X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1882
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty mgr Grażyna Rutkowska
Imię i nazwisko opiekuna stażu
Miejsce pracy
Nauczany przedmiot kształcenie zintegrowane
Czas trwania stażu od 1 września 2007 r. do 31 maja 2008 r.
Staż pracy 4 lata

Z dniem 01.09.2007 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.
Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu, w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Kartą Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.) opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor Szkoły.
W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania. Sprzyjało to doskonaleniu mojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy, a przez to również jakości pracy szkoły.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

I. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

a) poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły

W celu efektywnego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu ustaliłyśmy jasne, czytelne i możliwe do realizacji zasady współpracy z opiekunem stażu, które zostały zawarte w kontrakcie podpisanym dnia 03.09.2007 r.
Następnie zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy placówki oświatowej;
• Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.),
• Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.,
• Podstawa Programowa nauczania zintegrowanego (I etap edukacyjny, klasy I-III)
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Szkoły Podstawowej w Łaniętach we wrześniu 2007r przeanalizowałam:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyki,
• Wewnątrzszkolny System Oceniania,
• Standardy osiągnięć szkolnych ucznia klasy II
• Zasady Zachowania Ucznia,
• Regulamin korzystania z Sali gimnastycznej,
• Regulamin Świetlicy Szkolnej,
• Regulamin dowożenia uczniów.
Znam podstawy funkcjonowania i zakres kompetencji takich organów szkoły jak: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

Rozpoczynając staż jako nauczyciel, wychowawca klasy II zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela. Opracowywałam:
• Plan wynikowy (Kształcenie zintegrowane klasa II - Programu wczesnoszkolnej Edukacji XXI wieku) zgodny z Podstawą programową i treściami dopuszczonych do użytku przez Dyrektora Programów,
• Plan pracy wychowawczej dla klasy II,
• Plan pracy z uczniem wykazującym trudności w nauce.
Dla prawidłowego rozpoznania sytuacji uczniów swojej klasy oraz ułatwienia sprawowania nad nimi opieki przeprowadziłam Ankietę Informacyjną dla rodziców.

b) poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole

Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej:
• dziennik zajęć zintegrowanych,
• dziennik zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
• karty monitoringu zachowania uczniów,
• dokumentacje współpracy z rodzicami (protokoły ze spotkań zbiorowych, pisemne informacje o przewidywanych osiągnięciach uczniów )
• zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów Rady Pedagogicznej, co pozwoliło mi wykorzystać tą wiedzę w praktyce.

c) poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki

Uczestniczyłam w szkoleniu, na którym zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

II. Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omówienie z prowadzącym obserwowanych zajęć.

Pracując w roku szkolnym 2007/2008 w uczestniczyłam w 10 lekcjach otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, w czasie których szczególną uwagę zwracałam na indywidualizacje procesu kształcenia, formy pracy z dziećmi, rodzaje środków dydaktycznych oraz sposób prowadzenia zajęć, język, komunikację z dziećmi.

III. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omówienie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.

W ramach tego zadania przeprowadziłam 9 lekcji z kształcenia zintegrowanego w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Szkoły. Po zajęciach rozmawiałam z opiekunem stażu i dokonywałam analizy przeprowadzonych zajęć. Omówienie moich lekcji z opiekunem lub panią Dyrektor przyczyniło się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia lekcji. Były to cenne doświadczenia, które pomogły mi doskonalić warsztat pracy zawodowej. Efektem tych lekcji są przygotowane przeze mnie scenariusze wszystkich przeprowadzonych zajęć.
Realizując Plan Pracy Wychowawczej w roku szkolnym 2007/2008 zorganizowałam:
• ”Ognisko integracyjne” w dniu 29.09.2007 r.
• teatrzyk Jesienny dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych pt. „Co słychać jesienią w lesie?” w dniu 20.11.2007 r.
• inscenizację „ U Babci Kluskowej” z okazji „Dnia Babci i Dziadka” w dniu 18.01.2008 r.
• inscenizację „Baba Jaga u dentysty” w ramach realizacji programu profilaktycznego „Zdrowy Uśmiech – Radosna przyszłość”
• montaż słowno – muzyczny „ Telexpres – wydanie specjalne z okazji Światowego Dnia Dziecka” – 02.06.2008 r.
Zorganizowałam i zapewniłam opiekę na następujących wyjazdach klasowych:
• wycieczka do parku w Suchodębiu - w dniu 10.10.2007 r.
• wyjazd do Domu Kultury w Gostyninie – spektakl „Doktor i jego zwierzęta” – w dniu 29.02,
• wycieczka do Płocka – zwiedzanie ZOO, spektakl” Calineczka” w Teatrze Dramatycznym – w dniu 04.04.2008 r.
• wyjazd do Szkoły Podstawowej w Białotarsku – rozgrywki w „Dwa ognie”, prezentacja inscenizacji „Baba Jaga u dentysty” – w dniu 30.04.2008 r.
• pielgrzymka dzieci I – Komunijnych do Częstochowy – w dniu 23.05.2008 r.
Wraz z rodzicami i uczniami klasy II przygotowaliśmy:
• „Dzień Chłopca” – 01.10.2007 r.
• Mikołajki klasowe – 12.12.2007 r.
• udział dzieci w „Zabawie Karnawałowej” – 02.02.2008 r.
• „Dzień Kobiet” – 07.03.2008 r.
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka: pedagogika zabawy, zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne.

IV. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

W roku szkolnym 2007/2008 brałam udział następujących w szkoleniach i kursach:
• „Muzyka na pierwszych etapach Edukacji. Przedszkole i kształcenie zintegrowane” – 10.12.2007 r.
• Kurs- „Planowanie i dostosowanie działań wychowawczych w gimnazjum do warunków konkretnej szkoły” – 13.11.2007 r.
• „Budowanie wizerunku placówki oświatowej w środowisku lokalnym” – 20.11.2007 r.
• „Przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym” – 14.12.2007 r.
• „Dydaktyczne zastosowanie technik fotograficznych na zajęciach pozalekcyjnych” -20.12.2007 r.
• „Opracowanie ścieżek dydaktycznych” – 20.12.2007 r.
• „Podstawa programowa wyznacza, podręcznik wskazuje a nauczyciel wybiera – skuteczne nauczanie matematyki w nauczaniu zintegrowanym” – 27.02.2008 r.
• „Metody szybkiego i efektywnego uczenia się w pracy z uczniem zdolnym” – 12.03.2008 r.
W ciągu roku szkolnego miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze zebrań szkoleniowych odnoszących się do następujących tematów:
• „Bezpieczeństwo w szkole”
• „Wywiadówka inaczej – ciekawe spotkanie z rodzicami”
• „Ocenianie kształtujące jako skuteczna metoda wyrównywania szans edukacyjnych”
Wymienione wyżej formy doskonalenia zawodowego pozwoliły mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie. Moje doświadczenia wzbogacali również inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami.
Aby udoskonalić i pogłębić swoją wiedzę oraz warsztat pracy niejednokrotnie korzystałam z czasopism adresowanych do nauczycieli i rodziców (m. in.: “Pomagamy uczyć”) oraz publikacji na stronach internetowych nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów z całej Polski (m. in.: www.literka.pl, www.scholaris.pl ). Pogłębiałam swoją wiedzę studiując literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu m. in. takiej jak: „Każdy jest ważny” M. Małyska, „Rozwój psychiczny dziecka” – F. L. Ilg, L. B. Ames.
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, zaproszenia na uroczystości, informacje dla rodziców, dekorację sali lekcyjnej oraz dekoracje potrzebne do przygotowywanych inscenizacji.

V. Umiejętność rozpoznawania potrzeb i problemów środowiska.

Przeprowadzona we wrześniu wstępna diagnoza pozwoliła mi na opracowanie priorytetów, na bazie których pracowałyśmy cały rok starając się wyrównać niedociągnięcia, przełamać obawy dzieci i ukierunkować je w swoim rozwoju. W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Prowadziłam też pracę indywidualną z dziećmi wymagającymi oddziaływania opiekuńczo-terapeutycznego lub rozwijania zdolności i zainteresowań. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu pewnych trudności (nieufność, nieśmiałość, lęk).
Efektywnie i pozytywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych (stroje, ciasta, upominki dla dzieci). Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas spotkań ogólnych i konsultacji indywidualnych.
W roku szkolnym 2007/2008 przeprowadziłam cztery spotkania ogólne z rodzicami o następującej tematyce:
1) 18.09.2007 r.- przypomnienie dokumentacji szkolnej, informacja o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć, wybory do Rady Rodziców,
2) 20.11.2007 r. – zapoznanie z osiągnięciami edukacyjnymi i zachowaniem uczniów, pogadanka na temat wszawicy, dbałości o czystość polskiej mowy oraz na temat „Jak być rodzicem doskonałym?”,
3) 05.02.2008 r. Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych wychowawczych uczniów I semestrze, pogadanka na temat wpływu aktywności ruchowej na zdrowie,
4) 22.04.2008 r. – informacja o osiągnięciach edukacyjnych i wychowawczych, planowany udział uczniów w wyjazdach i konkursach, pogadanki na temat: „Jak spędzać czas wolny?” oraz „Telewizor wróg czy przyjaciel?”
Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do klasy oraz dostarczając jak największej ilości informacji.
Znając predyspozycje, możliwości i zainteresowania dzieci w roku szkolnym 2007/2008 przygotowałam dzieci do udziału w następujących zawodach i konkursach:

Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu Organizator konkursu Termin konkursu Laureaci i nagrody
1. „Moje Łanięta” – konkurs szkolny plastyczny w ramach projektu „Nowy Impuls” październik 2 - II miejsca,
1 - wyróżnienie
2. „ Polsce bije serce świata” – konkurs ogólnopolski plastyczny MEN luty -

3. „112 w trudnej sprawie nie używaj przy zabawie” plastyczny Urząd Wojewódzki w Łodzi marzec _
4. „Świetlik” – konkurs ogólnopolski
nauki przyrodnicze Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego kwiecień _
5. Konkurs profilaktyczny edukacja prozdrowotna SP Łanięta kwiecień I miejsce
6. Rozgrywki w „Dwa ognie” sportowy SP Łanieta i SP Białotarsk kwiecień -
7. X Międzypowiatowa Turniejada klas I – III sportowy SP Imielnie maj _
8. „Klasowy mistrz ortografii” polonistyczny wych. klasy maj 1 - I miejsce,
6 – wyróżnień
9. Międzyszkolny konkurs ortograficzno - gramatyczny polonistyczny SP Łanięta maj I miejsce
10. „Klasowy konkurs matematyczny” matematyczny wych. klasy maj I, II, III miejsce,
2- wyróznienia
11. „Zapobiegajmy pożarom” plastyczny wych. klas I i II maj 3 wyróżnienia
12. „Najlepszy czytelnik” Edukacja czytelnicza wych. klasy czerwiec 1- I miejsce,
2 – II miejsca

W czasie odbywania stażu współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie – dwoje dzieci w roku szkolnym 2007/2008 zostało przebadanych.
Podsumowanie
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności oraz okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była zbyt mała umiejętność angażowania całej klasy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć, wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad.
Mocną strona mojej działalności jest zaangażowanie w życie szkolne, nauczanie i wychowanie dzieci ukierunkowanych na swój rozwój. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i wzbogacanie własnego warsztatu o nowe metody i formy pracy, aby być dobrym nauczycielem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.