X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18953
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
MGR KATARZYNY DWORECKIEJ – KOZON
NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 4
W WYSZKOWIE
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nazywam się Katarzyna Dworecka – Kozon. Od 2007 roku pracuję jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Integracyjnym Nr 4 w Wyszkowie.
W 2006 roku ukończyłam studia licencjackie w zakresie Edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej) w Wyższej Szkole Humanistycznej Im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na Wydziale Pedagogicznym. W 2008 roku ukończyłam studia magisterskie w zakresie Pedagogiki Ogólnej na tej samej uczelni.
Podczas pracy w przedszkolu rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Im. Pawła Włodkowica w Płocku (ukończone w 2010 r.).
W dniu 28 sierpnia 2008r. uzyskałam awans na stopień nauczyciela kontraktowego
(nr 1/2008).
Z dniem 01.09.2010r., uzyskałam pozwolenie na rozpoczęcie stażu na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Pani Dyrektor mgr Joanna Skwierczyńska przydzieliła mi opiekuna stażu, panią mgr Danutę Wójkowską, która jest nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem.
Szczegółowe poznanie wszelkich wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi bezproblemowo opracować plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez panią dyrektor Joannę Skwierzyńską 20.09.2010r.
We wrześniu 2010r. podpisałam kontrakt z opiekunem stażu panią Danutą Wójkowską, w którym zawarłyśmy zasady naszej współpracy a także ustaliłyśmy cele wszelkich działań.
W okresie stażu starałam się realizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności wychowawczo – dydaktyczne oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań naszego przedszkola. Celem moich działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i ukształtowanie właściwych postaw. Starałam się przy tym stosować takie metody, żeby jak najbardziej zainteresować dzieci i dać im dużo radości z codziennych zajęć. Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy. Priorytetową sprawą, którą wyznaczyłam sobie w planie doskonalenia zawodowego było dla mnie ukończenie studiów podyplomowych – oligofrenopedagogika i zdobycie nowych kwalifikacji do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi czas mojego stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.


I. §7art.2 p.1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WŁASNEGO WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Przed złożeniem wniosku o awans na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. wraz z nowelizacjami;
Rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 29 maja 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzeniem MENiS dotyczącym podstawy programowej;
Rozporządzeniem MENiS dotyczących programów nauczania;
Konwencją Praw Dziecka;
Rozporządzeniem w sprawie BHP
Szczególnej analizie poddałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami w sprawie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Poszukiwania moje koncentrowały się przede wszystkim na wyszukiwaniu informacji o awansie zawodowym w Internecie na stronach MEN i portalach: www.edux.pl. www.edukacja.pl, www.eduinfo.pl. Dokonywałam analizy edukacyjnych stron internetowych w celu zbierania informacji nt. przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego. Korzystałam również ze wskazówek i przemyśleń Dyrektora Przedszkola.
EFEKTY:
1. Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu Prawa Oświatowego.
2. Prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu – systematyczna współpraca.
Przed rozpoczęciem stażu odbyłam spotkanie z opiekunem stażu p. Danutą Wójkowską, na którym omówiłyśmy zasady naszej współpracy poprzez ustalenie zasad współdziałania oraz zadań do wykonania ujętych w tzw. kontrakcie, który obopólnie został zaakceptowany.
Współpraca nasza polegała głównie na:
prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu,
obserwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganie wniosków oraz korygowanie błędów,
dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących,
opracowaniu scenariuszy zajęć,
rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, co było istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Uczestniczyłam w zajęciach w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na:
wykorzystanie czasu na zajęciach;
indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci słabszych i zdolniejszych;
dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzonych zajęć;
Systematycznie omawiałam przeprowadzone zajęcia z opiekunem stażu i sporządzałam z nich krótkie notatki.
Realizując założone w planie rozwoju zawodowego cele 2 razy w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Zajęcia te były następnie przez nas omawiane i dyskutowane, dokonywałam ich ewaluacji. Podczas całego stażu spotykałyśmy się i na bieżąco dokonywałyśmy analizy przebiegu planu rozwoju zawodowego. Omawiałyśmy i dyskutowałyśmy na tematy dotyczące napotykanych przeze mnie trudności, ale także i sukcesów. Zawsze mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu p. Danuty Wójkowskiej, która wspierała mnie w podejmowanych przeze mnie działaniach.
EFEKTY:
1. Poznanie różnorodnych technik prowadzenia zajęć.
2. Wzbogacenie mojego doświadczenia zawodowego.

3. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Podczas trwania stażu miałam możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Zarówno zajęcia prowadzone przez młodszych, jak i starszych stażem koleżanek, były dla mnie cennym źródłem nowych pomysłów i rozwiązań. Dały mi również przekonanie, że moja praca z dziećmi również przebiega prawidłowo. Kontakty i współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami dały mi możliwość systematycznego pogłębiania swojej wiedzy, poznawania innych form prowadzenia zajęć.
Wielokrotnie prowadziłam również zajęcia w obecności pani dyrektor Joanny Skwierczyńskiej, z racji tego, iż współpracowałyśmy w jednej grupie.
EFEKTY:
1. Udoskonalanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
2. Poszukiwanie nowych, atrakcyjnych metod pracy.

4. Udział w wewnętrznym mierzeniu jakości pracy przedszkola.
Wstępem do efektywniejszej pracy przedszkola oraz podniesienia jego jakości było poznanie opinii rodziców dzieci na temat oczekiwań i zadowolenia z pracy przedszkola. W tym celu wspólnie z koleżanką p. Katarzyną Kulesza w roku szkolnym 2011/2012 opracowałyśmy i przeprowadziłyśmy ankiety wśród rodziców naszych przedszkolaków. Ankieta miała charakter anonimowy i została rozprowadzona do grup w ilości 100 sztuk. Badaniem sondażowym objęci zostali rodzice dzieci 3-4 letnich, którzy wypełnili 37 ankiet składających się z 13 pytań odnoszących się do jakości pracy przedszkola a także rodzice dzieci 5-6 letnich, którzy wypełnili 49 formularzy ankiet dotyczących następujących zagadnień:
Zadowolenie rodziców z przedszkola (zadowolenie z godzin pracy przedszkola, z oferty zajęć dodatkowych w przedszkolu, zalety przedszkola, propozycje zmian).
Sposobu i źródeł dzięki którym, rodzice dowiadują się o pracy przedszkola.
Ocena codziennej pracy nauczycieli z dziećmi (rozwijanie rozwoju intelektualnego, duchownego, moralnego, kulturalnego i społecznego dziecka).
Ocena kontaktów z wychowawcami oraz sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach dziecka.
Ocena zebrań rodziców organizowanych w przedszkolu.
Ogółem rodzice wypełnili 86 ankiet co świadczy, że większość rodziców odebrało ankietę jako ciekawą formę współpracy z przedszkolem i możliwość wypowiedzenia się na temat ich zadowolenia z pracy placówki.
Dokonałam szczegółowej analizy ankiet na temat oczekiwań i zadowolenia rodziców z pracy przedszkola, którą przedstawiłam na Zebraniu Rady Pedagogicznej w formie wniosków. Pozyskane informacje pozwoliły na określenie oczekiwań rodziców wobec przedszkola, dały możliwość dostosowania się do tych potrzeb, wprowadzenia innowacji i wyjścia naprzeciw ich propozycjom.
EFEKTY:
1. Podniesienie jakości pracy przedszkola oraz jakości pracy pedagogów i specjalistów.
2. Zaangażowanie rodziców w poprawę bazy materialnej placówki (pomoc rzeczowa, prace użyteczne dla przedszkola).
3. Dyskusja na temat mocnych i słabych stron pracy przedszkola, wychwytywanie pomysłów rodziców, nauczycieli w poprawie codziennego funkcjonowania placówki.

5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat poszukiwałam i nieustannie poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnego typu szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach a także poprzez ukończenie studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach, warsztatach, kursach, szkoleniach
W latach 2010 - 2011 brałam udział w następujących szkoleniach, warsztatach i konferencjach:
„Wdrażanie do realizacji nowej podstawy programowej”- szkolenie zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie, przeprowadzone w dniu 30.01. 2010r.
Celem szkolenia było zapoznanie ze zmianami w organizacji nauczania związanymi z wdrażaniem do realizacji nowej podstawy programowej.
„Wiosenne zabawy z muzyką wspierające harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka w edukacji przedszkolnej” – szkolenie zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era odbyło się 22 kwietnia 2010r w Wyszkowie.
Warsztaty te miały na celu dostarczenie nauczycielom wielu pomysłów na zabawy przy muzyce.
„Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I” - szkolenie prowadzone przez Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS, które zostało przeprowadzone w dniach 15-16.10.2010r.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładowej i warsztatowej. Zakres tematyczny szkolenia obejmował: aktualną wiedzę na temat autyzmu dziecięcego, wybrane metody terapii dzieci z autyzmem, zaburzenia sensoryczne występujące u osób z autyzmem, obserwacja i interpretacja zachowań występujących u osób z autyzmem, potrzeby edukacyjne osób z autyzmem, współpraca z rodziną.
„Dojrzałość dziecka u progu szkoły i jej diagnoza” - szkolenie zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce odbyło się 19.11.2010r.
Celem szkolenia było zapoznanie z teorią psychologiczną osiągania przez dziecko dojrzałości szkolnej, omówienie zasad pracy z dzieckiem w klasie „0” - przygotowanie do przekroczenia progu zintegrowanej edukacji szkolnej, zapoznanie z metodami badań osiągania dojrzałości szkolnej przez dzieci przedszkolne, zapoznanie z wybranymi zagadnieniami psychologii rozwojowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
„Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. II”- szkolenie prowadzone przez Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS w dniach 3-4.12.2010r.
Zakres tematyczny szkolenia obejmował: strukturalizację przestrzeni i czasu – wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem w placówce, w domu, podczas zajęć terapeutycznych i edukacyjnych, rozwój mowy u dzieci z autyzmem, zaburzenia mowy i porozumiewania się u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.
„Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi” - szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Znaczny Stopień Integracji w Wyszkowie w dniach 17 – 18 grudnia 2011r.
Szkolenie miało na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do diagnozowania przyczyn zachowań agresywnych i autoagresywnych u osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dostarczenia wskazówek do pracy terapeutycznej nad ich redukcją.
„Jak organizować pracę grupy, żeby uczyć umiejętności społecznych” - szkolenie przeprowadzone w dniu 8.09.2011r. przez p. Joannę Smogorzewską, mające na celu zapoznanie z amerykańskim programem rozwijającym umiejętności społeczne dzieci w wieku przedszkolnym „PLAY TIME/SOCJAL TIME”
„Indywidualizacja pracy z dziećmi w kontekście organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej” - warsztat metodyczny. Zajęcia zostały zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce, odbyły się dnia 29.09.2011r.
Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy i umiejętności nauczyciela, które pozwolą na prowadzenie zajęć z uwzględnieniem zasad indywidualizacji a także usystematyzowanie wiedzy na temat podstawowych zasad indywidualizacji pracy w czasie zajęć zgodnie z potrzebami dzieci.
„Odkrywamy radość rozwoju. Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji wczesnoszkolnej” - konferencja zorganizowana przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, odbyła się dnia 28.10.2011r.
Celem konferencji było zapoznanie nauczycieli z narzędziami i metodami do badania ukierunkowanej obserwacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym, właściwą organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce, ze szczególnym uwzględnieniem ucznia zdolnego. Przedstawione zostały nowe metody i formy wsparcia dla nauczycieli w zakresie indywidualizacji nauczania.
„Wczesne rozpoznanie zaburzeń i praca z dzieckiem z uszkodzonym OUN” - szkolenie zorganizowane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości oraz Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji w dniach 24-25.11.2011r.
Celem szkolenia było przygotowanie osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo do takiej pracy aby nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy stali się pełnoprawnymi członkami zespołów rehabilitacyjnych, żebyśmy wszyscy pracujący z tym dzieckiem mogli zrozumieć, że jest ono niesprawne przez cały czas i tylko jednolite postępowanie może sprawić, że osiągnie ono maksimum możliwości przy swoim stopniu niepełnosprawności.
Na szkoleniu omówiony został prawidłowy rozwój dziecka, główne przyczyny napięcia mięśniowego i związany z tym nieprawidłowy rozwój ruchowy dziecka.

Uczestniczyłam również w kursach doskonalących:
„Kierownik wycieczek szkolnych” - kurs zorganizowany przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku w okresie od dnia 28.06.2010r. do dnia 09. 07.2010r.
Celem kursu było nabycie umiejętności organizacji i prowadzenia wycieczek szkolnych.
„Arteterapia i techniki artterapeutyczne” - kurs zorganizowany przez firmę Nowa Szkoła, przeprowadzony w dniu 22.10.2010r.
Celem kursu było poznanie metod i technik arteterapii a następnie zastosowanie proponowanych technik w rozwoju osobowości twórczej dziecka.
„Techniki plastyczne i sposoby ich wykorzystania w praktyce szkolnej” - kurs zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie w okresie od 12.05.2011r. do 24.05.2011r.
Kurs miał na celu zapoznanie z nowoczesnymi technikami plastycznymi (m.in. Quiling, Twist art, prasowana słoma, nakrapiany tusz, Techniki collage) oraz pokazanie jak w praktyczny sposób wykorzystać poznane techniki plastyczne i rozwijać zainteresowani plastyczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

W latach 2012 – 2013 brałam udział w następujących szkoleniach, warsztatach i konferencjach:
„Sześciolatek w szkole – zasoby, trudności, wyzwania, perspektywy” - warsztaty metodyczne zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce, odbyły się dnia 09.02.2012r.
Celem warsztatów było określenie warunków potrzebnych do tworzenia środowiska szkolnego przygotowanego na przyjęcie sześciolatków, zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk dotyczących różnych form pracy z dzieckiem sześcioletnim.
„Czy ty nie możesz siedzieć spokojnie?” - zaburzenia integracji sensorycznej a nadpobudliwość psychoruchowa” - szkolenie przeprowadzone w dniu 09.03.2012r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wyszkowie.
Celem szkolenia było poszerzenie zakresu wiedzy dotyczącej dysfunkcji integracji sensorycznej i ich wpływu na codzienne funkcjonowanie dziecka a także poznanie technik pracy z dzieckiem z dysfunkcjami integracji sensorycznej i nadpobudliwością psychoruchową.
„Metody aktywnego słuchania muzyki klasycznej” - szkolenie warsztatowe zorganizowane przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkowie, odbyło się dnia 10.03.2012r.
Szkolenie w praktyczny sposób ukazało jak wprowadzić dzieci w świat muzyki klasycznej.
„Adaptacja przedszkolna i szkolna dzieci z trudnościami społeczno – emocjonalnymi” - konferencja z cyklu Wiosenne Spotkania Praktyków zorganizowana w dniach 20-21.04.2012r. przez Fundację Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
Na konferencji spotkali się praktycy, którzy wymieniali swoje doświadczenia dotyczące edukacji włączającej w szkołach i przedszkolach.
„Jak realizować treści podstawy programowej w grupie dzieci o różnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych – Metoda pytań” - warsztat zorganizowany w dniu 21.04.2012r. przez Fundację Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA.
Nauczyciele Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Warszawie przedstawili autorski program wychowania przedszkolnego opracowany przez p. dyr. Annę Florek, zawarty w książce „Dziecko w grupie”. W formie warsztatowej została przedstawiona „Metoda pytań” stanowiąca jeden z głównych filarów wizji wychowania przedszkolnego nauczycieli pracujących w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym.
„Myślę logicznie -działam praktycznie. Zastosowanie technik TOC w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” - warsztat metodyczny zorganizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce w dniu 12.10.2012r.
Celem warsztatu metodycznego było zapoznanie nauczycieli z nowoczesnymi metodami aktywizującymi proces myślenia dziecka.
„Sześciolatek w szkole”- konferencja przeprowadzona przez p. Barbarę Ochmańską dnia 14.12.2012r. Konferencja zorganizowana w ramach realizacji projektu „My już jesteśmy gotowi aby pójść do I klasy, a Ty?” realizowanego przez Gminę Wyszków, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Na konferencji zostały omówione zmiany, jakie nastąpiły w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, jaka jest ich filozofia, jak przygotować sześciolatka do szkoły i jak ułatwić mu ten czas.
„Myślę, marzę, tworzę, odkrywam – twórcze rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym” - warsztat metodyczny zorganizowany i przeprowadzony przez p. Barbarę Ochmańską w dniu 21.02.2013r.
Warsztat dotyczył teorii twórczości, wielostronnego nauczania i uczenia się oraz praktycznych rozwiązań metodycznych w zakresie indywidualizacji zajęć.
„Muzyczna Akademia Przedszkolaka” - warsztaty metodyczne zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris, odbyły się dnia 13.03.2013r.
Celem warsztatów było przedstawienie zabaw kształtujących zdolności muzyczne dziecka
(poczucia rytmu oraz tempa, rozróżnianie dynamiki utworu, wskazywanie kierunku linii melodycznej, rozróżnianie dźwięków o różnej wysokości).
Wczesna Profilaktyka Program Cukierki – szkolenie z profilaktyki w formie warsztatów zorganizowane przez Centrum Szkoleniowe Fundacji Homo Homini im. Karola De Foucauld, odbyły się dnia 9.04.2013r.
Głównym celem szkolenia było wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat środków odurzających i zagrożeń z nimi związanych, zapoznanie ze scenariuszami oraz możliwościami ich wykorzystania a także przygotowanie do pracy profilaktycznej w oparciu o bajkę.
„Sześciolatek w szkole”- konferencja zorganizowana przez Burmistrza Wyszkowa, odbyła się dnia 16.04.2013r.
Konferencja miała na celu przedstawienie przez zaproszonych prelegentów możliwości rozwojowych dziecka 6 letniego a tym samym ułatwić rodzicom podjęcie decyzji o posłaniu dziecka 6 letniego do szkoły.
Aktywne uczestnictwo w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych, na których zdobywałam nowe i pogłębiałam posiadane już wiadomości dotyczące pracy z dziećmi.
„Jestem bezpiecznym przedszkolakiem” - szkolenie przeprowadzone dnia 8.10.2010r. przez p. Annę Torbicką, zorganizowane przez Szkolenia Pedagogiczne.
Celem szkolenia było zapoznanie kadry pedagogicznej z programem „Bezpieczny przedszkolak”, którego zadaniem jest uświadamianie dzieciom różnych zagrożeń.
„Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – komunikacja sprzyjająca współpracy”– zajęcia zostały zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce, odbyły się dnia 28.11.2011r.
Szkolenie miało na celu wypracowanie takich zasad współpracy, które usatysfakcjonują wszystkie strony tego procesu.
Praca ze stresem „Moje ciało tańczy” - warsztaty przeprowadzone dnia 25.03.2011r. przez p. Urszulę Zadworną - muzykoterapeutę, zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie.
Warsztaty te miały na celu uświadomienie terapeutycznego oddziaływania na ciało tańca i muzyki.
„Warsztat z Pacynką” - autorski warsztat edukacyjny zrealizowany wg pomysłu p. Katarzyny Klimowicz i p. Katarzyny Teslenko pod patronatem serwisu ABCbaby.pl oraz Smartoys.pl, odbył się dnia 12.04.2012r.
Warsztat edukacyjny którego celem było uświadomienie jak duże możliwości daje praca i zabawa z pacynkami.
„Jak tworzyć dokumentację pomocy psychologiczno -pedagogicznej (IPET, PDW, KIPU)” - szkolenie zorganizowane przez Instytut Raabe, odbyło się dnia 11.10.2012r.
Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności opracowania niezbędnych procedur i dokumentów.
„Pierwsza pomoc przedmedyczna”- szkolenie zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie, odbyło się dnia 30.01.2013r.
Celem szkolenia było przygotowanie nauczycieli i pracowników przedszkola do odpowiedniej reakcji w chwili zagrożenia.
„Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka?”- seminarium zorganizowane przez Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, odbyło się dnia 12.02.2013r.
Szkolenie miało na celu przekazanie możliwych strategii postępowania z dziećmi wrażliwymi.
EFEKTY:
1. Pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci.
2. Dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy z dziećmi.
3. Wdrożenie nowych form i metod pracy z dziećmi przedszkolnymi, zróżnicowanymi pod względem wieku.
4. Zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych.

Zadania pełnione w ramach pracy rady pedagogicznej:
rok szkolny 2011/2012 członek zespołu do spraw ewaluacji.
6.09.2012r. - poinformowanie rady pedagogicznej o ratyfikacji przez prezydenta Bronisława Komorowskiego dnia 6 września 2012r. konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz przedstawienie przepisów dot. praw osób niepełnosprawnych zawartych w konwencji.
od stycznia 2013r. członek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
EFEKTY:
1. Podniesienie jakości własnej pracy a tym samym pracy przedszkola.

6. Realizacja programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”.
„Przyjacile Zippiego” to program, który wdrażam do naszej placówki od 2007r. Progam prowadziłam wśród dzieci 5 i 6 letnich. Realizacja programu przyniosła mi wiele satysfakcji, zaś grupie wiele dobrego: dzieci bardzo się zintegrowały, nawiązały przyjaźnie nie tylko na okres pobytu w przedszkolu. Otwarcie mówiły o swoich emocjach i własnych uczuciach, drobne konflikty zaczęły rozwiązywać między sobą nie robiąc nikomu przykrości. Tego wszystkiego doświadczyły na zajęciach na których promowane jest zdrowie emocjonalne, które jest istotne dla naszego szczęścia i dla tego, jak radzimy sobie w życiu. Nawet bardzo małe dzieci mogą nauczyć się odmiennych sposobów postępowania, aby doskonalić swoje relacje z innymi ludźmi i lepiej radzić sobie z trudnościami.
W celu uatrakcyjnienia prowadzonych przeze mnie zajęć:
przygotowałam identyfikatory z wizerunkiem Zippiego dla każdego dziecka,
stworzyłam własną piosenkę Zippiego, którą wykorzystuję aby rozpocząć i zakończyć spotkanie,
opracowałam zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych do niektórych części programu,
wyszukiwałam ciekawych książek, encyklopedii, albumów na temat patyczaków,
własnoręcznie tworzyłam ilustracje do niektórych zadań przy realizacji programu.
W maju 2012r. zorganizowałam wystawę najciekawszych zdjęć z przeprowadzonych zajęć.
EFEKTY:
1. Polepszenie zdolności do radzenia sobie z trudnościami wśród dzieci.
2. Stosowanie konstruktywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, również po zakończeniu programu.
3. Wzrost społecznych umiejętności współpracy.
4. Mniejsze problemy z zachowaniami niepożądanymi, takimi jak wybuchowość czy nadpobudliwość.

7. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywowały mnie do ustawicznego samokształcenia się i doskonalenia swoich kompetencji. Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć (karty dydaktyczne, napisy do globalnego czytania, rebusy, historyjki obrazkowe, puzzle, zdjęcia, karty pracy, krzyżówki). Wzbogaciłam również własną bazę audystyczną o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także płyty CD z różnymi rodzajami muzyki (poważna, taneczna, relaksacyjna).
Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku „Nauczycielka Przedszkola”, kwartalniku „Hobby” i „Mały artysta” pozwoliło mi na ustawiczne poszerzanie własnego warsztatu pracy.
W celu podniesienia jakości swojej pracy często odwiedzałam strony internetowe w poszukiwaniu różnych szkoleń, pomocy dydaktycznych, ciekawych scenariuszy zajęć. Szczególnie interesowały mnie artykuły dotyczące pracy z dziećmi zdrowymi, jaki i z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Bardzo interesuje mnie temat dzieci autystycznych, szukam ciekawych artykułów, relacji rodziców i osób pracujących z tymi dziećmi. W naszym przedszkolu jest coraz więcej przypadków dzieci z autyzmem więc temat jest mi bardzo bliski. W trakcie trwania stażu korzystałam z publikacji pedagogicznych takich jak: „Doradca nauczyciela przedszkola”, „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, gdzie wyszukałam wiele propozycji literatury pedagogicznej jak i wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Na bieżąco śledziłam i studiowałam wybrane pozycje literatury metodycznej. W celu poszerzenia swojej wiedzy na temat pracy z dziećmi przedszkolnymi brałam aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci. Uważam zarówno wewnątrzprzedszkolne jak i pozaprzedszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Stosując różnorodne metody pracy zdaję sobie sprawę, że każde dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami, zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami. Dlatego w trakcie organizowania zajęć i zabaw z dziećmi daje im możliwość takich zachowań jak stawianie pytań, dziwienie się, proponowanie, samodzielne rozwiązywanie problemów.
Wykorzystując swoje zdolności plastyczne dbałam o estetyczny wygląd sali. Wykonując dekorację dbałam, aby była ona zgodna z tematyką kącików zainteresowań dzieci oraz aktualną porą roku. Takie działania przyczyniły się do podniesienia estetyki całego przedszkola i wpłynęło na jego zewnętrzny wizerunek.
W celu planowania pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej:
wspólnie z koleżankami opracowywałam Roczny Plan Pracy Przedszkola,
opracowywałam plany miesięczne w oparciu o Podstawę Programową Wychowania
Przedszkolnego.

Wraz z opiekunem stażu p. Danutą Wójkowską prowadziłam zajęcia otwarte z udziałem rodziców:
8.03.2011r. - „Radosny i smutny przedszkolak – prawa dziecka do wyrażania emocji i akceptacji ze strony dorosłych”
8.03.2012r. - „Kwiaty dla Kobiet”
7.03.2013r. - „Życzenia i laurki dla kobiet”
Ponadto przygotowywałam materiały na rzecz pedagogizacji rodziców, gdzie tematy były dobierane wg potrzeb płynących z funkcjonowania dzieci w naszej grupie i przedszkolu. Tematy pedagogiczne są ważne, aktualne i wywołują duży pozytywny oddźwięk wśród rodziców naszych dzieci. Podejmowane przeze mnie działania na rzecz pedagogizacji rodziców to:
zebrania grupowe i prezentowanie rodzicom referatów na temat:
08.09.2010r. – „Nowa Podstawa Programowa w Przedszkolu”, zapoznanie rodziców ze zmianami i wymaganiami zapisanymi w nowej podstawie programowej dotyczącej procesu kształcenia dzieci 5 i 6 letnich.
29.08.2011r. – „Trudne sytuacje – adaptacja dziecka w przedszkolu”. Prezentacja referatu i omówienie programu adaptacyjnego realizowanego w naszym przedszkolu.
gazetka dla rodziców – intensywnie prowadziłam pedagogizację rodziców poprzez artykuły w prowadzonej przeze mnie gazetce DLA RODZICÓW , w obrębie której zamieszczałam artykuły z zakresu pedagogiki i psychologii pozwalające rozwiązać wiele spośród problemów, z którymi na co dzień borykają się rodzice i pedagodzy (m.in. „Pierwszy dzień w przedszkolu”, „Kodeks małego dziecka”, „Znaczenie zabaw i gier na świeżym powietrzu”, „Porysujmy razem z dzieckiem”, „Funkcje książki”, „Jak być konsekwentnym wobec dziecka”, „Kochać mądrze”.
Zajmowałam się również gazetką na której zamieszczałam zdjęcia aktualnych wydarzeń z życia przedszkola.
Mając na celu promocję działań proekologicznych i idei segregacji śmieci nasze przedszkole od października 2010r. bierze udział w akcji zbiórki makulatury. W celu przybliżenia dzieciom idei tej akcji opracowałam scenariusz zajęć „Zbieramy makulaturę, jesteśmy odpowiedzialni za środowisko” wraz z samodzielnie przygotowanymi pomocami do zajęć (karty pracy, historyjka obrazkowa „Jak powstaje papier”), które udostępniłam pozostałym nauczycielom.
Przez okres stażu realizowałam w swojej grupie dodatkowe programy edukacyjne i profilaktyczne. W listopadzie 2010r. moja grupa wzięła udział w programie edukacyjnym „Misja Velvetki”. Program miał na celu utrwalnienie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej. Do programu dołączone były scenariusze do zajęć oraz ciekawe propozycje zabaw edukacyjnych.
Od października 2011r. przystąpiłam do udziału w kampanii edukacyjnej „Mamo, tato wolę wodę”, której celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Realizowałam program pt. „Podróż przez kraje i obyczaje”. Na początku roku wybieramy kraj przez który chcemy „podróżować”. Byliśmy już w Czechach, Rosji, Francji, Włoszech, Hiszpanii i „podróżowaliśmy” po Polsce. Dzieci podczas zajęć zapoznają się z kulturą, zwyczajami odwiedzanego kraju, poznają tamtejsze symbole narodowe. Moim wkładem przy realizacji tego programu w mojej grupie było wyszukiwanie i nagrywanie muzyki z odwiedzanego kraju, wyszukiwanie albumów, zdjęć, ilustracji z obiektami charakterystycznymi dla danego kraju. W maju 2012r. byłam współodpowiedzialna za zorganizowanie kącika potraw Hiszpańskich na Festynie Rodzinnym, który corocznie odbywa się w naszym przedszkolu.
Realizując zadania z programu „O przyrodzie wszystko wiemy, dlatego ją szanujemy”, przybliżałam dzieciom wiedzę o przyrodzie. Dzieci poznawały świat wokół nas – obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie, w tym celu wspólnie z koleżanką zorganizowałyśmy w marcu 2012r. wycieczkę do ogródków działkowych.
Brałam również udział w programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, którego celem jest ukazanie dzieciom piękna przyrody oraz nauczenie ich, jak ją szanować i chronić. Dołączone do tego programu materiały były dla mnie pomocą i inspiracją podczas zajęć o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. W ramach realizacji tego programu podjęłam się następujących działań:
wrzesień 2010r./2011r. – udział dzieci w akcji „Sprzątanie świata”.
wrzesień 2010r. – przeprowadzenie zajęć edukacyjnych „Mali strażnicy przyrody”, na których dzieci dowiedziały się w jaki sposób należy dbać o przyrodę i najbliższe otoczenie poprzez właściwą segregację śmieci.
wrzesień 2010r. – Obchody Dnia Marchewki.
październik 2010r. – czerwiec 2013r. – udział w akcji „Makulaturę zbieramy, lasom życie przywracamy”.
marzec 2011r. – zorganizowanie przedszkolnego konkursu plastycznego na plakat, zachęcający do oszczędzania energii.
marzec 2011r. – wykonanie gazetki o tematyce ekologicznej „O przyrodę dbamy, energię oszczędzamy z okazji Obchodów Dnia Oszczędzanie Energii.
marzec 2011r. - zorganizowanie kącika przyrody, sadzenie przez dzieci roślin w sali. Dzieci podczas zajęć brały udział w przygotowaniu skrzynek z ziemią, wysiewały nasiona słonecznika i rzeżuchy do skrzynek, następnie je pielęgnowały i obserwowały ich rozwój.
marzec 2011r. – zajęcia edukacyjne „Poznajemy polskie rośliny” w oparciu o gotowy scenariusz zajęć.
maj 2011r. – przeprowadzenie zajęć plastycznych „Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury”.
wrzesień 2012r.- sadzenie drzewka na terenie przedszkolnym.
kwiecień 2012r. – Obchody Dnia Ziemii.
maj 2012 – zajęcia edukacyjne „Zwierzęta leśne”, przedstawienie przez dzieci teatrzyku z wykorzystaniem pacynek zwierząt. Zdjęcia z tych zajęć zostały umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola.
październik – maj 2012r. – zbiórka zużytych baterii i tonerów.
W listopadzie 2011r. przystąpiłam do akcji Ogólnopolskiego Programu Edukacji zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aguafresh”, akcja miała na celu budowanie i utrwalanie wśród dzieci nawyków dbania o higienę jamy ustnej, co w konsekwencji ma zmniejszyć problem próchnicy u dzieci. Zajęcia w swojej grupie prowadziłam w oparciu o bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych.
Kolejnym realizowanym programem był program „Przyjaciele Zippiego” – program dla dzieci 5 i 6 letnich, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.
W listopadzie 2011r. z własnej inicjatywy przygotowałam „Bajkowy tydzień” w naszym przedszkolu. Opracowałam scenariusze zajęć a także opracowałam pomoce do zajęć (historyjki obrazkowe, ilustracje do bajek, płyta CD z muzyką do zabaw ruchowych, zagadki, puzzle , kolorowanki).
2.XI.2011r. – W świecie polskich bajek – spotkanie z sierotką Marysią.
3.XI.2011r. – Podróż do krainy bajek z różnych stron świata.
4.XI.2011r. – Wzruszający świat baśni.
Na zakończenie „Bajkowego tygodnia” dzieciom w grupach zostały wręczone słuchowiska CD z bajkami, które podarował Teatr Nowy z Warszawy.
Przez cały okres stażu sumiennie uczestniczyłam w przygotowaniu dzieci do wszystkich imprez przedszkolnych zgodnie z kalendarzem i założeniami Rocznego Planu Przedszkola.
W trakcie pracy zawodowej zostałam nagrodzona i wyróżniona NAGRODĄ DYREKTORA. Stanowiła ona czynnik motywacyjny w mojej pracy. Nagrody otrzymałam w Dniu Edukacji Narodowej w latach: 2010, 2012.
EFEKTY:
1. Wzbogacenie warsztatu pracy.
2. Podniesienie jakości mojej pracy i pracy przedszkola.
3. Wzbogacenie wiedzy rodziców o dziecku.
4. Motywacja do dalszej efektywnej pracy.

8. Prowadzenie dokumentacji grupy.
W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć, w którym zapisywałam tematy pracy z dziećmi. W oparciu o Podstawę Programową pisałam plany miesięczne. Prowadziłam i dokumentowałam obserwacje pedagogiczną dzieci. Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5, 6 l oraz analizę i podsumowanie wyników diagnozy w grupie. Diagnoza ta składa się na „wstępną”, którą przeprowadzałam na przestrzeni m-cy październik – listopad a także „końcową”, którą przeprowadzamy w kwietniu. Następnie pisałam informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Od roku szkolnego 2011/2012r. moim obowiązkiem było również monitorowanie relizacji podstawy programowej. Dokumentowałam również kontakty z rodzicami moich wychowanków w formie protokołów zebrań z rodzicami oraz wpisów do zeszytu rozmów indywidualnych.
Jako członek zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej (od roku szkolnego 2011/012 do II półrocza roku szkolnego 2012/013) prowadziłam dokumentację KIPU, opracowywałam plany działań wspierających dla dzieci objętych dodatkową pomocą psychologiczną – pedagogiczną.
EFEKTY:
1. Prowadzenie dokumentacji grupy dały mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia swojego warsztatu pracy.
9. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli odbywających praktyki studenckie.
Podczas stażu bardzo często prowadziłam zajęcia dla praktykantek. Zajęcia te umożliwiły i stworzyły im okazje do:
wypróbowania swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych zdobytych w toku studiów;
pogłębiania znajomości pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu;
ukształtowania właściwej postawy zawodowej przyszłego nauczyciela w naturalnych warunkach pracy przedszkola;
poznania planów pracy, rozkładów materiału, programów edukacyjnych przedszkola;
poznania różnych rodzajów trudności w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej związanej z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Prowadziłam również zajęcia dla studentki z Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie , która obserwowała prowadzone przeze mnie zajęcia z programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego w celach badawczych. Celem jej badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w oparciu o program „Przyjaciele Zippiego” jest skuteczny. Następnie obserwowała zachowania dzieci biorących udział w programie profilaktycznym w różnych sytuacjach zabawowych w grupie. Wyniki jej badań utwierdziły mnie w przekonaniu, że realizacja tego programu przyniosła wiele dobrego grupie a przede wszystkim to, że drobne konflikty dzieci starały się rozwiązywać między sobą nie robiąc nikomu przykrości.
Osobom odbywającym praktyki zawsze służyłam swoją wiedzą i doświadczeniem. Zawsze starałam się aby moje kontakty z praktykantami były przyjazne i rzeczowe.
EFEKTY:
1. Motywacja do pracy.
2. Możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym.
3. Poszukiwanie nowych, atrakcyjnych metod pracy.
4. Rozwijanie pozytywnych relacji interpersonalnych.

10.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
W trakcie stażu sukcesywnie dokumentowałam przebieg realizacji planu rozwoju zawodowego. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy zajęć i uroczystości a także zdjęć. Następnie napisałam sprawozdanie i przedłożyłam je pani dyrektor Joannie Skwierczyńskiej.
EFEKTY:
1. Napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

&7ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH WYCHOWANKÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.

1. Poznawanie możliwości rozwojowych dzieci, zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi: arkusze obserwacji.
Istotnym elementem dla mnie jako wychowawcy grupy przedszkolnej jest jak najlepsze poznanie swojej grupy. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, analiza dokumentacji medycznej dziecka, zapoznanie z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dot. dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na bieżącej obserwacji dzieci będących w grupie pod moją opeką, ich funkcjnowania w grupie, postępów w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. W celu zapisywania wszelkich moich spostrzeżeń wspólnie z koleżanką p. Katarzyną Kuleszą opracowałyśmy arkusz obserwacji dla dziecka 3, 4, 5, 6 letniego. Analizowałam prace wykonane przez dzieci, obserwując ewentualne postępy.
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami przedszkolaków. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci.W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym zapraszałam ich do uczestnictwa w wycieczkach, wspólnych uroczystościach, akcjach organizowanych przez nasze przedszkole. We wszystkie podejmowane działania rodzice chętnie się angażowali pomagając w wykonywaniu potrzebnych dekoracji, strojów, rekwizytów potrzebnych do występów, chętnie piekli ciasta i przygotowwli potrawy na coroczny piknik rodzinny (potrawy przygotowywane są pod kątem odwiedzanego przez nas państwa, w ramach programu „Przez kraje i obyczaje”). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę. Dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić wiele imprez przedszkolnych.
Zawsze starałam się być dla rodziców źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Aby to osiągnąć byłam zawsze do dyspozycji rodziców – rozmowy indywidualne, konsultacje, kontakt telefoniczny. Prowadziłam zebrania, zajęcia otwarte, adaptacyjne. Dzieliłam się z rodzicami ciekawymi artykułami z zakresu pedagogiki i psychologii, które zamieszczałam w prowadzonej przeze mnie gazetce DLA RODZICÓW.
Wszelkie rozmowy indywidualne z rodzicami dokumentowałam w dzienniku zajęć oraz w specjalnym zeszycie rozmów z rodzicami. Z przeprowadzonych zebrań grupowych rodzice sporządzali protokoły a także podpisywali listę obecności.
Na spotkaniach informacyjnych z rodzicami omawiałyśmy sprawy dotyczące grupy, poruszałyśmy sferę organizacyjną, wychowwczą, dydaktyczną i opiekuńczą. Spotkania dla wszystkich rodziców odbywają się 3 razy w roku – na początek roku, po pierwszym semestrze i na koniec roku. Spotkanie semestralne to takie na którym rodzice rodzice uczestniczą w zajęciach otwartych. Oprócz tego, że rodzice mają wówczas szansę zaobserwować jak funkcjonują dzieci w grupie, otrzymują także pisemną informację o swoim dziecu. Mają możliwość obejrzenia prac i kart pracy wykonanych przez swoje dzieci.
Jeśli chodzi o udział dzieci w konkursach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych, zawsze starałam się brać czynny udział w przygotowaniach mając na uwadze rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci. Dzieci pod moim kierunkiem brały udział w licznych konkursach plastycznych, w występach i prezentacjach muzycznych na deskach lokalnego Domu Kultury w Wyszkowie a także brały udział w sportowej „Olimpiadzie przedszkolaków” zorganizowanej przez CKU w Wyszkowie. We wszystkie imprezy i konkursy zawsze angażuję wszystkie dzieci, także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Staram się przy współpracy z pedagogiem specjalnym wybierać zadania adekwatne do ich potrzeb i możliwości.
EFEKTY:
1. Integrowanie środowiska rodzinnego we wspólne działania pedagogiczne.
2. Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji.
3. Wzbogacenie warsztatu pracy.
4. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych.

2. Współudział w opracowaniu i wdrażaniu indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dysfunkcjami zdrowia.
Przedszkole Integracyjne Nr 4 w Wyszkowie, w którym pracuję jest placówką w której oprócz dzieci zdrowych uczą się i bawią dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, najczęściej są to dzieci z:
niepełnosprawnością intelektualną lekką i umiarkowaną,
autyzmem wczesnodziecięcym,
zespołem Downa,
nadpobudliwością psychoruchową,
zaburzeniami w sferze kontaktów społecznych,
niedosłuchem,
porażeniem mózgowym.
Każde dziecko, które do nas trafia traktowane jest w sposób indywidualny. Punktem wyjścia do rozpoczęcia procesu terapeutycznego jest:
dokładny wywiad i rozmowy z rodzicami dziecka,
szczegółowa obserwacja dziecka, która daje nam nauczycielom obraz jego funkcjonowania i problemów rozwojowych,
sporządzenie diagnozy funkcjonalnej którą wykonujemy w oparciu o orzeczenia wydawane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, zawierające diagnozę pedagogiczną i psychologiczną. Ponadto znajdują się tam następujące informacje:
1). Dane personalne dziecka.
2). Krótka charakterystyka i dominujące nastroje, sposób funkcjonowania.
3). Wskazania do pracy pedagogicznej oraz wspomagania rozwoju dziecka.
Aby pogłębić wiedzę dotyczącą prawidłowego konstruowania IPET-ów ukończyłam szkolenie „Jak tworzyć dokumentację pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET, PDW, KIPU)”. Wzbogaciło ono moją dotychczasową wiedzę i umożliwiło mi prawidłowe podejście do zagadnienia przy opracowywaniu diagnozy funkcjonalnej dziecka, jak również wpłynęło na umiejętność planowania i wdrażania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. Wszystkie w/w i przeanalizowane czynniki pozwoliły mi na wartościową współpracę podczas przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej dla dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi i konstruowania dla nich odpowiednich indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. W każdym przypadku jest to całkowicie autorski program zawierający treści nauczania, metody i formy pracy na poszczególnych obszarach edukacyjnych, dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci. IPET konstruowany jest przez zespół osób pracujących na co dzień z dzieckiem. W skład takiego zespołu wchodzą: nauczyciel wspomagający, nauczyciele wychowania przedszkolnego, psycholog i logopeda.
W zakresie funkcji terapeutycznych IPET zawiera działania mające na celu:
nawiązanie z dzieckiem pozytywnego kontaktu emocjonalnego (np. poprzez pozytywne wzmacnianie nawet niewielkich jego postępów),
usprawnianie zaburzonych funkcji,
kompensowanie braków,
wspieranie rozwoju umysłowego w formie gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, logopedii, nauki alternatywnych metod komunikacji, stymulacji polisensorycznej,
rozwijanie procesów poznawczych,
eliminowanie zachowań niepożądanych.
Widząc zmiany zachodzące w zachowaniu dzieci mogłam w odpowiedni sposób opracowywać i wdrażać programy oraz je modyfikować. Konstruując programy wspólnie z pozostałymi członkami zespołu brałyśmy pod uwagę przede wszystkim to, aby etapy uczenia były dostosowane do indywidualnego rytmu działania dziecka i jego potrzeb.
Programy opierały się na zasadach:
indywidualizacji pracy,
zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa,
przewidywalności zdarzeń,
stałości kontaktu z osobami znaczącymi,
regularności i systematyczności.
Biorąc pod uwagę różnorodność dysfunkcji dzieci, starałyśmy się aby programy stanowiły trafną bazę do pracy nad wielozmysłowym rozwojem małego dziecka. Praca ta opierała się głównie na stymulacji takich sfer jak: percepcja słuchowa, motoryka mała i duża, koordynacja słuchowo – ruchowa, rozwój emocjonalny, komunikacja i aktywność społeczna, która wspierana jest cyklicznymi działaniami organizowanych zajęć grupowych. Program modyfikujemy w zależności od potrzeb, najczęściej po pierwszym semestrze pracy. Wówczas dokonujemy też ewaluacji zaplanowanych i wdrożonych działań. Tak zaplanowana i realizowana praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych daje nam pewność co do słuszności podejmowanych zadań. Jasno przedstawione cele i treści terapii oraz praca według nich daje efekty i mobilizuje do usprawniania zaplanowanych działań, w efekcie kompensuje i usprawnia zaistniałe dysfunkcje u dzieci. Kilkuletnia praca z wychowankami pozwoliła mi zaobserwować ich rozwój, postępy, nie jednokrotnie dając poczucie radości i dumy z osiągnięć dzieci.
EFEKTY:
1.Pomoc w opracowaniu i wdrożeniu indywidualnych programów terapeutycznych pozwoliło mi na:
lepsze poznanie dzieci z którymi pracuję,
doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji,
wzbogacenie warsztatu pracy,
uzyskanie dodatkowych kompetencji pedagogicznych.

3. Nawiązanie współpracy z psychologiem, logopedą.
Aby zadbać o wszystkie potrzeby moich wychowanków, na co dzień współpracuję ze specjalistami pracującymi w naszym przedszkolu. Współpracując w okresie stażu z psychologiem przedszkolnym wymieniałyśmy poczynione spostrzeżenia w celu określenia potrzeb dziecka, a przede wszystkim możliwości podjęcia działań wspomagających jego rozwój. Aktywnie współpracowałam również z logopedą przedszkolnym w zakresie dostrzegania problemów artykulacyjnych dziecka. Realizowałam wspólnie ustalone zabawy i ćwiczenia uzupełniające terapię prowadzoną przez logopedę (ćwiczenia językowe, artykulacyjne, oddechowe). Czuwałam nad dostarczaniem rodzicom indywidualnych zeszytów ze wskazówkami logopedy do dalszej pracy w domu.
EFEKTY:
1. Lepsze poznanie dzieci z którymi pracuję.

4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Nasze przedszkole od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami samorządowymi.
W celu prawidłowego oddziaływania na dzieci niezbędne jest stworzenie im takich sytuacji w których będą mogły poznawać nowe środowiska społeczne, ludzi-pasjonatów, zdobywać wiedzę na temat otaczającej ich rzeczywistości. Na bieżąco starałam się współpracować z różnymi instytucjami. Współpraca ta dawała zawsze obopólne korzyści.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
W celu wspierania dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną stale współpracuję z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wyszkowie. Bardzo chętnie odpowiadam na ofertę szkoleniową przygotowaną przez Poradnię.
Wspierałam również potrzebę obserwowania dzieci w środowisku przedszkolnym, starałam się ułatwiać to zadanie i w odpowiedni sposób organizować pracę grupy, tak by specjaliści mogli mieć szeroki materiał do diagnozy.

Podejmowanie działań rozbudzających zainteresowania czytelnicze wychowanków, przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną.
W ramach współpracy z Biblioteką Miejską dzieci uczestniczyły w organizowanych przez bibliotekę zajęciach pt. „Przysposobienie biblioteczne”, w trakcie których poznały bohaterów literackich, uzyskały wiadomości dotyczące swojego miasta i regionu.
Inną formą współpracy była możliwość prezentowania w bibliotece prac plastycznych wykonanych przez dzieci pt. „Żołnierz polski na przestrzeni II wojny światowej”. Dzieci brały również w konkursach plastycznych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wyszkowie.

Współpraca z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.
Współpraca z tymi instytucjami polegała na zapraszaniu przedstawicieli obydwu zawodów do przedszkola. Dzieci mają wówczas możliwość uczestniczenia w pogadankach, które mają na celu kształtowanie u nich właściwych postaw w różnych sytuacjach zagrożenia. Podczas tych spotkań dzieci mogą oglądać mundury, zarówno robocze jak i galowe. Przedstawiciele policji i straży pożarnej opowiadają o swojej codziennej pracy, nietypowych zdarzeniach. Prezentują sprzęty służące im do pracy. Przedszkolaki mają możliwość obejrzenia wozu strażackiego i policyjnego. Dzieci wzięły udział w XIII edycji konkursu plastycznego „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi Ci z pomocą”, którego organizatorem był Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Współpraca z Wyszkowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Jedną z ważniejszych form naszej współpracy jest uczestniczenie przez dzieci w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. Do uczestnictwa w tej imprezie przez cały rok przygotowuję 6 latki ze swojej grupy, organizując im treningi, zawody między grupowe. Towarzyszą temu pogadanki na temat zdrowego stylu życia.

Współpraca z Domem Kultury „Hutnik” w Wyszkowie.
Dzieci z mojej grupy oglądały w Galerii Domu Kultury „Hutnik” wystawy obrazów Przemysława Sasina pt. „Zapach minionego lata”, K. Zadrożnego „Mój świat – w moich oczach” a także wystawę prac Wiktorii Szulkowskiej „Śladami jednorożca”. Dzieci podczas jednej z wizyt oglądały zdjęcia z występów rewii dziecięcej „Sylaba” a także zdobyte przez nich puchary.

Współpraca z Zespołem Szkół Nr 1 w Wyszkowie.
W okresie stażu współpracowałam z p. Kaliną Gnatkowską i p. Sylwią Wojciechowską nauczycielkami z Zespołu Szkół Nr 1, które chętnie przyjmowały moje zaproszenia i wraz z młodzieżą organizowały przedszkolakom wróżby andrzejkowe. Młodzież uczestniczyła w naszej uroczystości wigilijnej wspólnie kolędując z przedszkolakami i wygrywając świąteczne kolędy i pastorałki na gitarze.

Współpraca z Zespołem Szkół Nr 2 w Wyszkowie.
Młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 w ramach wolontariatu w roku szkolnym 2011/2012 cyklicznie odwiedzała moją grupę w celu wspólnych zabaw i czytania dzieciom bajek. Pod kierunkiem p. Danuty Przybysz młodzież zaprezentowała pieśni patriotyczne na uroczystej Akademii przedszkolnej z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wyszkowie.
W 2010r w ramach mojej współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wyszkowie nasze przedszkole wzięło udział w kampanii „Rzuć palenie razem z nami”, której celem było zwiększenie wiedzy dziecka na temat szkodliwości dymu papierosowego a także kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą. W ramach tej kampanii rozpowszechniłam w przedszkolu ulotki, broszury dla rodziców na temat szkodliwości palenia, przygotowałam tematyczne karty pracy dla dzieci, kolorowanki a także ilustracje pomocne do przeprowadzenia pogawędki z dziećmi w poszczególnych grupach na temat szkodliwości dymu papierosowego.

Wspólpraca ze Szkołą Podstawową Nr 3 w Rybienku Leśnym.
Korzystając z zaproszenia 20.02.2013r. wspólnie z moimi wychowankami zwiedziliśmy budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rybienku Leśnym. Zostaliśmy oprowadzeni przez p.Edytę Podolak oraz absolwentów naszego przedszkola. Mieliśmy również przyjemność obejrzeć przedstawienie teatralne młodzieży z kółka teatralnego pod kierunkiem pani Neli Szczepańskiej pt. „Wesołe bajeczki”.
EFEKTY:
1.Stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci ich umiejętności artystycznych.
2. Poznanie instytucji, szkół działających na terenie miasta i powiatu.
3. Dbanie o rozwój kultury fizycznej oraz znaczenia sportu w codziennym życiu.
4. Integrowanie dzieci ze społecznością lokalną.
4. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

5. Pozyskiwanie środków materialnych i rzeczowych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki.
W trakcie trwania mojego stażu starałam się nawiązać współpracę z osobami i instytucjami,
które zdecydowałyby się na wsparcie materialne naszej grupy i przedszkola:
* Teatr Nowy z Warszawy podarował słuchowiska CD z bajkami dla dzieci „Opowieści z ulicy Broca”.
* Sieć PLUS GSM wsparła przedszkole w słodycze, zabawki imitujące telefony komórkowe, gadżety.
*Dla mojej grupy pozyskałam puzzle, grę dźwiękową, a także hiszpańskie smakołyki, które dzieci mogły degustować podczas realizacji tematów z programu edukacyjnego „Przez kraje i obyczaje”, kiedy to „podróżowaliśmy przez Hiszpanię”.
* Babcia przedszkolaków z mojej grupy uszyła i podarowała dzieciom do grupy fartuszki, narękawniki do prac manualnych a także piękne stroje dla chłopców i dziewczynek w których dzieci występowały podczas wielu uroczystości przedszkolnych.
EFEKTY:
1. Wzbogacenie przedszkola w atrakcyjne pomoce dydaktyczne.
2. Podniesienie jakości mojej pracy a tym samym przedszkola.
3. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

6. Praca z dziećmi z trudnościami.
Pracując i obserwując dzieci w różnym wieku przedszkolnym, nieustannie spotykam się z przypadkami różnych dysfunkcji, które wymagają wspomagania i pracy wyrównawczej. W oparciu o zgromadzone wyniki z obserwacji pedagogicznej dzieci oraz po przeprowadzeniu „wstępnej” analizy gotowości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich, mających na celu poznanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci opracowuje i realizuje indywidualny zestaw ćwiczeń edukacyjnych w celu prowadzenia z dzieckiem pracy wyrównawczej.
Celem prowadzonych przeze mnie zajęć wyrównawczych z dziećmi było:
usprawnienie sfery emocjonalno – społecznej, intelektualnej, ruchowej;
wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzeń funkcji,
a tym samym ułatwienie dziecku opanowania umiejętności w czytaniu i pisaniu, kształtowanie umiejętności społecznych i samokontroli,
ułatwienie dzieciom opanowania tych wiadomości, które zawarte są w programie nauczania,
zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu,
wyrobienie u dzieci cech osobowości, które warunkują prawidłowe i samodzielne funkcjonowanie w szkole.
W swojej pracy pedagogicznej podczas prowadzonej pracy wyrównawczej stosowałam różne formy pracy a także metody: wspierające i stymulujące rozwój dziecka, aktywizujące, kompensacyjno – korygujące, usprawniające.
Organizowałam dla dzieci liczne dodatkowe zajęcia, dzięki którym mogły one nabyć potrzebne im umiejętności lub udoskonalić te wcześniej nabyte:
ćwiczenia doskonalące sprawności manualne prawej lub lewej dłoni, przygotowujące do nauki pisania,np.: cięcie nożyczkami, przewlekanie sznurka przez dziurki, układanie puzzli, lepienie z plasteliny, kolorowanie obrazka, ćwiczenia graficzne, wyklejanie;
ćwiczenia doskonalące prawidłową wymowę oraz budowanie zdań, np. opowiadanie o tym, co znajduje się na ilustracji, wyszukiwanie i nazywanie przedmiotów, rozwiązywanie rebusów;
ćwiczenia relaksujące, np. ćwiczenia oddechowe;
ćwiczenia doskonalące koncentrację, np. układanie ilustracji z dużych i małych elementów, przelewanie wody z naczynia do naczynia, łączenie w pary elementów, układanie historyjek obrazkowych;
ćwiczenia wspomagające koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową, np. uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach i obrazkach, naśladowanie obserwowanego ruchu, wyszukiwanie różnic między obrazkami i omawianie ich, gra w memory, odtwarzanie układów rytmów przez wyklaskiwanie, wystukiwanie na instrumentach, o blat stołu, wychwytywanie określonego dźwięku spośród wielu innych słyszanych, np. śpiewu ptaków, odgłosów ulicy;
ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną, np. wykonywanie określonych ruchów na polecenie.
Podczas pracy wyrównawczej prowadzonej indywidualnie i grupowo zastosowane przeze mnie ćwiczenia i zabawy ułożone zostały zgodnie z zasadą stopniowania trudności, które dało możliwość odczuwania satysfakcji dziecku podczas wykonywanych zadań.
EFEKTY:
1. Indywidualizacja nauczania dzieci.
2. Umożliwienie korekty zaburzeń rozwojowych.
3. Utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości i umiejętności.

7. Opieka nad dziećmi zdolnymi.
W mojej pracy starałam się uwzględniać nie tylko dzieci słabsze i o
specjalnych potrzebach edukacyjnych ale także dzieci zdolne. Na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych proponowałam różnorodne działania zaciekawiające dziecko, podtrzymujące jego zapał poznawczy. Starałam się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom dziecka m.in. poprzez wyszukiwanie różnorodnych konkursów plastycznych organizowanych przez różne instytucje, prowadzenie zajęć muzycznych, ruchowych, uatrakcyjnianie swoich działań ciekawymi pomocami dydaktycznymi (grami, pokazami doświadczeń, rebusami, zabawami) a także wykorzystując szereg nowatorskich metod pracy, które pobudzają dzieci do aktywności twórczej: metoda K.Orffa i R. Labana, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda Pedagogiki Zabawy, elementy metody Dobrego Startu, elementy metody dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, metoda pytań, techniki relaksacyjne, elementy metody Batti Sthraus.
EFEKTY:
1. Rozwijanie zdolności i talentu dziecka.
2. Wyrabianie wrażliwości intelektualnej i emocjonalnej niezbędnej w rozwijaniu dalszych zdolności dziecka.
3. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka do zdobywania wiedzy poprzez działanie i zabawę.

8. Organizowanie i przygotowanie imprez przedszkolnych.
Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej było organizowanie, współorganizowanie i przygotowanie dzieci do uroczystości i imprez przedszkolnych prezentowanych w środowisku lokalnym, do których opracowywałam scenariusze, a także przygotowywałam dekoracje:
- Uroczysty program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowanie gazetki,
- Udział w uroczystej Akademii Rocznicowej z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę: prezentacja wierszy, piosenek i tańców regionalnych, wykonanie dekoracji,
- Spotkanie grup w celu rozstrzygnięcia konkursu plastycznego w ramach programu edukacyjnego „Kubusiowei Przyjaciele Natury” - „O przyrodę dbamy, energię oszczędzamy” - prezentacja plakatów przez dzieci z poszczególnych grup,
- Zorganizowanie Andrzejek w grupie (wróżby i zabawy andrzejkowe z udziałem młodzieży), wykonanie gazetki,
- Uroczystość wigilijna z udziałem rodziców połączona z jasełkami, przygotowanie dekoracji,
- Bal karnawałowy w przedszkolu - wykonanie dekoracji,
- Uroczysty artystyczny program z okazji Dnia Babci i Dziadka, przygotowanie dekoracji,
- Zajęcia otwarte dla rodziców,
- Uroczyste pożegnanie zimy poprzez palenie wcześniej przygotowanej Marzanny, prezentacja wierszy,
- Udział reprezentacji dzieci w akcji promującej zdrowy tryb życia pt. „Polska Biega” zorganizowanej na stadionie przez WOSIR,
- Udział w wielkim Festynie Rodzinnym połączonym z Dniem Dziecka, Dniem Matki i Dniem Ojca – prezentacja tańca charakterystycznego dla danego kraju (Grecja, Hiszpania, Polska), piosenek, wierszy,
- Uroczyste pożegnanie starszaków i zakończenie roku szkolnego.
EFEKTY:
1. Podejmowanie działań na rzecz integracji przedszkola z lokalnym środowiskiem.
2. Poczucie u dzieci odpowiedzialności za podejmowane działania.
3. Propagowanie idei integracji.
4. Promowanie środowiska przedszkolnego w środowisku lokalnym.

9. Współpraca z innymi nauczycielkami
Podczas trwania stażu aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami udostępniając własne pomysły, scenariusze zajęć oraz pomoce dydaktyczne. Wspólnie z innymi nauczycielkami organizowałam imprezy i uroczystości przedszkolne, „Dni Otwarte” dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola a także wspólpracowałysmy podczas organizacji konkursów plastycznych. Współpraca z członkami grona pedagogicznego miała również formę wymiany doświadczeń, konsultacji w sprawach indywidualnych dzieci, wspólnej pracy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. W każdej chwili mogłam zwrócić się o pomoc do swojego opiekuna, a także innych nauczycieli współpracujących ze mną. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami była dla mnie bardzo pouczająca.
W roku szkolnym 2012/2013 wspólnie z nauczycielkami z gr II zorganizowałyśmy naszym wychowankom integracyjne spotkanie andrzejkowe z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1. Wspólnie z nauczycielami z innych grup organizowałam wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi m.in. spotkanie przedszkolaków z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, pielęgniarką – instrumentariuszką.
Po raz pierwszy w roku szkolnym 2011/2012, wspólnie z koleżanką Katarzyną Kuleszą przygotowałyśmy 12 dzieci do udziału w Olimpiadzie Przedszkolaków zorganizowanej przez CKU w Wyszkowie. Ćwiczyłyśmy z dziećmi codziennie, aby utrwalić nazwy poszczególnych konkurencji oraz rozwinąć sprawność ruchową. Ostatecznie 18.04.2012r. zawody sportowe wygrały wszystkie dzieci z poszczególnych przedszkoli Wyszkowskich. W nagrodę otrzymały medale oraz dyplomy. Udział w tych zawodach pozwolił rozbudzić w dzieciach wiarę we własne siły oraz pomógł im poznać coś nowego, doświadczyć nowych doznań (rywalizacja, wygrana) na tak dużą skalę. Dla mnie z kolei przygotowanie dzieci do tych zawodów było bodźcem do poszukiwań coraz to nowych, lepszych rozwiązań i pomysłów do podnoszenia jakości pracy przedszkola.
EFEKTY:
1. Umiejętność współpracy z innymi nauczycielami – wymiana doświadczeń.
2. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
3. Podniesienie atrakcyjności zajęć.
4. Podniesienie jakości mojej pracy i pracy przedszkola.

10. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
W czasie swojej pracy starałam się wykorzystywać twórcze metody pracy wykorzystując w procesie dydaktyczno – wychowawczym nowoczesne metody pracy z dziećmi. Dlatego uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego. Skupiałam się również na samodzielnym wyszukiwaniu nowatorskich form pracy z dziećmi na stronach internetowych.
W swojej pracy wykorzystuję metody, które umożliwiają dzieciom naturalny i wszechstronny rozwój:
- Metoda gimnastki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana - metodę gimnastki ekspresyjnej, która rozwija zdolności twórcze i odkrywcze w pracy z dziećmi stosowałam w formie krótkich wstawek uatrakcyjniających zajęcia. Dzieci miały wówczas możliwość wykazać się własną inwencją twórczą, pomysłowością i fantazją. Podczas pracy z dziećmi tą metodą operowałam ruchem zabawowo – naśladowczym, improwizacją ruchową, opowieścią ruchową, pantomimą, ćwiczeniami muzyczno – ruchowymi przy użyciu instrumentów perkusyjnych, zabawami rytmiczno – tanecznymi.
- Metoda Carla Orffa – głównym celem i zadaniem metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej (zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem). Zarówno muzyka jak i ruch oraz żywe słowo przenikają się wzajemnie, przy czym w konkretnych ćwiczeniach dominuje zwykle jeden z wymienionych elementów. Szeroko rozbudowany repertuar zabaw i ćwiczeń dawał możliwość rozwijania inwencji zarówno dzieciom wysoko uzdolnionym jak i zaniedbanym, które miały okazję wyrównać swoje braki.
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – udział w tych ćwiczeniach stworzył dzieciom okazję do poznawania włąsnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Niektóre dzieci dzięki tym ćwiczeniom stały się bardziej aktywne, twórcze, przejwiały większą inicjatywę. Metoda ta okazała się bardzo przydatna w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz dzieci z głębszymi zaburzeniami rozwojowymi.
- Pedagogika Zabawy – stosując zabawy związane z pedagogiką zabawy (gry dydaktyczne. pantomima, drama, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy chustą animacyjną klanza) włączałam do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocję i wyobraźnię dzieci. Metoda ta pobudza do aktywności, przeżyć, interakcji w grupie posługując się różnymi środkami – słowo, ruch, gest, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk. Dzieci przeżywając różne sytuacje nabywały własne doświadczenia, a dodatkowo poznawały lepiej siebie. Pracując tą metodą proponowałam moim wychowankom takie gry i zabawy, w których mogły rozwijać swoje najlepsze strony. Metoda ta sprzyjała integracji dzieci w grupie poprzez zabawę, która jest najbliższa dziecku. Dzięki pozytywnemu oddziaływaniu grupy dzieci czuły się bardziej dowartościowane, co wyzwalało w nich chęć do działania.
- elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz – ćwiczenia tą metodą prowadziłam z dziećmi 5 i 6 letnimi. Wybór wzorów uzależniałam od poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci objętych ćwiczeniami. Elementem uatrakcyjniającym zajęcia były odpowiednio dobrane do ćwiczeń piosenki. Metoda Dobrego Startu okazałą się skuteczna w prowadzonej przeze mnie grupie, gdyż w dużej mierze dzięki wykorzystywaniu jej elementów większość dzieci doskonale radziła sobie zarówno z wzorami graficznymi jak również z rozpoznawaniem liter, dokonywały syntezy i analizy głoskowej i sylabowej, czytały proste teksty.
- Metoda aktywności M. Ch. Knillów – programy aktywności M. Ch. Knillów rozwijają percepcję słuchowo – wzrokowo – ruchową. Celem nadrzędnym zajęć było rozwijanie świadomości i wrażliwości dzieci na wzajemne kontakty, sygnały i reakcje. Metoda ta jest wyjątkowo pomocna w pracy z dziećmi autystycznymi, wycofanymi, jak również agresywnymi. Na zajęciach stosowałam tą metodę jaką wspomagającą zarówno do pracy indywidualnej z dzieckiem jak i grupowej. Dzieci czerpały radość ze wspólnego, równoczesnego wykonywania zadań.
- Elementy Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej – wykorzystując elementy tej metody w swojej pracy starałam się rozwijać u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki poprzez wypełnienie zajęć ciekawymi zadaniami, zabawami i grami matematycznymi z uwzględnieniem stopniowania trudności, ale także prawidłowości rozwoju dziecka.
- Metoda pytań – stosując tę metodę starałam się tak organizować zajęcia, aby każdego dnia pojawiły się zadania z 4 podstawowych przestrzeni (zmysłów, wiedzy i rozumienia świata, przestrzeni języka, porozumiewania się oraz przestrzeni działania). Dzięki tej metodzie dzieci dowiadują się tego co uważają za najważniejsze i najciekawsze poprzez działanie i doświadczenie.
- Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss – opierając się na tej metodzie uczyłam dzieci aktywnego słuchania muzyki klasycznej. Dzieci aktywnie słuchały utworów różnych kompozytorów tzn. słuchając wykonywały proste ruchy rytmiczne siedząc lub proste ruchy taneczne. W przypadku dzieci młodszych były to proste ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z każdym utworem muzycznym. Zabawy opierające się na niezwykłej prostocie nauczyły dzieci harmonii, wyćwiczyły w nich rytm i wrażliwość na melodię oraz pozwoliły poznać sposoby wykorzystywania w zabawie muzycznej instrumentów perkusyjnych i innych przedmiotów.
- Techniki relaksacyjne:
* Masaż relaksacyjny – podczas tego typu zabaw używany jest spowolniony ruch i gesty: głaskania, kołysania, drapania itp. Są to spontaniczne ruchy, pomagające w odpędzaniu zmartwień, napięć, zwiększaniu pewności siebie. Masaż relaksacyjny wymaga od dzieci osobistego zaangażowania, wspomaga i ćwiczy koncentrację. Podczas tych zabaw dzieci rozwijały własną wyobraźnię twórczą.
* Muzyka relaksacyjna – dzieci słuchały krótkich utworów i fragmentów muzyki artystycznej i poważnej, której celem było kształtowanie pozytywnych emocji wśród dzieci
EFEKTY:
1. Podniesienie jakości własnej pracy i pracy przedszkola.
2. Wielostronny rozwój dzieci.

11. Przygotowanie dzieci do konkursów, festiwali organizowanych przez inne przedszkola i instytucje.
W ramach wspierania akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” w roku szkolnym 2011/2012 przygotowałam przedszkolaki do występu wokalno – tanecznego, który był prezentowany na deskach Domu Kultury „Hutnik” w Wyszkowie. 8.01.2012r. dzieci prezentowały swoje umiejętności i piękne stroje w wykonanie których bardzo chętnie włączyli się rodzice.
W latach 2010 – 2011 przygotowywałam dzieci do następujących konkursów plastycznych:
- „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady” - konkurs plastyczny zorganizowany przez serwis internetowy dla dzieci Buliba.pl. Dzieci pod moim kierunkiem wykonały prace konkursowe związaną tematycznie z hasłem akcji Sprzątania Świata. Za zaangażowanie w propagowanie idei ekologii tak wielu dzieci, ich rodziców, przyjaciół otrzymałam dyplom od organizatorów konkursu, a nasze przedszkole otrzymało specjalne wyróżnienie.
- „Portret znanego mieszkańca Wyszkowa” - konkurs plastyczny zorganizowany przez Urząd Miasta i Zespół Doradców Metodycznych w Wyszkowie. Celem konkursu było zgłębienie poczucia tożsamości z „Naszą Małą Ojczyzną”, kształtowanie wśród dzieci emocjonalnego stosunku do własnego miasta. Prace plastyczne pod moim kierunkiem wykonały dzieci 6 letnie. 2 prace zostały wyróżnione a ich autorzy otrzymali wyróżnienia w postaci dyplomów.
- „Najpiękniejsza budowla europejska” - ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem portalu internetowego bliżej przedszkola.pl, którego celem było budzenie zainteresowania krajami europejskimi a także rozwijanie inwencji twórczej i wrażliwości artystycznej. W konkursie brały udział dzieci od 4 do 6 lat.
- „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi Ci z pomocą” - XIII edycja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, którego organizatorem był Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Głównym celem konkursu było uświadomienie dzieciom różnorodności działań zawodu strażaka podczas pełnienia służby oraz pokazanie znaczenia jego pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi. W konkursie brały udział dzieci 6 letnie.
- Udział przedszkolaków w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Akademii Misia Haribo pt. „Bajka Misia Haribo”. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu ilustracji do wierszo – bajki otrzymanej przez organizatorów i nadaniu jej tytułu, a następnie przesłaniu ich w formie książeczki. Dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy, książeczki i słodycze Misia Haribo.
- Przygotowanie z dziećmi 5 i 6 letnimi prac plastycznych do III edycji konkursu „Szanuj las – to nasze wspólne dobro” zorganizowanego przez Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie. Głównym założeniem konkursu było przybliżenie i zainteresowanie dzieci tematyką ochrony lasów przed niszczycielską działalnością człowieka, dostrzeganie piękna polskich lasów, ich znaczenie dla człowieka i gospodarki kraju a także zainteresowanie światem zwierząt i roślin występujących w okolicznych lasach, ich ochroną, otoczeniem opieką w czasie zagrożenia. Prace konkursowe wykonało 2 dzieci 6 letnich.
- „Żołnierz polski na przestrzeni II wojny światowej” - konkurs plastyczny zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wyszkowie dla dzieci 6 letnich.
- Udział dzieci w konkursie plastycznym „ Misja Velveteki” - „Używamy chusteczek, gdy...”. Zadaniem dzieci było przygotowanie pracy plastycznej obrazującej sytuacje, w których używamy chusteczek higienicznych.
- Przygotowanie 3 dzieci 5 i 6 letnich do udziału w konkursie plastycznym „UEFA EURO 2012 w moim kraju – Razem tworzymy przyszłość”. Zadaniem dzieci było wyrażenie w dowolnej formie plastycznej, z czym kojarzą się mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012.
- „Moje przygody w krainie zdrowych ząbków” - dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym zorganizowanym w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Akademia Aguafresh”. Zadaniem dzieci było wykonanie dowolną techniką plakatu przedstawiającego zasady prawidłowego utrzymania jamy ustnej w higienie.

W latach 2012 – 2013 przygotowywałam dzieci do następujących konkursów plastycznych:
- „Moje spotkanie z Władysławem Broniewskim” - dzieci 6 letnie przygotowały prace plastyczne do konkursu plastycznego na ilustrację do wybranego wiersza W. Broniewskiego z tomu „Dla dzieci”. Organizatorem konkursu była Biblioteka Pedagogiczna w Wyszkowie. Celem konkursu była popularyzacja twórczości Władysława Broniewskiego skierowanej do dzieci.
- „6 – latek potrafi – moje pasje i zainteresowania” - organizatorem konkursu było Przedszkole nr 9 „Bajka” w Wyszkowie. Głównym celem konkursu było rozwijanie dziecięcych zainteresowań i pasji. Prace konkursowe wykonało troje moich wychowanków. Jeden z nich zajął 3 miejsce w konkursie otrzymując dyplom i nagrody.
- „Każdy z nas wie, jak z Pastusiami o ząbki dbać swe” - konkurs plastyczny zorganizowany w ramach II Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków „Akademia Aguafresh”. Zadaniem dzieci biorących udział w konkursie było wykorzystanie w plakacie bohaterów Akademii Aguafresh (Pastusie) oraz przedstawienie zasad prawidłowego utrzymania jamy ustnej w higienie.
- „Kocham, lubię, szanuję....nie śmiecę”- konkurs plastyczny zorgnizowany w związku z akcją Sprzątania Świata – Polska 2012 przez serwis internetowy dla dzieci Buliba.pl. Pracę pod moim kierunkiem wykonało 1 dziecko 6 – letnie. Praca nawiązywała do tematu przewodniego konkursu.
EFEKTY:
1. Stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci ich umiejętności artystycznych.
2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.
3. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka.
5. Promowanie twórczych dokonań dzieci w środowisku lokalnym.

12. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania i prowadzenia akcji w przedszkolu.

Co roku zachęcam rodziców i dzieci do udziału w akcjach charytatywnych: „Góra Grosza”, zbieranie nakrętek poprzez rozmowy z dziećmi na których zapoznaję ich z celem i przeznaczeniem akcji. W ramach wspierania akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” przygotowałam przedszkolaki do występu wokalno – tanecznego, który był prezentowany na deskach Domu Kultury „Hutnik” w Wyszkowie.
W ramach akcji ekologicznej „Makulaturę zbieramy, lasom życie przywracamy”, której byłam koordynatorem w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 przygotowywałam informacje o termine zbiórki makulatury w naszym przedszkolu, a także pojemnik do którego rodzice i dzieci mogli wrzucać makulaturę. Zajmowałam się również wywozem zebranej makulatury do skupu. Następnie sporządzałam raport z przebiegu zbiórki. Nasze przedszkole w latach 2010/2011, 2012/2013 wzięło udział w VII i IX edycji konkursu – zbiórka makulatury z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorem konkursów był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Środowiska.
EFEKTY:
1. Uwrażliwianie przedszkolaków na potrzebę angażowania się w pomoc osobom potrzebującym poprzez wspieranie akcji charytatywnych.
2. Podniesienie poziomu edukacji ekologicznej dzieci.

&7 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji i narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematycznie wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która jest bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych.
Wykorzystując technologię komputerową opracowałam następujące dokumenty i pomoce:
mierzenie jakości pracy przedszkola (sporządzenie raportów i sprawozdań),
arkusze obserwacji dziecka,
karty diagnostyczne,
miesięczne plany pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,
scenariusze zajęć i uroczystości,
karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnych zajęć pracy z dzieckiem,
sprawozdania przebiegu pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,
informacje opisowe o dziecku,
przygotowanie materiałów w ramach pedagogizacji rodziców ( referaty, artykuły) – gazetka dla rodziców,
zaproszenia, dyplomy, podziękowania.

Przy użyciu komputera prowadziłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego. Dzięki możliwości korzystania z internetu mogłam w szybkim tempie uzyskać potrzebne mi materiały. Efektem mojej pracy był plan rozwoju zawodowego, który opublikowałam na potralu www.edukacja.edux.pl, który został zamieszczony pod numerem rejestracyjnym 13084. Ponadto opracowałam i zamieściłam na w/w stronie internetowej scenarisze zajęć: „Dzień pod znakiem litery „b” (numer publikacji 17814), „Nasza stolica – Warszawa” (numer publikacji 17813). Dołączyłam do publikacji również sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Korzystałam z portali internetowych poprzez:
wyszukiwanie nowości wydawniczych,
śledzenie zmian w Prawie Oświatowym,
korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
korzystałam ze stron poświęconych edukacji i integracji przedszkolnej oraz serwisów dla nauczycieli, tj:
www.menis.gov.pl,
www.pedagogika.com,
www.interklasa,pl,
www.edukacja.edux.pl,
www.eklasa.pl,
www.niepełnosprawni.info
Interesującymi materiałami znalezionymi w internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami.
Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami a także z placówkami naukowo – dydaktycznymi. Na swój e-mail otrzymuję informację na temat szkoleń od pani metodyk Barbary Ochmańskiej. Przy pomocy technologii komputerowej porozumiewam się również z dyr. Centrum Pozytywnej Edukacji p. Elżbietą Nerwińską odnośnie realizacji w naszym przedszkolu programu profilaktyczego „Przyjaciele Zippiego”.
Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Cały czas staram się korzystać z dobrobytu technologii informatycznej, wzbogacać swoją wiedzę, uatrakcyjniać prowadzone przeze mnie zajęcia, szukać ciekawych pomysłów na udział w różnych konkursach i akcjach edukacyjnych.
Technologia informacyjna to również kontakt telefoniczny. Często drogą telefoniczną uzyskuje różne informacje od rodziców swoich wychowanków.
EFEKTY:
1. Technologia komputerowa niewątpliwie pozwala na:
ułatwienie i wzbogacenie warsztatu pracy,
promowanie przedszkola,
estetyczne opracowanie dokumentów potrzebnych do funkcjonowania przedszkola a także pracy nauczyciela,
usprawnienie warsztatu i podnoszenie jakości poziomu pracy,
jakościowe i rzeczowe wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań, interesujących pomysłów innych nauczycieli.

2. Wykorzystanie komputera w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi.
Biorąc pod uwagę potrzeby dziecka, jego wiek, predyspozycje fizyczne i psychiczne, wiedzę i umiejętności, starałam się rozwijać, odkrywać i stymulować różne obszary umysłu małego dziecka. W tym celu opracowałam techniką komputerową karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności, które wykorzystywałam nie tylko podczas obowiązkowych zajęć z grupą, ale również podczas indywidualnych zajęć z dziećmi. Karty pracy służyły mi jako materiały pomocnicze wspierające rozwój, ale również służące do samodzielnej pracy dziecka – pozwalając mi w ten sposób ocenić poziom wiedzy jak również utrwalać i poszerzać umiejętności dzieci oraz uzupełniać ewentualne braki. Opracowane przeze mnie karty pracy zawierały zadania o zróżnicowanym stopniu trudności i były inspiracją do tworzenia, odtwarzania i dokańczania podanej sekwencji. Karty pracy opracowane były zgodnie z aktualną tematyką zajęć w postaci:
gier planszowych,
puzzli,
domina,
historyjek obrazkowych,
lotto obrazkowe,
karty dydaktyczne,
rebusy,
krzyżówki.
W ramach urozmaicenia prowadzonych zajęć wykorzystywałam programy multimedialne w postaci gier, encyklopedii przyrodniczych, atlasów zoologicznych, atlasów botanicznych i przyrodniczych.
EFEKTY:
1. Efektywne i racjonalne wykorzystywanie komputera w pracy z dziećmi, daje możliwość:
uzyskiwania przez dzieci wiadomości w łatwiejszy i przystępniejszy sposób,
wzbogacania i podnoszenia atrakcyjności zajęć,
pogłębiania zainteresowań dzieci światem techniki,
doświadczania radości z nauki i zabawy na komputerze,
pobudzania aktywności dzieci i motywowania do działania,

&7 ust.2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Pracując z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi starałam się podejmować wiele działań zmierzających do usprawniania ich rozwoju intelektialnego. Bardzo pomocne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi były dla mnie ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, które umożliwiły mi poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzbogaciły także moją wiedzę o nowe formy i metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapoznałam się bliżej z rodzajami dysfunkcji i formami pomocy szczególnie dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną.
Podniesienie kwalifikacji pozwoliło mi na lepsze poruszanie się w temacie pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebam edukacyjnymi.
Obecnie zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzę w sposób bogatszy, poszerzając je o metody stosowane w pedagogice osób niepełnosprawnych, takie jak:
- „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” wg M. i Ch. Knillów – są to programy aktywności wzbogacone płytami ze specjalnie skomponowaną muzyką, która towarzyszy wszystkim czynnościom. Celem metody jest pomoc dzieciom z zaburzeniami w rozwoju w uzyskaniu wiedzy dotyczącej: ciała jako całości, poszczególnych części ciała i ich powiązań z innymi częściami, faktu że różne części ciała mogą być używane w różny sposób.
- Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz, która składa się z elementów: słuchowych (piosenka), wzrokowej (wzór graficzny) i motoryczny (wodzenie palcem, pisanie po śladzie, pisanie samodzielne). Wszystkie te działania są ze sobą zintegrowane.
- Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, która ma na celu rozwijanie motoryki dużej u dzieci, pozwala na kształtowanie poczucia bliskości, nawiązywanie kontaktu, poznawanie części ciała oraz doskonalemie koordynacji.
- elementy muzykoterapii – wykorzystanie terapeutycznego wpływu muzyki na rozwój dziecka.
- „Gimnastyka Mózgu” wg P. Dennisona, która poprzez proste ćwiczenia ruchowe, prowadzone w formie zabaw ruchowych ma na celu integrować pracę obu półkul mózgowych.
- elementy arteterapii – terapia przez sztukę, która pozwala na wyrażanie własnych emocji.
Pracując wiele lat z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wspomagając ich rozwój udało mi się zgromadzić wiele pomocy, tj. karty pracy, szablony do ćwiczeń motoryki małej, percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej. Gromadziłam wszelkie pomoce pozwalające orientować się dziecku na kartce papieru, ćwiczyć orientację przestrzenną i kierunkową, ćwiczenia grafomotoryczne H. Tymichowej oraz szablony do obrysowania. Pośród moich pomocy są także płyty CD: „Rymowane zabawianki, wierszyki i kołysanki”, płyty z zakresu ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej – wspomagającej koncentrację, „Programy Aktywności” M. Ch. Knillów (6 programów do pracy z dzieckiem).
Rozwijałam własne kompetencje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które zostały przedstawione powyżej w opisie §7ust.2, pkt. 1 (w podpunkcie 5).
EFEKTY:
1. Zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych.
2. Swobodniejsze poruszanie się na polu pedagogiki specjalnej.
3. Dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci, które mają różnego rodzaju problemy edukacyjne.

2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Przez cały okres stażu studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki, a zaczerpnięte z nich wiadomości wdrażałam do swojej pracy. Szczególnie pomocne okazały się czasopisma: „Doradca nauczyciela przedszkola”, „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, gdzie wyszukałam wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Bardzo pomocne okazały się również scenariusze zajęć zamieszczone w czasopismach, z których mogłam czerpać inspirację do własnych pomysłów. Czytałam też na bieżąco literaturę zawodową, której rejestr prowadziłam na bieżąco.
Przestudiowałam następujące pozycje:
- Maria Piszczek „TERAPIA ZABAWĄ, TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ” - CMPP – P Warszawa 2002r.
Książka ta jest swoistego rodzaju pomocą metodyczną w postaci konkretnych wskazań, jak nawiązać z dziećmi kontakt terapeutyczny. Jest ona przeznaczona nie tylko dla pedagogów praktyków i psychologów. Uważam, że jest to bardzo wartościowa pozycja szczególnie dla nauczyciela pracującego z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Publikacja ta składa się z dwóch części; w pierwszej z nich omówione są zagadnienia „Terapia zabawą, w drugiej natomiast - „Terapia przez sztukę”.
W „Terapii zabawą” znajdują się propozycje dwóch koncepji terapeutycznych zaproponowanych przez H. Olechnowicz i A. M. Jernberg. Podobieństwem obu tych podejść jest to, iż są one oparte na niedyrektywnej terapii zabawą V. M. Axline i psychoanalitycznej koncepcji zabawy D. W. Winnicotta. W „Terapii przez sztukę” przedstawione są różne propozycje arteterapii, które można wykorzystać w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zaburzonymi emocjonalnie.
- M. - L. Winninger „ZABAWY MATEMATYCZNE I LOGICZNE W PRZEDSZKOLU” - wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1999r.
Książka zawiera zestaw propozycji gier i zabaw dla nauczycieli dzieci różnych grup wiekowych. Proponowane przez autorkę ćwiczenia mają na celu rozwijanie zdolności obserwacyjnych, naukę logicznego rozumowania i stopniowe wprowadzanie podstawowych pojęć i działań ,atematycznych. Zajęcia te są ułożone według rosnącego stopnia trudności: dzieci zaczynają od klasyfikacji i prostego zestawienia elementów. Następnie porównują zbiory i wykonują proste działania liczbowe, biorą udział w grach strategicznych, które łączą różnorodne elementy takich ćwiczeń i rozwijają zdolność przewidywania dalszego rozwoju sytuacji. Każda gra jest przedstawiona w formie krótkiego, jasno zilustrowanego konspektu.

- Elżbieta Maria Minczakiewcz „JAK KROK PO KROKU WPROWADZAĆ DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W ŚWIAT ZABAWY I NAUKI?” - Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006r.
W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na potrzeby dzieci, którym los poplątał drogi prawidłowego rozwoju, rzucając pod nogi mniejsze lub większe kłody. Ukazane są tu godne uwagi przykłady rozwiązań praktycznych związanych z diagnozą stanu i potrzeb dziecka z deficytami rozwoju, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przyczyny, których należy poszukiwać we wcześniejszych etapach życia i rozwoju dziecka. Autorka zamieściła wiele przykładów, propozycji zadań, które dziecko może rozwiązywać, wesoło i efektywnie się bawiąc, a przy tym przyjemnie spędzając czas z dorosłymi.

- D. Chauvel, U. Michel „GRY I ZABAWY W PRZEDSZKOLU” (rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji) – wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1999r.
Książka ta zawiera propozycje gier i zabaw dla nauczycieli dzieci wszystkich grup wiekowych. Podzielona jest na cztery części: gry tradycyjne, ułożone według stopnia trudności; gry tematyczne, inspirowane innymi zajęciami lub przeżyciami grupy; gry wymyślone i sporządzone przez dzieci, z zastosowaniem nowych reguł; gry edukacyjne, przygotowane i prowadzone przez wychowawców i nauczycieli. W każdej części znajdują się konspekty, w których można znaleźć wyszczególnienie niezbędnych materiałów, opis przygotowania, cel i reguły gry, przebieg i ewentualne warianty zabawy oraz wskazanie celów edukacyjnych realizowanych podczas zajęć.
Poprzez korzystanie z tych gier i zabaw podczas zajęć prowadzonych w grupie wpływamy na rozwój intelektualny dziecka (ćwiczenie pamięci, nauka logicznego myślenia), wychowanie społeczne (rozumienie innych, umiejętność przegrywania) oraz rozwój fizyczny (sprawność ruchowa, prezyzja i szybkość wykonywania zadań).

-Małgorzata Karwowska – Struczyk, Wanda Hajnicz „OBSERWACJA W POZNAWANIU DZIECKA” - Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998r.
W opracowaniu tym autorki omawiają metodę obserwacji, jej rodzaje oraz możliwości stosowania w pracy z dziećmi w przedszkolu.
Autorki przedstawiły różne techniki obserwacji, a także opisały w jaki sposób dokonywać wyboru wskaźników pozwalających na obserwację zachowań dziecka. W niniejszej książce autorki udzielają wskazówek jak można obserwowć niektóre zachowania dziecka np.: kontakty społeczne, myślenie, mowę, emocje i jak otrzymane wyniki obserwacji analizować i interpretować oraz wykorzystywać w interakcjach z dzieckiem. W swojej książce przedstawiły również technikę przeprowadzania autoobserwacji, czyli obserwacji zachowań nauczyciela i ich związku z zachowaniami dzieci. Omówiły również sposoby kontaktowania się z dzieckiem, rodzajach komunikatów kierowanych do dziecka w różnych sytuacjach. Autorki przekonują, że dzięki obserwacji można lepiej poznać dziecko i skutecznie pomagać mu w jego rozwoju. Zwróciły uwagę na to, jak może zmieniać się nauczyciel, aby wykonywanie tego zawodu dawało mu satysfakcję, radość i sprzyjało samodoskonaleniu.

- Anette Kast – Zahn przełożyła: Katarzyna Kledzik – Balicka „KAŻDE DZIECKO MOŻE NAUCZYĆ SIĘ REGUŁ” - Jak ustanowić granice i wytyczyć zasady postępowania od niemowlaka do dziecka w wieku szkolnym. Media Rodzina, Poznań 1998r.
W książce tej autorka udzieliła wskazówek, porad rodzicom, nauczycielom i opiekunom na temat jak zmienić złe zachowanie dziecka i wytyczyć wyraźne granice jego postępowania, czyli jak nauczyć dziecko niezbędnych reguł, szanując przy tym jego osobowość. Autorka przedstawia sposoby radzenia sobie z dzieckiem (od niemowlaka do dziecka kilkuletniego) by respektował podstawowe zasady, takie jak jedzenie i spanie o stałych porach, sprzątanie po sobie czy odrabianie lekcji. Książka zawiera cenne wskazówki, jak bez gróźb i kar pohamować dziecięce wybuchy agresji i przyzwyczaić do regulaminu, nie tłumiąc jednocześnie wyobraźni dziecka i dodając mu odwagi potrzebnej w dorosłym życiu. Autorka cz esto przytacza sposoby sprawdzone przez siebie, gdyż jest matką trojga dzieci.

- Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska „METODA WERONIKI SHERBORNE W TERAPII I WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA” - Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997r.
Terapia ruchowa W. Sherborne oferuje pomoc w rozwoju świadomości swojego ciała i obrazu samego siebie. Dzieciom, którym brak wiary i zaufania do siebie i do otoczenia terapia ta stwarza waruki do zmniejszania lub pozbycia się swoich zahamowań. Matoda W. Sherborne pozwala pobudzić dzieci zahamowane emocjonalnie i społecznie poprzez budowanie pozytywnych związków w sposób, który nie jest przymusowy lub zagrażający. Wszystkim dzieciom stwarza sposobność dojścia do porozumiewania się z samym sobą i otoczeniem.

- Irena Majchrzak „WPROWADZANIE DZIECKA E W ŚWIAT PISMA” - Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995r.
Autorka tej propozycji podreśla fakt, że dziecko od samego początku wchodzi w świat pisma jako w świat znaczeń, anie izolowanych liter. Wprowadzenie dziecka w świat pisma to metoda dotycząca elementarnej nauki czytania oraz przygptowania do nauki pisania opracowana przez autorkę. Jej zdaniem rozumienie słowa może i powinno wyprzedzać umiejętność jego odczytania. I. Majchrzak w niniejszej książce wyróżnia kilka etapów początkowej nauki czytania. Rozpoczęcie proponuje od zapoznania dziecka z obrazem graficznym własnego imienia napisanego na wizytówce. Etap ten autorka nazywa „aktem inicjacji””ściana pełna liter. Kolejny etap nosi nazwę „ściana pełna liter”, w którym autorka proponuje takie ćwiczenia, które ułatwią dzieciom obserwację, porównywanie, liczenie, wyciąganie wniosków, zwrócenie uwagi na litery, które posiadają w swoim imeniu, a których mu brak oraz na to, że każdą literę – głoskę wymawia się w sposób szczególny, ale nie we wszystkich sytuacjach tak samo. Następną fazą jest „prezentacja alfabetu, która polega na poznawaniu wszystkich liter małych i wielkich. Ostatnim etapem jest „nazywanie świata”. Zabawa polega na przyporządkowaniu odpowiedniej nazwy do wszystkiego co znajduje się wokół nas. Autorka w swojej książce zaleca, aby wszystkie ćwiczenia miały charakter zabawy, której wynik nie będzie podlegał ocenie ze strony nauczyciela.

&7 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Rozpoczynając staż poznałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Realizacja służących temu czynności przyjmowała następujące formy:
- przeanalizowanie przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli zawartych w Karcie Nauczyciela – ust.z dn. 26 styczeń 1982r.
- analiza ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z póżniejszymi zmianami;
- przeanalizowanie Rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz 2593);
- analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz U. z 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580);
- przanalizowałam rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2000r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- analiza Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2009r.);
- przeanalizowanie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324);
- przeanalizowanie Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przdszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz 17), które opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym;
- na bieżąco śledziłam zmiany aktualizujące Kartę Nauczyciela m.in. ustawa z dnia 15 lipca 2004r.;
- przeanalizowałam Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (weszło w życie od 1 września 2011r.),
- niaustannie aktualizowałam swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi , w tym awansem nauczycieli, które to na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Często odwiedzałam stronę MENiS (www.men.gov.pl) oraz Mazowieckiego Kuratorium Oświaty (www.mazowieckie.pl/kuratorium).
EFEKTY:
1. Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowznie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.

2. Analiza dokumentacji przedszkolnej.
W dalszym ciągu poznawałam zasady organizacji , zadania i zasady funkcjonowania przedszkola poprzez analizę dokumentacji organizującej pracę przedszkola:
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Statut Przedszkola Integracyjnego Nr 4
Regulamin Rady Pedagogicznej
Roczny Plan Pracy Przedszkola Integracyjnego
Koncepcja przedszkola
Polityka bezpieczeństwa w przedszkolu
Regulamin Organizacyjny Przedszkola
Polityka ochrony dzieci w przedszkolu
Regulamin Bezpieczeństwa w Przedszkolu
Wszelkie moje działania oparte były na przestrzeganiu wymienionych przepisów.
EFEKTY:
1. Zdobycie wiedzy dotyczącej zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonawania placówki.


PODSUMOWANIE
Realizując zadania ze stażu w Przedszkolu Integracyjym Nr 4 w Wyszkowie nie napotkałam na żadne poważne trudności. Z odbytego stażu jestem zadowolona, ponieważ udało mi się w całości zrealizować zadania założone w planie rozwoju zawodowego. Podjęłam także wiele działań dodatkowych. W okresie stażu starałam się aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
Realizując postawione zadania wynikające z Planu Rozwoju Zawodowego i Planu Pracy Przedszkola korzystałam z doświadczenia i pomocy dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli, co wpłynęło na podnesienie poziomu jakości mojej pracy pedagogicznej. Przez okres stażu starałam się zgłębić swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć oraz nabywać nowe umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i wychowawcy grupy przedszkolnej.
W ciągu całej dotychczasowej pracy zawodowej z dziećmi w wieku przedszkolnym nadrzędnym moim celem była troska o dobro i bezpieczeństwo powierzonego mi dziecka. Wszelkie starania zarówno związane z dokształcaniem, czy też wzbogacaniem własnego warsztatu pracy, skierowane były na uzyskanie jak najlepszych efektów w pracy z dziećmi w sferze wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. W czasie trwania stażu znacznie pogłębiłam swoją wiedzę w każdym aspekcie swojej pracy. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak: kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, studia podyplomowe podwyższając własne kompetencje zawodowe. Potrafię planować swoją pracę oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Na bieżąco wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną. Starałam się dzielić zdobytą wiedzą i nowymi pomysłami, ale również korzystać z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, co było dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Po zakończeniu stażu zamirzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikację, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Rola nauczyciela pracującego w grupie integracyjnej wymaga nie tylko wiedzy z zakresu metod i form pracy, ale przede wszystkim zrozumienia, empatii i elastyczności w codziennej pracy. Codzienny uśmiech i postępy moich wychowanków, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy.
Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Praca ta jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń.


Wyszków, dnia 30.06.2013r.
Katarzyna Dworecka - Kozon

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.