X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19008
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ AWANSU
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Informacje personalne:

Imię i nazwisko nauczyciela: Jacek Nozderka
Nauczany przedmiot: przedmioty zawodowe
Okres stażu: 1.09.2010 r. – 31.05.2013 r.

Czynności organizacyjne:
Lp.
Zadanie / Działanie
Formy realizacji zadań / działań
Informacje o realizacji zadań. Informacje o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia, materiały)
Termin realizacji
1.
Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego w celu projektowania własnego rozwoju zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego i informacji dotyczących awansu zawodowego,
Udział w szkoleniach na temat uzyskiwania stopni awansu zawodowego w celu śledzenia aktualnych zmian.
Prawidłowo sformułowany wniosek,
Potwierdzenie udziału w danym szkoleniu.
VIII – X
2010
2.
Współtworzenie, analiza i doskonalenie organizacji, funkcji i zadań szkoły oraz planu imprez i uroczystości szkolnych.
Analiza Statutu ZSZ i regulaminów.
Aktualizacja Wewnętrznego Systemu Oceniania.
Aktywny udział w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły.
Opis i analiza
IX. 2010

Okres stażu
3.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Opiekun Szkolnego Koła Młodych Logistyków.
Członek komisji stypendialnej
Członek zespołu ds. planu lekcji
Opis i analiza.
Od 2007r.
4.
Uczestniczenie w pracach zespołów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Udział w pracach Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych.
Opis i analiza.
Okres stażu – zgodnie z harmonogramem spotkań zespołu.
5.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie kopii dokumentów, świadectw i zaświadczeń, scenariuszy zajęć.
Opis i analiza.
W czasie stażu
6.
Wstępna ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań, ewaluacja końcowego rozwoju zawodowego.
Podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy.
Wprowadzanie korekty.
Autorefleksja.
Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Autorefleksja,
Wnioski,
Opis i analiza.
Okres stażu
7.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Zbieranie dowodów o realizacji planu.
Wprowadzenie ewentualnych korekt i zmian.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Przeprowadzenie autoanalizy sprawozdania i jego realizacji.
Sprawozdanie.
VI
2013
Zadania wynikające z rozporządzenia.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
( § 8 ust. 2 pkt 1 )
Lp.
Zadanie / Działanie
Formy realizacji zadań / działań
Informacje o realizacji zadań. Informacje o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia, materiały)
Termin realizacji
8.
Ocena i diagnoza własnych umiejętności i możliwości.
Analiza swojego dorobku zawodowego.
Autorefleksja.
Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej dotychczasowe osiągnięcia.
Analiza i określenie słabych i mocnych stron.
Podsumowanie dorobku.
Autorefleksja.
Wnioski.
Opis i analiza.
IX. 2010
9.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz samokształcenie.
Udział w przedmiotowym procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli,
Uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach dotyczących rozwijania umiejętności zawodowych oraz pracy z komputerem.
Poszerzenie wiedzy na temat metod aktywizujących.
Opis i analiza.
W czasie stażu
10.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej przedmiotowego zawodowej.

Dzielenie się informacjami na spotkaniach Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych.
Opis i analiza.
W czasie stażu
11.
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
Praca z uczniem trudnym, niedostosowanym społecznie, rozwiązywanie konfliktów, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.
Opis i analiza.
W czasie stażu
12.
Wzbogacanie warsztatu pracy.
Gromadzenie nowych pomocy dydaktycznych.
Opis i analiza.
W czasie stażu
13.
Współpraca z biblioteką szkolną.
Pomoc w docieraniu do literatury wykorzystywanej podczas przygotowań do konkursów.
Opis i analiza.
W czasie stażu
14.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Autorefleksja – określenie potrzeb i kierunku rozwoju zawodowego.
Wnioski.
Opis i analiza.
VI. 2013
15.
Działanie na rzecz kulturalnego i estetycznego rozwoju uczniów.
Wyjazdy do teatru, muzeum, kina.
Opis i analiza.
W czasie stażu
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt 2 )
Lp.
Zadanie / Działanie
Formy realizacji zadań / działań
Informacje o realizacji zadań. Informacje o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia, materiały)
Termin realizacji
16.
Wykorzystanie technologii komputerowej elementów informacyjnej elementów pracy dydaktycznej.
Korzystanie z programów edukacyjnych, Internetu oraz środków masowego przekazu.
Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu PowerPoint
Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.
Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej.
Opis i analiza.
W czasie stażu
17.
Lekcje przedmiotów zawodowych w pracowni komputerowej.

Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem Internetu

Opis i analiza.
W czasie stażu
18.
Umieszczanie materiałów na stronach internetowych
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej.
Opis i analiza.
Wnioski
W czasie stażu
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust. 2 pkt 3 )
Lp.
Zadanie / Działanie
Formy realizacji zadań / działań
Informacje o realizacji zadań. Informacje o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia, materiały)
Termin realizacji
19.
Sprawowanie opieki nad praktykami studenckimi.
Obserwacja zajęć
Opis i analiza.
W czasie stażu
20.
Prowadzenie otwartych lekcji koleżeńskich.
Prowadzenie zajęć otwartych
Opis i analiza.
W czasie stażu
21.
Prowadzenie dodatkowych zajęć w celu przygotowania uczniów do zewnętrznego egzaminu z przygotowania zawodowego
prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
Opis i analiza.
W czasie stażu
22.
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Pokaz multimedialny
Opis i analiza.
W czasie stażu
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
(§ 8 ust. 2 pkt 4a )
Lp.
Zadanie / Działanie
Formy realizacji zadań / działań
Informacje o realizacji zadań. Informacje o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia, materiały)
Termin realizacji
23.
Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

Opracowanie programu konkursu zorganizowanego w czasie trwania Dni Ekonomisty.

Opis i analiza.
W czasie stażu
24.
Opracowanie i wdrożenie programu działalności Szkolnego Koła Młodych Logistyków.

Program.

Opis i analiza.
X. 2010
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(§ 8 ust. 2 pkt 4c )
Lp.
Zadanie / Działanie
Formy realizacji zadań / działań
Informacje o realizacji zadań. Informacje o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia, materiały)
Termin realizacji
25.
Doskonalenie pracy wychowawczej – umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb wychowawczych uczniów.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Opis i analiza
W czasie stażu
26.
Prowadzenie dodatkowych zajęć w celu przygotowania uczniów do zewnętrznego egzaminu z przygotowania zawodowego.
Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
Opis i analiza działania.
Ewaluacja.
Okres stażu
27.
Rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów.
Organizowanie spotkań z osobami kompetentnymi w danej dziedzinie.
Opis i analiza działania.
Ewaluacja.
Okres stażu
28.
Współudział w organizowaniu imprez szkolnych, uroczystości środowiskowych.
Współudział w przygotowaniu konkursów i imprez odbywających się w szkole ( np. Dnia Ziemi, Dni Ekonomisty).
Opis i analiza działania.
Ewaluacja.
W czasie stażu
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
(§ 8 ust. 2 pkt 4e )
Lp.
Zadanie / Działanie
Formy realizacji zadań / działań
Informacje o realizacji zadań. Informacje o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia, materiały)
Termin realizacji
29.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Organizowanie spotkań z psychologiem
Opis i analiza.
W czasie stażu
30.
Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie: profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej oraz zwolnień uczniów.
Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną,
Konsultacje wychowawcy z pielęgniarką

Opis i analiza.
W czasie stażu
31.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Organizowanie spotkań z psychologiem.
Opis i analiza działania.
Ewaluacja.
W czasie stażu
32.
Promowanie szkoły.
Współudział w organizowaniu imprezy cyklicznej „Dnia Ziemi”, której celem jest promowanie szkoły,
Organizowanie „Dni ekonomistów”
Koordynacja programu Dzień Przedsiębiorczości
Koordynacja programu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
Opis i analiza.
W czasie stażu
33.
Organizowanie konkursów szkolnych i poza szkolnych.
Przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły.
Opis i analiza.
W czasie stażu
34.
Współpraca z różnymi instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (Wyższa Szkoła Logistyki, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości)
Organizowanie spotkań, pogadanek
Opis i analiza.
W czasie stażu
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
(§ 8 ust. 2 pkt 5 )
Lp.
Zadanie / Działanie
Formy realizacji zadań / działań
Informacje o realizacji zadań. Informacje o efektach prowadzenia zajęć (zaświadczenia, materiały)
Termin realizacji
35.
Umiejętne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych.
Zdiagnozowanie dwóch przypadków. Ustalenie metod pracy z młodzieżą i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemu.
Opis i analiza.
Okres stażu.
36.
Współtworzenie i wdrożenie planu wychowawczego klasy.
Opracowanie kalendarza imprez klasowych.
Wspólne opracowanie tematyki godzin wychowawczych i sposobu realizacji.
Realizacja planu wychowawczego.
Opis i analiza.
IX. 2010
IX. 2011
IX. 2012
Okres stażu
37.
Organizowanie i udział w różnych formach życia kulturalnego szkoły i miasta.
Pomoc we współorganizowaniu różnych imprez szkolnych.
Organizacja wycieczek, biwaków.

Opis i analiza.
Wg planu imprez szkolnych.
W miarę możliwości.
38.
Poznanie sytuacji rodzinnej ucznia i współpraca z rodzicami.
Spotkania z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Kontakty indywidualne z rodzicami i uczniami oraz uczniami, rodzicami, pedagogiem i psychologiem.
Wywiad środowiskowy.

Opis i analiza.
Min. 2 razy w roku oraz w miarę potrzeb

PLAN ROZWOJU MA CHARAKTER OTWARTY I MOŻE ULEC ZMIANIE W CZASIE JEGO REALIZACJI.

........................................ ........................................
podpis nauczyciela podpis Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.