X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18966
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Szkoła Podstawowa w Pucku
im. Mariusza Zaruskiego
Joanna Komolubi
nauczyciel kontraktowy


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Termin stażu 3.09.2010 – 31.05.2013


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

(Tabela - dop. red.)

1 2 3

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach


Poznanie procedury awansu zawodowego

1 Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu z dnia 1 grudnia 2004r.
- Karta Nauczyciela.

2. Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.
Cały okres stażu

* złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu * opracowanie planu rozwoju zawodowego
* biblioteczka

Współpraca z opiekunem stażu

1. Zawarcie umowy z opiekunem stażu
omówienie zasad współpracy oraz wzajemnych oczekiwań;
2. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna, a także innych nauczycieli;
4. Wnikliwa analiza i omawianie z opiekunem stażu (nauczycielami) obserwowanych i przeprowadzonych zajęć, wyciąganie wniosków w celu doskonalenia umiejętności i szlifowania własnego warsztatu pracy;
XI 2010
Cały okres stażu
* kontrakt
* dziennik lekcyjny

Doskonalenie, pogłębienie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły
1. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego według potrzeb nauczyciela i szkoły ( warsztaty, kursy, konferencje, spotkania tematyczne, szkolenia).
2. Rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli min. WWW.edukacja.edux.pl, WWW.literka.pl;
4. Zapoznawanie się na bieżąco z ofertami wydawniczymi , katalogami, stronami internetowymi itp.
Cały okres stażu
*zaświadczenia

Modyfikowanie warsztatu pracy w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych uczniów
1. Stosowanie zróżnicowanych metod nauczania zachęcających dzieci do aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych, sportowych itp
2. Bieżące opracowanie pomocy dydaktycznych min. szablony, projekcje multimedialne, gazetki – umożliwiające przejrzyste zrozumienie przedkładanej tematyki zajęć;
3. Bieżące opracowanie kart pracy, sprawdzianów, tekstów dostosowanych do poziomu intelektualnego wychowanków;
4. Stosowanie zróżnicowanych metod, narzędzi motywujących dzieci do działania oraz sprawdzania i oceniania wyników pracy;
5. Opracowanie planu pracy wychowawczo- dydaktycznej oraz programów zajęć wyrównawczych.
Cały okres stażu
* scenariusze zajęć
* plany pracy
* program zajęć zww
Udział i podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań

1. Organizowanie imprez, uroczystości szkolnych i klasowych oraz konkursów na poziomie klasowych oraz w grupie wiekowej 1-3
2. Zorganizowanie konkursu ortograficznego pod hasłem „Jestem Mistrzem Ortografii”
Według Potrzeb
* scenariusze imprez i uroczystości
* regulamin konkursu

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
1. Prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym:
- Dzienników zajęć;

2. Opracowanie planów:
- Zww
- Zajęć sportowych dla klas1-3
- Zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w klasach 1-3
- Planu pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011-2012
- Plany wychowawczego dla klasy

3. Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej przebieg realizacji planu rozwoju zawodowego w tym : świadectwa, scenariusze, programów, planów itp.;
4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego w tym analiza porównawcza planu rozwoju zawodowego z rzeczywistym przebiegiem stażu;

Cały okres stażu
* dziennik Lekcyjny
*plany pracy
* teczka
* sprawozdanie


§7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Bieżące poznawanie problemów lokalnego środowiska w szczególności uczniów uczęszczających do klasy, której jestem wychowawcą
1. Bieżące kontakty z rodzicami uczniów: klasowe zebrania rozmowy, indywidualne, współpraca z tzw. trójką klasową.
2. Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery).
3. W sytuacjach tego wymagających podejmowanie prób rozwiązywania problemów uczniów, przy współpracy z pedagogiem, psychologiem szkolnym, opiekunami prawnymi oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
4. Uwrażliwianie dzieci na problemy społeczne, cywilizacyjne w tym również ekologia, przemoc, patologie społeczne, tolerancja na to co inne odmienne itp.;
Cały okres stażu
* adnotacje w dzienniku
* listy obecności
* adnotacje w dzienniku

Organizacja, pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, udział w programach itp
1. Organizowanie uroczystości klasowych, klasowych wycieczek, wyjść poza teren szkoły w celu poznawania naszego miasta i jego walorów ( Park Nowowiejskiego, Muzeum Ziemi Puckiej, MOKSiR)
2. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, nawiązanie współpracy ze schroniskiem dla zwierząt itp
3. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju w tym:
- Pomoc w doskonaleniu umiejętności, zdolności, zainteresowań;
- Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
- Rozwój umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej we wszelkich zajęciach poza lekcyjnych;
4. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i poza szkolnych wg planu dydaktycznego szkoły, uczestnictwo we wszelkich imprezach organizowanych na terenie szkoły;
5. Realizacja programu edukacji regionalnej i programu profilaktyki;
6. Przygotowanie przedstawienia kukiełkowego z muzyką na żywo (flażolety) dla klas 1-3;
7. Współorganizowanie zbiórek niezbędnych przedmiotów, pokarmów dla fundacji VIVA, schroniska w Dąbrówce oraz Domów dziecka;
8. Aktywna pomoc w realizacji zadań obszaru EKO SZKOŁA :
- Zbiórki elektrośmieci, malukatury;
- Zazielenianie terenu przyszkolnego
- Pomoc w organizacji Dnia Ziemi;
9. Aktywna pomoc w działalności Samorządu Uczniowskiego:
- Pomoc organizacji imprez, zabaw, konkursów, akcji rekreacyjnych, sportowych;
Według potrzeb
* adnotacje w dzienniku

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Stosowanie technik komputerowych, internetowych, audiowizualnych w pracy pedagogicznej
1. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, dyplomów, scenariuszy lekcji itp.
2. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, internetu, encyklopedii multimedialnych na lekcjach i zajęciach dodatkowych.
3. Archiwizowanie dokumentacji klasowej, efektów własnej pracy;
4. Korzystanie ze sprzętu audiowizualnego min. rzutnik, DVD, komputer jako pomocy w realizacji tematyki zajęciowej ale także elementu urozmaicającego zajęcia dydaktyczne; wprowadzenie muzykoterapii jako elementu relaksacyjnego podczas zajęć plastycznych, sztuki;
Podczas
stażu

Wykorzystanie internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu.
1. Uzyskiwanie niezbędnych informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stronach WWW;
2. Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
Podczas stażu

Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
1. Przygotowanie materiałów organizowanych imprez, konkursów, fotorelaccji oraz pomoc w umieszczeniu ich na stronie WWW.wpppuck.pl
2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.edukacja.edux.pl
Podczas stażu
Strona WWW.sppuck.pl

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
1. Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
Podczas stażu

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
1. Obserwacja uczniów i współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców.
2. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych.
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
4. Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w do PPP.
Podczas stażu
Według potrzeb

§7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

1. Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS
Podczas stażu

Studiowanie dokumentacji szkolnej
1. Analiza dokumentów szkoły:
statut szkoły, wewnątrzszkolny systemem oceniania, program
wychowawczy, zasady bezpiecznego pobytu ucznia w szkole.
Podczas stażu

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
1. Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
Podczas stażu

Przestrzeganie przepisów BHP
1. Stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Podczas stażuZatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.