X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18967
Przesłano:

Sprawozdanie z awansu zawodowego - I rok stażu

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
– NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


1. Imię i nazwisko nauczyciela: Mariola Hrynkiewicz
2. Czas trwania stażu: 01.09.2010–31.05.2013
3. Opiekun stażu: p. mgr Marta Węglarz
4. Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne
5. Okres monitoringu: I semestr roku szkolnego 2010/2011
II semestr roku szkolnego 2010/2011


Uczestnictwo w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych wynikających ze statutu przedszkola oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego;
(§ 7. ust 1. pkt 1.)

Lp.
Zadania (z)realizowane ujęte w planie rozwoju zawodowego
Formy realizacji zadań
Termin realizacji
Potwierdzenie dyrektora o realizacji zadania

1. Poznanie procedur awansu zawodowego Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli Wrzesień 2010
2. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego Przygotowałam plan rozwoju zawodowego w oparciu o analizę rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego Wrzesień 2010
3. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu Wraz z opiekunem stażu ustaliłam zasady współpracy oraz wspólne działania, doboru zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu panią Marta Węglarz Wrzesień 2010
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i inne nauczycielki Obserwowałam następujące zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu

Temat zajęcia: Na poczcie - zapoznanie ze sposobem wysyłania listów i innej korespondencji, projektowanie znaczka pocztowego( 20.10.2010)
Temat zajęcia: Zabawy z butami –zabawa dydaktyczna Prawy – lewy- utrwalenie stron, zabawa przy piosence W prawo, w lewo.(16.11.2010)
Temat zajęcia: Monety i banknoty – poznanie różnych nominałów pieniężnych .Ćwiczenia gimnastyczne metodą twórczą W. Scherborne ( 24.02.2011)
Temat zajęcia: Wiosenne kwiaty- zabawy przy piosence Słońce Malowanie farbami oraz wypełnianie konturów kulkami z bibuły
( 15.03.2011)

Prowadzone zajęcia przez opiekuna stażu, dały mi możliwość obserwowania różnych sposobów wykorzystania form i metod pracy z dziećmi Październik/ maj 2010/2011
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu W pierwszym roku stażu opracowałam i prowadziłam następujące zajęcia w obecności opiekuna stażu:
Temat zajęcia Warzywne przetwory Zabawa dydaktyczna
Które części warzyw zjadamy? Zabawa naśladowcza ,,Przetwory na zimę – kiszenie ogórków i kapusty”.
( 28.10.2010)
Temat zajęcia: Spotkanie z wiatrem Słuchanie opowiadana
Cz. Janczarskiego Wiatr. Zabawa dydaktyczna rozwijająca analizę i syntezę słuchową Co porwał wiatr? (według
I. Dudzińskiej). (22.11.2010)
Temat zajęcia: W pracowni malarskiej – teatrzyk sylwet pt. Będę malarzem” zabawy z farbami: Mieszanie farb. Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem szarf ( 2.03.2011)
Temat zajęcia Lekkie czy ciężkie? Zabawy z wagą- ważenie przedmiotów ,porównywanie ich ciężaru, używanie określeń : cięższy- lżejszy. Konstruowanie gry Figury geometryczne.
( 16.03.2011)
Każde z przeprowadzonych zajęć, podobnie jak opracowywane przeze mnie konspekty, było bardzo szczegółowo analizowane i omawiane przez opiekuna stażu, ze zwróceniem uwagi na stopień realizacji założonych celów, na zaangażowanie dzieci i atrakcyjność stosowanych metod pracy. Pani mgr Marta Węglarz dzieliła się ze mną własnymi doświadczeniami, udzielała mi wskazówek i rad , podpowiadała mi różne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych. Moja współpraca z opiekunem stażu przyniosła wiele korzyści, gdyż mogłam wzbogacić swój warsztat pracy, uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności oraz nawiązać lepszą współpracę z wychowankami i ich rodzicami. Formułowałam również wnioski do dalszej pracy.
Październik/ maj 2010/2011
6. Opieka nad praktykantką wychowania przedszkolnego W maju 2011 roku sprawowałam opiekę nad praktykantką edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z KUL. Zapoznałam ją z podstawowymi dokumentami placówki , oraz starałam się przybliżyć jej specyfikę pracy w przedszkolu. Przygotowałam następujące zajęcia pokazowe :
Temat zajęcia Lubimy książki -Słuchanie wiersza B. S. Kossuth Wielki skarb. Zabawy przy piosence Kolorowa książka.
(2.05.2011)
Temat zajęcia Dbamy o książki -Słuchanie opowiadania
H. Świdzyńskiej Wędrówka słonia. Kolorowe zakładki – wykonanie zakładki do książki różnymi technikami.
(4.05.2011)
Temat zajęcia Książki i książeczki z przedszkolnej półeczki -Zabawa matematyczna Nasze książeczki. Ćwiczenia gimnastyczne (5.05.2011)
Temat zajęcia Czy znacie te baśnie? - Konkurs wiedzy o książce Książka naszym przyjacielem. Piosenka do rysowania Słonko wschodzi (według M. Bogdanowicz). (6.05.2011)
Temat zajęcia Na zielonej łące Słuchanie wiersza L. Marjańskiej Zielony żuczek. Opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami Artykulacyjnymi Spacerkiem po łące. (9.05.2011)

Po przeprowadzonych zajęciach wraz z praktykantką dokonałam wspólnej analizy toku zajęć pod kątem treści oraz metod, oraz stosownych korekt.

Udzieliłam wskazówek praktykantce, do napisania scenariuszy i poprowadzenia przez nią następujących zajęć, które potem obserwowałam

Temat zajęcia Dlaczego potrzebna jest barwa ochronna - Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej O żabkach w czerwonych Czapkach, Nasze żabki – malowanie farbami.(10.05.2011)
Temat zajęcia Łąkowe rachunki- Zabawa matematyczna Biedronki, motyle i kwiaty. Zabawy przy piosence Mieszkańcy łąki (11.05.2011)
Temat zajęcia Pszczółka Maja i konik polny Słuchanie opowiadania W. Bonselsa Konik polny. Witrażowe pszczółki – wykonanie pracy plastycznej według wzoru. (12.05.20111)
Temat zajęcia Ślimak, ślimak pokaż rogi Słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny Zawsze z domem ruszam w drogę.
Zabawa dydaktyczna Kwiatowe wianki (według T. Fiutowskiej).(13.05.2011)
Temat zajęcia Pszczółki i motyle Piosenka do rysowania Mała pszczółka (według M. Bogdanowicz). Słuchanie opowiadania A. Sterna Dwie gąsieniczki.(16.05.2011)

Zajęcia wspólnie przeanalizowałyśmy, pod kątem wykorzystania właściwych metod i treści dynamiki i toku zajęć, oraz dokonałyśmy potrzebnych korekt. Wyciągnęłyśmy wnioski do dalszej pracy
Maj 2011
7. Podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych wynikających z zadań nauczyciela przedszkola 1. Inicjowałam, organizowałam i współuczestniczyłam w następujących przedsięwzięciach i uroczystościach przedszkola:
- Powidlaki – współpraca z GOK; byłam współodpowiedzialna za przygotowanie części artystycznej, oraz dzieci
z p. M. Węglarz
-Brałam udział w uroczystości Pasowania na ucznia klasy pierwszej – Zespół Szkół w Krzeszowie – współodpowiedzialna z p. M. Węglarz
-Zabawa- Katarzynkowo- Andrzejkowa - przygotowałam zabawę
-Udział w Konferencji podsumowująca projekt systemowy
pt: „ Czas na aktywność w Gminie Krzeszów” – współpracowałam z OPS Krzeszów, oraz GOK
byłam współodpowiedzialna za pokaz części artystycznej prze przedszkolaków z p. M. Węglarz
- Udział dzieci z przedszkola w Mikołajkach dla dzieci z rodzin ubogich,
-Uczestniczyłam w Balu Księżniczek
-Uczestniczyłam wraz z dziećmi w wystawach plastycznych, wernisażach organizowanych w GOK
- Uczestniczyłam w spotkaniu z higienistką. - spotkania były częścią programu profilaktycznego (zakaz bawienia się i dotykania leków, dbanie o higienę osobistą)
- Uczestniczyłam w spotkaniu z weterynarzem- pogadanka na temat niebezpieczeństw czekających na dzieci i dorosłych ze strony nieznanymi zwierzętami.
-Przygotowałam i zorganizowałam uroczystość Dnia Matki
-Brałam udział w Spartakiadzie z okazji Dnia dziecka
-Zorganizowałam i przygotowałam Spotkanie z policjantami Komendy Miejskiej w Nisku, mające na celu przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego spędzenia wakacji
- Brałam udział w konkursie plastycznym Szanujmy Naszą Matkę Ziemię
2. Brałam czynny udział w wycieczkach i wyjazdach organizowanych w przedszkolu
-Wycieczka do Parku Bielińskiego (opiekun)
-wycieczka do Centrum Wikliniarstwa w Rudniku(opiekun)
-wycieczka na pocztę(opiekun)
-wycieczka do apteki(opiekun)
-wycieczka do strażnicy (opiekun)
-wycieczka do Urzędu Gminy w Krzeszowie

3.Uczestniczyłam w pracach opracowywania Programu profilaktycznego, a następnie systematycznie wdrażałam jego założenia w pracy z dziećmi.
4.Realizowałam opracowany Plan adaptacyjny
5.Brałam udział w tworzeniu Programu wychowawczego który później realizowałam w pracy z dziećmi. Na jego podstawie wraz z dziećmi skonstruowałam Kodeks Pięciolatka- zasady i reguły obowiązujące w przedszkolu
Poprzez podejmowanie powyższych działań mogłam doskonalić swój warsztat pracy, wyciągać wnioski do dalszej pracy przez co stanie się ona efektywniejsza Wrzesień-czerwiec 2010/2011
7. Wspomaganie rozwoju dziecka 1. W celu lepszego poznania potrzeb i możliwości dzieci w grupie pięciolatków prowadziłam Wstępną Diagnozę dojrzałości szkolnej
2. Dokonana diagnoza była podstawą opracowania i wdrożenia do realizacji planów pracy indywidualnej oraz dostosowania treści nauczania do możliwości dziecka. Na bieżąco monitorowałam ich postępy oraz trudności.
3. Prowadziłam obserwację półroczną u dzieci wymagających wsparcia
4. Dokonałam końcową obserwację dojrzałości szkolnej dzieci 5 letnich
5. Opracowałam i wdrożyłam program autorski „Rozwijanie zainteresowań muzyczno- tanecznych u dzieci w wieku przedszkolnym”
6. W sali, aby zainspirować dzieci do twórczej i samodzielnej zabawy utworzyłam następujące kąciki zainteresowań:
• kącik plastyczny
• kącik książki
• kącik lalek
• kącik samochodów
• kącik przyrody
• kącik kuchenny
• kącik relaksu
• kącik matematyczny

Realizacja powyższych zadań pomogła mi uwzględnić w moich planach pracy indywidualnej potrzeby dzieci:
opracowałam różne formy i metody pracy, zwiększyłam ilość metod aktywizujących na zajęciach, nauczyłam się przeprowadzać diagnozę gotowości szkolnej, opracowałam indywidualne plany dla dzieci wymagających wsparcia. Poprzez prowadzenie zajęć tanecznych dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania muzyką i tańcem.
Wrzesień2010-kwiecień 2011
8. Aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami 1. Zaproszenie do udziału w zajęciach ludzi ciekawych zawodów (higienistka, weterynarz itp.)
2. Nawiązanie współpracy z:
• Zespołem Szkół Podstawowych w Krzeszowie- Pasowanie pierwszoklasistów;
• Urzędem Gminy w Krzeszowie- Obchody 3 maja Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzeszowie
– organizacja imprez i uroczystości( Mikołaj, Konferencja podsumowująca projekt systemowy
pt: „ Czas na aktywność w Gminie Krzeszów” – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowie
• Zakładem Komunalnym w Krzeszowie -za zamówione przez zakład własnoręcznie zrobione kartki z kiermasz wielkanocnego- uzyskano pieniądze na nagrody dla dzieci
• Pocztą, Ochotnicza Strażą Pożarną, Policją, Apteką, Weterynarzem , Higienistką
• Szkoła Podstawowa w Bystrem – współpracowałam z tamtejszym koordynatorem do spraw Promocji Zdrowia

Promowałam naszą placówkę w najbliższym środowisku. Moje zaangażowanie w wykonywanie zadań na rzecz dzieci i przedszkola wpłynęło na zwiększenie zakresu jego działań, uwrażliwiło na potrzeby innych, uczyło też dziecko koncentrowania się na pozytywnych walorach życia i środowiska.
Wrzesień2010-czerwiec 2011
9. Angażowanie rodziców w życie przedszkola, utrzymanie prawidłowych relacji z rodzicami.
Brałam udział w:
• Zorganizowaniu dni otwartych dla rodziców dzieci nowo przyjętych
• Zebraniu ogólnym
organizacja pracy przedszkola w bieżącym roku szkolny, - spotkanie z ogółem rodziców, plany i zadania, opłaty, regulaminy , zajęcia dodatkowe;
• Spotkaniu w grupach
specyfika procesu wychowawczo – dydaktycznego, ramowy rozkład dnia, organizacja pracy w grupach, realizacja programu wychowawczego i profilaktyki
• Udział w imprezie regionalnej Powidlaki – przygotowanie strojów dla dzieci
• Pasowanie na przedszkolaka- pomoc w zorganizowaniu uroczystości
• Spotkaniach indywidualnych
przekazanie informacji rodzicom po przeprowadzeniu diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci
• Mikołaj- pomoc w przygotowaniu paczek dla dzieci
• Zebraniu ogólnym
podsumowanie pracy I półrocza
• Zebraniu grupowym
podsumowanie pracy grupy w I półroczu, poinformowanie rodziców na temat realizacji planów : wychowawczego i profilaktycznego
• Pomoc w zorganizowaniu Dnia Babci i Dziadka
• Pomoc w organizacji kiermaszu z okazji Świąt Wielkanocnych
• Spotkaniach indywidualnych
przekazanie informacji rodzicom po przeprowadzeniu diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci pięcioletnich
• Dzień Matki- pomoc w zorganizowaniu uroczystości
• Zebraniu ogólnym
podsumowanie pracy w roku szkol.2010/11
• Piknik Rodzinny- ewaluacja pracy z zajęć rozwijających zainteresowania dzieci
Dzięki mojej pracy dzieci brały czynny udział i w imprezach,
Poprawiła się współpraca domu rodzinnego z przedszkolem,
Zaangażowałam rodziców w działania na rzecz grupy i przedszkola,
Wrzesień2010-czerwiec 2011
10 Pedagogizacja rodziców
1. Informowałam o prowadzonej pracy opiekuńczo-dydaktycznej w grupie na tablicy ogłoszeń,
2. Udostępniałam materiały informacyjne rodzicom;
3. Eksponowałam prace dzieci,
4. Zamieszczałam informację na stronie internetowej przedszkola -zauważyłam ,iż rodzice czekając na dzieci chętnie czytają zamieszczone informacje, i wielką radość sprawia im oglądanie prac dzieci, oraz często odwiedzają naszą stronę www.i piszą pozytywne komentarze na temat przedszkola
5. Zachęcałam rodziców do zagospodarowania kącika przyrodniczego.-rodzice bardzo chętnie udostępnili swoje przetwory, warzywa, oraz z dziećmi przygotowywali bukiety kwiatowe
6. Ułatwiałam rodzicom kontakt z logopedą przeszkolonym,

Doświadczenie w pracy z rodziną utwierdziły mnie w przekonaniu, że po to, aby stworzyć dziecku najlepsze warunki dla jego wszechstronnego rozwoju należy aktywnie współpracować z jego rodziną
Wrzesień2010-czerwiec 2011


Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
(§ 7. ust 1. pkt 2.)

1. Ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego
Uczestnictwo w warsztatach dotyczących awansu zawodowego. Opracowywanie planów i prowadzenie zajęć w oparciu o metody aktywizujące
- Brałam udział w szkoleniach: - 24.11.2010-Centrum Szkolenia i Doradztwa „PRO- FUTURO”- Współpraca z rodzicami w aspekcie określania profilu inteligencji dziecka
- 24.11.2010-Centrum Szkolenia i Doradztwa „PRO- FUTURO” -Zabawą uczyć a nauką bawić. Świetne zabawy na długie godziny
- 21.01.2011-Centrum Szkolenia i Doradztwa „PRO- FUTURO”- Jak budować poczucie własnej wartości . Rozwijanie samoświadomości i poczucia własnej wartości- propozycje zajęć
-28.02.2011Autorskie seminarium prof. Zw. dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, oraz Marty Zielińskiej –Działalność pedagogiczna przedszkola, a podstawa programowa- niepokoje i realia
-24.05.2011-MAC Edukacja-Nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi

• W czasie zajęć stosowałam następujące metody aktywizujące
- Pedagogika zabawy – Klanza
- Metoda Dennisona – trening mózgu
- Metody relaksacyjne
- Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
- Metoda I. Majchrzak
- Metoda M. Bogdanowicz
- Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss
Poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach wzbogaciłam swój warsztat pracy , zdobyte wiadomości i wiedze mogłam wykorzystać w codziennej pracy z dziećmi Wrzesień2010-czerwiec 2011
2. Udział i prowadzenie szkoleń w wewnętrznym doskonaleniu nauczycieli
Praca w Radzie Pedagogicznej
Praca w zespołach funkcjonujących w placówce
Koordynowałam działania Promocji zdrowia Brałam udział w :
• szkoleniach,

• pracy grona pedagogicznego
• zespołach :
- diagnozowania rozwoju dziecka
- ewaluacji wewnętrznej
• - spraw planowania
• Brałam udział w V Powiatowej konferencji naukowej z Promocji Zdrowia nt. Działalność szkół promujących zdrowie powiatu niżańskiego-dokonałam prezentacji multimedialnej promocji zdrowia w Gminie Krzeszów
Doskonaliłam swój warsztat pracy Wrzesień2010-czerwiec 2011
3 Samodzielne studiowanie literatury pedagogiczno- psychologicznej • Studiowałam literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii, przez co mogłam pogłębiać swoją wiedzę i wykorzystywać ją w swojej pracy.
• Pogłębienie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki ułatwiło mi radzenie sobie w sytuacjach ,, trudnych”.
Wrzesień2010-czerwiec 2011
4 Opracowanie i korzystanie z materiałów dydaktycznych, z wykorzystaniem technologii komputerowej i Internetu 1. W okresie pierwszego roku stażu, starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii komputerowej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy przedszkola.
Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową:
• plany pracy
• scenariusze zajęć uroczystości, imprez
• karty obserwacji
• indywidualne karty pracy dziecka
• sprawozdania.
• zaproszenia
• karty pracy dla dzieci
• pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw z dziećmi oraz do pracy indywidualnej z dzieckiem

Korzystam z edytora tekstu Microsoft Word. Prowadziłam także gazetkę informacyjną, umieszczoną przy wejściu do przedszkola oraz w szatni, w której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące imprezy i uroczystości. Wszystkie materiały wykonywałam przy użyciu technologii komputerowej.
Wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej przez :
• korzystanie z Internetu – poczty elektronicznej, pobieranie informacji , grafiki
• śledząc zmiany w prawie oświatowym
• wyszukując nowości wydawnicze oraz recenzje na stronach internetowych wydawnictw i w portalach internetowych
• uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron różnych ośrodków szkoleniowych
• korzystałam ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli: www.menis.pl www.przedszkole.prv.pl www.1iterka.pl www.interklasa.pl www.eduforum.pl www.kochamydzieci.pl www.przedszkolak.pl www.profesor.pl
• korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy, a także prezentowałam swoje propozycje i artykuły dotyczące pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
• kontaktowałam się z niektórymi rodzicami moich przedszkolaków poprzez pocztę elektroniczną : wymiana poglądów i spostrzeżeń odnośnie dzieci , przesyłanie zdjęć z uroczystości i wydarzeń w przedszkolu itp.
• komunikowałam się z innymi nauczycielami poprzez uczestnictwo w forach dyskusyjnych przeznaczonych dla nauczycieli : www.edusek.pl – forum nauczycieli , WWW.eduinfo.pl – forum nauczycieli, www.profesor.pl forum nauczycieli
Na stronie www.maluchy-krzeszow.pl zamieszczałam sprawozdania z imprez odbywających się w naszym przedszkolu, życzenia świąteczne, informacje dotyczące zebrań z rodzicami. Byłam również autorką publikowanych zdjęć na w/w stronie.

2. Opracowałam i przygotowałam dokumentacje awansu zawodowego
Wykorzystywanie komputera:
- ułatwiła mi moją pracę
- pomogła mi zainteresować nim dzieci
- pozwoliła mi promować przedszkole w szerszym środowisku.
- wzbogaciła warsztat pracy
- pogłębiła moje zainteresowania związane ze światem techniki
Wrzesień2010-czerwiec 2011

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.