X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18947
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Sylwia Szydłowska
Szkoła: Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2013 r.
Opiekun stażu: ........................................

Cel główny: zdobycie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego.


RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZADZENIA MEN z dnia 01.12.2004 r.
FORMY REALIZACJI
TERMINY
REALIZACJI
SPOSÓB
DOKUMENTACJI

(Tabela - dop. red.)

§ 7. ustęp 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady. Potwierdzenia obecności na posiedzeniach.

2. Praca w zespole przedmiotowym.
- Przeprowadzanie ćwiczebnych sprawdzianów w klasie szóstej i analiza wyników.
- Przeprowadzanie testów diagnozujących z języka polskiego w klasie IV i analiza wyników.
Według terminarza. Potwierdzenia przewodniczącego zespołu. Analiza sprawdzianów.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
- Współorganizowanie zabaw (dyskotek) dla dzieci oraz konkursów.
- Współpraca podczas akademii szkolnych i różnorodnych imprez.
Według terminarza. Potwierdzenia. Zdjęcia.

4. Współpraca z Radą Rodziców.
- Współorganizowanie imprez szkolnych, klasowych, środowiskowych.
Okres stażu. Potwierdzenia. Zdjęcia.

§ 7. ustęp 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
Okres stażu. Potwierdzenia obecności.
2. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez LSCDN (kursy, warsztaty, szkolenia).
Okres stażu. Potwierdzenia. Zaświadczenia.
3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne.
Zaświadczenia.
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
Okres stażu. Spis zebranych/przyswojonych pozycji.
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
- Bogacenie bazy materiałów dydaktycznych, literatury, tekstów, czasopism, plansz itp.
Okres stażu. Spis zgromadzonych materiałów.

§ 7. ustęp 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły.
1. Analiza dokumentacji
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
- Śledzenie aktualizacji prawa oświatowego. Okres stażu. Potwierdzenia opiekuna stażu.
2. Analiza dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły
- Statut Szkoły
- Obowiązujące w szkole regulaminy
- Szkolny Program Wychowawczy
- Szkolny Program Profilaktyczny Systematycznie na początku każdego roku szkolnego. Potwierdzenia opiekuna stażu.

§ 7. ustęp 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Współpraca z opiekunem stażu.
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, konsultacja zajęć, analiza.
- Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
IX, X 2010
Okres stażu
V, VI 2013 Kontrakt. Scenariusze zajęć. Sprawozdanie.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
- opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny (plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania, przedmiotowe programy wychowawcze),
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem,
- opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, prezentacje multimedialne itp.
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
IV każdego roku szkolnego
IX każdego roku szkolnego
Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
Zbiór pomocy.
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne i dzienniki pozalekcyjne)
Okres stażu Potwierdzenia
4. Analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. VI każdego roku szkolnego Analizy osiągnięć
5. Samoocena pracy. Koniec każdego semestru Pisemna dokumentacja

§ 7. ustęp 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnych oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
- zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej,
- kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową),
- rozmowy z pedagogiem szkolnym, psychologiem, wychowawcami klas, konsultacje z innymi nauczycielami,
- obserwacja uczniów
- indywidualne rozmowy z uczniami. Okres stażu Notatki.
Protokoły z zebrań z rodzicami. Wpisy w dzienniku lekcyjnym.
2. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów.
- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych oraz sprawdzianu szóstoklasisty,
- praca z uczniem zdolnym oraz mającym problemy w nauce,
- organizowanie konkursów,
- organizowanie rajdów, wycieczek,
- przygotowywanie uroczystości szkolnych,
- udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach.
Okres stażu Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Sprawozdania. Zdjęcia. Konspekty. Karty wycieczek.
3.Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym,
- udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych,
- przygotowywanie tematycznych gazetek ściennych. Okres stażu Wpisy w dzienniku lekcyjnym. Notatki. Zdjęcia.
4. Nawiązanie współpracy z Biblioteka Gminną, Strażą Pożarną, Policją i innymi instytucjami lokalnymi.
Okres stażu Wpisy w dzienniku lekcyjnym. Potwierdzenia opiekuna stażu.

§ 7. ustęp 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
- przygotowywanie sprawdzianów, materiałów dla ucznia na komputerze,
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, Encyklopedii multimedialnych,
- sporządzanie analiz wyników sprawdzianów w klasie szóstej,
- sporządzanie analiz testów diagnozujących
- dokumentowanie przebiegu stażu
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Okres stażu
V, VI 2013
Sprawdziany, karty pracy.
Scenariusze zajęć z wykorzystaniem komputera. Prezentacje multimedialne. Analizy sprawdzianów i testów diagnozujących. Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.
2. Publikowanie własnych prac w Internecie
- publikacja scenariuszy lekcji,
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
X 2010
Okres stażu Strona www

§ 7. ustęp 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
- korzystanie z publikacji na stronach WWW poświęconych nauczaniu i wychowaniu w szkole, śledzenie nowości wydawniczych w Internecie,
- aktywna praca nad samokształceniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
- rozmowy z psychologiem i pedagogiem szkolnym,
- wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej,
- stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
Okres stażu Kopie artykułów. Wydruki ze stron WWW. Konspekty zajęć. Notatki.

2. Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
- opracowanie planu wychowawcy klasowego i jego realizacja,
- dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania charakteru – rozmowy wychowawcze,
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wycieczek,
- pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych
- współpraca z rodzicami – wywiadówki oraz spotkania indywidualne z rodzicami
- organizacja imprez klasowych. Okres stażu Dokumentacja wychowawcy. Wpisy w dzienniku lekcyjnym. Scenariusze spotkań z rodzicami. Scenariusze lekcji wychowawczych. Potwierdzenie Dyrektora szkoły. Zdjęcia.

§ 7. ustęp 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
- wdrażanie regulaminów wewnątrzszkolnych
- realizowanie programu profilaktycznego i programu wychowawczego szkoły
- organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
IX, X 2010 oraz przez cały okres stażu Potwierdzenia. Sprawozdania.
2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
- udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych,
- praca w komisjach powoływanych w szkole,
- protokołowanie Posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych. Okres stażu Potwierdzenia. Sprawozdania. Karty wycieczek.
3. Analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia stażu
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
IX, X 2010 oraz przez cały okres stażu Plan rozwoju zawodowego. Dokumenty związane z przebiegiem stażu.
4. Analiza aktów prawnych i innych przepisów
- współpraca z opieką społeczną
- współpraca z sądem
- współpraca z policją Według potrzeb Notatki. Potwierdzenia.
5. Organizowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce, problemami rodzinnymi, wychowawczymi, pochodzącymi z rodzin patologicznych. Według potrzeb Notatki. Potwierdzenia.

Plan rozwoju zawodowego został stworzony w oparciu o następujące akty prawne:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z uwzględnieniem zmian zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007 r.

Sylwia Szydłowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.