wychowawczej
Formy realizacji:
• Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań
• Udział w pracach różnorodnych komisji – zespołów
zadaniowych powołanych przez dyrektora szkoły
• Dokumentowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
zgodnie z przepisami prawa
• Konstruowanie rozkładów nauczania, przedmiotowego
systemu oceniania
• Organizowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce,
problemami rodzinnymi,wychowawczymi,pochodzącym
z rodzin patologicznych
Termin realizacji:. Cały okres stażu
Sposób dokumentowania. Uwagi:
• Potwierdzenie dyrektora szkoły
• Protokoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.