X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18955
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2,pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

1. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela
• Autorefleksja, samoocena.
IX 2010 r.
Dowód:
Plan rozwoju zawodowego

2. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań oraz modyfikowanie warsztatu pracy

• Opracowywanie i realizacja indywidualnych programów nauczania z poszczególnych przedmiotów
• Opracowanie programów i planów pracy dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym w zakresie nauczania indywidualnego
• Opracowania i realizacja programów psychoedukacyjnych
• Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć
• Prowadzenie lekcji w obecności Dyrektora szkoły (omówienie lekcji, wnioski)
• Udział w lekcjach otwartych i lekcjach opiekuna stażu
cały staż
zgodnie z harmonogramem
arkusze hospitacyjne
karty obserwacji lekcji, scenariusze, omówienia, arkusz obserwacyjny, wnioski

3. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.
• Nanoszenie korekt i uzupełnień do planów pracy
• Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów
• Opracowanie kart diagnozy dla uczniów upośledzonych w stopniu znacznym
• Opracowanie arkuszy ewaluacyjnych z poszczególnych przedmiotów
• Ewaluacja wprowadzonych zmian
• Opracowanie zestawu kart pracy do zajęć oraz narzędzi i procedur podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć
cały staż zgodnie z zapotrzebowaniem
plany pracy, arkusze ewaluacyjne, arkusze diagnozy, karty pracy

4.Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
• Organizowanie konkursów i przedstawień
• Wykonywanie gazetek tematycznych
• Prowadzenie zajęć dodatkowych
cały staż
scenariusze, protokoły
zdjęcia, filmy,
dzienniki

5. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Praca w zespołach nauczycielskich
• Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego, w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
• Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
• Obserwacja lekcji innych nauczycieli- poznawanie nowych technik i metod pracy
zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady
cały staż
potwierdzenia, zaświadczenia, protokoły
dyplomy, zaświadczenia


§7, ust.2,pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych.
• Zapoznanie się z dokumentacją zgromadzoną w szkole / opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, zapisy w protokołach, itp./
• Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
• Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
• Współpraca z rodzicami
• Indywidualne kontakty z dzieckiem
• Samodzielne zbieranie informacji o środowisku rodzinnym uczniów.
cały staż
dokumenty udostępnione przez Dyrektora, potwierdzenia
wnioski z rozmów przeprowadzonych z pedagogiem, psychologiem
potwierdzenia

2. Uaktywnianie środowiska lokalnego i szkolnego na rzecz rozwiązywanie problemów społecznych i cywilizacyjnych uczniów.
• Aktywna współpraca z rodzicami
• Organizowanie pomocy materialnej i psychologicznej dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji
• Współpraca z Miejską Biblioteką w Kłodzku (konkursy, uroczystości)
cały staż

3.Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
• Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie
• Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata prowadzone w ramach przedmiotu
• Opracowanie Programów psychoedukacyjnych
• Realizacja programu profilaktycznego szkoły
w ciągu stażu
zgodnie z planem pracy


§ 7, ust.2,ppkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela
• Udział w specjalistycznych kursach informatycznych i szkoleniach doskonalących
• Tworzenie pomocy naukowych i kart pracy na potrzeby lekcji
cały staż
dyplomy,
zaświadczenia
o ukończeniu kursów, szkoleń

2. Wykorzystanie komputera w pracy.
• Tworzenie prezentacji multimedialnych.
• Wykorzystanie podczas zajęć programów edukacyjnych; korzystanie z określonych stron internetowych
• Cykl lekcji z wykorzystaniem słuchowisk i audycji muzycznych
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
• Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
• Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych
• Dokumentowanie awansu zawodowego
cały staż
prezentacje multimedialne, scenariusze zajęć, karty pracy

3. Kontakt z mediami w celu promowania wizerunku szkoły
• Opracowanie treści artykułów z organizowanych na terenie szkoły imprez i przesyłanie ich do prasy lokalnej
cały staż
Wycinki z prasy lokalnej


§ 7, ust.2,ppkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy
cały staż
potwierdzenia udziału

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy z rodzicami, pomoc, obserwacja uczniów, współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłodzku,
współpraca z rodzicami
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych
• Wprowadzenie elementów biblioterapii do pracy biblioteki szkolnej
• Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów
• Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych.
• Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania uczniów.
cały staż
według potrzeb
potwierdzenia, dokumentacja podjętych działań
zapisy w dziennikach
ankiety, scenariusze


§7, ust.2,ppkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego / Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, Fragmentów Karty Nauczyciela , Kodeksu Postępowania Administracyjnego
• Udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów,
• Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu i nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu (ustalenie warunków współpracy i harmonogramu hospitacji lekcji)
według harmonogramu
sprawozdania

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN,
• Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej
cały staż
wypisy z obowiązujących aktów prawnych, bibliografia

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach zadaniowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne
• Dostosowanie systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
• Udział w pracach różnorodnych komisji: sprawdzianów końcowych, konkursowych.
• Właściwa organizacja wycieczek szkolnych, klasowych.
cały staż
zapisy w protokołach
system oceniania
dokumentacja z przebiegu prac komisji, karty wycieczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.